רשימת תקנות מלאה - כל התקנות בישראל
רשימת תקנות מלאה - כל התקנות בישראללהלן רשימת תקנות מלאה הכוללת את כל התקנות בישראל:

 1. תקנות אגודי ערים (עריכת תקציבים וניהול חשבונות), תשל''ב-1972

 2. תקנות אגרות בריאות, התשמ''ט-1989

 3. תקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד),התשמ''א-1981

 4. תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס''ט-2009

 5. תקנות אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ''ו-1985

 6. תקנות אזור סחר חפשי באילת (קביעת מקום באזור אילת), התשמ''ח-1987

 7. תקנות אימוץ ולדים (תשלומים מרביים לעמותה מוכרת), התשנ''ח-1998

 8. תקנות אימוץ ילדים (בדיקת כשירות מבקש), התשנ''ח-1998

 9. תקנות אימוץ ילדים (בעלי מקצוע בעמותה מוכרת), התשנ''ח-1998

 10. תקנות אימוץ ילדים (הכרה בעמותה לאימוץ בין-ארצי), התשנ''ח-1998

 11. תקנות אימוץ ילדים (כללי פרסום), התשנ''ח-1998

 12. תקנות אימוץ ילדים (כללים למתן הנחה למבקש באימוץ בין-ארצי), התשס''ט-2009

 13. תקנות אימות מסמכים (תביעות פיצויים מיוחדות), תשל''ד-1974

 14. תקנות איסוף ופינוי פסולת למיחזור (חובת פינוי פסולת למיחזור), התשנ''ח-1998

 15. תקנות איסור גידול חזיר (תפיסה והשמדה), תשכ''ג-1963

 16. תקנות איסור הונאה בכשרות (אגרה), התשנ''ג-1992

 17. תקנות איסור הונאה בכשרות (תעודות הכשר), התשמ''ט-1988

 18. תקנות איסור הלבנת הון (אגרות לענין נותני שירותי מטבע), התשס''ג-2003

 19. תקנות איסור הלבנת הון (דיווח למשטרה), התשס''א-2000

 20. תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח לפי פרק ד' לחוק, למאגר המידע), התשס''ב-2002

 21. תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע), התשס''ב-2002

 22. תקנות איסור הלבנת הון (כישורי ראש הרשות המוסמכת), התשס''א-2001

 23. תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מהרשות המוסמכת למשטרת ישראל), התשס''ב-2002

 24. תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מהרשות המוסמכת לשירות הביטחון הכללי), התשס''ב-2002

 25. תקנות איסור הלבנת הון (כללים לניהול המאגר ולאבטחת המידע שבו), התשס''ב-2002

 26. תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הביטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשס''ו-2006

 27. תקנות איסור הלבנת הון (עיצום כספי), התשס''ב-2001

 28. תקנות איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רביה) (סמכויות הוועדה המייעצת), התשס''ו-2006

 29. תקנות איסור מימון טרור (היתר לעשיית פעולות ברכוש), התשס''ז-2006

 30. תקנות איסור מימון טרור (הכרזה על ארגון טרור זר או על פעיל טרור זר), התשס''ח-2008

 31. תקנות אכיפת פסקי חוץ (אמנה עם הרפובליקה הפדראלית של גרמניה), התשמ''א-1981

 32. תקנות אמנות קרן המטבע הבינלאומית והבנק הבינלאומי לשיקום ולפיתוח (חסינות, זכויות יתר והסכמי חליפין), תשי''ד-1954

 33. תקנות אמנת הבנק הבין-אמריקני לפיתוח (חסינות וזכויות יתר), תשל''ו-1976

 34. תקנות אמנת החברה הבינלאומית למימון (חסינות וזכויות יתר), תשי''ז-1956

 35. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות-בטיחות ונאמני-בטיחות), תשכ''א-1960

 36. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מועצת המוסד לבטיחות וגיהות), תשכ''ג-1963

 37. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ''ו-1996

 38. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ''ט-1999

 39. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ''א-1990

 40. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת), התשס''א-2001

 41. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות), התשמ''ד-1984

 42. תקנות בדבר נכי-מלחמה (זכות-קדימה לקבלת רשיונות), תש''י-1950

 43. תקנות בדבר סמכויות הקונסולים בישראל

 44. תקנות בזיון בית המשפט (סדרי-דין בשיקול נוסף), תשכ''ט-1969

 45. תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (דיווח של קופות חולים על ניפוק תכשירים), התשנ''ט-1998

 46. תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הודעה על סגירת מרפאה או על הפסקת התקשרות למתן שירות רפואי), התשס''ה-2005

 47. תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הוצאות המוסד), התשנ''ה-1995

 48. תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח בריאות), התשנ''ה-1995

 49. תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (החזר בעד שירותי בריאות), התש''ס-2000

 50. תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (החזר תשלום בעד ביטוח רפואי), התש''ס-2000

 51. תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הכרה בקופת חולים), התשנ''ו-1995

 52. תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הסדרי בחירה בין נותני שירותים), התשס''ה-2005

 53. תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הסדרים לגבי חיילים ובני משפחותיהם), התשנ''ה-1995

 54. תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (העברת דמי ביטוח בידי משרד הבטחון כמשלם תגמול), התשנ''ו-1996

 55. תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (העברת סכום כספי למד''א), התשנ''ט-1999

 56. תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הקצאה למועצת בריאות), התשנ''ו-1996

 57. תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הקצאה לקופות החולים), התשנ''ה-1995

 58. תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (חלוקת תקבולים), התשנ''ה-1995

 59. תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (כללים למכרז להפעלת מרפאה בישובים קטנים), התש''ס-2000

 60. תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי ותשלום החזר בעד דמי ביטוח רפואי), התש''ס-2000

 61. תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי ותשלום החזר בעד שירותי בריאות), התש''ס-2000

 62. תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי עלות מחלות קשות), התשנ''ה-1995

 63. תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות), התשנ''ה-1995

 64. תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פיקוח ובקרה פיננסית על קופות החולים), התשס''ו-2006

 65. תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פרסום, שיווק וקידום מכירות), התשנ''ח-1998

 66. תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (רישום בקופת חולים ונהלי מעבר), התשנ''ה-1995

 67. תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שינויים ועדכונים בתכנית התשלומים והשירותים של קופה ופרסומם), התשנ''ח-1998

 68. תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח בריאות), התשנ''ה-1995

 69. תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שירות רפואי למבוטחי קופת חולים ביישובים קטנים), התשס''ח-2007

 70. תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שירותי בריאות במדינות חוץ), התשנ''ה-1995

 71. תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (תכנית לשירותים נוספים ושינויים בה), התשנ''ט-1998

 72. תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (תשלום דמי ביטוח בריאות לגבי עובד במשק בית), התשנ''ה-1995

 73. תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (תשלומים לחברת הדואר), התשנ''ח-1998

 74. תקנות ביטוח נפגעי חיסון, התשנ''ג-1992

 75. תקנות ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים לתקופת מעבר והוראות לענין אבנר) (העברת סכומים מאבנר לקרנית), התשס''ג-2003

 76. תקנות ביטוח רכב מנועי (הסדר ביטוח שיורי ומנגנון לקביעת התעריף), התשס''א-2001

 77. תקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגר מידע), התשס''ד-2004

 78. תקנות ביטוח רכב מנועי (השתתפות עצמית) (הוראת שעה), התשס''ט-2008

 79. תקנות ביטוח רכב מנועי (תעודות ביטוח), תש''ל-1970

 80. תקנות בית הדין לעבודה (סדר הדין בסכסוך קיבוצי), תשכ''ט-1969

 81. תקנות בית הדין לעבודה (סדר הדין בענין שביתה חלקית בלתי מוגנת), תשל''ז-1977

 82. תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ''א-1991

 83. תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ''ב-1991

 84. תקנות בית הדין לעבודה (סמכויות שניתן להעבירן לרשם), תשל''ה-1975

 85. תקנות בית הדין לעבודה (פגרות), התשמ''ד-1984

 86. תקנות בית הדין לעבודה (פישור), התשנ''ג-1993

 87. תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון מהיר), התש''ן-1990

 88. תקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור), תשל''ח-1978

 89. תקנות בית המשפט (עבירות לפי חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם), תשי''א-1950

 90. תקנות בית המשפט (שעת חירום) (אגרות), תשכ''ז-1967

 91. תקנות בית המשפט לימאות (אגרות וסדרי הדין בערעורים), תשי''ח-1958

 92. תקנות בית המשפט לעניני משפחה (אגרות), התשנ''ו-1995

 93. תקנות בית משפט (החזרת החזקה בדירה לחייל), תש''ט-1949

 94. תקנות בית משפט (העברת ענינים מבית משפט מחוזי אל בית משפט שלום) תש''ם-1980

 95. תקנות בית משפט (ערעורים בעניני מס הכנסה), תשל''ט-1978

 96. תקנות בית-דין לעבודה (המצאת מסמך בשטחים המוחזקים), תש''ל-1969

 97. תקנות בית-הדין לעבודה (אגרות), התשס''ח-2008

 98. תקנות בית-הדין לעניני אניות בנידון פיצויים (הגנה), 1941

 99. תקנות בנק הדואר (הצמדת תעריפים), התשמ''ה-1985

 100. תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), תשל''ה-1974

 101. תקנות בנק הדואר (תעודות חסכון), תשי''ז-1957

 102. תקנות בנק הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים) (הוראת שעה), התשס''ו-2006

 103. תקנות בנק ישראל (החלפה או הוצאה מן המחזור של מטבע שנפגם אגב שימוש או שנשמד), תשט''ו-1955

 104. תקנות בענין מודעה על תביעת פיצויים (הגנה), 1940

 105. תקנות בריאות העם (אופן נטילת דוגמאות ומסירתן לבדיקה), תשי''ז-1957

 106. תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי-שתיה), תשל''ד-1974

 107. תקנות בריאות העם (איסור עישון בבתי חולים), התשס''ד-2004

 108. תקנות בריאות העם (אשפוז בבית חולים), התשמ''א-1980

 109. תקנות בריאות העם (בדיקת מזון מיובא), תשל''ח-1978

 110. תקנות בריאות העם (בדיקת מי שפיר), תש''ם-1980

 111. תקנות בריאות העם (בנק זרע), תשל''ט-1979

 112. תקנות בריאות העם (דיווח ומידע מיוחד על מחלת הסרטן), התשמ''ב-1982

 113. תקנות בריאות העם (דיווח על לידת תינוקות עם מומים), התשמ''ב-1982

 114. תקנות בריאות העם (הגשת דין וחשבון), התשנ''ח-1998

 115. תקנות בריאות העם (הגשת מידע מיוחד), תשל''ה-1974

 116. תקנות בריאות העם (הודעה על אי-התאוששות לאחר הרדמה), התשמ''א-1980

 117. תקנות בריאות העם (הודעה על חשש אלימות), תשל''ו-1975

 118. תקנות בריאות העם (הודעה על פטירות ואירועים מיוחדים), תש''ם-1980

 119. תקנות בריאות העם (הודעות על מחלות מידבקות), תשכ''א-1961

 120. תקנות בריאות העם (הפריה חוץ-גופית), התשמ''ז-1987

 121. תקנות בריאות העם (התקן תוך רחמי), התשמ''ב-1982

 122. תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ''ב-1992

 123. תקנות בריאות העם (טופסי הסכמה), התשמ''ד-1984

 124. תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ''ז-1997

 125. תקנות בריאות העם (כריתת איבר וטיפול בהקרנות לאור ממצאי בדיקה פתולוגית בלבד), התשמ''א-1981

 126. תקנות בריאות העם (כשירויות עובדי בריאות הסביבה ואיכות הסביבה ברשויות סניטריות מקומיות ובשירות המדינה), התשנ''ג-1992

 127. תקנות בריאות העם (מוסדות רפואיים לטיפול במשתמשים בסמים), התשנ''ד-1994

 128. תקנות בריאות העם (מים מינרליים ומי מעיין), התשמ''ז-1986

 129. תקנות בריאות העם (מיתקן דישון במערכת מים), התשמ''ז-1987

 130. תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים) (תיקון) (הוראת שעה) (מס' 2), התשס''ג-2002

 131. תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים) (תיקון) (הוראת שעה), התשס''ג-2002

 132. תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים), התשנ''ד-1994

 133. תקנות בריאות העם (מניעת מפגעים) (פינוי יריעות פלסטיק), התשנ''ג-1993

 134. תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשל''ז-1977

 135. תקנות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתיה), התשמ''ג-1983

 136. תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם), התשמ''א-1980

 137. תקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים), התשמ''ט-1988

 138. תקנות בריאות העם (צוות סיעודי בבתי חולים), התשמ''א-1981

 139. תקנות בריאות העם (צוות סיעודי במרפאות), התשמ''א-1981

 140. תקנות בריאות העם (צרכי מזון) (פיסטור ביצים, ייבושן, הקפאתן והשימוש בהן), תשל''ט-1979

 141. תקנות בריאות העם (קביעת תקנים למי שפכים), התשנ''ב-1992

 142. תקנות בריאות העם (רישום בתי חולים), תשכ''ו-1966

 143. תקנות בריאות העם (רישום מרפאות), התשמ''ז-1987

 144. תקנות בריאות העם (רשומות), תש''ל-1970

 145. תקנות בריאות העם (שמירת רשומות), תשל''ז-1976

 146. תקנות בריאות העם (תנאי שחובה לקיימו במרפאה), התשמ''ז-1987

 147. תקנות בריאות העם (תנאים תברואיים לקידוח מי שתיה), התשנ''ה-1995

 148. תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש''ע-2010

 149. תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור אריזה), תשל''ט-1979

 150. תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור ייחוס סגולות ריפוי למצרך מזון), תשל''ח-1978

 151. תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור שימוש בשאריות מזון), תשל''ט-1979

 152. תקנות בריאות הציבור (מזון) (אריזת מזון המכילה חפץ), התשנ''ה-1995

 153. תקנות בריאות הציבור (מזון) (בדיקת דגים), התשמ''א-1981

 154. תקנות בריאות הציבור (מזון) (בשר מעובד), התשנ''ג-1993

 155. תקנות בריאות הציבור (מזון) (גירום בשר), התשמ''ד-1984

 156. תקנות בריאות הציבור (מזון) (דגים טחונים, מוצריהם, עיבודם ושיווקם), התשמ''ו-1985

 157. תקנות בריאות הציבור (מזון) (חמרי אריזה), תשל''ז-1977

 158. תקנות בריאות הציבור (מזון) (מיקוטוקסינים במזון), התשנ''ו-1996

 159. תקנות בריאות הציבור (מזון) (מסירת ממצאים), תש''ם-1980

 160. תקנות בריאות הציבור (מזון) (סגירה של אריזות מזון), התשנ''ג-1992

 161. תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון אזהרה מסכנת חנק), התשס''ו-2006

 162. תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון גלוטן), התשנ''ו-1996

 163. תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי), התשנ''ג-1993

 164. תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תחליף לחלב-אם), התש''ן-1990

 165. תקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חמרי הדברה), התשנ''א-1991

 166. תקנות בריאות הציבור (מזון) (שיווק ביצי מאכל), התשנ''ה-1994

 167. תקנות בריאות הציבור (מזון) (שימור מצרכי מזון על ידי קרינה), התשמ''ה-1985

 168. תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי מזון), התשס''א-2001

 169. תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי תזונה), התשנ''ז-1997

 170. תקנות בריאות הציבור (מזון) (תכולת היסטמינים בדגים), התשמ''ג-1983

 171. תקנות בריאות הציבור (מזון) (תכולת כספית בדגים), תשל''ט-1979

 172. תקנות בריאות הציבור (מזון) (תנאי ייצור נאותים), התשנ''ג-1993

 173. תקנות בתי דין דתיים (דמי בטלה), תשי''ז-1957

 174. תקנות בתי דין מינהליים (סדרי דין), התשנ''ב-1992

 175. תקנות בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ''ט-1999

 176. תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות), תשל''ג-1972

 177. תקנות בתי המשפט (אגרות), התשס''ז-2007

 178. תקנות בתי המשפט (הנהלת בתי המשפט), התשס''ח-2008

 179. תקנות בתי המשפט (מזכירות), התשס''ה – 2004

 180. תקנות בתי המשפט (משמרת שניה), התשס''ד-2004

 181. תקנות בתי המשפט (סדרי דין בערעור לבית המשפט העליון לפי חוק לשכת עורכי הדין), התשמ''ט-1988

 182. תקנות בתי המשפט (סדרי דין לדיון בבקשות לפי חוק ההגנה על חוסים), התשן-1990

 183. תקנות בתי המשפט (סדרי דין לשחזור תיקים ומסמכים), התשמ''ד-1984

 184. תקנות בתי המשפט (עיכוב יציאה), תשי''ח-1957

 185. תקנות בתי המשפט (שופטים), התשל''ג-1973

 186. תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס''ג-2003

 187. תקנות בתי המשפט וההוצאה לפועל (פגרות), התשמ''ג-1983

 188. תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ''א-1991

 189. תקנות בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין בתקופת שביתה או השבתה של עובדים), התשמ''א-1981

 190. תקנות בתי משפט (ייצוג מטעם היועץ המשפטי), תשי''ג - 1953

 191. תקנות בתי משפט (סדרי דין במשפט חוזר), תשי''ז-1957

 192. תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות), התשמ''א-1981

 193. תקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין), התשס''א-2000

 194. תקנות בתי-הדין השרעיים (אגרות), תשכ''ח-1968

 195. תקנות גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד (מסירת הודעות), התשמ''ז-1987

 196. תקנות גימלאות לחברי הכנסת (החזרת מענק), תשכ''ו-1966

 197. תקנות גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (סדרי דין בערעור), תשל''ח-1978

 198. תקנות גמלאות לנושאי-משרה ברשויות השלטון (סדרי בקשות, ביצוע והיוון), תש''ל - 1969

 199. תקנות גנים לאומיים ושמורות-טבע (איסור פגיעה בערכי-טבע מוגנים וההגנה עליהם), תשכ''ח-1968

 200. תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום (איסור פגיעה בערכי טבע מוגנים), התשמ''ד-1983

 201. תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אגרות כניסה לגנים ולשמורות), התשנ''ח-1998

 202. תקנות דוד בן-גוריון (יום הזכרון), תשל''ח-1977

 203. תקנות דוד בן-גוריון (תקציב), תשל''ז-1977

 204. תקנות דיג הספוגים, 1937

 205. תקנות דיני העונשין (דרכי ענישה) (גמילה מדחף לסמים מסוכנים), תשכ''ט-1969

 206. תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ''ט-1999

 207. תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ''ד-1994

 208. תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ''ד-1993

 209. תקנות דמי מחלה (כללים בדבר היעדרות עובד עקב הריון ולידה של בת זוג), התשס''א-2000

 210. תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), תשל''ז-1976

 211. תקנות האגודות השיתופיות (אגודות שיתופיות לאשראי), תשט''ו-1955

 212. תקנות האגודות השיתופיות (אגודות שיתופיות לאשראי), תשל''ז-1976

 213. תקנות האגודות השיתופיות (אגרות), התשס''ב-2002

 214. תקנות האגודות השיתופיות (בוררות בסכסוכים), תשל''ב-1972

 215. תקנות האגודות השיתופיות (בחירת נציגים לתאגיד), התשמ''ד-1984

 216. תקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות), תשל''ו-1976

 217. תקנות האגודות השיתופיות (דמי עזיבה - קיבוץ מסדה), התשנ''ג-1993

 218. תקנות האגודות השיתופיות (הוראות כלליות), תשל''ו-1976

 219. תקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל''ג-1973

 220. תקנות האגודות השיתופיות (טפסי הודעה), התשמ''ח-1988

 221. תקנות האגודות השיתופיות (ייסוד), תשל''ו-1976

 222. תקנות האגודות השיתופיות (יישוב סכסוכים בקיבוץ), התשס''ו-2005

 223. תקנות האגודות השיתופיות (מפעל המים כפר סבא אגודה חקלאית שיתופית בע''מ), התשס''ג 2002

 224. תקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות), תשל''ה-1975

 225. תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), התשנ''ו-1995

 226. תקנות האגודות השיתופיות (סמכויות האסיפה הכללית של בית הספר לקואופרציה אגודה שיתופית בע''מ), תשכ''ה-1965

 227. תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), התשס''ו-2005

 228. תקנות האגודות השיתופיות (פירוק), התשמ''ד-1984

 229. תקנות האגודות השיתופיות (קרן מילואים), התשס''ה-2005

 230. תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל''ה-1975

 231. תקנות האגודות השיתופיות (שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ מתחדש), התשס''ו-2005

 232. תקנות האגודות השיתופיות (שיוך דירות בקיבוץ מתחדש), התשס''ו-2005

 233. תקנות האגודות השיתופיות (שעבודים), תשל''ו-1976

 234. תקנות האזרחות (סדר הדין בבקשה לביטול האזרחות), תשל''א-1971

 235. תקנות האזרחות, תשכ''ט-1968

 236. תקנות האזרחים הוותיקים, התשנ''א-1991

 237. תקנות האזרחים הותיקים (הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים), התשנ''ח-1998

 238. תקנות האנטומיה והפתולוגיה (ניתוחים במקרים מיוחדים), התשמ''ה-1985

 239. תקנות האנטומיה והפתולוגיה, תשי''ד-1954

 240. תקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע), תשל''ח-1978

 241. תקנות האפוטרופוס הכללי (שכר), תשל''ח-1978

 242. תקנות הארכיונים (אגרות), התשמ''ב-1982

 243. תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), התשמ''ו-1986

 244. תקנות הארכיונים (מסירת חומר ארכיוני למשמרת), תשי''ח-1958

 245. תקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך), תשכ''ז-1966

 246. תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים), התשמ''ו - 1986

 247. תקנות הארכיונים (תנאים לאישור ארכיונים ציבוריים והסדרים לניהולם), תשי''ח - 1957

 248. תקנות הארכת מועדים (הסדרים לפרעונם של תשלומים נדחים), תשל''ד-1974

 249. תקנות הארכת מועדים (סדרי הדין), תשל''ד-1974

 250. תקנות הארכת מועדים (סייגים לתחולת החוק), תשל''ז-1977

 251. תקנות הבחירות לכנסת (סדרי דין בערעורים על תוצאות הבחירות), התשמ''ט-1989

 252. תקנות הבחירות לכנסת (סדרי ערעורים), תשי''ט-1959

 253. תקנות הבחירות לכנסת, התשל''ג-1973

 254. תקנות הבטחת הכנסה (כללי הזכאות והוראות ביצוע), התשמ''ב-1982

 255. תקנות הבטחת הכנסה, התשמ''ב-1982

 256. תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחמרים מסרטנים מסויימים), התשמ''ה-1984

 257. תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מיתקן לחץ), התשנ''ו-1995

 258. תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מיתקני-לחץ), תשכ''ז-1967

 259. תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ''ח-1988

 260. תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס''א-2001

 261. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), התשס''ה-2005

 262. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנאטים), התשנ''ג-1993

 263. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), התשמ''ד-1983

 264. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל-כלוריד), התשמ''ד-1983

 265. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך) (ארסן), התשמ''ה-1985

 266. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים), התשנ''ג-1992

 267. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), התשמ''ה-1985

 268. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים ארומטיים מסויימים), התשנ''ג-1993

 269. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים הלוגניים מסויימים), התשנ''א-1990

 270. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), התשנ''ג-1993

 271. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ''ד-1983

 272. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ''ד-1984

 273. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מיננת), התשנ''ג-1992

 274. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), התשמ''ד-1984

 275. תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיווי וסימון של אריזות), התשנ''ח-1998

 276. תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), התשמ''ג-1983

 277. תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), התשמ''ז-1987

 278. תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במיתקן לחץ), התשנ''ו-1995

 279. תקנות הבטיחות בעבודה (התקנת דלת בתא מעלית), התשנ''ג-1993

 280. תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש''ן-1990

 281. תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל''ב-1972

 282. תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה), התשמ''ד-1984

 283. תקנות הבטיחות בעבודה (מועדי בדיקות לדודי קיטור מיוחדים), תשכ''ד-1964

 284. תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות-אבן), תשכ''ה-1965

 285. תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד), התשס''א-2001

 286. תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות) תשל''ב-1972

 287. תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש''ס-2000

 288. תקנות הבטיחות בעבודה (נוחויות), תשכ''ה-1965

 289. תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) (הוראת שעה), התשס''ט-2009

 290. תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס''ז-2007

 291. תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ''ו-1986

 292. תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ''ח-1988

 293. תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ''ג-1992

 294. תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח), תשכ''ז-1966

 295. תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחמרי-הדברה) תשכ''ד-1964

 296. תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ''ח-1988

 297. תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד-מגן אישי), התשנ''ז-1997

 298. תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה), תשי''ד-1954

 299. תקנות הביטוח (מענק מיוחד וקיצבה מיוחדת לנכים) (תיקון), תשל''ט-1978

 300. תקנות הביטוח הלאומי (אמהות), תשי''ד-1954

 301. תקנות הביטוח הלאומי (בדיקות רפואיות), תשכ''ה-1965

 302. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה), תשל''ג-1972

 303. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח בפני פגיעה בעבודה), תשי''ד-1954

 304. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות) (תיקון), התשמ''ב-1982

 305. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות) (תיקון), התשמ''ה-1985

 306. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות), תשל''ט-1979

 307. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה של עובדים עצמאיים), תשי''ז-1957

 308. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מתנדבים באזור מוחזק), תשל''ד-1974

 309. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (בדיקה מחדש ותביעה חדשה), התשס''א-2000

 310. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (הוראות מיוחדות לענין עקרת בית), התשמ''ד-1984

 311. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (הוראות מעבר), התשמ''ד-1984

 312. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה), התשנ''ה-1995

 313. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), התשל''ט-1978

 314. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (סמכויות ועדה רפואית לעררים וועדה לעררים), התשמ''ד-1984

 315. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (צמצום בהשתכרות), התשמ''ד-1984

 316. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות), התשמ''ד-1984

 317. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נפגעי תאונות), התשמ''א-1981

 318. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (בדיקה מחדש של מידת התלות בעזרת הזולת של זכאי לגימלת סיעוד), התשמ''ח-1988

 319. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (ועדות עררים), התשס''ט-2009

 320. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (ליקוי זמני), התש''ס-2000

 321. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (מבחני הכנסה לקביעת הזכות לגימלת סיעוד ושיעורה), התשמ''ח-1988

 322. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (מניעת כפל תשלומים), התשמ''ח-1988

 323. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (ערר על החלטת ועדה מקומית מקצועית), התשמ''ח-1988

 324. תקנות הביטוח הלאומי (ביצוע אמנה בין ממשלת ישראל לבין הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה ואירלנד הצפונית), תשכ''ג-1963

 325. תקנות הביטוח הלאומי (ביצוע ההסכם בדבר ביטוח סוציאלי בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה האיטלקית), התשנ''א-1991

 326. תקנות הביטוח הלאומי (ביצוע הסכם בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הולנד), תשכ''ה-1965

 327. תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס''ב-2002

 328. תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), תשי''ד-1954

 329. תקנות הביטוח הלאומי (גמלה לשמירת הריון), התשנ''א-1991

 330. תקנות הביטוח הלאומי (דינים וחשבונות של קבלנים), תשי''ח-1957

 331. תקנות הביטוח הלאומי (דמי ביטוח - קנסות והפרשי הצמדה), תשמ''ד-1984

 332. תקנות הביטוח הלאומי (דמי ביטוח בעד חייל בשירות קבע), תשכ''ה-1965

 333. תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התשנ''ח-1998

 334. תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה), תשל''ו-1976

 335. תקנות הביטוח הלאומי (הגדרת הכנסת נכה), תשל''ו-1975

 336. תקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה), התשנ''ח-1998

 337. תקנות הביטוח הלאומי (הודעה בדבר יציאה את ישראל), התשס''ה-2004

 338. תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח בעד מועסקים במיפקד האוכלוסין והדיור), התשנ''ו-1995

 339. תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל''א-1971

 340. תקנות הביטוח הלאומי (היוון), תשל''ח-1978

 341. תקנות הביטוח הלאומי (הכשרה מקצועית ודמי מחיה), תשל''ט-1979

 342. תקנות הביטוח הלאומי (העברת ניכויי קיצבה לאוצר המדינה), תשל''ז-1976

 343. תקנות הביטוח הלאומי (הענקות מטעמי צדק), תשל''ה-1975

 344. תקנות הביטוח הלאומי (הפחתת נקודת קיצבה מקיצבת ילדים), תשל''ט-1979

 345. תקנות הביטוח הלאומי (הרחבת חוג המבוטחים בביטוח אבטלה ותשלום דמי ביטוח), התשנ''ח-1997

 346. תקנות הביטוח הלאומי (השתתפות במימון פעולות בטיחות וגיהות בעבודה), התשמ''ח-1988

 347. תקנות הביטוח הלאומי (ועדת ערר להטבות סוציאליות ולהענקות מטעמי צדק) (ביטול), התשנ''ה-1995

 348. תקנות הביטוח הלאומי (זכויות וחובות לפי חוק הביטוח הלאומי לשאינם תושבי ישראל), התשמ''ז-1987

 349. תקנות הביטוח הלאומי (חישוב הממוצע של שעות עבודה והכנסה של עובד עצמאי), התשמ''ה-1985

 350. תקנות הביטוח הלאומי (חישוב הפרשי דמי ביטוח וגימלאות בשל שומה סופית), התשמ''ו-1986

 351. תקנות הביטוח הלאומי (חישוב השכר לענין קיצבת ילדי עובדים), תשכ''ו-1965

 352. תקנות הביטוח הלאומי (חישוב שכר העבודה הרגיל), תשי''ז-1956

 353. תקנות הביטוח הלאומי (חלוקת קיצבה), התשמ''ד-1984

 354. תקנות הביטוח הלאומי (ייצוג בפני המוסד) תש''ל-1970

 355. תקנות הביטוח הלאומי (ילד המשרת בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית או לאומית), התשנ''ז-1997

 356. תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש''ע-2010

 357. תקנות הביטוח הלאומי (כללים ותנאים לתשלום גמול והחזר הוצאות לחברי מועצה או לחברי ועדה), התשס''ב-2001

 358. תקנות הביטוח הלאומי (כללים לעגול סכומים), התשמ''ו-1985

 359. תקנות הביטוח הלאומי (מועד להגשת ערעור על החלטות מסויימות), תשל''ז-1977

 360. תקנות הביטוח הלאומי (מועדים להגשת תובענות), תש''ל-1969

 361. תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד) (הוראת שעה), התשס''ז-2006

 362. תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד), תשי''ח-1958

 363. תקנות הביטוח הלאומי (מענק אשפוז ליולדת ולילוד), התשנ''ד-1993

 364. תקנות הביטוח הלאומי (מענק למובטל שעובד בעבודה מועדפת), התשמ''ג-1983

 365. תקנות הביטוח הלאומי (מענק למובטל שעובד בשכר נמוך), התשנ''ה-1994

 366. תקנות הביטוח הלאומי (מענק מיוחד וקיצבה מיוחדת לנכים), תשכ''ה-1965

 367. תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות) (הוראת שעה), התש''ן-1990

 368. תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות) (תיקון), התשמ''ה-1985

 369. תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות), התשמ''ד-1984

 370. תקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה), תשכ''ח-1968

 371. תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים), תשל''ח-1978

 372. תקנות הביטוח הלאומי (ניכוי מענק לפי פרק ה' לחוק מקיצבת נכות לפי פרק ט'), התשמ''ד-1984

 373. תקנות הביטוח הלאומי (ניכויים לטובת ארגון נכים), התשמ''ו-1986

 374. תקנות הביטוח הלאומי (סוגי הכשרה מקצועית שבהם ישולמו דמי אבטלה בשיעור מלא), התשס''ט-2009

 375. תקנות הביטוח הלאומי (סוגי מבוטחים שאינם זכאים לתשלום בעד הילד הראשון והשני), התשנ''א-1990

 376. תקנות הביטוח הלאומי (סיוע משפטי), תשל''ח-1978

 377. תקנות הביטוח הלאומי (סמל מיוחד ותעודה לנכים) תשכ''ז-1967

 378. תקנות הביטוח הלאומי (עיכוב תשלום קיצבת ילדים), תשמ''ג-1983

 379. תקנות הביטוח הלאומי (פטור מתשלום דמי ביטוח למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי), התשנ''ז-1997

 380. תקנות הביטוח הלאומי (פעולת התנדבות להצלת חייו או רכושו של הזולת), התשנ''א - 1991

 381. תקנות הביטוח הלאומי (פתיחת סניפים ומינוי מנהליהם), תשל''ג-1973

 382. תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט''ז-1956

 383. תקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זיקנה ושאירים), תשל''ז-1976

 384. תקנות הביטוח הלאומי (קביעת סוגים נוספים לפרישה), תשכ''ה-1965

 385. תקנות הביטוח הלאומי (קיצבה משפחתית), תש''ך-1960

 386. תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת זיקנה יחסית), תשל''א-1971

 387. תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת שאירים לאלמנה שנישאה) תשל''ז-1976

 388. תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת תלויים לאלמנה שנישאה), תשל''ז-1976

 389. תקנות הביטוח הלאומי (רישום), תשכ''ג-1963

 390. תקנות הביטוח הלאומי (שיקום-מקצועי), תשט''ז-1956

 391. תקנות הביטוח הלאומי (תגמול בעד שירות חד-יומי), התשמ''ז-1987

 392. תקנות הביטוח הלאומי (תגמולים למשרתים במילואים), תשל''ח-1977

 393. תקנות הביטוח הלאומי (תחולה לגבי סוגי עובדים שאינם תושבי ישראל), תשל''ב-1972

 394. תקנות הביטוח הלאומי (תחולה לגבי סוגים מיוחדים של מבוטחים) התשמ''ז-1987

 395. תקנות הביטוח הלאומי (תחילת החוק לגבי נכים קודמים), תשל''ה-1975

 396. תקנות הביטוח הלאומי (תשלום וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידים שונים), התשנ''ז-1997

 397. תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), התשנ''ה-1995

 398. תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מיוחד בעד יילוד של אשה שנפטרה), תשל''ג-1973

 399. תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מקדמות של גימלה), תשל''ט-1979

 400. תקנות הביטוח הלאומי (תשלום נקודת קיצבה בעד הילד הראשון והילד השני), התשמ''ו-1985

 401. תקנות הביטוח הלאומי (תשלום פיצויים בשל עוולה של מתנדב), תשמ''א-1980

 402. תקנות הביטוח הלאומי (תשלום קיצבאות בעד ילדים וחלוקתן), תשי''ט-1959

 403. תקנות הביטוח הלאומי (תשלום רבית), תשכ''ו-1966

 404. תקנות הביטוח הלאומי (תשלומים בהכשרה מקצועית לענין דמי אבטלה), התשנ''ח-1998

 405. תקנות הביטוח הלאומי (תשלומים לתושבי ירושלים שהעתיקו את מקום מגוריהם ליהודה, שומרון וחבל עזה), התשנ''ג-1993

 406. תקנות הבלו על דלק, תש''ך-1960

 407. תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (כללים בדבר הכשרת סדרנים ממונים), התשס''ז-2007

 408. תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (סדרנים), התשמ''ח-1988

 409. תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים), התשמ''ד-1984

 410. תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (צורת הצגתה של הודעה), התשס''ה-2005

 411. תקנות הגליל (תשלום סובסידיות לבעלי מכסות), התשנ''ח-1998

 412. תקנות הגנה על הציבור מפני עברייני מין (יחידת פיקוח), התשס''ז-2006

 413. תקנות הגנה על הציבור מפני עברייני מין (מעריכי מסוכנות), התשס''ז-2006

 414. תקנות הגנה על כינויי מקור (הנוהל בועדות ערר), תשכ''ז-1966

 415. תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות בבתי עסק - אי תחולת השיעורים המרביים והפחתות), התשמ''ג-1983

 416. תקנות הגנת הדייר (החזקת הבית ותיקונים), תשל''א-1971

 417. תקנות הגנת הדייר (מומחים), תשל''א-1971

 418. תקנות הגנת הדייר (סדרי-דין בבקשה לאישור-הסכם), תשכ''ט-1968

 419. תקנות הגנת הדייר (סדרי-הדין בבית-הדין לשכירות), תשי''ד-1954

 420. תקנות הגנת הדייר (תשלום בעד שירותים), תשל''ג-1973

 421. תקנות הגנת הפרטיות (אגרות), התשס''א-2000

 422. תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), התשס''א-2001

 423. תקנות הגנת הפרטיות (קביעת מאגרי מידע הכוללים מידע שלא לגילוי), התשמ''ז-1987

 424. תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), התשמ''ו-1986

 425. תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ''א-1981

 426. תקנות הגנת הצומח (איסור השימוש בסטריכנין ובגפרת התליום), תשל''ב-1971

 427. תקנות הגנת הצומח (אריזת קוטלי עשבים הורמונליים והשימוש בהם), תשל''ז-1976

 428. תקנות הגנת הצומח (הגבלת ריסוס ליד מטעי הדרים ואבוקדו), תשל''ה-1975

 429. תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), התשנ''ה-1994

 430. תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי)התשס''ט-2009

 431. תקנות הגנת הצומח (מכירת כותנה והובלתה), תשכ''ג-1962

 432. תקנות הגנת הצומח (מניעת הפצת כנימה קמחית כדורית בעצי הדר) התשמ''ז-1986

 433. תקנות הגנת הצומח (מניעת התפשטות מחלת הארגוט בחיטה), תשי''ז-1957

 434. תקנות הגנת הצומח (מניעת התפשטות מחלת קשיון רולפסי בסלק-סוכר), תשי''ט-1959

 435. תקנות הגנת הצומח (מניעת התפשטות סקלרוציום רולפסי), תש''ך-1960

 436. תקנות הגנת הצומח (מניעת חדירה של נגעים לאזור הערבה), התש''ע-2009

 437. תקנות הגנת הצומח (מניעת מחלת הטריסטזה בהדרים), תשל''ב-1971

 438. תקנות הגנת הצומח (מניעת מחלת הטריסטזה), תשכ''ב-1961

 439. תקנות הגנת הצומח (ניקוי מכלים), התשס''ד-2003

 440. תקנות הגנת הצומח (נקיון מכלי אבוקדו ורכב הובלה), התשמ''ד-1984

 441. תקנות הגנת הצומח (סדרי-דין בפני ועדת-ערר), תשכ''ח-1967

 442. תקנות הגנת הצומח (קיום הוראות תווית אריזה), תשל''ז-1977

 443. תקנות הגנת הצומח (שימוש באלפא כלורלוז), תשל''ו-1976

 444. תקנות הגנת הצומח (שימוש באנדרין, אלדרין ודיאלדרין), תשל''ה- 1975

 445. תקנות הגנת הצומח (שימוש בפלואורואצטאמיד), תשכ''ח-1967

 446. תקנות הגנת הצומח (שימוש בפרתיון), תשל''ב-1971

 447. תקנות הגנת הצומח (שימוש בקוטלי עשבים), תשכ''ט-1969

 448. תקנות הגנת הצומח (שימוש בתכשירים נובאקרון, אזודרין, סיאולן ומטאציל), תשכ''ח-1968

 449. תקנות הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב-טמיק), תשל''ח-1978

 450. תקנות הגנת הצומח (תכנית-הדברה ודרישת-תשלום), תשכ''ח-1967

 451. תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), התשס''ו-2006

 452. תקנות הגנת הצרכן (גודל האותיות בחוזה אחיד), התשנ''ה-1995

 453. תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי יהלומים, אבני חן ופנינים), התשנ''ה-1995

 454. תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי נכס בידי נותן שירות), התשנ''ג-1993

 455. תקנות הגנת הצרכן (הכשרה מתאימה להסמכה), התשס''ב-2002

 456. תקנות הגנת הצרכן (הצגת מודעה בדבר מדיניות החזרת טובין), התשס''ה -2005

 457. תקנות הגנת הצרכן (חישוב שיעור ריבית שנתי), התשמ''ד - 1983

 458. תקנות הגנת הצרכן (חישוב שיעור ריבית שנתי), התשמ''ד-1983

 459. תקנות הגנת הצרכן (כללים בדבר הצגת מחיר של שירותי מלונאות לתייר), התשס''ה-2005

 460. תקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה), התשס''ח-2008

 461. תקנות הגנת הצרכן (מידע בדבר קרינה בלתי מייננת מטלפון נייד), התשס''ב-2002

 462. תקנות הגנת הצרכן (מכירות, מכירות באשראי, מכירה מיוחדת ועסקה ברוכלות), התשמ''ג-1983

 463. תקנות הגנת הצרכן (סדרי דין לענין תובענה ייצוגית), התשנ''ה-1995

 464. תקנות הגנת הצרכן (עילות לביטול מכר) (חלקי חילוף), התשמ''ז-1986

 465. תקנות הגנת הצרכן (פרטי חוזה הלוואה שאינה הלוואה בנקאית), התש''ן-1989

 466. תקנות הגנת הצרכן (פרסומת ודרכי שיווק המכוונים לקטינים), התשנ''א-1991

 467. תקנות הגנת השכר (מועד מיוחד לתשלום שכר עבודה), התשמ''ח-1987

 468. תקנות הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני), התשמ''ח-1988

 469. תקנות הגנת השכר (עיקול, העברה ושעבוד), תשל''ג-1973

 470. תקנות הגנת השכר (פרטים ומסירת הודעות), תשל''ו-1976

 471. תקנות הגנת השכר (פרסום הודעה לדרישות תשלום ממעביד חדש), תשכ''ג-1963

 472. תקנות הדגל והסמל (השימוש בדגל המדינה), תשי''ג-1953

 473. תקנות הדיג, 1937

 474. תקנות הדיינים (אגרות), תשי''ז-1957

 475. תקנות הדיינים (החזרת פיקדונות בבתי דין רבניים), התשנ''ט-1999

 476. תקנות הדיינים (עניינים שניתן לדון בהם בדיין אחד), התש''ן-1990

 477. תקנות הדיינים (פרישה לקיצבה וגימלאות), תשי''ט-1959

 478. תקנות הדיינים (תנאי הסמכה וסדריה), תשט''ו-1955

 479. תקנות הדרכונים (הוראת שעה), התשס''ח -2008

 480. תקנות הדרכונים, תש''ם-1980

 481. תקנות הדרכים (שילוט) (מתן חסות), התשנ''ט-1999

 482. תקנות הדרכים (שילוט) (שלטים בנתיבי איילון), התש''ע-2009

 483. תקנות הדרכים (שילוט), תש''ם-1980

 484. תקנות ההגבלים העסקיים (אגרות), התשמ''ט - 1988

 485. תקנות ההגבלים העסקיים (הסדר שכל כבילותיו נוגעות לתובלה בין-לאומית), תשכ''ד-1964

 486. תקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות), התשס''ד-2004

 487. תקנות ההגבלים העסקיים (סדרי דין בבית הדין ובערעור), התשמ''ט-1988

 488. תקנות ההגנה (שעת חרום), 1945

 489. תקנות ההגנה על אריסים (סדרי הדין), תשי''ב-1952

 490. תקנות ההגנה על הצומח (מניעת הפילוקסרה של הגפן), תשט''ו-1955

 491. תקנות ההגנה על הצומח (מניעת הפצה של זרעי עשבים רעים), תשי''ג-1953

 492. תקנות ההגנה על הצומח (מניעת הפקלת), תשי''ב-1952

 493. תקנות ההגנה על הצומח (מניעת מגפות), 1945

 494. תקנות ההוצאה לפועל (אגרה מיוחדת), התשנ''ה-1995

 495. תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ''ח-1968

 496. תקנות ההוצאה לפועל (גניזת תיקים וביעורם) (הוראת שעה), התש''ע-2010

 497. תקנות ההוצאה לפועל (גניזת תיקים) (הוראת שעה), התשנ''ו-1996

 498. תקנות ההוצאה לפועל (העברת פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשנ''ב-1992

 499. תקנות ההוצאה לפועל (סילוק פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשמ''ח-1988

 500. תקנות ההוצאה לפועל (שכר טרחת עורכי דין וכונסי נכסים), התשס''ב-2002

 501. תקנות ההוצאה לפועל, תש''ם-1979

 502. תקנות ההסגר (אגרות חיסונים ותעודות), תשל''ז-1977

 503. תקנות ההסגר (תעודות-חיסון וחיסון נגד מחלת אבעבועות והחולירע), תשכ''ב-1962

 504. תקנות ההסגרה (סדרי-דין וכללי ראיות בעתירות), תשל''א-1970

 505. תקנות ההסדרים במשק המדינה (נכי רדיפות הנאצים ששהו על אדמת גרמניה ביום ט' בטבת התש''ז) (בקשה לתגמול), התשס''א-2001

 506. תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001) (החזקת מלאי ומלאי ביטחוני של דלק), התשס''א-2001

 507. תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002) (כללים למימון הגנות חוף בים המלח), התשס''ג-2002

 508. תקנות ההסכם בדבר מעמדם של אנשי סגל ארצות הברית של אמריקה (סדרי הגשת תביעות), התשנ''ז-1996

 509. תקנות ההענקות לחיילים ולבני משפחותיהם, תש''ל-1970

 510. תקנות ההקדשות לצרכי צדקה, תשל''ד-1974

 511. תקנות ההתיישבות החקלאית (סדרי דין בין המתקשר והמחזיק), תשל''ו-1976

 512. תקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה) (צורת הודעה ופרטיה), התשס''ב-2002

 513. תקנות הוצאה לפועל של פסקי-דין נגד המדינה, תשל''ז-1976

 514. תקנות הזבלים החקלאיים, 1938

 515. תקנות הזכות לקבורה אזרחית חלופית (רישוי תאגידים לעניני קבורה וקביעת נוהלי קבורה), התשנ''ט-1998

 516. תקנות הזרעים (גידול זרעים מושבחים ומכירתם), תש''ך-1960

 517. תקנות הזרעים (גידול חומר ריבוי של צפורן ומכירתו), תשל''ח-1978

 518. תקנות הזרעים (גידול חומר ריבוי תות-שדה ומכירתו), התשמ''ח-1988

 519. תקנות הזרעים (גידול פקעות סייפן ומכירתן), תשל''ג-1972

 520. תקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם), תשכ''ד-1964

 521. תקנות הזרעים (מכירה), תשכ''ה-1964

 522. תקנות הזרעים (פיקוח על יבואם), תשל''ה-1975

 523. תקנות הזרעים (צמחים ואורגניזמים מהונדסים), התשס''ה-2005

 524. תקנות הזרעים (רשיונות מכירה), תשכ''ח-1967

 525. תקנות הזרעים (רשימת הזנים המורשים למכירה), תש''ם-1980

 526. תקנות החברות (אגרות), התשס''א-2001

 527. תקנות החברות (אישור חלוקה), התשס''א-2001

 528. תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס''ב-2002

 529. תקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון בחברה לתועלת הציבור שמחזורה מעל 500 מיליון שקלים חדשים), התש''ע-2010

 530. תקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור), התשס''ט-2009

 531. תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש''ס-1999

 532. תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש''ס-2000

 533. תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש''ס-2000

 534. תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש''ע-2010

 535. תקנות החברות (העברת דיבידנד באמצעות מסלקת הבורסה), התשס''ב-2002

 536. תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס''ו-2005

 537. תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש''ס-2000

 538. תקנות החברות (חובת דיווח), התשנ''א-1990

 539. תקנות החברות (כהונת דירקטורים מקרב הציבור ביותר משתי חברות), התשמ''ח-1987

 540. תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש''ס-2000

 541. תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ''א-1981

 542. תקנות החברות (מיזוג), התש''ס-2000

 543. תקנות החברות (סדרי רישום של המחאת זכות), תש''ל-1970

 544. תקנות החברות (ענינים שאינם מהווים זיקה), התשס''ז-2006

 545. תקנות החברות (פירוק), התשמ''ז-1987

 546. תקנות החברות (שינוי החלטה שפורטה בהודעה על אסיפה כללית), התשס''ד-2004

 547. תקנות החברות (תחולה על חברה לתועלת הציבור שהיא חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית), התשס''ח-2008

 548. תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס''ו-2005

 549. תקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון), התשס''ו-2005

 550. תקנות החברות הממשלתיות (דוחות נוספים בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי), התשס''ח -2007

 551. תקנות החברות הממשלתיות (הצהרת רכוש של מנהל כללי), תשל''ו-1976

 552. תקנות החברות הממשלתיות (כהונה כדירקטור ביותר משתי חברות), תשל''ו-1976

 553. תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר אופן בחירת פקידים בכירים), התשס''ה-2005

 554. תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות הממשלתיות), התשנ''ד-1994

 555. תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר הסמכת בודק בידי הרשות), התשס''ה-2005

 556. תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס''ה-2005

 557. תקנות החברות הממשלתיות (כללים לעריכת דוחות כספיים של חברת החשמל לישראל בע''מ) (הוראת שעה), התשס''ה-2004

 558. תקנות החברות הממשלתיות (כללים לעריכת דוחות כספיים של מקורות חברת מים בע''מ) (הוראת שעה), התשס''ז-2007

 559. תקנות החברות הממשלתיות (כללים לקביעת נציג נבחר מקרב עובדי החברה כדירקטור), תשל''ז-1977

 560. תקנות החברות הממשלתיות (ערעורים), תשל''ז-1977

 561. תקנות החוזים האחידים (סדרי דין בבית הדין וסדרי דין בערעור), התשמ''ג-1983

 562. תקנות החוזים האחידים, התשמ''ג-1983

 563. תקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים), התשס''ג-2003

 564. תקנות החומרים המסוכנים (הפחתה של סכום עיצום כספי), התש''ע-2010

 565. תקנות החומרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים), התשנ''ד-1994

 566. תקנות החומרים המסוכנים (יישום פרוטוקול מונטריאול בענין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון), התשס''ד-2004

 567. תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור), התשנ''ו-1996

 568. תקנות החומרים המסוכנים (סילוק פסולת רדיואקטיבית), התשס''ב-2002

 569. תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשנ''ד-1994

 570. תקנות החומרים המסוכנים (שימוש בתכשירים ליד מבנים), התשס''ה-2005

 571. תקנות החיילים המשוחררים (פטור מאגרת-רשיון לסחור בטבק), תשי''א-1951

 572. תקנות החיילים המשוחררים (פטור ממכרז פומבי בשירות המדינה לנכי-מלחמה), תשכ''ט-1969

 573. תקנות החיילים המשוחררים (שירות צבאי אחר), התשמ''ח-1988

 574. תקנות החינוך, 1933

 575. תקנות החינוך, 1934

 576. תקנות החכרת מקרקעין (הוראות-שעה) (סדרי הגשת ערר וסדרי הדין בועדת-ערר), תש''ך-1960

 577. תקנות החניכות (אגרת-בחינה), תשי''ט-1959

 578. תקנות החניכות (בחינות), תשל''ז-1976

 579. תקנות החניכות (העבדת נער והצגת תמצית החוק), התשנ''ו-1996

 580. תקנות החניכות (טופס לדין וחשבון), התשנ''ו-1996

 581. תקנות החניכות (טופסי תעודות), התשנ''ו-1996

 582. תקנות החניכות (טפסי-הודעות), תשי''ח-1957

 583. תקנות הטבק (בדיקת יבולים וקביעת סיווגם), תשל''א-1970

 584. תקנות הטבק (רשיון יבוא לנייר סיגריות), תשל''ח-1978

 585. תקנות הטבק, תש''ם-1979

 586. תקנות הטוענים הרבניים, התשס''א-2001

 587. תקנות הטוענים השרעיים, תשכ''ג-1963

 588. תקנות היטל על נסיעה לחוץ לארץ (העלאת סכום ההיטל), התשמ''ז-1987

 589. תקנות היטלי סחר (תשלום גמול נציגי ציבור בוועדה המייעצת), התשנ''ט-1999

 590. תקנות היערות, 1926

 591. תקנות הירושה (אגרות בתי הדין הדתיים), התשנ''ט-1999

 592. תקנות הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה), התשנ''ח-1998

 593. תקנות הירושה (בדיקת פרטה ודו''חות כספיים של מנהלי עזבונות), התשמ''ט-1988

 594. תקנות הירושה (דרכים להשקעת כספי עיזבון), התש''ס-2000

 595. תקנות הירושה, התשנ''ח-1998

 596. תקנות הכהילים המפוגלים (פטור), תשכ''א-1961

 597. תקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות-בידוד), תשי''ט-1959

 598. תקנות הכלבת (חיסון), התשס''ה-2005

 599. תקנות הכלבת (רישוי וחיסון), התשל''ד-1974

 600. תקנות הכניסה לישראל (בקשה לאישור כניסתו לישראל של ילד באימוץ בין-ארצי), התשנ''ח-1998

 601. תקנות הכניסה לישראל (דרכי גביית הוצאות גירוש), התשמ''ו-1985

 602. תקנות הכניסה לישראל (הארכת רישיונות לעובד זר המועסק במתן טיפול סיעודי), התשס''ד-2004

 603. תקנות הכניסה לישראל, תשל''ד-1974

 604. תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי), התש''ס-2000

 605. תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים), התשמ''ט-1988

 606. תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי דין וביצוע), תש''ל-1970

 607. תקנות המבחן (שירותי המבחן), התשי''ט-1959

 608. תקנות המבחן (תסקיר קצין מבחן), התשס''ז-2006

 609. תקנות המדגמים, 1925, (עפ''י סעיף 56)

 610. תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (זכאותו של פורש מחמת נכות לפטור ממס), התשס''ו-2005

 611. תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת מעבר) (הפחתת היקף השעות המזערי של תכנית אישית), התשס''ה-2005

 612. תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה) (אגרה בעד הגשת ערר), התשס''ה-2005

 613. תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה) (הפחתת היקף השעות המזערי של תכנית אישית לסוגי משתתפים), התשס''ו-2006

 614. תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה) (סדרי דין בוועדת ערר), התשס''ה-2005

 615. תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה), התשס''ה-2004

 616. תקנות המוזיאונים, התשמ''ה-1984

 617. תקנות המועמדים להתישבות חקלאית (סדרי הדין), תשי''ד-1954

 618. תקנות המועצה לביקורת סרטים ומחזות, תש''ם-1979

 619. תקנות המועצה להסדר ההימורים בספורט (מועד הגשת התקציב לאישור, צורת עריכתו ודרכי הגשתו), תשכ''ח-1968

 620. תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תיאומים בענין קבלת עובדים ומינוייהם), תשל''ו - 1975

 621. תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תקציב), תשל''ו-1975

 622. תקנות המועצה לייצור ולשיווק ירקות (מינוי נציגי הממשלה במועצה), תש''ך-1959

 623. תקנות המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי-אדמה (מינוי נציגי הממשלה), תשל''ח -1978

 624. תקנות המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (הנוהל בפני ועדת-קנסות וועדת-ערר), תשכ''ד-1964

 625. תקנות המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (קביעת כמויות בלתי סבירות של עודפי ירקות), תשל''ז-1976

 626. תקנות המועצה לייצור ושיווק צמחי נוי (התאמת הוראות חוק מועצת הפירות ודרכי מינוי חברי המועצה), תשל''ז-1977

 627. תקנות המועצה למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא), (רכישת פרי הדר לתעשייה), תשל''ח-1977

 628. תקנות המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור, מיון ושיווק), התשכ''ח-1968

 629. תקנות המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (הנוהל בפני ועדת-קנסות וועדת-ערר), תשכ''ה-1964

 630. תקנות המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (כללים בדבר הסמכת קבלנים מורשים לשיווק ביצים, בשר עוף וחומר רביה), התשנ''ה-1994

 631. תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר בחירת נציגי המגדלים), התשס''ה-2005

 632. תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר הטלת היטלים על תוצרת הלול), התש''ס-2000

 633. תקנות המועצה לענף הלול (מכסות משותפות לאגודות שיתופיות), התשמ''ד-1984

 634. תקנות המועצה לענף הלול (פיצוי לבעלי מכסות לייצור ושיווק ביצי מאכל), התשנ''ה-1995

 635. תקנות המועצה לענף הלול (פיצוי לבעלי מכסות לייצור ושיווק פטמים), התשנ''ו-1996

 636. תקנות המועצה לענף הלול (קביעת מספר חברי המועצה ומינוי נציגי הממשלה בה), תשכ''ד-1964

 637. תקנות המועצה לצמחי נוי (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשמ''א -1980

 638. תקנות המועצות הדתיות היהודיות (חילופי גברי), תשכ''ז-1966

 639. תקנות המזונות (בקשות תשלום), תשל''ג-1972

 640. תקנות המזונות (הבטחת תשלום), תשל''ג-1973

 641. תקנות המיילדות (החזקת פטידין והשימוש בו), התשס''ט-2009

 642. תקנות המילוות (הוראות שונות) (פיצוי), התשמ''ב-1982

 643. תקנות המילוות (העברת מילווה ופרעון מוקדם של מילווה מרצון), תשל''ח-1977

 644. תקנות המילוות (פרעון מוקדם), תש''ם-1980

 645. תקנות המיסים (גבייה) תשל''ד-1974

 646. תקנות המכס (הישבון ביצוא), תשכ''ז-1966

 647. תקנות המכס (הערכת טובין), תשל''א-1970

 648. תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), התשס''ז-2006

 649. תקנות המכס (סדרי הדין בערעור), תשל''ב-1972

 650. תקנות המכס (פטור למכונית שהועברה על ידי ראש נציגות ונציג מדינת חוץ), התשנ''א-1991

 651. תקנות המכס, תשכ''ו-1965

 652. תקנות המלאכות והתעשיות (ייצור אבק שריפה שחור), 1940

 653. תקנות המלאכות והתעשיות (ייצור כלורת האשלג), 1941

 654. תקנות המלט, תשכ''ו-1966

 655. תקנות המסים (גביה) (קביעת הוצאות שהוצאו בנקיטת אמצעי אכיפה), התשנ''ג-1993

 656. תקנות המפלגות (אגרות), התשנ''ג-1993

 657. תקנות המפלגות (רישום ודיווח), התשנ''ג-1993

 658. תקנות המצאת מסמכים לפי אמנת האג 1965, התשל''ו-1975

 659. תקנות המקרקעין (אגרות), תשל''ה-1974

 660. תקנות המקרקעין (הוצאות החלות על המתנתק מהמערכת המרכזית בבית משותף), התשנ''א-1991

 661. תקנות המקרקעין (ניהול ורישום) (תיקון), תשל''ח-1978

 662. תקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תש''ל-1969

 663. תקנות המקרקעין (פטור העברת נכסים לחברת השתתפויות בנכסים בישראל בע''מ מאגרה), תשכ''ט-1969

 664. תקנות המקרקעין (פטור מיוחד מאגרה), תשל''ג-1972

 665. תקנות המקרקעין (רישום תיקון תנאי חכירה) (הוראת שעה) התשנ''ה-1995

 666. תקנות המקרקעין (תנאים להינתקות ממערכת מרכזית בבית משותף), התשנ''א-1991

 667. תקנות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (קבלת מידע מאת רשות מס), התשס''ג-2003

 668. תקנות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ''ו-1996

 669. תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (אמות מידה לביטול רישומי משטרה), התשס''ט-2009

 670. תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (הרשעות ועונשים לפי פקודת המשטרה שאינם פרטי רישום), התשמ''ד-1983

 671. תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע - שירות הבטחון הכללי), התשנ''ט-1999

 672. תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע בידי המשטרה הצבאית), התשנ''ח-1998

 673. תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע בידי מחלקת בטחון שדה של צבא הגנה לישראל), התשנ''ח-1998

 674. תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע בידי משטרת ישראל), התשנ''ח-1998

 675. תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (מסירת מידע לחוקר מדעי), התשמ''ו-1986

 676. תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (פרטי רישום שלא יירשמו או שלא יימסר מידע עליהם ועבירות שהרשעה בהן לא תפסיק את תקופות ההתיישנות או המחיקה), התשמ''ד-1984

 677. תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ''ו-1986

 678. תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), התשנ''ד-1994

 679. תקנות המתווכים במקרקעין (נושאי בחינה), התשנ''ז-1997

 680. תקנות המתווכים במקרקעין (פעולות שיווק), התשס''ה-2004

 681. תקנות המתווכים במקרקעין (פרטי הזמנה בכתב), התשנ''ז-1997

 682. תקנות המתווכים במקרקעין, התשנ''ז-1997

 683. תקנות המתעסקים ברפואה (סדרי דין בדיון משמעתי), תשל''ו-1976

 684. תקנות הנאמנות (דרכי השקעת כספי הקדש ציבורי), התשס''ד-2004

 685. תקנות הנגב (סדרי הדיון ונהלי העבודה של המועצה), התשמ''ז-1987

 686. תקנות הנהיגה הספורטיבית (חובת ביטוח), התש''ע-2009

 687. תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון למסלול מירוץ קבוע), התש''ע-2010

 688. תקנות הנהיגה הספורטיבית (תנאים להכרה בהתאחדות), התשס''ז -2007

 689. תקנות הנוטריונים (אגרות נוטריון), תשל''ז-1977

 690. תקנות הנוטריונים (ארכיון מרכזי), תשל''ז-1977

 691. תקנות הנוטריונים (דרכי ביקורת), תשל''ז-1977

 692. תקנות הנוטריונים (עותקים שייגנזו בארכיון המרכזי), תשל''ז-1977

 693. תקנות הנוטריונים (שכר שירותים בנציגויות בחוץ לארץ), תשס''ח-2008

 694. תקנות הנוטריונים (שכר שירותים נוטריוניים הניתנים בבית המשפט), תשל''ח-1977

 695. תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל''ט-1978

 696. תקנות הנוטריונים (שמירת מסמכים וספרים של הנוטריון הציבורי), תשל''ז-1977

 697. תקנות הנוטריונים, תשל''ז-1977

 698. תקנות הנוער (טיפול והשגחה) (סדרי דין), תשל''א-1970

 699. תקנות הנוער (טיפול והשגחה), תשכ''ב-1962

 700. תקנות הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (טיפול עוקב), תשל''ו -1976

 701. תקנות הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (סדרי הגשת בקשות), תשל''ו-1975

 702. תקנות הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (סדרי הדין בועדות שחרורים) תשל''ב-1971

 703. תקנות הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תנאי החזקת קטינים במעון) תשל''ז-1976

 704. תקנות הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (הוועדה לענין תשלום לפנים משורת הדין - תנאי סף, סדרי עבודה ואמות מידה לתשלום), התשס''ו-2006

 705. תקנות הנזיקין (אחריות עובדי ציבור), התשס''ו-2006

 706. תקנות הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה) (הודעה בכתב על נזק), התשס''ג-2003

 707. תקנות הניקוז וההגנה מפני שטפונות (לוח שומה), תשכ''ב- 1962

 708. תקנות הניקוז וההגנה מפני שטפונות (סדרי-דין בבתי-דין לעניני מים ובערעורים על החלטותיהם), תשי''ח-1958

 709. תקנות הניקוז וההגנה מפני שטפונות (תקציבים והנהלת-חשבונות), תשכ''א-1961

 710. תקנות הניקוז וההגנה מפני שיטפונות (קביעת רצועות מגן לעורקים בתחום רשות ניקוז ירקון), התשס''ד-2003

 711. תקנות הנכים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה), התשמ''א-1981

 712. תקנות הנכים (השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח ובהוצאות ביטוח סיעודי), התשס''ד-2004

 713. תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), תשכ''ד-1964

 714. תקנות הנכים (ועדות רפואיות), תשכ''ו-1965

 715. תקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי''ד-1954

 716. תקנות הנכים (כללים להוכחת חוסר-פרנסה), תשי''ג-1953

 717. תקנות הנכים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר למחייתו ולהכרת הכנסה כדי מחיה), תשי''ג-1953

 718. תקנות הנכים (כללים לקביעת דרגת-נכות מיוחדת), תשכ''ו-1955

 719. תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות-נכות), תש''ל-1969

 720. תקנות הנכים (מענק לנכים שדרגת נכותם 10 עד 19 אחוזים), התשנ''ו-1996

 721. תקנות הנכים (סמל הנכים), תשי''ג-1953

 722. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (הליכים בפני קצין תגמולים), התשנ''ה-1995

 723. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (התישנות זכויות), תשי''ז-1956

 724. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (הוראת שעה), התשס''ט-2008

 725. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע), התשמ''ח-1987

 726. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות להסכמים) תשט''ו-1955

 727. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות למילוות לנכים), תשי''ד-1954

 728. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (פגיעה בראש), תש''ם-1980

 729. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים), התשס''ג-2003

 730. תקנות הנכים (תוספת לתגמולים בשל גיל), התשנ''ט-1999

 731. תקנות הנכים (תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לנכה בתפקודי היציבה וההליכה), התשמ''ד-1984

 732. תקנות הנכים ומשפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (סדרי הדין בערעור), התשמ''ז-1987

 733. תקנות הסדר זכויות במקרקעין (הליכי הסדר וסדרי-דין), תשל''ג-1972

 734. תקנות הסדרי משפט ומינהל (רציפות הליכים אזרחיים, אכיפת פסקים והכרה במסמכים), תשכ''ט-1968

 735. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (דרך קביעת עלות הגיוס), התשנ''ד-1994

 736. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הוראות בדבר מימוש נכסים בהוראת המשקם), התשנ''ח-1998

 737. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הוראות בדבר מינוי משקמים), התשנ''ג-1992

 738. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הפסקת הליכים והעברתם למשקם), התשנ''ג-1992

 739. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (כללים לקביעת חובות וזכויות בהעדר מאזנים), התשנ''ה-1994

 740. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (כללים לקביעת כושר ההחזר של גורם חקלאי), התשנ''ד-1994

 741. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (סכום מוגן בקופת גמל לתגמולים), התשנ''ה-1994

 742. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (קביעת ישובי קו העימות), התשנ''ה-1994

 743. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (שכר משקמים), התשנ''ג-1993

 744. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (תפקידיה, הרכבה וסמכויותיה של המינהלה), התשנ''ג-1993

 745. תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 1999), התשנ''ט-1999

 746. תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 2000), התש''ס-2000

 747. תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס''ז-2007

 748. תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית בשל נכסים פטורים לשנת 2000), התש''ס-2000

 749. תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ''ג-1993

 750. תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (אמות מידה לקביעת מחיר מכל נייח), התשס''ט-2008

 751. תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ''א-1990

 752. תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מכירת גז על ידי בתי זיקוק וספקי גז), התש''ע-2009

 753. תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (משק הגז - החלפת ספק גז), התשנ''א-1991

 754. תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מתן שירות שוויוני), התשס''ז-2007

 755. תקנות הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (דרכים ומועדים לתשלום ארנונה), התשמ''ו-1985

 756. תקנות הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (סדרי דין), התשנ''ד-1994

 757. תקנות הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (קביעת סכום לענין סעיף 15(ב)(1) לחוק), התשס''ז-2007

 758. תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (כללי דיווח ללקוח על היערכות לפתרון בעיית באג 2000) (הוראת שעה), התשנ''ט-1999

 759. תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרשיון, בחינות, התמחות ואגרות), התשנ''ז-1997

 760. תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח), התש''ס-2000

 761. תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (רישום עסקאות ורישום פעולות ייעוץ), התשס''ח-2007

 762. תקנות הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועץ מס (בחינות), התשס''ט-2009

 763. תקנות הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס (אגרות), התשס''ו-2005

 764. תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (הכשרה מעשית),התש''ע-2009

 765. תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (נושאי בחינות), התש''ע-2009

 766. תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (סדרי בחינות), התש''ע-2009

 767. תקנות הסדרת השמירה (בדיקה רפואית), תשכ''ג-1963

 768. תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), התשס''ד-2004

 769. תקנות הסדרת מקומות רחצה (הצבת שלטי איסור על-ידי רשויות מקומיות), תשכ''ה-1965

 770. תקנות הסיוע המשפטי, תשל''ג-1973

 771. תקנות הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (הודעות, בקשות וצווים), התשנ''ח-1998

 772. תקנות הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (רישום בפנקס), התשנ''ח-1998

 773. תקנות הסכמים קיבוציים (הודעה על הסדר בכתב שאינו מסמך בר-רישום), תשל''ז-1977

 774. תקנות הסכמים קיבוציים (הנוהל במתן צו הרחבה), תשל''ה-1975

 775. תקנות הסכמים קיבוציים (רישום), תשי''ז-1957

 776. תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים), תשל''ז-1977

 777. תקנות הסמים המסוכנים (בדיקה מדגמית של סמים), התשנ''א-1991

 778. תקנות הסמים המסוכנים (בתי חולים), התש''ס‏-1999

 779. תקנות הסמים המסוכנים (דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים שחולטו), התש''ן-1990

 780. תקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לענין חילוט רכוש), התש''ן-1990

 781. תקנות הסמים המסוכנים (תעודה לזיהוי סם שמבקשים לחלטו או להשמידו וסדרי דין בדבר בקשה לחילוט סם או להשמדתו), התשנ''ה-1995

 782. תקנות הסמים המסוכנים, תש''ם-1979

 783. תקנות הסניגוריה הציבורית (זכאות לייצוג לקטינים נוספים), התשנ''ח-1998

 784. תקנות הסניגוריה הציבורית (זכאות לייצוג לקטינים נוספים), התשס''א-2000

 785. תקנות הסניגוריה הציבורית (זכאות לייצוג לקטינים נוספים), התשס''ג-2002

 786. תקנות הסניגוריה הציבורית (חובת תשלום של זכאים לייצוג), התש''ס-2000

 787. תקנות הסניגוריה הציבורית (ייצוג עצורים מחוסרי אמצעים), התשנ''ח-1998

 788. תקנות הסניגוריה הציבורית (ייצוג עצורים מחוסרי אמצעים), התשס''א-2000

 789. תקנות הסניגוריה הציבורית (ייצוג עצורים מחוסרי אמצעים), התשס''ג-2002

 790. תקנות הסניגוריה הציבורית (שכר טרחה לסניגורים הציבוריים), התשנ''ו-1996

 791. תקנות הסניגוריה הציבורית, התשנ''ו-1996

 792. תקנות הסעד (טיפול במפגרים) (סדרי דין), התש''ל-1970

 793. תקנות הסעד (טיפול במפגרים) (סדרי-דין בועדות-ערר), תש''ל-1970

 794. תקנות הסעד (טיפול במפגרים), תשל''ו-1975

 795. תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי), התשנ''ה-1995

 796. תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (מפרטי רכב בטיחותי), התשנ''ה-1995

 797. תקנות הספורט (בדיקות רפואיות), התשנ''ז-1997

 798. תקנות הספורט (ביטוח), התשנ''ה-1994

 799. תקנות הספורט (הוראות לענין כוח אדם רפואי וציוד עזרה ראשונה), התשנ''ט-1999

 800. תקנות הספורט (חיוב בתעודת הסמכה), התשנ''ז-1997

 801. תקנות הספורט (מידע בטופס הרשמה לאגודה), התשנ''ז-1997

 802. תקנות הספורט (סמים ותכשירים ממריצים), התשנ''ו-1996

 803. תקנות הספנות (הגבלת אחריותם של בעלי כלי שיט) (סדרי דין), התש''ל-1970

 804. תקנות הספריות הציבוריות (דרכי פעולתן של ספריות של ארגונים ציבוריים), תשל''ט-1979

 805. תקנות הספריות הציבוריות (המועצה), תשל''ו-1976

 806. תקנות הספריות הציבוריות (שירותים) תשל''ט-1978

 807. תקנות הספריות הציבוריות (שעות פתיחה), תשל''ט-1978

 808. תקנות הספריות הציבוריות (תשלומים), תשל''ח-1977

 809. תקנות הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים), התשס''ד-2004

 810. תקנות העבירות המינהליות (סדר דין לדיון בבקשות לפי סעיפים 19 ו-20), התשמ''ט-1989

 811. תקנות העבירות המינהליות (עבירות בטיחות השיט ומשיטים), התשס''ג-2002

 812. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי מקורות אנרגיה), התשס''ה-2004

 813. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי עבירת נהיגה ברכב בחוף הים), התשס''א-2001

 814. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - אגודות שיתופיות), התשס''ד-2003

 815. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איכות מזון), התשמ''ח-1988

 816. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איסור הונאה בכשרות), התשנ''ב-1992

 817. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איסור הצגת חמץ), התשמ''ח-1988

 818. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איסור פרסום מודעה מפלה בדבר הצעת עבודה), התשס''ב-2002

 819. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - אישור לעובד על תקופת עבודתו), התשס''ב-2002

 820. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - בטיחות בעבודה), התשנ''ו-1995

 821. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - בטיחות גפ''מ), התשס''ג-2003

 822. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - דיג), התשס''ו-2006

 823. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הגנת הפרטיות), התשס''ד-2004

 824. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הגנת הצומח, זרעים ופיקוח על יצוא הצמח ומוצריו), התשס''ו-2006

 825. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הודעת סוחר במקלטי טלוויזיה), התשס''ב-2002

 826. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הוראות שירות התעסוקה), התשמ''ח-1988

 827. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חובת התקנת מיתקן שתיה והגשת מים צוננים), התשמ''ח-1988

 828. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי מסים), התשמ''ז - 1987

 829. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי תיירות), התשס''ה-2004

 830. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - יועצי השקעות ומנהלי תיקי השקעות), התשס''ב-2001

 831. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - ייצור דבש והשבחת ייצור חקלאי - דבורים), התשס''ט-2008

 832. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - כלבת ופיקוח על כלבים), התשס''ז-2007

 833. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - מחלות בעלי חיים), התשס''ה-2005

 834. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - מסירת הודעה אודות תנאי עבודה), התשס''ב-2002

 835. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עבודת נוער), התשנ''ד-1994

 836. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עבירות בטיחות בטיסה), התשס''ו-2006

 837. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עבירות לפי חוק המים), התשס''ג-2002

 838. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עבירות פיקוח על המטבע), התש''ס-1999

 839. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עובדים זרים, התשנ''ב-1992

 840. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עירית תל-אביב-יפו) (ביטול), התשס''ב-2002

 841. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עמותות), התשס''ד-2004

 842. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - פיקוח על עסקי ביטוח), התשס''א-2001

 843. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - שכר מינימום), התשס''ג-2003

 844. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - שעות עבודה ומנוחה), התשנ''ח-1998

 845. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - תכנון משק החלב בישראל), התשס''ט-2009

 846. תקנות העבירות המינהליות, התשמ''ו-1986

 847. תקנות העבירות המינהלית (קנס מינהלי - חיקוקי צרכנות), התשמ''ח-1988

 848. תקנות העברת אסירים לארצותיהם, התשנ''ח-1997

 849. תקנות העדות (העתקים צילומיים), תש''ל-1969

 850. תקנות העדות הדתיות (ארגונן) (אגרות), תשי''ז-1957

 851. תקנות העדות הדתיות (ארגונן) (העדה הדרוזית), התשנ''ו-1996

 852. תקנות העובדים הסוציאליים (כללי אתיקה מקצועית), התשנ''ט-1999

 853. תקנות העובדים הסוציאליים (כללים בדבר דרכי רישום בפנקס העובדים הסוציאליים), התשס''ג-2002

 854. תקנות העובדים הסוציאליים (סדרי הדין בדיון לפני ועדת המשמעת), התשס''ז-2007

 855. תקנות העובדים הסוציאליים (תפקיד שרשאי לעסוק בו גם מי שאינו עובד סוציאלי), התשס''ט-2009

 856. תקנות העובדים הסוציאליים (תפקידים ומשרות אשר רק עובד סוציאלי רשאי לעסוק בהם), התשס''א-2001

 857. תקנות העונשין (דרכי הנהלת הקרן הייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות), התשס''ט-2009

 858. תקנות העונשין (דרכי ענישה) (טופס התחייבות), תשט''ו-1955

 859. תקנות העונשין (דרכי ענישה) (סדרי הדין בועדת-שחרורים וסדרי הפניה אליה), תשט''ו-1954

 860. תקנות העונשין (דרכי-ענישה), תשט''ו-1954

 861. תקנות העונשין (הפסקת הריון), תשל''ח-1978

 862. תקנות העונשין (הצגת הודעה על איסור מכירת אגרופן או סכין לקטין), התש''ס-2000

 863. תקנות העונשין (הצגת הודעה), התשנ''ג-1993

 864. תקנות העונשין (מאסר על תנאי), התשמ''ה-1985

 865. תקנות העונשין (נשיאת מאסר בעבודת שירות), התשמ''ח-1987

 866. תקנות העונשין (נתונים לצורך החלטת ועדת שחרורים), התשס''א-2001

 867. תקנות העזרה המשפטית למדינות זרות, לביצוע אמנת שטרסבורג (עזרה משפטית בענינים פליליים) התשל''ה-1975

 868. תקנות העיסוק באופטומטריה (בחינות רישוי), התשנ''ג-1993

 869. תקנות העיריות (בחירות חברי ועדה חקלאית), תשכ''ד-1964

 870. תקנות העיריות (דין וחשבון מבקר העיריה), תשל''ד-1974

 871. תקנות העיריות (דרכי מסירת מידע בידי משטרת ישראל), התשס''ה-2005

 872. תקנות העיריות (המועד להגשת החלטה בדבר הטלת ארנונות) (תיקון מס' 2), תשכ''ב-1962

 873. תקנות העיריות (הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין), התשנ''ח-1998

 874. תקנות העיריות (חתימה על מסמכים מסויימים), תש''ך-1959

 875. תקנות העיריות (כללים להסדרת שיעור גמול לנציגי עיריה בגוף המנהל בתאגיד עירוני), התש''ן-1990

 876. תקנות העיריות (כללים למינוי ועדה למילוי תפקידי ראש הרשות המקומית והמועצה), התשס''ד-2004

 877. תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש''ם-1979

 878. תקנות העיריות (מכרזים), התשמ''ח-1987

 879. תקנות העיריות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים), תשל''א-1971

 880. תקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד עירוני), התשס''ו-2006

 881. תקנות העיריות (רובע עירוני - מכבים-רעות), התשס''ז-2006

 882. תקנות העיריות (רובע עירוני - נווה מונוסון), התשס''ו-2006

 883. תקנות העיריות (שמירת טפסים בעלי ערך כספי), תשכ''א-1961

 884. תקנות העמותות (אגרות), התשנ''ח-1998

 885. תקנות העמותות (גמול ליושב ראש דירקטוריון בחברה לתועלת הציבור שמחזורה מעל 500 מיליון שקלים חדשים), התש''ע-2010

 886. תקנות העמותות (גמול ליושב ראש ועד, לחבר ועד ולחבר ועדת ביקורת בעמותה), התשס''ט-2009

 887. תקנות העמותות (טפסים), התשס''ט-2009

 888. תקנות העמותות (קביעת סכום מרבי ונהלים לרישום תרומה בעילום שם בדוח הכספי), התשס''ג-2002

 889. תקנות העסקת נכי-מלחמה, תשי''א-1951

 890. תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (בקשה לרשיון), התשנ''ו-1996

 891. תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (חיוב בתשלום בעד הכשרה מקצועית), התשנ''ח-1997

 892. תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה), התשנ''ו-1996

 893. תקנות הערבות, התשנ''ח-1998

 894. תקנות העתיקות (אגרות למתן אישור פעולות), התשס''א-2001

 895. תקנות העתיקות (אספני עתיקות והעברת עתיקות ופריטים ארכיטקטוניים), התשס''ט-2009

 896. תקנות העתיקות (דרישת פיצוי), התשמ''ג-1983

 897. תקנות העתיקות (חצרים), תשי''ט-1959

 898. תקנות העתיקות (ניהול רשימת מצאי), התשמ''ג-1983

 899. תקנות העתיקות (סדרי דין בועדת ערר), התשמ''א-1981

 900. תקנות העתיקות (סימון העתק של עתיקה), התשמ''ג-1982

 901. תקנות העתיקות (רשיון ואגרות), התשמ''ד-1984

 902. תקנות העתיקות, 1930

 903. תקנות הפטנטים (אמנה בינלאומית), 1935

 904. תקנות הפטנטים (הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול), התשנ''ח-1998

 905. תקנות הפטנטים (יישום האמנה בדבר שיתוף פעולה בעניני פטנטים), התשנ''ו-1996

 906. תקנות הפטנטים (מסירת הודעה על אמצאת פטנט על ידי עובד המדינה), תש''ל-1969

 907. תקנות הפטנטים (מסירת הודעה על אמצאת פטנט על ידי עובדי מערכת הבטחון וחיילים), תשכ''ט-1969

 908. תקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ''ח-1968

 909. תקנות הפטנטים והמדגמים (סדרי הדין לפני ועדת פיצוי ודמי-זכיון), תשי''ב-1952

 910. תקנות הפטנטים והמדגמים (סדרי הדין לפני ועדת-ערעור), תשי''ב-1952

 911. תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון), תשל''ו-1976

 912. תקנות הפיצויים לעובדים (שינוי סכומי הפיצויים) תשל''ז-1977

 913. תקנות הפיקדון על מכלי משקה, התשס''א-2001

 914. תקנות הפיקוח על המטבע (הגדרת תושב חוץ), התשנ''ח-1998

 915. תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (הפחתה של העיצום הכספי), התשס''ח-2008

 916. תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (הפחתה של סכומי הקנס האזרחי), התשס''ח-2008

 917. תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (השגה על החלטת הרשות המוסמכת), התשס''ח-2008

 918. תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (התייעצות עם משרד החוץ בנוגע למתן רישיון יצוא ביטחוני), התשס''ח-2008

 919. תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (פטור מרישיון יצוא ביטחוני), התשס''ח-2008

 920. תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (פטור מרישיון שיווק ביטחוני), התשס''ח-2008

 921. תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (רישום במרשם היצוא הביטחוני), התשס''ח-2008

 922. תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (רישיונות), התשס''ח-2008

 923. תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים), תשל''ד-1974

 924. תקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים (בקשה לרשיון למוסד משולב), התשנ''ד-1994

 925. תקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים (תנאי קבלה ושהיה של מטופלים במוסד משולב), התשנ''ד-1994

 926. תקנות הפיקוח על מעונות (אחזקת ילדים במעון רגיל), תשכ''ו-1965

 927. תקנות הפיקוח על מעונות (אחזקת ילדים במעון-יום), תשכ''ח-1968

 928. תקנות הפיקוח על מעונות (בקשה לרשיון למוסד פנימייתי לטיפול סוציאלי ולמוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי), התשנ''ד-1994

 929. תקנות הפיקוח על מעונות (בקשה לרשיון), תשכ''ה-1965

 930. תקנות הפיקוח על מעונות (דרכי-פיקוח), תשכ''ח-1967

 931. תקנות הפיקוח על מעונות (הודעה על החזקת ילד), תשכ''ה-1965

 932. תקנות הפיקוח על מעונות (הודעה על מקרי מוות), תשל''א-1970

 933. תקנות הפיקוח על מעונות (החזקת חוסים במעונות ללוקים בשכלם), תשכ''ז-1967

 934. תקנות הפיקוח על מעונות (מעון משפחתי לזקנים עצמאיים ותשושים), התשנ''ו-1996

 935. תקנות הפיקוח על מעונות (פטור מרשיון לניהול מעון), תשכ''ו-1966

 936. תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי המגורים וטיפול בזקנים עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים), התשס''א-2001

 937. תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי קבלה ושהיה של מטופלים במעון שהוא מוסד לטיפול סוציאלי), התשנ''ד-1994

 938. תקנות הפיקוח על מעונות (תקן עובדי מעונות לזקנים והכשרתם ותנאי כשירותם של מנהלי מעונות לזקנים), תשל''ז-1977

 939. תקנות הפיקוח על מעונות (תקן עובדי מעונות לילדים והכשרתם ותנאי כשירותם של מנהלי מעונות לילדים), תשל''ז-1977

 940. תקנות הפיקוח על מעונות (תקן עובדים והכשרתם ותנאי כשירותם של מנהלי מעונות ללוקים בשכלם), תשל''ז-1977

 941. תקנות הפיקוח על מצרכים ושירותים (ביצוע פרק שני 3 לחוק), תשל''ז-1977

 942. תקנות הפיקוח על מצרכים ושירותים (סדרי-דין בבית משפט השלום), תשי''ח-1958

 943. תקנות הפיקוח על מצרכים ושירותים (סדרי-דין בפני ועדת-ערר), תשי''ח-1958

 944. תקנות הפיקוח על מצרכים ושירותים (סייגים לעיסוק כסוכן בציוד צבאי), תשל''ז-1977

 945. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשמ''ד-1984

 946. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (איסור גביית תוספת לדמי הביטוח), התשמ''ג-1983

 947. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דמי ביטוח שרשאי מבטח לגבות ממבוטחים בביטוח רכב מנועי) (הוראת שעה), התשס''א-2001

 948. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי הפרדת חשבונות ונכסים של מבטח ביטוח חיים), התשמ''ד-1984

 949. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי), התשמ''ה-1984

 950. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (סדרי דין בערעור), התשמ''ב-1981

 951. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון), התשנ''ח-1998

 952. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (צורת הפוליסה ותנאיה), תש''ם-1980

 953. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (קביעת אחידות מטבע בחוזי ביטוח ודמי ביטוח באשראי), התשמ''ד-1984

 954. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי הצמדה בחוזה לביטוח חיים), התשמ''ב-1982

 955. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), התשמ''ו-1986

 956. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ''ו-1986

 957. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח), (הוראות לענין מצב רפואי קודם), התשס''ד-2004

 958. תקנות הפיקוח על עסקי-ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), התשנ''ג-1993

 959. תקנות הפיקוח על עסקי-ביטוח (השקעות הקרנות וההון של קרן פנסיה), תשכ''ג-1963

 960. תקנות הפיקוח על עסקי-ביטוח (רשיון לסוכן-ביטוח), תשכ''ט-1969

 961. תקנות הפיקוח על פרי ההדר (היטלים), התשנ''ח-1998

 962. תקנות הפיקוח על פרי-הדר (פעולות המועצה ותפקידיה), 1941

 963. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי), התשס''ז-2006

 964. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח בריאות קבוצתי), התשס''ט-2009

 965. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (בקשה לרישיון, הכשרה, התמחות ובחינות של סוכני ביטוח, יועצים פנסיוניים וסוכני עיסוק בייעוץ פנסיוני), התשס''ו-2005

 966. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דינים וחשבונות כספיים), התשס''ז-2007

 967. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דירקטוריון וועדותיו), התשס''ז-2007

 968. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי) התשס''ח-2007

 969. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (פטור מחובת התמחות או בחינות של סוכני ביטוח, יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוני), התשס''ו-2006

 970. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי), התש''ע-2010

 971. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזי ביטוח), התשמ''ב-1981

 972. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו), התשס''א-2001

 973. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ ובשיווק פנסיוני) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), התשס''ח-2007

 974. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) (אגרות), התשס''ו-2006

 975. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (אגרה שנתית לחברה מנהלת), התשס''ז-2007

 976. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הגנה ממשלתית על החיסכון הפנסיוני) (הוראת שעה), התשס''ט-2009

 977. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות), התשס''ח-2008

 978. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), התשס''ח-2008

 979. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס''ט- 2009

 980. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (חישוב שווי נכסים), התשס''ט-2009

 981. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי), התש''ע-2009

 982. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (רכישה ומכירה של ניירות ערך), התשס''ט-2009

 983. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), התשס''ח-2007

 984. תקנות הפסיכולוגים (אגרות רישום), התשמ''ד-1983

 985. תקנות הפסיכולוגים (אישור תואר מומחה), תשל''ט-1979

 986. תקנות הפסיכולוגים (ייחוד פעולות לפסיכולוג חינוכי), תש''ם-1979

 987. תקנות הפסיכולוגים (מומחיות מוכרת - פסיכולוגיה התפתחותית), התשס''ד-2003

 988. תקנות הפסיכולוגים (סדרי בחינות לרישום בפנקס), תש''ם-1980

 989. תקנות הפסיכולוגים (סדרי דין בועדות), תשל''ז-1977

 990. תקנות הפסיכולוגים (עבירות ועונשין), תש''ם-1980

 991. תקנות הפסיכולוגים (פסיכולוגיה רפואית), התשס''א-2001

 992. תקנות הפסיכולוגים (פסיכולוגיה שיקומית), תש''ם-1980

 993. תקנות הפסיכולוגים (פרטי רישום), תשל''ז-1977

 994. תקנות הפסיכולוגים (פרסומת), תשל''ט-1979

 995. תקנות הפעלת רכב (סדרי דין בבקשות להארכת תקופת הפסילה), תשל''ד-1974

 996. תקנות הפרוצדורה בפני בית-הדין הכללי לפיצויים (הגנה), 1941

 997. תקנות הצהרות-מוות (סדרי הדין), תשי''ג-1952

 998. תקנות הצלילה הספורטיבית (הטלת חובת ביטוח על צוללים), תש''ם-1980

 999. תקנות הצלילה הספורטיבית (מכשיר צלילה אישי), תש''ם-1980

 1000. תקנות הצלילה הספורטיבית (שירותי צלילה), תש''ם-1980

 1001. תקנות הצלילה הספורטיבית (תעודות), תש''ם-1980

 1002. תקנות הקאדים (סדרי בחינות בכתב), התשס''ד-2003

 1003. תקנות הקאדים (סדרי הדיון בבית הדין המשמעתי), תשל''א-1971

 1004. תקנות הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי), התשס''ה-2005

 1005. תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח), התשנ''ד-1994

 1006. תקנות הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום) (קיצבאות נכי המלחמה בנאצים ונכי רדיפות הנאצים), התשמ''ו-1986

 1007. תקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס''ט-2009

 1008. תקנות הקרן למחקר ולפיתוח חקלאיים של ארצות הברית וישראל (פטור ממסים), תש''ם-1980

 1009. תקנות הראיות (שכר עורך-דין), תשל''ח-1978

 1010. תקנות הרבנות הראשית לישראל, תשמ''א-1980

 1011. תקנות הרועים (מתן רשיונות), 1947

 1012. תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), תשל''ג-1973

 1013. תקנות הרופאים (בחינה לקראת סטאז'), התשמ''ח-1988

 1014. תקנות הרופאים (בחינת רישוי), התשמ''ח-1988

 1015. תקנות הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות) (הוראת שעה), התשס''ח-2008

 1016. תקנות הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות), התשס''א-2001

 1017. תקנות הרופאים (מתן מרשם), התשמ''א-1981

 1018. תקנות הרופאים (סדרי דיון בועדה רפואית), תשל''ו-1976

 1019. תקנות הרופאים (ערעור בפני בית המשפט העליון), התשמ''ב-1982

 1020. תקנות הרופאים (פרסומת אסורה), התשס''ט-2008

 1021. תקנות הרופאים (תנאים למתן פטור מחובת בחינה), התשמ''ח-1988

 1022. תקנות הרופאים הווטרינרים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשנ''ו-1996

 1023. תקנות הרופאים הווטרינרים (כשירויות לעיסוק ברפואה וטרינרית בידי מי שאינו רופא וטרינר - חיסון עופות), התשנ''ד-1994

 1024. תקנות הרופאים הווטרינרים (סדרי דין בוועדה), התשנ''ב-1992

 1025. תקנות הרופאים הווטרינרים (פרסומת אסורה), התשס''ב-2002

 1026. תקנות הרופאים הווטרינרים, התשנ''ג-1993

 1027. תקנות הרופאים הוטרינריים (בחינת רישוי), התשנ''א-1991

 1028. תקנות הרופאים, תשל''ז-1976

 1029. תקנות הרוקחים (איסור ביכרומאט הנתרן בתמיסת נתרן תת-כלורי), התשמ''ח-1988

 1030. תקנות הרוקחים (אריזתם ושיווקם של סמים, רעלים וכימיקלים מזיקים), תשכ''ט-1969

 1031. תקנות הרוקחים (גז דו-חנקן חמצני), התשס''ו-2005

 1032. תקנות הרוקחים (הגבלת פיזור רעלים וכימיקאלים מזיקים מכלי טיס), תשל''ט-1979

 1033. תקנות הרוקחים (חדרי תרופות), התשנ''א-1991

 1034. תקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), תש''ם-1980

 1035. תקנות הרוקחים (מחירים אחידים לתרופות שנרקחו במיוחד ורישומם), תשל''ז-1977

 1036. תקנות הרוקחים (מכירה של תכשיר בלא מרשם שלא בבית מרקחת או שלא בידי רוקח), התשס''ה-2004

 1037. תקנות הרוקחים (ניפוק תכשירי התגוננות) (הוראת שעה), התש''ע-2010

 1038. תקנות הרוקחים (ניפוק תכשירי התגוננות) (הוראת שעה), התשס''ו -2005

 1039. תקנות הרוקחים (ניפוק תכשירי התגוננות) (הוראת שעה), התשס''ז-2007

 1040. תקנות הרוקחים (ניפוקם והעברתם של סמים), התשמ''ג-1983

 1041. תקנות הרוקחים (ניפוקם של תכשירים וטרינריים), התשמ''ט-1988

 1042. תקנות הרוקחים (פטור מסימון תמרוק), התש''ע-2010

 1043. תקנות הרוקחים (תכשירים), התשמ''ו-1986

 1044. תקנות הרוקחים (תמיסת כלוריד האשלגן), התשנ''ט-1999

 1045. תקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים), התשס''ט-2008

 1046. תקנות הרוקחים (תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות), התשמ''ב-1982

 1047. תקנות הרכישה לצרכי ציבור (הפקדת פיצויים אצל האפוטרופוס הכללי), התשמ''א-1981

 1048. תקנות הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעין) (תשלום תוספת האגרה לממונה על המחוז), תשי''ט-1959

 1049. תקנות הרשויות המקומיות (בחירות) (סדרי הגשת בקשות ועררים לנספח), תשכ''ט-1969

 1050. תקנות הרשויות המקומיות (בחירות) (סדרי הגשת בקשות להיכלל ברשימות משלימות), תשכ''ה-1965

 1051. תקנות הרשויות המקומיות (בחירות) (סדרי ערעורים לענין נספחים), תשכ''ה-1965

 1052. תקנות הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות דלית אל כרמל ועוספיה) (הוראת שעה), התש''ע-2010

 1053. תקנות הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות מג'ד אל כרום, דיר אל אסד ובענה) (הוראת שעה), התש''ע-2010

 1054. תקנות הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו) (סדרי דין בערעור), התשמ''ג-1983

 1055. תקנות הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (סדרי קביעת גמלה, מתן הודעות, ביצוע והיוון), תשל''ט-1979

 1056. תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים), תשל''א-1971

 1057. תקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות), התשמ''ח-1988

 1058. תקנות הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (סדרי הדין בפני ועדת ערר), תשכ''ב-1962

 1059. תקנות הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי) (סדרי הדין ודיני ראיות), תש''ך-1959

 1060. תקנות הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), תשל''ג-1973

 1061. תקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות), התשס''ג-2003

 1062. תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (בית הדין - ניהולו, החזקתו והוצאות), התשס''ח-2008

 1063. תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (השתכרות בתקופת השעיה), התשמ''א-1980

 1064. תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (התאמת הוראות), תשל''ט-1979

 1065. תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (סדרי הדין של בתי הדין), תשל''ט-1979

 1066. תקנות הרשויות המקומיות (ניהול פנקסי זכויות במקרקעין), תשכ''ז-1967

 1067. תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות ראש רשות וסגניו), תשל''ו-1975

 1068. תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות), תשכ''ה-1965

 1069. תקנות הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) (סדרי דין בוועדת ערר), תשל''ז-1977

 1070. תקנות הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) (הגדרת שאר לענין סעיף 3(7) לחוק), תשט''ו-1954

 1071. תקנות הרשויות המקומיות (תשלומים בעד ביקורת חשבונות), התשנ''ד-1994

 1072. תקנות הרשות לפיקוח חקלאי (הבטחת מימון הפיקוח לענין עבירות על חיקוקי החקלאות), התשנ''א-1991

 1073. תקנות הרשות לפיקוח חקלאי (קביעת חלקן של המועצות החקלאיות בתקציב הרשות), התש''ן-1990

 1074. תקנות הרשות לפיתוח ירושלים (מפעלים עתירי ידע ועתירי טכנולוגיה), התש''ן-1990

 1075. תקנות השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט) (דרך פרסום נוספת של ההודעה והגשת התנגדויות), התשס''ז-2007

 1076. תקנות השבות, תשט''ז-1956

 1077. תקנות השבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (בקר לחלב) (הוראת שעה), התשס''א-2001

 1078. תקנות השבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (עזי-בית), תשי''ז-1957

 1079. תקנות השבחת ייצור חקלאי (בעלי-חיים) (בקר לחלב), תשי''ז-1957

 1080. תקנות השבת אבידה, תשל''ג-1973

 1081. תקנות השותפויות (הסמכת פקידים), תש''י-1950

 1082. תקנות השותפויות (רישום ואגרות) תיקון תשמ''ג

 1083. תקנות השטרות (העדה), תשל''ח-1977

 1084. תקנות השימוש בהיפנוזה (לימודי היפנוט מוכרים והוראתם, ופרטי הבחינה וסדריה), התשנ''א-1991

 1085. תקנות השיפוט הצבאי (אופן השימוש בדרגה צבאית של מי שאינו חייל), תשכ''ט-1969

 1086. תקנות השיפוט הצבאי (בדיקות לגילוי החזקה או שימוש בסמים מסוכנים), התשמ''ג-1983

 1087. תקנות השיפוט הצבאי (הרשות להמצאת רשיון הנהיגה), תשל''ו-1975

 1088. תקנות השיפוט הצבאי (התאמת החוק עם האמנה בדבר טיפול בשבויי מלחמה), תשכ''ו-1966

 1089. תקנות השיפוט הצבאי (טופס הזמנת עד),תשל''א-1971

 1090. תקנות השיפוט הצבאי (מתן טביעת אצבעות), תשכ''ח-1968

 1091. תקנות השיפוט הצבאי (ניכוי קנסות ופיצויים), התשמ''ג-1983

 1092. תקנות השיפוט הצבאי (נשיאת עונש מאסר בעבודה צבאית), התשמ''ח-1988

 1093. תקנות השיפוט הצבאי (סדרי הדין בבית הדין הצבאי לערעורים בערעור לפי סעיף 533(ד) לחוק), התשס''ו-2005

 1094. תקנות השיפוט הצבאי (סדרי הדין בבתי הדין הצבאיים), תשכ''ח-1968

 1095. תקנות השיפוט הצבאי (קביעת תקנות לענין תחולת הדין המשמעתי), תשל''ו-1976

 1096. תקנות השירותים הדתיים היהודיים (אגרות שירותים של חברות קבורה), תש''ל - 1969

 1097. תקנות השמות, תשל''ה-1975

 1098. תקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, התשמ''א-1981

 1099. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (אופציות, חוזים עתידיים ומכירות בחסר), התשס''א-2001

 1100. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דו''ח של מנהל קרן סגורה על תוצאות הצעה ועל ביטול הצעה), התשנ''ה-1994

 1101. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות כספיים של קרן), התש''ע-2009

 1102. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות), התשנ''ה-1994

 1103. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הגבלות אישיות על דירקטור, חבר ועדת השקעות ועובד של מנהל קרן), התשנ''ט-1999

 1104. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הון עצמי וביטוח של מנהל קרן ונאמן ותנאי כשירות של דירקטורים וחברי ועדת ההשקעות), התשנ''ו-1995

 1105. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (חישוב תשואה), התשנ''ה-1995

 1106. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (כללי דיווח על היערכות לפתרון בעיית באג 2000) (הוראת שעה), התשנ''ט-1999

 1107. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ''ה-1994

 1108. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס''ח -2007

 1109. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס''ו -2006

 1110. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות באשראי ופדיון יחידות באשראי), התשס''א-2001

 1111. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות שעלול להיות בהן ניגוד ענינים עסקאות מהותיות ועסקאות מחוץ לבורסה), התשנ''ה-1995

 1112. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו), התש''ע-2009

 1113. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרסום מחיר יחידה ומחיר פדיון בקרן פתוחה ומחיר יחידה ושווייה בקרן סגורה), התשנ''ה-1994

 1114. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (שווי מזערי של נכסי קרן פתוחה ומספר מזערי של בעלי יחידות), התשנ''ה-1994

 1115. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (שינוי מהותי במדיניות השקעות של קרן), התשס''ח-2007

 1116. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (תקופה להתאמת נכסי קרן למדיניות ההשקעות), התשנ''ה-1995

 1117. תקנות התאונות ומחלות משלח-היד (הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה), תשי''א-1951

 1118. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (סדרי הדין בועדת הפיקוח), תשל''ה-1975

 1119. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (ערעור לבית המשפט העליון), תשכ''א-1961

 1120. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשכ''ה-1965

 1121. תקנות התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ''ה-1995

 1122. תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (ביטוח למקרה מוות), התש''ס-2000

 1123. תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (הוצאות קבורה), תשל''ח-1978

 1124. תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (כללים להוכחת חוסר פרנסה), תשל''א-1971

 1125. תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (מתן גימלאות לתושב-חוץ), תשל''ד-1974

 1126. תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (ניכוי לארגון יציג), התשנ''ט-1999

 1127. תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (נכנסים לישראל), תשל''א-1970

 1128. תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (פיצוי בעת טיפול רפואי), תש''ל-1970

 1129. תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (קביעת דרגת נכות) (ביטול), התשס''ה-2005

 1130. תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (קביעת דרגת נכות), התשנ''ו-1996

 1131. תקנות התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (כללים להחזר תשלומים), התשס''ט-2009

 1132. תקנות התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (מס' 2) (איחוד רשויות מקומיות) (הוראת שעה), התשס''ד-2004

 1133. תקנות התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (מס' 2) (סדרי בחירות ברשויות מקומיות מאוחדות), התשס''ג-2003

 1134. תקנות התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003 ו-2004) (הפחתת משכורתו של חייל) (הוראת שעה), התשס''ה-2005

 1135. תקנות התעבורה (הגשת צילומים לבית המשפט), התשנ''ז-1997

 1136. תקנות התעבורה (סדרי הדין בבקשות לפי סעיף 57 לפקודת התעבורה וערעור על החלטות בהן), תש''ם-1980

 1137. תקנות ועדות חקירה (סדרי דין), תש''ל-1969

 1138. תקנות ועדות-חקירה (התייצבות עדים לחקירה), תשכ''ד-1964

 1139. תקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי (קדימות בהתקנת דודי שמש), התשס''ח-2008

 1140. תקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשס''א-2002

 1141. תקנות זכויות החולה (דרכי מינוי, תקופת כהונה, וסדרי עבודה של ועדות אתיקה), התשנ''ז-1996

 1142. תקנות זכויות הסטודנט (הצמדת דמי רישום), התש''ע-2010

 1143. תקנות זכויות התלמיד (פרסום הוראות והרחקת תלמידים, התשס''ב-2002

 1144. תקנות זכויות התלמיד (תנאים לבחינות הבגרות), התשס''ב-2002

 1145. תקנות זכויות נפגעי עבירה (אחראים במשטרת ישראל), התשס''ט-2009

 1146. תקנות זכויות נפגעי עבירה, התשס''ב-2002

 1147. תקנות זכות יוצרים (ביצוע פומבי במוסדות חינוך), התש''ע-2010

 1148. תקנות זכות יוצרים (ספריות וארכיונים), התשס''ט-2008

 1149. תקנות זכות מטפחים של זני צמחים (הארכת תקופת זכות מטפחים), התשנ''ג-1993

 1150. תקנות זכות מטפחים של זני צמחים (תשלום הוצאות חברי המועצה על השתתתפותם בפעולות המועצה), התשס''ט-2009

 1151. תקנות זכות מטפחים תשל''ד-1974

 1152. תקנות זכות-יוצרים (סדרי דיון בפני הועדה לקביעת תמלוגים), תשל''א-1971

 1153. תקנות זכות-יוצרים, 1929

 1154. תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ''ה-1995

 1155. תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ''ח-1998

 1156. תקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הבטחון), התשנ''ג-1993

 1157. תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש''ע-2010

 1158. תקנות חובת המכרזים (חובת שיתוף פעולה תעשייתי), התשס''ז-2007

 1159. תקנות חובת המכרזים, התשנ''ג-1993

 1160. תקנות חומרי נפץ (מסחר, העברה, ייצור, החסנה ושימוש), התשנ''ד-1994

 1161. תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ''ט-1999

 1162. תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס''ט-2009

 1163. תקנות חופש המידע, התשנ''ט-1999

 1164. תקנות חופשה שנתית (דרך אחרת לתשלום תמורת חופשה), תשל''א-1971

 1165. תקנות חופשה שנתית (הצגת תמצית החוק), תשי''ט-1958

 1166. תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת), תשכ''ד-1963

 1167. תקנות חופשה שנתית (פנקס-חופשה), תשי''ז-1957

 1168. תקנות חופשה שנתית (קרנות-חופשה), תשי''א-1951

 1169. תקנות חוקרים פרטיים (סדרי הדין של ועדת המשמעת), תשל''ב-1972

 1170. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אתיקה מקצועית), תשל''ג-1972

 1171. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (בחינות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית), תשל''ג-1972

 1172. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (ערעור לבית המשפט המחוזי), תשל''ב-1972

 1173. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישום מתאמנים ופיקוח על התאמנות), תשל''ב-1972

 1174. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רשיונות), תשל''ב-1972

 1175. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי-שמירה (אגרת רשיון) (מס' 2), תשל''ג-1973

 1176. תקנות חותם המדינה, תשל''ד-1974

 1177. תקנות חיילים משוחררים (עבודה מועדפת), התשמ''ט-1988

 1178. תקנות חיילים משוחררים (פטור חלקי משכר לימוד בהכשרה מקצועית), התשמ''ט-1988

 1179. תקנות חינוך מיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה), התשס''ו-2005

 1180. תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי-דתי), תשי''ג-1953

 1181. תקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי''ט-1959

 1182. תקנות חינוך ממלכתי (כללים ותנאים להנהגת שבוע לימודים מקוצר), התשס''ה-2004

 1183. תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), תשי''ג-1953

 1184. תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך הערבי), התשנ''ו-1996

 1185. תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי''ז-1956

 1186. תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות), תשי''ד-1953

 1187. תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד), תשכ''א-1961

 1188. תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת), תשי''ד-1953

 1189. תקנות חסות הנוער (מעונות), תשט''ו -1955

 1190. תקנות חקירת סיבות-מוות (שכר-בטלה), תשכ''ו-1966

 1191. תקנות חתימה אלקטרונית (הכשרה לפקח על פעולות), התש''ע-2009

 1192. תקנות חתימה אלקטרונית (חתימה אלקטרונית מאובטחת, מערכות חומרה ותוכנה ובדיקת בקשות), התשס''ב-2001

 1193. תקנות חתימה אלקטרונית (רישום גורם מאשר וניהולו), התשס''ב-2001

 1194. תקנות טיפול בחולי נפש (ייצוג משפטי בטיפול כפוי), התשס''ו-2006

 1195. תקנות טיפול בחולי נפש, התשנ''ב-1992

 1196. תקנות יום חינוך ארוך (מספר שעות יום חינוך ארוך), התש''ן-1990

 1197. תקנות יום ירושלים (עבודות ושירותים שאין להפסיקם), התשנ''ח-1998

 1198. תקנות יישוב סכסוכי-עבודה (הודעות), תשל''א-1971

 1199. תקנות יישום ההסכם בדבר העברה מכינה של סמכויות לרשות הפלסטינית (הוראות בדבר העברת כספי מסים נוספים), התשס''א-2001

 1200. תקנות יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (ניכויים עבור שירותי בריאות תעסוקתית וביטוח רפואי), התשנ''ח-1998

 1201. תקנות יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (העברת סוגי טובין מסוימים), התשס''א-2001

 1202. תקנות יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה) (סמכויות בדיקה וחיפוש - פעולות נוספות), התשס''ח-2008

 1203. תקנות יישום תכנית ההתנתקות (הבטחת תשלום קצבה המשתלמת מקופת רשות מקומית), התשס''ה-2005

 1204. תקנות יישום תכנית ההתנתקות (הוראות לענין פירוק רשות מקומית וועד מקומי), התשס''ה-2005

 1205. תקנות יישום תכנית ההתנתקות (כללים ותנאים להגדלת פיצוי בשל עסק או סניף), התשס''ה-2005

 1206. תקנות יישום תכנית ההתנתקות (כללים לאישור בקשה ולקביעת תשלום מיוחד), התשס''ו-2005

 1207. תקנות יישום תכנית ההתנתקות (כללים למתן מענק השקעה לעסק ממשיך שהוא מפעל תעשייתי), התשס''ו-2006

 1208. תקנות יישום תכנית ההתנתקות (כשירות והעברה מתפקיד של מנהל מסדיר ומפרק מסדיר), התשס''ה-2005

 1209. תקנות יישום תכנית ההתנתקות (מיטלטלין שפינתה המדינה), התשס''ה-2005

 1210. תקנות יישום תכנית ההתנתקות (מענק השקעה לעסק של חקלאות בשל העתקת פעילות), התשס''ו-2006

 1211. תקנות יישום תכנית ההתנתקות (נכסים פטורים מעיקול), התשס''ה-2005

 1212. תקנות יישום תכנית ההתנתקות (נסיבות שבהן לא יראו מכירת מניות כאי–קיומו של תנאי), התשס''ה-2005

 1213. תקנות יישום תכנית ההתנתקות (סדרי דין בערעור לפי החוק), התשס''ה- 2005

 1214. תקנות יישום תכנית ההתנתקות (תאגידים קשורים לאגודות שיתופיות התיישבותיות), התשס''ה-2005

 1215. תקנות יישום תכנית ההתנתקות (תאגידים קשורים של אגודות שיתופיות התיישבותיות) (הוראות לענין מס), התשס''ה -2005

 1216. תקנות יסודות התקציב (המחאה או שעבוד של זכות בידי רשות מקומית), התשנ''א-1991

 1217. תקנות יסודות התקציב (המחאה או שעבוד של זכות בידי תאגיד מים וביוב), התשס''ה-2005

 1218. תקנות יסודות התקציב (המחאה או שעבוד של זכות), התשנ''א-1991

 1219. תקנות יסודות התקציב (חובת דיווח), התשנ''ד-1993

 1220. תקנות יסודות התקציב (כללים לפעולת תאגיד בריאות), התשס''ב-2002

 1221. תקנות יסודות התקציב (שיפוט משמעתי), התשמ''ט-1988

 1222. תקנות כינויי מקור (סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ישראל), תשכ''ו-1966

 1223. תקנות כינויי-מקור (סדרי-רישום של כינויי-מקור שארץ-מקורם היא ארץ-חוץ), תשכ''ז-1967

 1224. תקנות כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תנאי כליאה), התשס''ב-2002

 1225. תקנות כנסת ישראל

 1226. תקנות כרטיסי חיוב, התשמ''ו-1986

 1227. תקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים), תשל''ז-1977

 1228. תקנות לביצוע אמנת האג (הפרוצדורה האזרחית), תשי''ד-1954

 1229. תקנות לביצוע אמנת האג 1954 (סדר הדין האזרחי), תשכ''ט-1968

 1230. תקנות לביצוע אמנת האג, 1970 (גביית ראיות), תשל''ז-1977

 1231. תקנות לביצוע אמנת ניו-יורק (בוררות חוץ), תשל''ח-1978

 1232. תקנות להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (העברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי) (הוראת שעה), התשס''ח-2008

 1233. תקנות להגנה על עדים (הגבלות על עובדי הרשות בתקופת עבודתם ברשות ולאחריה), התש''ע-2010

 1234. תקנות להגנת הצומח (נזקי עזים - מכירה), תשל''ח -1977

 1235. תקנות להגנת הצומח (נזקי עזים - מכירה), תשל''ח-1977

 1236. תקנות להגנת חיות הבר (אזורים אסורים), תשל''א-1971

 1237. תקנות להגנת חיית הבר (כללים למתן היתר מיוחד לצידת צבי), התשמ''ו-1986

 1238. תקנות להגנת חיית הבר, תשל''ו-1976

 1239. תקנות להחסנת עצים, 1936

 1240. תקנות להסדר ההימורים בספורט (דרכי מינוי חברי המועצה ותקופת כהונתם), תשכ''ח1967

 1241. תקנות להסדר ההימורים בספורט (כללי דיווח על ביצוע עבודה באמצעות אחר), תש''ל - 1970

 1242. תקנות להסדר ההימורים בספורט (סדרי עבודת המועצה), התשמ''ט-1989

 1243. תקנות להסדר ההימורים בספורט (קבלת עובדים למועצה ותנאי עבודתם), תשל''ד-1973

 1244. תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית ה''טוטו-תיקו''), התש''ן-1990

 1245. תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים בכדורגל) תשל''ח-1978

 1246. תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים בכדורסל), התשנ''ו-1996

 1247. תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים יומיים), התשס''א-2001

 1248. תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית סופר גול), התשנ''ט-1999

 1249. תקנות להסדר תפיסת-מקרקעים בשעת-חירום (סדרי-ערעור), תש''י-1950

 1250. תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), התשס''ה-2004

 1251. תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס''ה-2005

 1252. תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (גוף אישור ובקרה), התשס''ח-2008

 1253. תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן הצומח - ייצורה ומכירתה), התשס''ח-2008

 1254. תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תכשירים לשימוש בייצור תוצרת אורגנית מן הצומח), התשס''ח-2008

 1255. תקנות להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (דבורים), תשכ''ח-1968

 1256. תקנות להשקעות משותפות בנאמנות (חישוב שוויים של נכסי קרן סגורה), התשנ''ד -1993

 1257. תקנות להשקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ''ה-1994

 1258. תקנות לטיפול בחולי נפש (סדרי דין בערעור לענין שחרור מדמי אישפוז), תשל''ג-1972

 1259. תקנות לטיפול בחולי נפש (סדרי דין בפני הועדה לשחרור מדמי אישפוז), תשל''ג-1972

 1260. תקנות לטיפול בחולי נפש (קביעת דמי אשפוז), תשל''ג-1972

 1261. תקנות לטיפול בחולי-נפש (ערעור בפני בית-המשפט המחוזי) תשי''ז-1957

 1262. תקנות לימוד חובה (היטל חינוך על יסודי לעובד במשק בית), תשל''ט-1978

 1263. תקנות לימוד חובה (ועדת עררים לבדיקות), תשל''ו-1976

 1264. תקנות לימוד חובה (ועדת עררים להעברות), תשל''ו-1976

 1265. תקנות לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי) תשל''ח-1978

 1266. תקנות לימוד חובה (ייעוד כספי תשלומים), התשס''ה- 2004

 1267. תקנות לימוד חובה (כללי דיווח על אלימות גופנית), התש''ע-2009

 1268. תקנות לימוד חובה (כללי דיווח של מנהל מוסד חינוך), התשס''ה-2004

 1269. תקנות לימוד חובה (כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים), התשס''ה-2004

 1270. תקנות לימוד חובה (מתן צווים לפתיחת מוסדות ולקיומם), תשי''ג-1952

 1271. תקנות לימוד חובה (רישום לגני ילדים) (הוראת שעה), תשל''ח-1978

 1272. תקנות לימוד חובה (שירותים מקובלים), תשי''א-1950

 1273. תקנות לימוד חובה (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת), התשס''ה-2005

 1274. תקנות לימוד חובה (תשלום היטל חינוך בעד חייל בשירות קבע), תשל''ט-1978

 1275. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף), תשל''ח-1978

 1276. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי''ט-1959

 1277. תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי אנשי דת וטוענים רבניים), התש''ע-2010

 1278. תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי אנשי מקצוע בתחום הבריאות), התשס''ב-2002

 1279. תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי עובד סוציאלי), התשס''ג-2003

 1280. תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי עובדי חינוך), התשס''ב-2002

 1281. תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי שוטר), התשס''ב-2002

 1282. תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין), התשנ''א-1991

 1283. תקנות למניעת הונאה בתפילין ובמזוזות (סימון), תשל''ה-1975

 1284. תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), התשנ''ח-1998

 1285. תקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים (אישור המשטרה), התשס''ג-2003

 1286. תקנות למניעת זיהום מי הים בשמן (אגרה להגנת איכות הסביבה הימית), התשמ''ג- 1983

 1287. תקנות למניעת מפגעים (איכות אויר), התשנ''ב-1992

 1288. תקנות למניעת מפגעים (בטיחות-מקררים) (מנגנון לפתיחת הדלת מבפנים), תשכ''ו-1965

 1289. תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשס''א-2001

 1290. תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מחצרים), תשכ''ב-1962

 1291. תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי-רכב) (תקן של מבחן הרטרידג'), תשכ''ד-1963

 1292. תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי-רכב), תשכ''ג-1963

 1293. תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר ממבערי מזוט להסקה ביתית), תשל''ג-1972

 1294. תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר ורעש ממחצבה), התשנ''ח-1998

 1295. תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת), התש''ן-1990

 1296. תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ''ג-1992

 1297. תקנות למניעת מפגעים (פליטת חומר חלקיקי לאויר), תשל''ג-1972

 1298. תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), תשל''ט-1979

 1299. תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש''ן-1990

 1300. תקנות לניהול מוסדות (מקרים מיוחדים) (סדרי דין), תשל''ו-1976

 1301. תקנות לעידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה), התשנ''ב-1991

 1302. תקנות לעידוד השקעות הון (הפחתת מחזור בסיס), התשס''ז-2007

 1303. תקנות לעידוד השקעות הון (כללים בדבר שינוי שיעור ההצמדה לעניין חישוב ההכנסה החייבת של חלק מאושר במפעל מעורב), התשנ''ח-1997

 1304. תקנות לעידוד השקעות הון (כללים לתשלום מענק יצוא), תשל''ח-1978

 1305. תקנות לעידוד השקעות הון (מענק הישבון ומענק לתשלום מסים עקיפים), תשל''ח-1978

 1306. תקנות לעידוד השקעות הון (מענק הישבון), התשמ''ד-1984

 1307. תקנות לעידוד השקעות הון (קביעת ציוד משרדי), תשל''ב-1971

 1308. תקנות לעידוד השקעות הון (תנאים למתן הטבות חלופות לחברה בהשקעת חוץ גדולה), תש''ם-1979

 1309. תקנות לעידוד השקעות הון (תנאים שבהתקיימם יראו במפעל המוכר רכיב למפעל אחר, מפעל זכאי להטבה), התשס''ז-2007

 1310. תקנות לעידוד השקעות-הון (בקשה לתעודה), תשט''ז-1956

 1311. תקנות לעידוד השקעות-הון (מתן פטור מתשלום אגרת-בניה לבנינים להשכרה), תשל''א-1971

 1312. תקנות לעידוד השקעות-הון (נכסים שוטפים והתחייבויות שוטפות), תשל''ח-1977

 1313. תקנות לעידוד השקעות-הון (ערעורים לפי סעיף 25א לחוק), תשל''ב-1972

 1314. תקנות לעידוד השקעות-הון (פטור ממס-בולים), תשכ''א-1961

 1315. תקנות לעידוד השקעות-הון (פטור ממס-בולים), תשכ''ב-1962

 1316. תקנות לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ''ד-1994

 1317. תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (אגרות), התשס''ו-2006

 1318. תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (הפחתה בסכום הבסיסי), התשס''ו-2006

 1319. תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (כללים בדבר תוספת לשיעורי מענק באזורי עדיפות), התשס''ג-2003

 1320. תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם), התשנ''ו-1996

 1321. תקנות לעידוד מחקר פיתוח בתעשיה (סדרי דיון ועבודה של הקרן לקידום טכנולוגי), התשמ''ח-1988

 1322. תקנות לפיצוי נפגעי גזזת (הגשת תביעה, הכרה בנפגע, קביעת דרגת נכות, הרכבת ועדות וסדרי עבודתן), התשנ''ה-1995

 1323. תקנות לפיצוי נפגעי גזזת (תשלום פיצוי חד פעמי, קיצבה ומענק), התשנ''ה-1995

 1324. תקנות לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס) (הגשת תביעה לקיצבה ותשלומה), התשנ''ה-1995

 1325. תקנות לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס) (קיצבה חודשית), התשנ''ג-1993

 1326. תקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו, תשל''ט-1979

 1327. תקנות לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (דגים, יענים, דבש וחלב ומוצריהם ומוצרי ביצים), התשנ''ח-1998

 1328. תקנות לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (מוצרי עוף), תשל''ז-1976

 1329. תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (יצוא זרעים), תשל''ד-1974

 1330. תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (יצוא משקאות משכרים), תשל''ז-1977

 1331. תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (יצוא פקעות הסיפן), תשכ''ב-1962

 1332. תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (יצוא פרי הדר), תשל''ה-1975

 1333. תקנות לפיקוח על יצוא של בעלי-חיים ושל תוצרת מן החי (ביצים), תשי''ח-1958

 1334. תקנות לשכת עורכי דין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים), תשכ''ג-1962

 1335. תקנות לשכת עורכי הדין (בחירות לועד המרכזי) (הוראת שעה), התשנ''ז-1996

 1336. תקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים) (הוראת שעה), התשס''ב-2002

 1337. תקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים) (תיקון), תשל''ד-1974

 1338. תקנות לשכת עורכי הדין (קביעת סוגי שירותים ברישום דירות שבעדם ייקבע תעריף מקסימלי), תשל''ז-1977

 1339. תקנות לשכת עורכי-הדין (המשך פעולות והעברת מסמכים), תשכ''ב-1962

 1340. תקנות לשכת עורכי-הדין (פיקוח על קרן הגימלאות), תשל''ח-1978

 1341. תקנות לשכת עורכי-הדין (קביעת המועד לעורך-דין שחדל להיות תושב ישראל), תשכ''ד-1963

 1342. תקנות לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים),תשט''ז-1956

 1343. תקנות לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים) (גביית עדות מתלונן בשל עבירת מין שלא בפני הנאשם), התשנ''ז-1996

 1344. תקנות מגן דוד אדום (אגרות הסעת חירום באמבולנס), התשס''ו-2006

 1345. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ויחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר - הכרה) התשס''ט-2009

 1346. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (בקשה לרישיון) התשס''ט-2009

 1347. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסד חינוך חרדי) התשס''ט-2009

 1348. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר – רישיון), התשס''ט-2009

 1349. תקנות מועצת בתי העלמין היהודיים בירושלים, תשכ''ז-1967

 1350. תקנות מועצת הפירות (דרכי מינוי חברי המועצה) תשל''ד-1974

 1351. תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), תשל''ו-1975

 1352. תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (דרכי מינוי חברי המועצה וחברי ועדות ענפיות), התשס''ו-2006

 1353. תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (היטלים), התשס''ז-2007

 1354. תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התש''ע-2010

 1355. תקנות מחיקת הרשעות (סדרי המחיקה במרשם הפלילי), התשמ''ב-1982

 1356. תקנות מחלות בעלי חיים (ביעור מחלת הברוצלוזיס בצאן), התשמ''ט-1989

 1357. תקנות מחלות בעלי חיים (האבסה), התשס''א-2001

 1358. תקנות מחלות בעלי חיים (הזרעה מלאכותית בצאן), התשנ''ט-1998

 1359. תקנות מחלות בעלי חיים (הסדר יבוא מוצרי כוורת), התשמ''ב-1982

 1360. תקנות מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל), התשמ''ב-1982

 1361. תקנות מחלות בעלי חיים (הקמה והפעלה של משקי טיפוח, הפצה רביה וגידול של עופות), התשמ''א-1981

 1362. תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בעלי-חיים), תשל''ד-1974

 1363. תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים), התשמ''ח-1988

 1364. תקנות מחלות בעלי חיים (מניעת שאריות ביולוגיות), התש''ס-2000

 1365. תקנות מחלות בעלי חיים (סימון צאן), תשל''ט-1978

 1366. תקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ''א-1981

 1367. תקנות מחלות בעלי חיים (רישום, סימון והובלה של בקר), תשל''ו-1976

 1368. תקנות מחלות בעלי חיים (תכשירים כימיים), התשמ''ב-1982

 1369. תקנות מחלות בעלי-חיים (בדיקה וטרינרית של בשר חזיר בר), תשל''ז-1977

 1370. תקנות מחלות בעלי-חיים (ביעור שחפת-הבקר), תשכ''ה-1964

 1371. תקנות מחלות בעלי-חיים (ברוצלוזיס הבקר), תשל''ו-1976

 1372. תקנות מחלות בעלי-חיים (בריכות-טבילה ומיתקני-ריסוס לצאן), תש''ך-1959

 1373. תקנות מחלות בעלי-חיים (בתי-שחיטה לעופות), תש''ך-1960

 1374. תקנות מחלות בעלי-חיים (חיסון בפני מחלות שונות), תשי''ט-1959

 1375. תקנות מחלות בעלי-חיים (יבוא בשר), תשל''ד-1974

 1376. תקנות מחלות בעלי-חיים (מחלות הניוקסל), תש''ל-1970

 1377. תקנות מחלות בעלי-חיים (מחלת הפה והטלפיים), תש''ך-1959

 1378. תקנות מחלות בעלי-חיים (מיקרואורגניסמים, תרכיבים ומעבירים), תשל''ה-1975

 1379. תקנות מחלות בעלי-חיים (מכלאות), תשי''ט-1958

 1380. תקנות מחלות בעלי-חיים (סימון גמלים), תשכ''ב-1962

 1381. תקנות מחלות בעלי-חיים (שחיטת בהמות), תשכ''ד-1964

 1382. תקנות מחלות בעלי-חיים (תעודה וטרינרית), תשל''ה-1975

 1383. תקנות מחלות בעלי-חיים (תערוכות), תשכ''ט-1969

 1384. תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה - רשימה נוספת), תש''ם-1980

 1385. תקנות מטבע השקל החדש (שיקים שנמסרו לגביה), התשמ''ו-1985

 1386. תקנות מידע גנטי (סדרי דין בהליך לאישור בדיקה גנטית בחסוי או בפסול דין), התשס''ג-2002

 1387. תקנות מידע גנטי (תעריף מרבי לבדיקה גנטית לקשרי משפחה), התש''ע-2010

 1388. תקנות מילווה המדינה (מכרזים), התשמ''ד-1984

 1389. תקנות מינהל מקרקעי ישראל (אגרות), התשס''ד-2004

 1390. תקנות מינהל מקרקעי ישראל (מאגר המידע), התשס''ד-2004

 1391. תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (קביעת אגרות בעד פעולות ושירותים), התש''ע-2009

 1392. תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, ורכישה) (מס רכישה), תשל''ה-1974

 1393. תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (החלת הוראות הפקודה בפירוק איגודי מקרקעין מסוימים), התשס''ד-2004

 1394. תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (חילוף זכויות במקרקעין) (הוראת שעה), התשס''ד-2003

 1395. תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (חישוב השבח בפעולה באיגוד מקרקעין), התשס''ג-2002

 1396. תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מאגר מידע), התשס''ג-2003

 1397. תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מבנה עסקי המשמש בייצור הכנסה), התשס''ד-2004

 1398. תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (פטור ממס במכירת זכות באיגוד מקרקעין), התשס''ג-2002

 1399. תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (פטור ממס מכירה), התש''ס-2000

 1400. תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (פטור ממס רכישה למוסד ציבורי), התשס''ו-2005

 1401. תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (קביעת שווי רכישה לענין אופציה במקרקעין), התשס''ג-2003

 1402. תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תנאים להמלצה על הכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשס''ד-2004

 1403. תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תנאים למסירת מידע), התשס''ג-2003

 1404. תקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ''ו-1996

 1405. תקנות מירשם מילגות, תשל''ז-1977

 1406. תקנות מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (אימון קטינים במכון כושר), התשס''ה-2005

 1407. תקנות מניעת היצף (סדרי הדין בערעור), תשל''ט-1979

 1408. תקנות מניעת היצף (סדרי עבודתה של הועדה המייעצת), תשל''ט-1979

 1409. תקנות מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ''ד-1984

 1410. תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התש''ן-1990

 1411. תקנות מניעת זיהום מי הים בשמן (ביצוע האמנה), התשמ''ז-1987

 1412. תקנות מניעת זיהום מי הים בשמן (ערובה לתשלום קנס והוצאות ניקוי), התשנ''ז-1997

 1413. תקנות מניעת מפגעים (שמן משומש), התשנ''ג-1993

 1414. תקנות מס בולים (סכום מרבי של אגרה שניתן לשלמה בבולים), התשמ''ד-1984

 1415. תקנות מס הבולים על מסמכים (בול הכנסה דבק), תשל''ט-1979

 1416. תקנות מס הבולים על מסמכים (ביול בסימן), תשכ''ח-1967

 1417. תקנות מס הבולים על מסמכים (דחיית מועד הביול שעל שטר-נאמנות), תש''ל-1970

 1418. תקנות מס הבולים על מסמכים (הבול על שטר-חוב), תשכ''ז-1967

 1419. תקנות מס הבולים על מסמכים (סימן שישמש כבול על שיק), תשכ''ז-1967

 1420. תקנות מס הבולים על מסמכים (סימנים שונים שישמשו כבולים), תשכ''ז-1967

 1421. תקנות מס הבולים על מסמכים (ערעורים), תשכ''א-1961

 1422. תקנות מס הבולים על מסמכים, תשכ''ה-1965

 1423. תקנות מס ההכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), תשל''ב-1972

 1424. תקנות מס הכנסה (אישור בדבר ניכוי במקור), התשמ''א-1980

 1425. תקנות מס הכנסה (אישור פיצול שמועדו בתום שנת המס 1993), התשנ''ה-1995

 1426. תקנות מס הכנסה (דו''חות ודו''חות נוספים על ידי חבר בני-אדם), התשכ''ד-1963

 1427. תקנות מס הכנסה (דו''חות שיגיש מוסד ציבורי), התשנ''ז-1997

 1428. תקנות מס הכנסה (דוחות שיגיש ארגון מקצועי), התשס''ג-2002

 1429. תקנות מס הכנסה (דין בעל שליטה כדין יהלומן), התשמ''א-1980

 1430. תקנות מס הכנסה (דין הכנסה שמקורה בנייר ערך שנרכש בעסקת מכירה בחסר), התשנ''ב-1992

 1431. תקנות מס הכנסה (הארכת מועדים בחוק מס הכנסה) (מיסוי בתנאי אינפלציה), התשמ''ד-1984

 1432. תקנות מס הכנסה (הארכת תקופת התשלום לקופת גמל ולביטוח חיים) (הוראת שעה), התשס''ט-2009

 1433. תקנות מס הכנסה (הגדרת הון עצמי), התשמ''ג-1982

 1434. תקנות מס הכנסה (הודעה בדבר העברת נכס ומסמכים מצורפים), התשנ''ז-1997

 1435. תקנות מס הכנסה (הוראות לעניין תיקון שומת הכנסת הנאמן וקביעת רווח הון בידיו בעקבות חלוקה לנהנה תושב חוץ), התשס''ח-2008

 1436. תקנות מס הכנסה (הוראות לענין פירוקים מסוימים), התשס''ד-2004

 1437. תקנות מס הכנסה (החזר מס יתר), התשמ''ד-1983

 1438. תקנות מס הכנסה (הנחה ממס לגבי הכנסה על פי הסכם בעניין שערי מטבע עתידיים), התשנ''א-1990

 1439. תקנות מס הכנסה (הנחה ממס לחברה שהיה לה מפעל מאושר או מוכר), התשמ''ח-1988

 1440. תקנות מס הכנסה (הנחה ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי), התשמ''א-1981

 1441. תקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובי גבול הצפון), התשמ''ו-1985

 1442. תקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובים מסויימים ובהיאחזויות נח''ל), תשל''ח-1978

 1443. תקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובים מסוימים ובהיאחזויות נח''ל) (הוראת שעה), התשנ''ד-1994

 1444. תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות בשטחי התיישבות חדשה ובשטחי פיתוח) (הוראת שעה), התשנ''ד-1994

 1445. תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות בשטחי התישבות חדשה ובשטחי פיתוח), תשל''ו-1975

 1446. תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות לפועלים במערכת הבטחון ולעובדי המדינה באזור) (הוראת שעה), התשנ''ד-1994

 1447. תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות לפועלים במערכת הבטחון ולעובדי המדינה באזור), התשמ''ג-1983

 1448. תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות של תושבי אילת וישובי הערבה) (הוראת שעה), התשנ''ד-1994

 1449. תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות של תושבי אילת וישובי הערבה), תשל''ו-1975

 1450. תקנות מס הכנסה (הקטנת מקדמות), התשמ''ח-1987

 1451. תקנות מס הכנסה (הקלה ביחסי גודל בסוגי מיזוגים מסוימים), התשס''ג-2003

 1452. תקנות מס הכנסה (זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת קרוב במוסד), התשנ''ו-1996

 1453. תקנות מס הכנסה (זיכוי בשל ילד), התש''ן-1990

 1454. תקנות מס הכנסה (זיכוי ממס בשל תשלומים לביטוח הוצאות רפואיות לריפוי שיניים), תשל''ט-1979

 1455. תקנות מס הכנסה (זיכוי ממס לתושב מצפה רמון), התשמ''ז-1987

 1456. תקנות מס הכנסה (חישוב סכום אינפלציוני במכירת יחידה בקרן נאמנות), התשס''ג-2003

 1457. תקנות מס הכנסה (חישוב רווח ההון החייב בקרן נאמנות סגורה), התשנ''ה-1995

 1458. תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה, מילווה המדינה או יחידה בקרן נאמנות), התשס''ג-2002

 1459. תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת רכב), התשנ''ז-1997

 1460. תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון בעסקה עתידית), התשס''ג-2002

 1461. תקנות מס הכנסה (חסכון לזמן ארוך), תשי''א-1951

 1462. תקנות מס הכנסה (טופס דין וחשבון), התשמ''ב-1982

 1463. תקנות מס הכנסה (יועצי מס), תשכ''ט-1968

 1464. תקנות מס הכנסה (ייעוד הכנסה לנהנה יחיד תושב חוץ וקביעת רווח הון בנאמנות מיועדת), התשס''ח-2008

 1465. תקנות מס הכנסה (ישובי פיתוח) (הארכת מועדים), התש''ן-1990

 1466. תקנות מס הכנסה (כללי אתיקה מקצועית של יועצי מס), התשמ''א-1981

 1467. תקנות מס הכנסה (כללי קביעת עסקאות, הכנסות או מכירות לענין מקדמות), התשס''ד-2004

 1468. תקנות מס הכנסה (כללים בדבר חיוב במס על תשלומים לקרן שלא אושרה ותשלומים שלא כדין), תשכ''ב-1962

 1469. תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת חוץ ושל שותפויות מסויימות וקביעת הכנסתן החייבת), התשמ''ו-1986

 1470. תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של יהלומן וקביעת הכנסתו החייבת), התשמ''א-1980

 1471. תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניכוי הוצאות להתאמת מושכר), התשנ''ח-1998

 1472. תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופה מרכזית להשקעות), תשל''ו-1975

 1473. תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראות שעה בדבר הגבלת סכומי ההפקדות לקופת גמל לתגמולים), התשס''ב-2002

 1474. תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראות שעה לענין הגבלת סכומי ההפקדות בקופת גמל לתגמולים), התש''ס-2000

 1475. תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה) (מס' 2), התשס''ח-2008

 1476. תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה) (מס' 2), התשס''ט-2008

 1477. תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה), התשנ''ז-1996

 1478. תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה), התשס''ח-2008

 1479. תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל), תשכ''ד-1964

 1480. תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ''ט-1988

 1481. תקנות מס הכנסה (כללים לתנאים שבהם חשבונות שונים בקרן השתלמות ייחשבו לחשבון אחד), התשנ''ג-1993

 1482. תקנות מס הכנסה (מועד לתשלום ניכויים ומסים), התש''ן-1989

 1483. תקנות מס הכנסה (מועד תשלום המס על הכנסה משכר דירה), התשמ''ח-1987

 1484. תקנות מס הכנסה (מיזוג חברות המחזיקות זו בזו), התשנ''ה-1995

 1485. תקנות מס הכנסה (מיזוג חברות שמתקיימים ביניהן יחסים מיוחדים), התשנ''ה-1995

 1486. תקנות מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (הון עצמי ונכסים מוגנים בקיבוץ), התשמ''ג-1983

 1487. תקנות מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (כללים להגנת הון שהושקע במלאי בעלי חיים במשק חקלאי), התשמ''ד-1984

 1488. תקנות מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (נכסים מוגנים במושב ובכפר שיתופי), תשמ''ג-1983

 1489. תקנות מס הכנסה (מקדמות בשל הכנסת חוץ), התשס''ד-2004

 1490. תקנות מס הכנסה (ניכוי בעד ביטוח רפואי), תש''ם-1980

 1491. תקנות מס הכנסה (ניכוי בעד ביטוח רפואת שיניים), תש''ם-1980

 1492. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב), התשמ''ט-1989

 1493. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי), התשס''ז-2007

 1494. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ''ה-1995

 1495. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה וחישוב המס לתושב חוץ), תשל''ט-1979

 1496. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שינטוע), התשמ''ד-1984

 1497. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות של עמית בקופת גמל מרכזית לקצבה), התשס''ג-2003

 1498. תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד מבנים לתעשיה ובעד ציוד לבניה), תש''ל-1970

 1499. תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות), תשל''ה-1975

 1500. תקנות מס הכנסה (ניכוי לחברת גז), התשמ''ז-1987

 1501. תקנות מס הכנסה (ניכוי לימאים), תשל''ח-1978

 1502. תקנות מס הכנסה (ניכוי מהתמורה במכירת מניות), תשכ''ד-1964

 1503. תקנות מס הכנסה (ניכוי ממס לתרומה לעמותה ''תנופה לצמיחה), התשמ''ז-1986

 1504. תקנות מס הכנסה (ניכוי מסוגי שכר מסויימים), תשכ''ז-1967

 1505. תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו למעביד מאת קופת גמל), התשמ''ב-1981

 1506. תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו מקרן השתלמות), התשנ''ח-1997

 1507. תקנות מס הכנסה (ניכוי מעמלת-ביטוח), תשכ''ד-1964

 1508. תקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים), התשס''ו-2005

 1509. תקנות מס הכנסה (ניכוי משכר סופרים), תשכ''ד-1964

 1510. תקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), התשס''ג-2002

 1511. תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים), התשס''ג-2003

 1512. תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום דמי שכירות), התשנ''ח-1998

 1513. תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד דמי פגיעה בעבודה, ותגמול בעד שירות במילואים), תשל''ט-1979

 1514. תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית), תשל''ט-1979

 1515. תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודות בניה והובלה), תשל''ד-1973

 1516. תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה), תשל''ד-1973

 1517. תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים), התשנ''ג-1992

 1518. תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים לתושב חוץ), התשנ''ג-1992

 1519. תקנות מס הכנסה (ניכוי תשלומים בעד תגמולים או קיצבה), תש''ם-1980

 1520. תקנות מס הכנסה (ניכויי פחת לגבי בנינים, מכונות וציוד) תש''ך-1960

 1521. תקנות מס הכנסה (ניכויים בשל דמי לינה או שכירת דירה באיזור פיתוח), תשל''ז-1977

 1522. תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל), התש''ן-1990

 1523. תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט ישראלי) (הוראת שעה),התש''ע-2009

 1524. תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות-נפט), תשט''ז-1956

 1525. תקנות מס הכנסה (ניכויים מיוחדים למשתמש בציוד בשכר מכר), התשמ''ט-1989

 1526. תקנות מס הכנסה (סייג לשלילת הטבות בשינוי מבנה), התשנ''ו-1996

 1527. תקנות מס הכנסה (ספורטאי חוץ), התשנ''ח-1998

 1528. תקנות מס הכנסה (עיתונאי חוץ), התשנ''ז-1996

 1529. תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לנכס שנרכש בתקופה הקובעת), התשס''ג-2002

 1530. תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד המשמש בפעילות מזכה) (הוראת שעה), התשס''ח-2008

 1531. תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד שנרכש בתקופה הקובעת), התשס''ו-2005

 1532. תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ''ח-1988

 1533. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשולמת על מילווה קצר מועד) (הוראת שעה), התשס''ד-2004

 1534. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשתלמת על מילווה מדינה), התשס''ה-2004

 1535. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על הכנסה מיחידה בקרן נאמנות פטורה), התשס''ג-2003

 1536. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון במכירת נייר ערך), התשס''ג-2003

 1537. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון מעסקה עתידית), התשס''ג-2002

 1538. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על דיבידנד), תשכ''ו-1966

 1539. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על דיבידנד), תשל''ז-1977

 1540. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהפרשי שער לחברה ישראלית המוכרת מניות בבורסה מחוץ לישראל), התשמ''א-1981

 1541. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות חברת החשמל לישראל בע''מ בשל סכומים המיועדים להפקדה בקופת גמל לקצבה), התשנ''ח-1998

 1542. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות מסוימות של קרן נאמנות חייבת לתושבי חוץ), התשס''ג-2003

 1543. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה בהלוואה בעל שליטה), התשמ''ו-1986

 1544. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה בשל יתרה מזכה של בעל שליטה), התשנ''ח-1998

 1545. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי), התשמ''ג-1983

 1546. תקנות מס הכנסה (פטור ממס של סכומים שקיבל מלווה תושב חוץ על פי פוליסה לביטוח מפני שינוי שער החליפין של הלירה), תשל''ו-1975

 1547. תקנות מס הכנסה (קביעת אגרה בעד אישור תכנית מיזוג), התשנ''ה-1994

 1548. תקנות מס הכנסה (קביעת אגרה בעד בקשת אישור העברת נכסים והחלפת מניות), התשס''ג-2003

 1549. תקנות מס הכנסה (קביעת אחוז נכות), תש''ם-1979

 1550. תקנות מס הכנסה (קביעת גופים לענין סעיף 47א), התשנ''א-1991

 1551. תקנות מס הכנסה (קביעת דין פליט ויטנאם כדין עולה), תשמ''א-1980

 1552. תקנות מס הכנסה (קביעת הון עצמי לחישוב הניכוי המיוחד בשל אינפלציה לענין הניכוי לגבי ההכנסה בשנת המס 1981), התשמ''ג-1982

 1553. תקנות מס הכנסה (קביעת הון עצמי לחישוב הניכוי המיוחד בשל האינפלציה), התשמ''א-1981

 1554. תקנות מס הכנסה (קביעת הפרשי הצמדה חלקיים), התשס''ג-2003

 1555. תקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל), התשס''ו-2006

 1556. תקנות מס הכנסה (קביעת מהותן של הוראות מקלות ליהלומן), התשמ''א-1981

 1557. תקנות מס הכנסה (קביעת מכירה שלא מרצון), התשס''ה-2004

 1558. תקנות מס הכנסה (קביעת מקדמות על פי מחזור), התשמ''ב-1982

 1559. תקנות מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים והוראת שעה), התשס''ג-2002

 1560. תקנות מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים לענין קופות גמל), התשס''ג-2002

 1561. תקנות מס הכנסה (קביעת נכס), התשס''ד-2004

 1562. תקנות מס הכנסה (קביעת סכום הניכוי בעד תשלום מזונות לתושב חוץ), התשמ''ב-1982

 1563. תקנות מס הכנסה (קביעת סכום תקבול שלא נרשם), התשס''ג-2003

 1564. תקנות מס הכנסה (קביעת שוויה של דירה להשכרה), התשמ''ו-1985

 1565. תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור מס להכנסות מסוימות של קרן נאמנות חייבת ושל קרן נאמנות מעורבת), התשס''ג-2003

 1566. תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לענין סעיף 3(י)), התשמ''ו-1987

 1567. תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשמ''ה-1985

 1568. תקנות מס הכנסה (קביעת שיעורי ריבית לענין סעיף 19), התשמ''ה-1985

 1569. תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), התשס''ז-2006

 1570. תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד), התשס''ב-2002

 1571. תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (הוראת שעה), התשנ''ו-1996

 1572. תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ''ז-1987

 1573. תקנות מס הכנסה (שינוי מבנה של חברות עתירות מחקר ופיתוח), התשנ''ד-1994

 1574. תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), התשמ''ז-1986

 1575. תקנות מס הכנסה (שיעור המס על ריבית על פקדונות פת''מ), התשמ''ד-1984

 1576. תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לאניות), התשס''א-2001

 1577. תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים), התשמ''ט-1989

 1578. תקנות מס הכנסה (שיעור פחת למוניטין), התשס''ג-2003

 1579. תקנות מס הכנסה (שיעורי מס מיוחדים לענין מי שהחזיק בנייר ערך זר לפני יום רישומו למסחר בבורסה מחוץ לישראל), התשס''ד-2004

 1580. תקנות מס הכנסה (תוספת פחת על נכסים עסקיים) (מסירת הצהרות והודעות על בנינים עסקיים), תש''ך-1960

 1581. תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הון, נכסים קבועים וניכוי נוסף בשל פחת לגבי אגודות שיתופיות מסויימות), התשמ''ט-1989

 1582. תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הון, נכסים קבועים וניכוי נוסף בשל פחת לגבי אגודות שיתופיות מסויימות), התשס''ח-2008

 1583. תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראות לענין מוכר שחלו עליו הוראות החוק), התשס''ג-2003

 1584. תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראות לענין נישום שהיה ברשותו נייר ערך במועד שהוחלו לגביו הוראות החוק), התשס''ה-2005

 1585. תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (הגדלת מקדמות), התשמ''ו-1986

 1586. תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (הון ושינויים בהון לגבי מפעל קבע של חבר-בני-אדם תושב חוץ), תשמ''ו-1986

 1587. תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (הכנסה שסעיף 3 לחוק עידוד השכרת דירות חל עליה), התשמ''ז-1987

 1588. תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (ניכוי נוסף בשל פחת לגבי מטעים ונכסים קבועים המשמשים בייצור הכנסה ממטעים), התשמ''ו-1986

 1589. תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (שיעורי פחת), התשמ''ו-1986

 1590. תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה), (כללים להגנה מפני שחיקה אינפלציונית של סכומים שהושקעו במלאי בעלי חיים במשק חקלאי), התשמ''ו-1986

 1591. תקנות מס הכנסה (תיאומים לגבי מפעל מעורב ולגבי מלאי ממוצע), התשמ''ח-1987

 1592. תקנות מס הכנסה (תיאומים לגבי שנת המס 1986 ותיקונים שונים), התשמ''ז-1986

 1593. תקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח), התשס''ז-2006

 1594. תקנות מס הכנסה (תנאים להעברת נכס בפטור ממס בין חברות אחיות), התשנ''ד-1994

 1595. תקנות מס הכנסה (תנאים להתרת הוצאות בגין תשלומי מעביד לקופת גמל), התשמ''ח-1988

 1596. תקנות מס הכנסה (תשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות), תשל''ב-1972

 1597. תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ''ג-1993

 1598. תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (פטור מיוחד ממס לתושבי חוץ), תש''ם-1979

 1599. תקנות מס הכנסה ומס ערך מוסף (סדרי הדין בפני הועדה לקבילות פנקסים), תשל''ח-1978

 1600. תקנות מס הכנסה ומס שבח מקרקעין (קביעת מדד לתקופה שלפני שנת 1951), התשמ''ב-1982

 1601. תקנות מס מקביל (דרכי חישוב הוצאות), תשל''ג-1973

 1602. תקנות מס מקביל (הוראות מיוחדות בדבר תשלום מס מקביל), התשמ''ד-1984

 1603. תקנות מס מקביל (החזר מס מקביל למעבידים), תשל''ד-1973

 1604. תקנות מס מקביל (החזר מס מקביל), התשמ''ה-1984

 1605. תקנות מס מקביל (חלוקה לקופות חולים), התשנ''ג-1993

 1606. תקנות מס מקביל (חלוקת הוצאות שירותי רפואה בעבודה), תשל''ג-1973

 1607. תקנות מס מקביל (פטור מתשלום מס מקביל), התשמ''ה-1984

 1608. תקנות מס מקביל (שיעורים מופחתים של מס מקביל) (תיקון מס' 4), התשמ''ז-1987

 1609. תקנות מס מקביל (שירותי בריאות בעבודה), תשל''ג-1973

 1610. תקנות מס מקביל (תשלום מס מקביל לגבי עובד במשק בית), התשנ''ג-1993

 1611. תקנות מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות), התשמ''ד-1984

 1612. תקנות מס ערך מוסף (מוסדות כספיים ומלכ''רים), תשל''ו-1976

 1613. תקנות מס ערך מוסף (מכירת מטבעות, מדליות ומטילי זהב), התשנ''ד-1994

 1614. תקנות מס ערך מוסף (מכירת רהיטים משומשים), תשל''ט-1979

 1615. תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), תשל''ו-1976

 1616. תקנות מס ערך מוסף (סדרי הדין בערעור של הטלת קנס מנהלי), תשל''ו-1976

 1617. תקנות מס ערך מוסף (קביעת סכום של מחזור עסקאותיו של עוסק זעיר), התשמ''ז-1987

 1618. תקנות מס ערך מוסף (קביעת פרטים שיש לכלול בחשבונית שהוציא עוסק תושב אזור או תושב שטחי עזה ויריחו או שהוצאו לו ופרטים שיש לכלול בתעודת משלוח שהוציא), התשנ''ו-1996

 1619. תקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל''ו-1976

 1620. תקנות מס ערך מוסף (תכנון מס החייב בדיווח) התשס''ז-2006

 1621. תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), תשל''ו-1976

 1622. תקנות מס ערך מוסף, תשל''ו-1976

 1623. תקנות מס קניה (חישוב מחיר שירות ומועד תשלום המס), תשכ''ה-1965

 1624. תקנות מס קניה (טובין), תשי''ג-1953

 1625. תקנות מס קניה (סדרי הדין בערר וערר-ביניים), תשל''א-1971

 1626. תקנות מס קניה (ערך טובין שיבא יבואן בהסדר), התשנ''א-1990

 1627. תקנות מס קניה (ערעורים), תשל''א-1971

 1628. תקנות מס קניה (קביעת מועד חיוב במס), התשמ''ד-1984

 1629. תקנות מס קניה (שירותים), תשכ''ה-1965

 1630. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (הנוהל בועדות ערר לענין פיצויים בעד נזקי מלחמה ונזק עקיף), התשמ''א-1980

 1631. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (הסדר גבייה מרוכזת), תשכ''ח-1968

 1632. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (כללים בדבר הקטנת חוב מס) (הוראת שעה), התשס''ג-2002

 1633. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (סדרי דין בערעור על צו המנהל לגבי מלאי וציוד), תשל''ח-1975

 1634. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (ערעורים), תשל''ג-1972

 1635. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (שיעור ההפרשה לקרן פיצויים), התשנ''א-1991

 1636. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תמריץ לבניית דירות מגורים) (הודעה על התחלת בניה), התשנ''ו-1995

 1637. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים בשל נזק) (נכס חוץ ישראלי), התשמ''ב-1982

 1638. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים), תשל''ג-1973

 1639. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק בצורת), תשכ''ה-1964

 1640. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה) (מס' 2), התשס''ח-2008

 1641. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשס''ו-2006

 1642. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשס''ז-2007

 1643. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשס''ח-2007

 1644. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשס''ט-2009

 1645. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), תשל''ג-1973

 1646. תקנות מס שבח מקרקעים (טפסים), תש''י-1950

 1647. תקנות מס שבח מקרקעין (אישור על ריווח ממכירת זכות במקרקעין, הנתון לשומה לפי פקודת מס הכנסה), תשכ''ד-1963

 1648. תקנות מס שבח מקרקעין (מועד תשלום תוספת מס), תשל''ה-1974

 1649. תקנות מס שבח מקרקעין (מקום להפקדת יפוי-כוח), תשכ''ד-1963

 1650. תקנות מס שבח מקרקעין (סדרי הדין בפני ועדות ערר), תשכ''ה-1965

 1651. תקנות מס שבח מקרקעין (פטור מיוחד מתוספת מס), תשל''ה-1975

 1652. תקנות מס שבח מקרקעין (פטור ממס בהעברת מניות מחברת חוץ לבעלי מניותיה), תש''ם-1980

 1653. תקנות מס שבח מקרקעין (תוספת מס) (בסיס לקביעת שווי של זכות במקרקעין), תשל''ה-1974

 1654. תקנות מס-הכנסה (יועצי-מס) (סדרי הדין בפני ועדת-ערר), תשכ''ט-1969

 1655. תקנות מס-קניה (רישומים ומסמכים), תשכ''ט-1969

 1656. תקנות מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1940

 1657. תקנות מסי מכס ובלו (שינוי תעריף) (מס על המלאי), תשי''ג-1953

 1658. תקנות מעונות יום שיקומיים (השתתפות בהוצאות של מי שחייב במזונותיו של פעוט עם מוגבלות), התשס''ז-2006

 1659. תקנות מעונות יום שיקומיים (כללים להכרה במכון להתפתחות הילד) התש''ע-2009

 1660. תקנות מעונות יום שיקומיים (קביעת הסכום שבו תישא קופת חולים) התשס''ח-2007

 1661. תקנות מעונות יום שיקומיים (רישוי, סל שירותים לפעוטות עם מוגבלות ותנאי טיפול בהם), התשס''ח-2008

 1662. תקנות מערכות תשלומים (הודעה על מתן צו פירוק), התשס''ט-2009

 1663. תקנות מקרקעי ישראל (כללים להעברת בעלות לנפקדים), תשכ''ג - 1963

 1664. תקנות מקרקעי ציבור (סילוק פולשים) (ביצוע צו), התשס''ה -2005

 1665. תקנות מקרקעי ציבור (סילוק פולשים) (טופס צו ומסירתו), התשס''ה -2005

 1666. תקנות מרשם האוכלוסין (הטפסים להודעות לידה ופטירה), תשל''ב-1972

 1667. תקנות מרשם האוכלוסין (מחיקת מען לתושבים המוחזקים כלא פעילים), התשס''ח-2008

 1668. תקנות מרשם האוכלוסין (מסירת פרטי רישום לגוף הפועל מכוח חיקוק), התשס''ט-2009

 1669. תקנות מרשם האוכלוסין (סדר רישומם של אזרחים ישראליים בחוץ-לארץ), תשכ''ז -1967

 1670. תקנות מרשם האוכלוסין (סדרי רישום) (הוראת שעה), התש''ע-2009

 1671. תקנות מרשם האוכלוסין (סדרי רישום) (הוראת שעה), התשס''ח-2008

 1672. תקנות מרשם האוכלוסין (סדרי רישום), תשל''ג-1973

 1673. תקנות מרשם האוכלוסין (פקיעת תקפן של תעודות זהות), תש''ם-1980

 1674. תקנות מרשם האוכלוסין (פרטי רישום נוספים בהודעת לידה או פטירה), תשכ''ט-1968

 1675. תקנות מרשם האוכלוסין (צורתם של פנקסי לידות ופטירות), תשל''ג-1972

 1676. תקנות מרשם האוכלוסין (קבלת פרטי רישום של נרשם), תשל''ה-1975

 1677. תקנות מרשם האוכלוסין (רישום מאוחר של לידות ופטירות), תשל''ו-1975

 1678. תקנות מרשם האוכלוסין (רישום מען), תשל''ד-1974

 1679. תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת-זהות), התש''ן-1990

 1680. תקנות משכן הכנסת ורחבתו (היתרי כניסה), תשל''א-1971

 1681. תקנות משכן הכנסת ורחבתו (הסדרת פעולתם של שדלנים), התשנ''ד-1994

 1682. תקנות משכן הכנסת ורחבתו (הפגנות ותהלוכות), תשכ''ח-1968

 1683. תקנות משכן הכנסת ורחבתו (פעולות ועדת הבחירות המרכזית), תשל''ז-1977

 1684. תקנות משכן הכנסת ורחבתו (שטחים מותרים ואסורים בכניסה), התשכ''ח-1968

 1685. תקנות משכן הכנסת ורחבתו (תשלום קנסות בדין משמעתי), התשמ''א-1981

 1686. תקנות משפחות חד-הוריות (התחשבות בהכנסת הורה יחיד בחישוב דמי אחזקת ילד במעון יום), התשנ''ח-1998

 1687. תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) (הוראת שעה), התשס''ה-2005

 1688. תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) (הוראת שעה), התשס''ז-2007

 1689. תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) (הוראת שעה), התשס''ח-2008

 1690. תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית), התשמ''ט-1989

 1691. תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשנ''ה-1995

 1692. תקנות ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור), התשנ''ט-1998

 1693. תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס''ז-2007

 1694. תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש''ע-2010

 1695. תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים של תאגיד חוץ), התשס''א-2000

 1696. תקנות ניירות ערך (הבנק העולמי), התשס''ה-2005

 1697. תקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), התשס''ז-2007

 1698. תקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), תש''ל-1969

 1699. תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש''ס-2000

 1700. תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס''ו-2005

 1701. תקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש''ס-2000

 1702. תקנות ניירות ערך (חיתום), התשנ''ג-1993

 1703. תקנות ניירות ערך (חיתום), התשס''ז-2007

 1704. תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס''ג-2003

 1705. תקנות ניירות ערך (כללי דיווח על היערכות לפתרון בעיית באג 2000) (הוראת שעה), התשנ''ט-1999

 1706. תקנות ניירות ערך (מאשר חתימה), התשס''ג-2003

 1707. תקנות ניירות ערך (מועדי הגשת הודעה של בעל ענין או נושא משרה בכירה), התשס''ג-2003

 1708. תקנות ניירות ערך (מסירת הודעות לרשות), התשמ''ד-1984

 1709. תקנות ניירות ערך (ניירות ערך מיוחדים), התשס''ט-2008

 1710. תקנות ניירות ערך (סדרי דין לענין תובענה ייצוגית), התשנ''ב-1991

 1711. תקנות ניירות ערך (סדרי דין), התשל''א-1970

 1712. תקנות ניירות ערך (סייג לענין המניות הבנקאיות שבהסדר) (הוראת שעה), התשנ''ד-1994

 1713. תקנות ניירות ערך (סייג לענין המניות הבנקאיות שבהסדר) (הוראת שעה), התשנד-1993

 1714. תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס''א-2001

 1715. תקנות ניירות ערך (פרטי מסמך רישום, מבנהו וצורתו), התשס''א-2000

 1716. תקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש''ס-2000

 1717. תקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש''ס-2000

 1718. תקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), התשס''ח-2008

 1719. תקנות ניירות ערך (קביעת תקופת רישום למסחר בבורסה בחו''ל), התשס''א-2000

 1720. תקנות ניירות ערך (שיתוף פעולה עם רשות חוץ), התש''ס-2000

 1721. תקנות ניירות ערך (תנאים להצעה על פי תשקיף מדף), התשס''ו-2005

 1722. תקנות ניירות ערך (תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף), התשס''ו-2005

 1723. תקנות ניירות-ערך (דו''חות תקופתיים ומיידיים), תש''ל-1970

 1724. תקנות ניירות-ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה), התשכ''ט-1969

 1725. תקנות ניירות-ערך (פרטי תשקיף של קרן להשקעות בנאמנות שנוסדה מחוץ לישראל, מבנהו וצורתו), התש''ל-1970

 1726. תקנות ניירות-ערך (פרטי תשקיף של קרן להשקעות בנאמנות, מבנהו וצורתו), התש''ל-1969

 1727. תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה), התשנ''ד-1994

 1728. תקנות נכי המלחמה בנאצים (השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח למקרה מותו של נכה), התשמ''ב-1982

 1729. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית עליונה), תשי''ז-1957

 1730. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית), תשט''ו-1954

 1731. תקנות נכי המלחמה בנאצים (חישוב הכנסה נוספת), תשל''ד-1974

 1732. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשס''ט-2008

 1733. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), תשט''ו-1955

 1734. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להוכחת חוסר פרנסה), תשי''ח-1957

 1735. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר למחייתו ולהכרת הכנסה כדי מחיה), תשי''ח-1957

 1736. תקנות נכי המלחמה בנאצים (נכים המקבלים תשלומים ממדינת חוץ), תשי''ז-1957

 1737. תקנות נכי המלחמה בנאצים (סמל הנכים), תשי''ט-1959

 1738. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשכ''ח-1968

 1739. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תשי''ז-1957

 1740. תקנות נכי המלחמה בנאצים (תגמולים מיוחדים), תשי''ח-1958

 1741. תקנות נכי מלחמה בנאצים (מבחנים לקביעת דרגות-נכות), תשט''ז-1956

 1742. תקנות נכי רדיפות הנאצים (בקשה לתגמול), תשי''ז-1957

 1743. תקנות נכי רדיפות הנאצים (חישוב הכנסה לצורך תשלום תגמול נוסף), תשל''ד-1974

 1744. תקנות נכי רדיפות הנאצים (טיפול רפואי), תשי''ט-1958

 1745. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סדרי דין בוועדת ערר), תשל''ד-1973

 1746. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סוגי הוצאות שרואים אותן כהוצאות בהשגת קיצבה או מענק), תש''ל-1969

 1747. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשל''ז-1977

 1748. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תש''ל-1969

 1749. תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), התשמ''ד-1983

 1750. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמול נוסף), תשכ''ט-1969

 1751. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמולים מיוחדים), תשל''ז-1977

 1752. תקנות נכסי גרמנים (קביעת סוגי מקרקעים מוקנים), תשי''ב-1952

 1753. תקנות נכסי גרמנים (תפקידי מועצת האפוטרופוס לנכסי גרמנים וסמכויותיה), תשי''א-1951

 1754. תקנות נכסי המדינה (מקרקעים), תשי''ב-1952

 1755. תקנות נכסי נפקדים (ועדי נאמנים), תשל''ה-1975

 1756. תקנות נכסי נפקדים (פיצויים) (הוצאת איגרות חוב), תשל''ה-1975

 1757. תקנות נכסי נפקדים (פיצויים), תשל''ד-1974

 1758. תקנות נכסי נפקדים (קביעת סוגי מקרקעים מוקנים), תשי''ב-1952

 1759. תקנות נכסים של נספי השואה (ענייני ירושה), התשס''ט-2008

 1760. תקנות נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס''ד-2003

 1761. תקנות סדר הדין (עדות מומחים), תשט''ו-1954

 1762. תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק, התשמ''ד-1984

 1763. תקנות סדר הדין בדיון נוסף, התשמ''ד-1984

 1764. תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ''ד-1984

 1765. תקנות סדר הדין הפלילי (גביית חוב של קנסות שלא שולמו במועדם), התשס''ב-2001

 1766. תקנות סדר הדין הפלילי (הודעה לנאשם בדבר האפשרות לניהול דיון מקדמי), התשס''ז-2006

 1767. תקנות סדר הדין הפלילי (כשירות שוטר תובע וסמכויותיו), התשכ''ו-1966

 1768. תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (המאגר ואבטחתו, עיון בו, מחיקה, ביעור והפקה חוזרת), התשס''ז-2007

 1769. תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (הסכמה לעריכת חיפוש בגוף אדם שאינו חשוד ולהשוואה של נתוני זיהוי), התשס''ז-2007

 1770. תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (דחיית פגישת עצור בעבירות בטחון עם עורך דין), התשנ''ז-1997

 1771. תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (היוועדות חזותית) (הוראת שעה), התשס''ז-2007

 1772. תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (הסדרים לקיום דיונים לפי סעיף 29 לחוק), התשנ''ז-1997

 1773. תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (תנאי החזקה במעצר), התשנ''ז-1997

 1774. תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת) (מאגר נתוני זיהוי תקשורת), התשס''ט-2008

 1775. תקנות סדר הדין הפלילי (פיצויים בשל מעצר או מאסר), התשמ''ב-1982

 1776. תקנות סדר הדין הפלילי (קביעת חיקוקים נוספים לענין סעיפים 239 ו-240 לחוק), תשכ''ו-1966

 1777. תקנות סדר הדין הפלילי (תוספת פיגור מופחתת על הודעות תשלום קנס קודמות), התש''ן-1990

 1778. תקנות סדר הדין הפלילי, תשל''ד-1974

 1779. תקנות סדרי דין (אישור הסכם ממון בין בני הזוג), תשל''ד-1973

 1780. תקנות סדרי דין (אישור הסכם ממון בין בני זוג) (ביטול), התשנ''ז-1996

 1781. תקנות סדרי דין (עבודת שירות), התשמ''ח-1988

 1782. תקנות סדרי דין (עתירות אסירים) תש''ם-1980

 1783. תקנות סדרי הדין (עתירה לגילוי-ראיה), תשכ''ט-1969

 1784. תקנות סדרי הדין הפלילי (חקירת סיבות מוות), תשי''ח-1958

 1785. תקנות סדרי-דין (המצאת מסמכים לשטחים המוחזקים), תש''ל-1969

 1786. תקנות סדרי-דין (סעד מידי בימי-מנוחה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות בבתי-המשפט), תשל''א-1971

 1787. תקנות סדרי-הדין בעניני-בוררות, תשכ''ט-1968

 1788. תקנות סוכני המכס (סדרי הדין בפני ועדת ערר), תשכ''ה-1965

 1789. תקנות סוכני המכס, תשכ''ה-1965

 1790. תקנות סימני המסחר (הסמכת-פקידים), תש''י-1950

 1791. תקנות סימני המסחר (ערעור בפני בית המשפט העליון), התשמ''ח-1987

 1792. תקנות סימני המסחר, 1940

 1793. תקנות סימני מסחר (יישום פרוטוקול מדריד), התשס''ז-2007

 1794. תקנות סימני סחורות, 1935

 1795. תקנות סמכויות שעת חירום (מעצרים) (סדרי דין ומועדים להגשת ערעורים), תשל''ט-1979

 1796. תקנות סמכויות שעת-חירום (מעצרים) (תנאי החזקה במעצר מינהלי), התשמ''א-1981

 1797. תקנות סרטי ראינוע (אגרות), התשמ''ד-1984

 1798. תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש''ס-2000

 1799. תקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ''ט-1999

 1800. תקנות עבודת הנוער (הצגת תמצית החוק), תשי''ח-1958

 1801. תקנות עבודת הנוער (יידוע נער ושמיעתו), התשנ''ט-1999

 1802. תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל''ג-1973

 1803. תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשנ''ו-1995

 1804. תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי''ח-1958

 1805. תקנות עבודת הנוער (פנקס-עבודה), התשנ''ו-1995

 1806. תקנות עבודת הנוער (תיווך להעבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ''ט-1999

 1807. תקנות עבודת נשים (הבטחת פנסיה), התשנ''א-1991

 1808. תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז היולדת או ילדה), התשנ''ט-1999

 1809. תקנות עבודת נשים (הודעה על שהייה במקלט לנשים מוכות), התשס''א-2000

 1810. תקנות עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), התשנ''א-1990

 1811. תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), תשי''ח-1958

 1812. תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ''ט-1988

 1813. תקנות עבודת נשים (חופשת לידה חלקית לעובד שאשתו ילדה), התשנ''ט-1999

 1814. תקנות עבודת נשים (מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל), התשס''ח-2008

 1815. תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), התשס''א-2001

 1816. תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת), תשל''ט-1979

 1817. תקנות עבודת נשים (עבודת-לילה בשירותי המדינה), תשט''ז-1955

 1818. תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ''ו-1986

 1819. תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (מסמכים נוספים), התש''ס-2000

 1820. תקנות עובדים זרים (אגרת בקשה ואגרה שנתית), התשס''ד-2004

 1821. תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (מגורים הולמים), התש''ס-2000

 1822. תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), התשס''ב-2001

 1823. תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), התש''ס-2000

 1824. תקנות עובדים זרים (דיווח למדור התשלומים), התש''ס-2000

 1825. תקנות עובדים זרים (דמי היתר), התשס''ו-2006

 1826. תקנות עובדים זרים (מעבר של עובד זר בין מעבידים שהם קבלני כוח אדם בענף הבנין), התשס''ו-2006

 1827. תקנות עובדים זרים (פטורים למעסיקי מומחים זרים), התשס''ז-2007

 1828. תקנות עובדים זרים (פיקדון בחשבון הבנק), התשס''ח-2008

 1829. תקנות עוולות מסחריות (סעדים וסדרי דין), התש''ס-1999

 1830. תקנות עזרה משפטית בין מדינות, התשנ''ט-1999

 1831. תקנות עזרה משפטית למדינות חוץ (הסכם עם אוסטריה בדבר סדר הדין האזרחי), התשמ''ג-1982

 1832. תקנות עידוד השקעות הון בחקלאות (אגרות), התשנ''ח-1998

 1833. תקנות עידוד השקעות הון בחקלאות (שינוי סכום ההשקעה בתכנית זוטא), התשנ''ב-1992

 1834. תקנות עידוד השקעות-הון (הודעות לצרכי פטור ממסי-רכוש), תש''י-1950

 1835. תקנות עידוד התעשיה (מסים) (בתי-מלון), תשל''א-1971

 1836. תקנות עידוד התעשיה (מסים) (הגדרת הון עצמי וסייגים לניכוי בשל מלאי), התשמ''א-1981

 1837. תקנות עידוד התעשיה (מסים) (הנסיבות שבהן ימשיכו לראות כחברה תעשייתית - גיוס כספים בבורסה), התשמ''ב-1982

 1838. תקנות עידוד התעשיה (מסים) (הנסיבות שבהן תמשיך חברה המגייסת כספים בבורסה להיראות כחברה תעשייתית), התשמ''א-1981

 1839. תקנות עידוד התעשיה (מסים) (סדרי הדין בפני ועדת ערר) תשל''ב-1972

 1840. תקנות עידוד התעשיה (מסים) (סייגים לניכוי בשל מלאי), תשל''ט-1979

 1841. תקנות עידוד התעשיה (מסים) (תביעת הטבות), תש''ל-1969

 1842. תקנות עידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (סדרי דין בועדת ערר), התשמ''ח-1988

 1843. תקנות עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך, התשס''ה-2005

 1844. תקנות עניני צדקה (הנאמן הציבורי), 1947

 1845. תקנות עסקאות במקרקעין (קיום מצוות שמיטה), תשל''ט-1979

 1846. תקנות עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) (אישורים), התשמ''ח-1988

 1847. תקנות ערבות למשכנתאות, תשט''ו-1955

 1848. תקנות פיצוי נפגעי אסון טבע (קביעת זכאות לפיצויים ושיעורם), התשנ''ב-1991

 1849. תקנות פיצויי פיטורים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ''ט-1988

 1850. תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ''ד-1964

 1851. תקנות פיצויי פיטורים (שיעורי פיצויי פיטורים לעובד בשכר), התשמ''ג-1983

 1852. תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים) התשמ''ז-1986

 1853. תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (קרן למימון פעולות למניעת תאונות) (הוראת שעה), התשנ''ט-1999

 1854. תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (שיעורי דמי ביטוח), התש''ס-2000

 1855. תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים עיתיים), תשל''ח-1978

 1856. תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים תכופים), התשמ''ט-1989

 1857. תקנות פיקוח על בתי ספר (אישור להעסקת עובד חינוך), תש''ל-1970

 1858. תקנות פיקוח על בתי ספר (בקשה לרשיון), תש''ל-1970

 1859. תקנות פיקוח על בתי-ספר (בדיקות רפואיות של עובדים), תש''ל-1970

 1860. תקנות פיקוח על בתי-ספר (בקשה להעברת רשיון), תש''ל-1970

 1861. תקנות פיקוח על בתי-ספר (המועד והדרך להגשת רשימה של עובדי-שירות), תש''ל - 1970

 1862. תקנות פיקוח על בתי-ספר (סדרי הדין בועדת-ערר), תשל''ב-1972

 1863. תקנות פיקוח על בתי-ספר (עקרונות למתן פטורים), תש''ל-1970

 1864. תקנות פנקס האימוצים, תשכ''ד-1964

 1865. תקנות פסיקת ריבית והצמדה (קביעת שיעור הריבית ודרך חישובה), התשס''ג-2003

 1866. תקנות פרי הדר (אצילת סמכויות המועצה לפיקוח) תשכ''ט-1969

 1867. תקנות פרי הדר (פקוח ושיווק), (סמכויות המועצה), (מס' 2), תשכ''ט-1969

 1868. תקנות פרי-הדר (סמכויות מועצת השיווק), תש''ט-1949

 1869. תקנות פרי-הדר (סמכויות מועצת השיווק), תשי''ב-1952

 1870. תקנות פרי-הדר (סמכויות מועצת השיווק), תשכ''ד-1964

 1871. תקנות פרי-הדר (פיקוח ושיווק) (סמכויות המועצה), תשכ''ט-1969

 1872. תקנות פרי-ההדר (סמכויות המועצה לשיווק פרי-הדר) תשכ''ז-1967

 1873. תקנות פרי-ההדר (פיקוח ושיווק) (מועצות), התשמ''ד-1984

 1874. תקנות פרי-ההדר (פיקוח ושיווק) (סמכויות המועצה כמוסד לביטוח) תש''ל-1970

 1875. תקנות פשיטת הרגל (סדרי רישום של המחאת זכות), תש''ל-1970

 1876. תקנות פשיטת הרגל, התשמ''ה-1985

 1877. תקנות פשיטת רגל (אגרות), התשמ''ה-1985

 1878. תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת בהמות), התשס''ו-2006

 1879. תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה של עגלי חלב), התשס''ו-2006

 1880. תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), התשס''ט-2009

 1881. תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הלעטת אווזים), התשס''א-2001

 1882. תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (קרן למען בעלי חיים), התשנ''ה-1995

 1883. תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי חיים), התשס''א-2001

 1884. תקנות קביעת גיל (סוגי בקשות לענין סעיף 7 לחוק), תשל''ה-1975

 1885. תקנות קיזוז מסים, התשמ''א-1980

 1886. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (אגרת אישור תאגיד), תשכ''ד-1964

 1887. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (שיעור שכר טרחה מקסימלי לתביעות לגביית פקדונות שווייץ), תשכ''ד-1964

 1888. תקנות קרן גרמניה - ישראל למחקר ולפיתוח מדעי (פטור ממסים), התשנ''ה-1995

 1889. תקנות קרן המדע הדו-לאומית (פטור ממסים), תשל''ח-1978

 1890. תקנות קרן המדע הדו-לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים (פטור ממסים), תשל''ח-1978

 1891. תקנות רואי חשבון (התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), תשכ''ה-1965

 1892. תקנות רואי חשבון (ניגוד עניינים ופגיעה באי-תלות כתוצאה מעיסוק אחר), התשס''ח-2008

 1893. תקנות רואי חשבון (ניגוד ענינים ופגיעה באי תלות כתוצאה מעיסוק אחר) (הוראת שעה), התשס''ג-2003

 1894. תקנות רואי חשבון, תשט''ז-1955

 1895. תקנות רואי-חשבון (דרך פעולתו של רואה-חשבון), תשל''ג-1973

 1896. תקנות רופאי השיניים (בחינת רישוי), התשנ''ב-1992

 1897. תקנות רופאי השיניים (הגדרת תחום עבודתם של טכנאי השיניים והסדרתה), התשמ''ו-1986

 1898. תקנות רופאי השיניים (מרפאות של תאגידים), התשנ''ג-1993

 1899. תקנות רופאי השיניים (סדרי דיון בועדה רפואית), התשל''ז-1977

 1900. תקנות רופאי השיניים (סדרי דין בדיון משמעתי), התשל''ז-1977

 1901. תקנות רופאי השיניים (פרסומת אסורה), התשס''ט-2009

 1902. תקנות רופאי שיניים (אישור תואר מומחה ובחינות), תשל''ז-1977

 1903. תקנות רופאי שיניים (דמי השתתפות בקורס), תשל''ט-1979

 1904. תקנות רופאי שיניים (קורסים ובחינות מקצועיות), תשל''ז-1977

 1905. תקנות רופאי שיניים (שינניות), תשל''ח-1978

 1906. תקנות רופאי שיניים, תשל''ח-1978

 1907. תקנות רישוי עסקים (אבטחה מפני שוד והתפרצות בבנקים), התשנ''ו-1996

 1908. תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל''ז-1976

 1909. תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), תשל''ה-1975

 1910. תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס''א-2000

 1911. תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס''ו-2006

 1912. תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ''ג-1993

 1913. תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ''א-1990

 1914. תקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים), התשס''ג-2003

 1915. תקנות רישוי עסקים (תחנות מיון לביצי מאכל), התשנ''ה-1994

 1916. תקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת), התשנ''ח-1998

 1917. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), התשס''ט-2009

 1918. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), התשנ''ד-1994

 1919. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ''ג-1983

 1920. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה), התשנ''ט-1999

 1921. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף אדם), התשנ''ג-1992

 1922. תקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים) התשמ''א-1981

 1923. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים בתחנות דלק), תש''ל-1969

 1924. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם), תשל''ב-1971

 1925. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון), תשל''ב-1972

 1926. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות נופש), תשל''ו-1975

 1927. תקנות רישום שמות עסק (הסמכת פקידים), תש''י-1950

 1928. תקנות רישום שמות עסק, 1935

 1929. תקנות רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים) (קביעת נכס אחר כפיצויים), תשי''ד-1954

 1930. תקנות רמת הגולן (הוראות מעבר) (מס' 2), התשמ''ב-1982

 1931. תקנות רמת הגולן (הוראות מעבר) (מס' 3), התשמ''ב-1982

 1932. תקנות רמת הגולן (הוראות מעבר), התשמ''ב-1981

 1933. תקנות רמת הגולן (הוראות מעבר), התשמ''ד-1984

 1934. תקנות רמת הגולן (הליכי משפט) (הוראות מעבר), התשמ''ב-1981

 1935. תקנות רמת הגולן (רשויות מקומיות) (הוראות מעבר), התשמ''ב-1981

 1936. תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה (חובת מסירת הודעה למעביד), התשמ''ט-1988

 1937. תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה (מועצה ציבורית), התשנ''ט-1999

 1938. תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה (תקופת כהונה וסדרי עבודה של הוועדה המייעצת), התשס''ט-2009

 1939. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (אגרות מורשי נגישות), התש''ע-2010

 1940. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס''ג-2003

 1941. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (השתתפות המדינה במימון התאמות), התשס''ו-2006

 1942. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לאתר), התשס''ח-2008

 1943. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מורשים לנגישות השירות), התשס''ז-2007

 1944. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה), התשס''ז-2007

 1945. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי בזק ולמיתקני בזק), התשס''ט-2009

 1946. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (עדיפות במקומות חניה במקום העבודה), התשס''ב-2001

 1947. תקנות שימור הקרקע, תש''ך-1960

 1948. תקנות שימור השפוע של טבריה, 1941

 1949. תקנות שימור חולות יפו - ראשון לציון - נחל רובין, 1942

 1950. תקנות שימור ירושלים (מבואות מערבים), 1945

 1951. תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל''ז-1976

 1952. תקנות שיפוט המשמעת (משפט חוזר) (אשור צו פיצוי), תשכ''א-1961

 1953. תקנות שיפוט המשמעת (משפט חוזר) (סדרי דין), תשל''ב-1971

 1954. תקנות שיקים ללא כיסוי (סדרי דין), התשמ''ב-1981

 1955. תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק - שירות חירום), התשמ''ב-1982

 1956. תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק), התשס''ז-2006

 1957. תקנות שיקים ללא כיסוי, התשמ''א-1981

 1958. תקנות שירות המדינה (גימלאות) (הגשת תביעות, הצהרות והודעות), תשי''ז-1956

 1959. תקנות שירות המדינה (גימלאות) (הודעה מוקדמת על הוצאה לקיצבה), תשכ''ח-1968

 1960. תקנות שירות המדינה (גימלאות) (הודעה מוקדמת על יציאה לקיצבה), תשכ''ח-1968

 1961. תקנות שירות המדינה (גימלאות) (הודעה על זכות בחירה מחדש), תשכ''ה-1965

 1962. תקנות שירות המדינה (גימלאות) (החזרת הטבות פרישה על ידי זכאי לגימלה לפי החוק ולפי חוקי השיקום), תשכ''ט-1968

 1963. תקנות שירות המדינה (גימלאות) (הכרה בשירות פעיל בצבא הבריטי), תשל''ד-1973

 1964. תקנות שירות המדינה (גימלאות) (הכרת עבודה במוסד מוכר כשירות), תשכ''ב-1962

 1965. תקנות שירות המדינה (גימלאות) (המועד להגשת ערעור), תש''ל-1970

 1966. תקנות שירות המדינה (גימלאות) (המשך העסקתו של עובד מעבר לגיל 65), תשכ''ט-1968

 1967. תקנות שירות המדינה (גימלאות) (חישוב גימלאות בעד תקופת שירות שהחוק לא חל עליו), תשכ''א-1961

 1968. תקנות שירות המדינה (גימלאות) (מועד להעברת זכויות המתייחסות לתקופת שירות קודם), תשכ''ח-1968

 1969. תקנות שירות המדינה (גימלאות) (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תשט''ז-1956

 1970. תקנות שירות המדינה (גימלאות) (ערר על הוצאה לקיצבה), תשכ''ח-1968

 1971. תקנות שירות המדינה (גימלאות) (ערר על החלטת ועדה רפואית), תשכ''ט-1968

 1972. תקנות שירות המדינה (גימלאות) (קביעת עובדים לענין סעיף 2 לחוק), תשל''ג-1973

 1973. תקנות שירות המדינה (גימלאות) (תנאים להבאה בחשבון של עבודה בארגון ציבורי), תשכ''ח-1968

 1974. תקנות שירות המדינה (גימלאות) (תנאים להסכם מיוחד), תשכ''ה-1965

 1975. תקנות שירות המדינה (גימלאות) (תנאים לתשלום גימלאות לגבי אדם שעבר משירות המדינה לארגון ציבורי), תשכ''ח-1968

 1976. תקנות שירות המדינה (גמלאות) (בקשה להכרה בשירות פעיל), תשל''ו-1976

 1977. תקנות שירות המדינה (גמלאות) (היוון קצבאות ותביעות נגד צד שלישי), התשנ''ט-1998

 1978. תקנות שירות המדינה (גמלאות) (קביעת שוטרים לענין סעיף 2 לחוק), תשל''ג-1972

 1979. תקנות שירות המדינה (גמלאות) (תנאים לצירוף תקופת שירות קודם), תשכ''ט-1968

 1980. תקנות שירות המדינה (גמלאות) (תשלומים לענין סעיף 11(4) לחוק), תשל''ו-1976

 1981. תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרה על רכוש) (עובדי הכנסת), תשכ''ד-1963

 1982. תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרה על רכוש) (עובדי לשכת נשיא המדינה), תשכ''ד-1964

 1983. תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרה על רכוש) (עובדי משרד מבקר המדינה), תשכ''ב-1962

 1984. תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרה על רכוש), תשכ''א-1960

 1985. תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרת אמונים במינוי קיים על ידי עובד שאיננו אזרח ישראל), תש''ך-1959

 1986. תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרת אמונים במינוי קיים), תשי''ט-1959

 1987. תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרת אמונים דחויה במינוי קיים), (עובדי משרד מבקר המדינה), תשכ''ב-1962

 1988. תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרת אמונים) (עובדי הכנסת), תשכ''ד-1963

 1989. תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרת אמונים) (עובדי משרד מבקר המדינה), תש''ל-1969

 1990. תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרת אמונים), התשמ''א-1981

 1991. תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצעת תקן), תש''ך-1959

 1992. תקנות שירות המדינה (מינויים) (חוזה מיוחד) (עובדי הכנסת), תשכ''ד-1963

 1993. תקנות שירות המדינה (מינויים) (חוזה מיוחד) (עובדי לשכת נשיא המדינה), תשכ''ד-1964

 1994. תקנות שירות המדינה (מינויים) (חוזה מיוחד) (עובדי משרד מבקר המדינה), תשכ''ב-1962

 1995. תקנות שירות המדינה (מינויים) (חוזה מיוחד), תש''ך-1960

 1996. תקנות שירות המדינה (מינויים) (קביעת בעלי התפקידים שהנציב רשאי לאצול להם מסמכותו לפי סעיף 40 לחוק), תשכ''ז-1967

 1997. תקנות שירות המדינה (מינויים) (תקופת כהונה של עובדים זמניים) (עובדי משרד מבקר המדינה), תשכ''ב-1962

 1998. תקנות שירות המדינה (מינויים) (תקופת כהונה של עובדים זמניים), תש''ך-1960

 1999. תקנות שירות המדינה (משמעת) (ביצוע החלטות בית הדין למשמעת של עובדי רשות השידור), תשל''א-1971

 2000. תקנות שירות המדינה (משמעת) (ביצוע החלטות ועדת משמעת ובית דין), תשכ''ד-1963

 2001. תקנות שירות המדינה (משמעת) (ביצוע החלטות שופט בערעור לפי סעיף 43 לחוק), תשכ''ח-1968

 2002. תקנות שירות המדינה (משמעת) (בקשות לשינוי שיעור המשכורת המשתלמת לעובד מושעה), תשל''ח-1978

 2003. תקנות שירות המדינה (משמעת) (החלת הוראות מחוק זכויות נפגעי עבירה), התשס''ז-2006

 2004. תקנות שירות המדינה (משמעת) (השתכרות בתקופת השעיה), תשכ''ד-1963

 2005. תקנות שירות המדינה (משמעת) (השתכרות עובד רשות השידור בתקופת השעיה), תשל''א-1971

 2006. תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין בועדות המשמעת), תשכ''ד-1963

 2007. תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין בערעור או בבקשה לשופט בית המשפט העליון), תשכ''ד-1963

 2008. תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין של בית הדין למשמעת של עובדי רשות השידור), תשל''א-1971

 2009. תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין של בית הדין), תשכ''ד-1963

 2010. תקנות שירות המדינה (משמעת) (עבירות משמעת לענין סעיף 19 לחוק), תשכ''ד-1963

 2011. תקנות שירות הסעד (פניה למתן סעד או טיפול סוציאלי), תשכ''ח-1967

 2012. תקנות שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה משירות במימשל צבאי), תשל''ד-1973

 2013. תקנות שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (איסור ייצוג), תשל''ו-1975

 2014. תקנות שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (סדרי דין בועדה), תשל''א-1971

 2015. תקנות שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תחולה על חיילים ושוטרים), תשל''ו-1976

 2016. תקנות שירות הציבור (מתנות), תש''ם-1980

 2017. תקנות שירות התעסוקה (אגרת בחינת מקצוע), התש''ס-2000

 2018. תקנות שירות התעסוקה (דרכי עררים), תשי''ט-1959

 2019. תקנות שירות התעסוקה (העתק של תעודת מקצוע), תש''ם-1980

 2020. תקנות שירות התעסוקה (חובת מעבידים למסור פרטים), תשל''ח-1977

 2021. תקנות שירות התעסוקה (מסירת מידע לעובד זר בקשר לתיווך עבודה), התשס''ו-2006

 2022. תקנות שירות התעסוקה (סדרי הדיון והעבודה במועצת השירות), תשי''ט-1959

 2023. תקנות שירות התעסוקה (סדרי הדיון והעבודה במועצת לשכת עבודה), תשי''ט-1959

 2024. תקנות שירות התעסוקה (ערובה), התש''ע-2010

 2025. תקנות שירות התעסוקה (פטור חברי קיבוץ מזיקה ללשכת שירות התעסוקה), תשכ''ג-1963

 2026. תקנות שירות התעסוקה (פטור מזיקה ללשכת שירות התעסוקה לגבי בני-משפחה), תש''ך-1960

 2027. תקנות שירות התעסוקה (פטור מזיקה ללשכת שירות התעסוקה לגבי עובדי רשויות מקומיות), תשכ''ו-1966

 2028. תקנות שירות התעסוקה (תחולת החוק על המדינה כמעביד), תשכ''א-1960

 2029. תקנות שירות התעסוקה (תעודות מקצוע), תשכ''א-1961

 2030. תקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה), התשס''ו-2006

 2031. תקנות שירות מילואים (תגמולים) (הענקות לנערים עובדים המשתתפים בחינוך קדם צבאי), תשל''ז-1976

 2032. תקנות שירות נתוני אשראי (הכשרה לפקח על פעולות), התש''ע-2009

 2033. תקנות שירות נתוני אשראי, התשס''ד-2004

 2034. תקנות שירות עבודה בשעות-חירום (מתנדבים), תשל''ד-1973

 2035. תקנות שירות עבודה בשעת-חירום (סדרי דין בועדות שירות עבודה), תשל''ב-1972

 2036. תקנות שירות עבודה בשעת-חירום (תשלום גמול), תשל''ו-1976

 2037. תקנות שירותי הדת היהודיים (אגרת שירותים), תשל''ד-1974

 2038. תקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר), התשס''ז-2007

 2039. תקנות שירותי הדת היהודיים (גמלאות לראש רשות) (סדרי קביעת גמלה, מתן הודעות, ביצוע והיוון), התשמ''א-1981

 2040. תקנות שירותי הדת היהודיים (חברות לעניני קבורה), תשכ''ז-1966

 2041. תקנות שירותי הדת היהודיים (מועצת בתי העלמין היהודיים בברקת), התשס''ג-2002

 2042. תקנות שירותי הדת היהודיים (מועצת בתי העלמין היהודיים בתל רגב), התשנ''ח-1998

 2043. תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות), התש''ל-1970

 2044. תקנות שירותי הדת היהודיים (שיפוט משמעתי של רבני עיר), התשנ''ו-1996

 2045. תקנות שירותי הדת היהודיים (תקציב מועצות דתיות), התשמ''ה-1985

 2046. תקנות שירותי הסעד (הסכם להחזקת נזקק-מפגר במעון), התשס''א-2001

 2047. תקנות שירותי הסעד (טיפול בנזקקים), התשמ''ו-1986

 2048. תקנות שירותי הסעד (כשירים לעבודה סוציאלית) (ביטול), התשס''א-2000

 2049. תקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות), תש''ל-1970

 2050. תקנות שירותי הסעד (מינוי פקידי שיקום), תשל''ד-1974

 2051. תקנות שירותי הסעד (סדרי הנוהל בועדות ערר), תשכ''ו-1965

 2052. תקנות שירותי הסעד (תפקיד המנהל וועדת הסעד), התשכ''ד-1963

 2053. תקנות שירותי תיירות (בתי מלון), התשס''א-2001

 2054. תקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס''ג-2003

 2055. תקנות שירותי תיירות (מורי דרך), תשכ''ז-1967

 2056. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (ביטול), התשנ''ז-1997

 2057. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (הוראת שעה), התשנ''ב-1991

 2058. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ), התש''ן-1990

 2059. תקנות שירותי תיירות (משרדים לתיור), התשמ''א-1981

 2060. תקנות שירותי תיירות (סוכנויות), התשס''א-2000

 2061. תקנות שכר מינימום (הוראות משלימות לענין חישוב שכר מינימום יומי), התשנ''ט-1998

 2062. תקנות שכר מינימום (מודעה בדבר עיקרי זכויות העובד לפי החוק), התשס''ה-2005

 2063. תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), התשמ''ח-1987

 2064. תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), התשס''ב-2002

 2065. תקנות שמאי מקרקעין (אתיקה מקצועית), תשכ''ו-1966

 2066. תקנות שמאי מקרקעין (בחינות), התשס''ו-2006

 2067. תקנות שמאי מקרקעין (ועדת פיקוח על הבחינות), התשס''ז -2007

 2068. תקנות שמאי מקרקעין (כשירות ממלאי תפקידים), התשס''ג-2002

 2069. תקנות שמאי מקרקעין (סדרי דין בדיון לפני ועדת משמעת), התשס''ה-2005

 2070. תקנות שמאי מקרקעין (ערר על בחינות), התשס''ב-2002

 2071. תקנות שמאי מקרקעין (רישום מתמחים, אימונם ופיקוח על ההתמחות), התשס''ד-2004

 2072. תקנות שמאי מקרקעין (תכנית בחינות), התשמ''ו-1985

 2073. תקנות שמאי מקרקעין, תשכ''ג-1963

 2074. תקנות שמור חיפה (אגף הכרמל), 1943

 2075. תקנות שמורות הטבע (סדרים והתנהגות), תשל''ט-1979

 2076. תקנות שמירת הנקיון (היטל לשמירת הנקיון), התשמ''ז-1987

 2077. תקנות שמירת הנקיון (סימון מכלים למשקה), התשמ''ז-1987

 2078. תקנות שמירת הנקיון (קרן לשמירת הנקיון), התשמ''ו-1986

 2079. תקנות שמירת הנקיון (שלטים ברכב), התשמ''ז-1987

 2080. תקנות שמירת הסביבה החופית (הכשרת מפקחים), התשס''ט-2009

 2081. תקנות שעות המנוחה השבועית (עבודה במשמרות) (מס' 2) תשי''ב-1952

 2082. תקנות שעות המנוחה השבועית בבתי דואר (מסירת מברקים ומכתבים דחופים), תשי''ב-1952

 2083. תקנות שעות המנוחה השבועית בתחבורה, תשי''א-1951

 2084. תקנות שעות המנוחה השבועית בתיאטרונים ובהופעות ציבוריות, תשל''ז-1976

 2085. תקנות שעות עבודה בלולנות, תשי''א-1951

 2086. תקנות שעות עבודה ברפתנות, תשי''א-1951

 2087. תקנות שעות עבודה ומנוחה (מנוחה שבועית בבתי חולים), תש''ך-1960

 2088. תקנות שעות עבודה ומנוחה, תשט''ו-1955

 2089. תקנות שעת חירום (שיפוט בעבירות שבוצעו בלבנון על-ידי מבקרים מישראל), התשמ''ב-1982

 2090. תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בוועדה לאנרגיה אטומית), התש''ע-2010

 2091. תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בשירות הציבורי), התשס''ד-2003

 2092. תקנות שעת חירום (תשלומים בתקופת ההארכה), התשמ''ב-1982

 2093. תקנות שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (הקמת קרן למניעת זיהום הים), תש''ם-1979

 2094. תקנות תכנון משק החלב בישראל (קביעת היקף הייצור המקומי השנתי לשנת 2010), התש''ע-2010

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון