? כמה חוקים יש בישראללהלן רשימת החוקים בישראל לפי סדר הא"ב:

 1. חוק אוויר נקי, התשס''ח-2008

 2. חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ''ה-1985

 3. חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל, התשנ''ד-1994

 4. חוק איגודי ערים, תשט''ו-1955

 5. חוק איכות הסביבה (דרכי ענישה) (תיקוני חקיקה), התשנ''ז-1997

 6. חוק אימוץ ילדים, התשמ''א-1981

 7. חוק אימות מסמכים (תביעות פיצויים מיוחדות), תש''י-1949

 8. חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ''ג-1993

 9. חוק איסור אלימות בספורט, התשס''ח-2008

 10. חוק איסור גידול חזיר, תשכ''ב-1962

 11. חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ''ג-1983

 12. חוק איסור הכחשת השואה, התשמ''ו-1986

 13. חוק איסור הלבנת הון, התש''ס-2000

 14. חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס''א-2000

 15. חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה, התשנ''ג-1993

 16. חוק איסור הקמת מצבות זכרון לזכר מבצעי מעשי טרור, התשנ''ח-1998

 17. חוק איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן, התשס''ח-2008

 18. חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רביה), התשנ''ט-1999

 19. חוק איסור לשון הרע, תשכ''ה-1965

 20. חוק איסור מימון טרור, התשס''ה-2005

 21. חוק איסור מכירה של כרטיסי הגרלה והימורים לקטינים (תיקוני חקיקה), התשס''ח-2007

 22. חוק איסור סחר בבני אדם (תיקוני חקיקה), התשס''ז-2006

 23. חוק איסור פעילות מסחרית במוסדות חינוך, התשס''ח-2007

 24. חוק איסור פתיחת בתי עינוגים בתשעה באב (הסמכה מיוחדת), התשנ''ח-1997

 25. חוק אכיפת פסקי-חוץ, תשי''ח-1958

 26. חוק אכסון עולים בדירות שכורות, התשל''ה-1974

 27. חוק אמנות קרן המטבע הבינלאומית והבנק הבינלאומי לשיקום ולפיתוח, תשי''ד-1954

 28. חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), התשנ''א-1991

 29. חוק אמנת האיגוד הבינלאומי לפיתוח, תשכ''א-1960

 30. חוק אמנת הבנק האירופי לשיקום ולפיתוח, התשס''ח-2008

 31. חוק אמנת הבנק הבין-אמריקני לפיתוח, תשל''ו-1976

 32. חוק אמנת החברה הבין-אמריקנית להשקעות, התשמ''ו-1986

 33. חוק אמנת החברה הבינלאומית למימון, תשט''ז-1956

 34. חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי''ד-1954

 35. חוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס''ה-2005

 36. חוק בדבר חידוש מסמכים של איגוד, תש''י-1950

 37. חוק בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת-עם, תש''י-1950

 38. חוק בחירות לגופים ציבוריים, תשי''ד-1954

 39. חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ''ד-1994

 40. חוק ביטוח נפגעי חיסון, התש''ן-1989

 41. חוק ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים לתקופת מעבר והוראות לענין אבנר), התשנ''ז-1997

 42. חוק ביטוח רכב מנועי (הוראת שעה), התשנ''ז-1996

 43. חוק ביטול עונש מלקות, תש''י-1950

 44. חוק בית דין לעבודה, תשכ''ט-1969

 45. חוק בית המשפט לימאות, תשי''ב - 1952

 46. חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ''ה-1995

 47. חוק בית הספר החקלאי מקוה ישראל, תשל''ו-1976

 48. חוק בית העצמאות,התשס''ט-2009

 49. חוק בית התפוצות, התשס''ו-2005

 50. חוק בית חולים באשדוד (הקמה והפעלה), התשס''ב-2002

 51. חוק בנימין זאב הרצל (ציון זכרו ופועלו), התשס''ד-2004

 52. חוק בנק ישראל, התש''ע-2010

 53. חוק בנק ישראל, תשי''ד-1954

 54. חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש''ע-2010

 55. חוק בשר ומוצריו, התשנ''ד-1994

 56. חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון), התשט''ז-1956

 57. חוק בתי דין מינהליים, התשנ''ב-1992

 58. חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ''ה-1995

 59. חוק בתי הדין הדתיים (מנהל בתי הדין) (תיקוני חקיקה), התשס''ח-2007

 60. חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, תשכ''ג-1962

 61. חוק בתי הדין השרעיים (אישור מינויים), תשי''ד-1953

 62. חוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ''ד-1984

 63. חוק בתי יד לבנים, התשס''ז-2007

 64. חוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש''ס-2000

 65. חוק בתי-דין דתיים (מניעת הפרעה), תשכ''ה-1965

 66. חוק בתי-הדין הדתיים הדרוזיים (הוראות מיוחדות), תשכ''ז-1967

 67. חוק גיל הנישואין, תש''י-1950

 68. חוק גיל פרישה, התשס''ד-2004

 69. חוק גימלאות לנושאי-מישרה ברשויות השלטון, תשכ''ט-1969

 70. חוק גני רמת הנדיב, תשי''ח-1958

 71. חוק גנים בוטניים, התשס''ו-2006

 72. חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ''ח-1998

 73. חוק דוד בן-גוריון, תשל''ז-1976

 74. חוק דם טבורי, התשס''ז-2007

 75. חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ''ח-1998

 76. חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ''ד-1993

 77. חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ''ג-1993

 78. חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש''ס-2000

 79. חוק דמי מחלה, תשל''ו-1976

 80. חוק האגודות העותומניות מס 121

 81. חוק האזרחות (הוראת שעה), התשנ''ח-1998

 82. חוק האזרחות (תיקון מס' 4), תש''ם-1980

 83. חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס''ג-2003

 84. חוק האזרחות, תשי''ב-1952

 85. חוק האזרחים הותיקים, התש''ן-1989

 86. חוק האחריות למוצרים פגומים, תש''ם-1980

 87. חוק האחריות לפיצוי נזקי זיהום בשמן, התשס''ד-2004

 88. חוק האנטומיה והפתולוגיה, תשי''ג-1953

 89. חוק האפוטרופוס הכללי, תשל''ח-1978

 90. חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, תשכ''א-1961

 91. חוק הארכיונים, תשט''ו-1955

 92. חוק הארכת מועדים, תשל''ה-1974

 93. חוק הארנונה הכללית (סייג להעלאה בשנת הכספים 1988), התשמ''ח-1988

 94. חוק הארנונה הכללית (סייגים להעלאה בשנת הכספים 1990), התש''ן-1990

 95. חוק הבוררות, תשכ''ח-1968

 96. חוק הבחירות (אישור תקפם של חוקים), תשכ''ט-1969

 97. חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי''ט-1959

 98. חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), התשכ''ט-1969

 99. חוק הבטחת הכנסה, התשמ''א-1980

 100. חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ''ה-1995

 101. חוק הביקורת הפנימית, התשנ''ב-1992

 102. חוק הבלו על דלק, תשי''ח-1958

 103. חוק הבנקאות (עמלת פרעון מוקדם) (הוראת שעה), התשנ''ג-1993

 104. חוק הבנקאות (רישוי), התשמ''א-1981

 105. חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ''א-1981

 106. חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, התשמ''ג-1983

 107. חוק הגבלת פרסומים (גופים ציבוריים), התשנ''ו-1996

 108. חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות, התשס''ה - 2005

 109. חוק הגליל, התשמ''ח-1988

 110. חוק הגמלאות (השלמה לתוספת היוקר), התשמ''ט-1989

 111. חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס''ו-2006

 112. חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ''ז-1997

 113. חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (הוראת שעה), התשס''ג-2003

 114. חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס''ו-2006

 115. חוק הגנת הדייר (מוסדות-ציבור), תשכ''ד-1964

 116. חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל''ב-1972

 117. חוק הגנת החייל (דירה) (תיקון), תשי''ב-1952

 118. חוק הגנת החייל (דירה), תש''ט-1949

 119. חוק הגנת הסביבה (המזהם משלם) (תיקוני חקיקה), התשס''ח-2008

 120. חוק הגנת הפרטיות, התשמ''א-1981

 121. חוק הגנת הצומח, תשט''ז-1956

 122. חוק הגנת הצרכן, התשמ''א-1981

 123. חוק הגנת השכר (עיצום כספי), התשס''ט-2009

 124. חוק הגנת השכר, תשי''ח-1958

 125. חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, תשכ''ה-1965

 126. חוק הגנת סמלים, תשל''ה-1974

 127. חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, תש''ט-1949

 128. חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ''ט-1998

 129. חוק הדיינים, תשט''ו-1955

 130. חוק הדרכונים, תשי''ב-1952

 131. חוק הדרכים (שילוט), תשכ''ו-1966

 132. חוק ההגבלים העסקיים, התשמ''ח-1988

 133. חוק ההגנה על חוסים, תשכ''ו-1966

 134. חוק ההוצאה לפועל, תשכ''ז-1967

 135. חוק ההמרה לאירו, התשנ''ט-1999

 136. חוק ההסגרה, תשי''ד-1954

 137. חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1999), התשנ''ט-1999

 138. חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001) (סוגי חברות דלק הפטורות מרישום), התשס''א-2001

 139. חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001), התשס''א-2001

 140. חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), התשס''ב-2002

 141. חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), התשס''ג-2002

 142. חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008), התשס''ח-2008

 143. חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2001) (תיקון, ביטול והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות), התשס''א-2001

 144. חוק ההסדרים במשק מדינת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000), התש''ס-2000

 145. חוק ההסכם בדבר מעמדם של אנשי סגל ארצות הברית של אמריקה, התשנ''ג-1993

 146. חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס''ט-2009

 147. חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), תשכ''ז-1967

 148. חוק ההתיישנות, תשי''ח-1958

 149. חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס''ב-2002

 150. חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס''א-2001

 151. חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס''ז-2007

 152. חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, התשנ''ו-1996

 153. חוק הזרעים, תשט''ז-1956

 154. חוק החברה לישראל בע''מ, תשכ''ט-1969

 155. חוק החברות הממשלתיות (חברה להשקעות בהון סיכון), התשנ''ב-1992

 156. חוק החברות הממשלתיות (תיקון מס' 3), התשמ''ט-1989

 157. חוק החברות הממשלתיות, תשל''ה-1975

 158. חוק החברות, התשנ''ט-1999

 159. חוק החוזים (חלק כללי), תשל''ג-1973

 160. חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל''א-1970

 161. חוק החוזים האחידים, התשמ''ג-1982

 162. חוק החולה הנוטה למות, התשס''ו-2005

 163. חוק החומרים המסוכנים, התשנ''ג-1993

 164. חוק החזקת תעודת זהות והצגתה, התשמ''ג-1982

 165. חוק החכרת מקרקעין (הוראות-שעה), תשי''ט-1959

 166. חוק החניכות, תשי''ג-1953

 167. חוק הטבות לניצולי שואה, התשס''ז-2007

 168. חוק היטל על אשראי במטבע חוץ, התשמ''ז-1987

 169. חוק היטל על בעלי הכנסות גבוהות (הוראת שעה), התשמ''ד-1984

 170. חוק היטל על הזמנת יתר בהנפקת מניות, התשמ''ג-1982

 171. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ (ביטול), התשנ''ב-1992

 172. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ, התשמ''ג-1983

 173. חוק היטל על קניית מטבע חוץ, התשמ''ג-1983

 174. חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ''א-1991

 175. חוק הירושה, תשכ''ה-1965

 176. חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש''ע-2009

 177. חוק הכניסה לישראל, תשי''ב-1952

 178. חוק הכנסת (מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת השמונה עשרה), התשס''ט-2009

 179. חוק הכנסת, התשנ''ד-1994

 180. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ''ב-1962

 181. חוק הלוואות לשכר לימוד, התשס''ב-2002

 182. חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), התשס''ו-2005

 183. חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התש''ע-2010

 184. חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס''ד-2004

 185. חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס''ה-2005

 186. חוק המוזיאונים, התשמ''ג-1983

 187. חוק המוסד העליון ללשון העברית תשי''ג-1953

 188. חוק המוסד העליון ללשון הערבית, התשס''ז-2007

 189. חוק המועמדים להתישבות חקלאית, תשי''ג-1953

 190. חוק המועצה הישראלית לצרכנות, התשס''ח-2008

 191. חוק המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי, התשס''ג-2002

 192. חוק המועצה להנצחת מורשת יהדות ספרד והמזרח, התשס''ג-2002

 193. חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 4), תשל''ה-1975

 194. חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי''ח-1958

 195. חוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה, תשי''ט-1959

 196. חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי''ט-1959

 197. חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), תשכ''ד-1963

 198. חוק המועצה לצמחי-נוי (ייצור ושיווק), תשל''ו-1976

 199. חוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ''ח-1988

 200. חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ''ד-1994

 201. חוק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא), תשל''ג-1973

 202. חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל''ב-1972

 203. חוק המחאת חיובים, תשכ''ט-1969

 204. חוק המחשבים, התשנ''ה-1995

 205. חוק המטה לביטחון לאומי, התשס''ח-2008

 206. חוק המיטלטלין, תשל''א-1971

 207. חוק המילוות (הארכה מרצון), התשמ''ח-1988

 208. חוק המילוות (הוראות שונות), תשל''ח-1977

 209. חוק המיסוי על יבוא ויצוא (סיוע למדינות חוץ), התשנ''ב-1992

 210. חוק המכס, הבלו ומס הקניה (ביטול פטור מיוחד), תשי''ז-1957

 211. חוק המכר (מכר טובין בין-לאומי), התש''ס-1999

 212. חוק המכר, תשכ''ח-1968

 213. חוק הממשלה, התשס''א-2001

 214. חוק המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה), התשנ''ד-1993

 215. חוק המסחרי העותומני

 216. חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל, התשס''א-2001

 217. חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ''א-1980

 218. חוק המעבר, תש''ט-1949

 219. חוק המפלגות (גביית סכומים לאוצר המדינה) (הוראת שעה), התשס''ח-2008

 220. חוק המפלגות, התשנ''ב-1992

 221. חוק המקרקעין (החלפת ספק גז בבית משותף), התשנ''א-1991

 222. חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס''ח-2008

 223. חוק המקרקעין (תיקון מס' 2), תשל''ג-1972

 224. חוק המקרקעין, תשכ''ט-1969

 225. חוק המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם, תשי''ט-1958

 226. חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ''ה-1995

 227. חוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין, התשנ''ז-1997

 228. חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל, התשס''ז-2007

 229. חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ''א-1981

 230. חוק המשכון, תשכ''ז-1967

 231. חוק המתווכים במקרקעין, התשנ''ו-1996

 232. חוק המתנה, תשכ''ח-1968

 233. חוק הנאמנות, תשל''ט-1979

 234. חוק הנהיגה הספורטיבית, התשס''ו-2005

 235. חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש''ך-1960

 236. חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל''א-1971

 237. חוק הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה), תשי''ב-1952

 238. חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי''ח-1957

 239. חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 10) תשל''ט-1979

 240. חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי''ט-1959 נוסח משולב

 241. חוק הנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, התשמ''ו-1986

 242. חוק הסדרי משפט ומינהל (נוסח משולב), תש''ל-1970

 243. חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ''ב-1992

 244. חוק הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה), התשנ''א-1991

 245. חוק הסדרים במשק המדינה (יצירת תנאים לצמיחה ולקליטת העליה), התשנ''א-1991

 246. חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס''ו-2006

 247. חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), התשס''ז-2007

 248. חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 1997), התשנ''ז-1996

 249. חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ''ג-1992

 250. חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ''ד-1994

 251. חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ''ו-1995

 252. חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מס' 2), התשנ''ב-1992

 253. חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מס' 3), התשנ''ב-1992

 254. חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התש''ן-1990

 255. חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ''ט-1989

 256. חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשנ''א-1991

 257. חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשנ''ב-1992

 258. חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשנ''ה-1995

 259. חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע, תשל''ח-1977

 260. חוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה, התשמ''ו-1985

 261. חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת, התשס''ח-2008

 262. חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ''ג-1993

 263. חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ''ה-1995

 264. חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס''ה-2005

 265. חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 2), התש''ע-2010

 266. חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס''ח-2008

 267. חוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים, התשס''ט-2008

 268. חוק הסדרת מקומות-רחצה, תשכ''ד-1964

 269. חוק הסדרת פרסומת של בעלי מקצוע (תיקוני חקיקה), התש''ס-2000

 270. חוק הסיוע המשפטי, תשל''ב-1972

 271. חוק הסכמים בנכסים פיננסיים, התשס''ו-2006

 272. חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ''ו-1996

 273. חוק הסכמים קיבוציים, תשי''ז-1957

 274. חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ''ו-1995

 275. חוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ''ט-1969

 276. חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי-נפש ונעדרים), תשט''ו-1955

 277. חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ''ד-1994

 278. חוק הספורט, התשמ''ח-1988

 279. חוק הספריה הלאומית התשס''ח-2007

 280. חוק הספריות הציבוריות, תשל''ה-1975

 281. חוק הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים), התשס''א-2000

 282. חוק העבירות המינהליות, התשמ''ו-1985

 283. חוק העברת סמכויות (ממונים על מחוזות וקציני-מחוז), תשכ''ד-1964

 284. חוק העובדים הסוציאליים, התשנ''ו-1996

 285. חוק העונשין, תשל''ז-1977

 286. חוק העיסוק באופטומטריה, התשנ''א-1991

 287. חוק העלאת עצמותיו של הרצל, תש''ט-1949

 288. חוק העמותות, תש''ם-1980

 289. חוק הענקת אזרחות כבוד לחללי מלחמת הקוממיות, התש''ע-2010

 290. חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ''ו-1996

 291. חוק הערבות, תשכ''ז-1967

 292. חוק העתיקות, תשל''ח-1978

 293. חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ''ב-1992

 294. חוק הפטנטים, תשכ''ז-1967

 295. חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ''ט-1999

 296. חוק הפיקוח על המטבע, תשל''ח-1978

 297. חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס''ז-2007

 298. חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, התשנ''ג-1993

 299. חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, התשס''ט-2008

 300. חוק הפיקוח על מעונות, תשכ''ה-1965

 301. חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי''ח-1957

 302. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ''א-1981

 303. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס''ה-2005

 304. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס''ה-2005

 305. חוק הפסיכולוגים, תשל''ז-1977

 306. חוק הפסקת הליכים ורישומים בענין תוכנית ההתנתקות התש''ע-2010

 307. חוק הפרוצדורה האזרחית העותומני

 308. חוק הפרשנות, התשמ''א-1981

 309. חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס''ח-2008

 310. חוק הצהרות מוות, תשל''ח-1978

 311. חוק הצלילה הספורטיבית, תשל''ט-1979

 312. חוק הקאדים, תשכ''א-1961

 313. חוק הקולנוע, התשנ''ט-1999

 314. חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש''ן-1990

 315. חוק הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום), התשמ''ד-1984

 316. חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס''ו-2006

 317. חוק הקרן הדו-לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים, תשל''ח-1978

 318. חוק הקרן למחקר ולפיתוח חקלאיים של ארצות הברית וישראל, תש''ם-1979

 319. חוק הרבנות הראשית לישראל (הוראת שעה) (הארכת תקופת כהונה של מועצת הרבנות הראשית), התשס''ח-2008

 320. חוק הרבנות הראשית לישראל, תש''ם-1980

 321. חוק הרופאים הווטרינרים, התשנ''א-1991

 322. חוק הריבית (שינוי שיעורים), תשל''ג-1972

 323. חוק הריבית, תשי''ז-1957

 324. חוק הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעין), תשי''ט-1959

 325. חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים), התשס''ח-2008

 326. חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ''ה-1965

 327. חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל''ה-1975

 328. חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות דלית אל כרמל ועוספיה), התשס''ט-2008

 329. חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות מג'ד אל כרום, דיר אל אסד ובענה), התשס''ט-2008

 330. חוק הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו), תשל''ז-1977

 331. חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר), תשכ''ד-1964

 332. חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ''א-1961

 333. חוק הרשויות המקומיות (הסמכה מיוחדת), תשי''ז-1956

 334. חוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה), התשנ''ה-1995

 335. חוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי), תשי''ח-1958

 336. חוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה), התש''ס-2000

 337. חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש''ס-2000

 338. חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), תשל''ו-1975

 339. חוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ''ב-1991

 340. חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ''ג-1993

 341. חוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), תשל''ב-1972

 342. חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס''ח-2008

 343. חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס''א-2001

 344. חוק הרשויות המקומיות (משמעת), תשל''ח-1978

 345. חוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים), התשמ''ח-1988

 346. חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל''ו-1976

 347. חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), תשי''ג-1953

 348. חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש''ם-1980

 349. חוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים), התשמ''ז-1987

 350. חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים, התשס''ח-2008

 351. חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ''ז-1997

 352. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה, התשס''ז-2007

 353. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב, התשס''ז-2007

 354. חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים, התשמ''ח-1988

 355. חוק הרשות הלאומית לתרבות היידיש, התשנ''ו-1996

 356. חוק הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו, התשנ''ו-1996

 357. חוק הרשות לפיקוח חקלאי, התשמ''ח-1988

 358. חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ''ג-1993

 359. חוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ''ב-1991

 360. חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, התשס''ו-2005

 361. חוק הרשות לפיתוח ירושלים, התשמ''ח-1988

 362. חוק הרשות לקידום מעמד האשה, התשנ''ח-1998

 363. חוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט), התשס''ז-2007

 364. חוק השאלת ספרי לימוד, התשס''א-2000

 365. חוק השבות, תש''י-1950

 366. חוק השבת אבידה, תשל''ג-1973

 367. חוק השומרים, תשכ''ז-1967

 368. חוק השטחים התת-ימיים, תשי''ג-1953

 369. חוק השימוש בהיפנוזה, התשמ''ד-1984

 370. חוק השימוש בתאריך העברי, התשנ''ח-1998

 371. חוק השיפוט הצבאי, תשט''ו-1955

 372. חוק השכירות והשאילה, תשל''א-1971

 373. חוק השליחות תשכ''ה-1965

 374. חוק השמות, תשט''ו-1956

 375. חוק השמירה על המקומות הקדושים, תשכ''ז-1967

 376. חוק השפיטה (הוראות מעבר), התשמ''ד-1984

 377. חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ''ד-1994

 378. חוק השתלת אברים, התשס''ח-2008

 379. חוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים), התשס''ו-2005

 380. חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי''ז-1957

 381. חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה), התשנ''ה-1995

 382. חוק התגמולים לחסידי אומות העולם, התשנ''ה-1995

 383. חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 7), התשמ''ב-1982

 384. חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש''ל-1970

 385. חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (מס' 2), התשס''ג-2003

 386. חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס''ג-2003

 387. חוק התכנון והבניה, תשכ''ה-1965

 388. חוק התניית מענקים ממשלתיים למפעלי תעשיה (תיקוני חקיקה), התשס''ו-2006

 389. חוק התרבות והאמנות, התשס''ג-2002

 390. חוק ועדות הכנסת (ועדת העבודה והרווחה), תשל''ז-1977

 391. חוק ועדות-חקירה, תשכ''ט-1968

 392. חוק ועדת שמיטה ממלכתית, התשס''ח-2008

 393. חוק זאב ז'בוטינסקי (ציון זכרו ופועלו), התשס''ה-2005

 394. חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ''ח-1998

 395. חוק זכויות החולה, התשנ''ו-1996

 396. חוק זכויות הסטודנט התשס''ז-2007

 397. חוק זכויות התלמיד, התשס''א-2000

 398. חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס''ז-2007

 399. חוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ''ד-1984

 400. חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס''א-2001

 401. חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס''ח-2008

 402. חוק זכות יוצרים, 1911 תיקון תש''י

 403. חוק זכות יוצרים, התשס''ח-2007

 404. חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל''ג-1973

 405. חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם, תשי''ג-1953

 406. חוק חג המצות (איסורי חמץ), התשמ''ו-1986

 407. חוק חג הסיגד, התשס''ח-2008

 408. חוק חובת דיווח בדבר הנזקים הבריאותיים הנגרמים מעישון מוצרי טבק, התשס''א-2000

 409. חוק חובת המכרזים, התשנ''ב-1992

 410. חוק חוזה הביטוח, התשמ''א-1981

 411. חוק חוזה קבלנות, תשל''ד-1974

 412. חוק חופש המידע, התשנ''ח-1998

 413. חוק חופשה שנתית, תשי''א-1951

 414. חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל''ב-1972

 415. חוק חותם המדינה, תש''י-1949

 416. חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש''ט-1949

 417. חוק חילוט רווחים מפרסומים שענינם עבירות, התשס''ה-2005

 418. חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס''א-2001

 419. חוק חינוך מיוחד, התשמ''ח-1988

 420. חוק חינוך ממלכתי, תשי''ג-1953

 421. חוק חסינויות וזכויות (הכוח הרב-לאומי), התשמ''ב-1982

 422. חוק חסינויות וזכויות יתר (ארגונים בין-לאומיים ומשלחות מיוחדות), התשמ''ג-1983

 423. חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, תשי''א-1951

 424. חוק חסינות מדינות זרות, התשס''ט-2008

 425. חוק חקירת סיבות מוות, תשי''ח-1958

 426. חוק חתימה אלקטרונית, התשס''א-2001

 427. חוק טיפול בחולי נפש, התשנ''א-1991

 428. חוק יד יצחק בן-צבי, תשכ''ט-1969

 429. חוק יום הזיכרון ליצחק רבין, התשנ''ז-1997

 430. חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל, תשכ''ג-1963

 431. חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי''ט-1959

 432. חוק יום העצמאות (יובל לעצמאות ישראל - יום שבתון) (הוראת שעה), התשנ''ח-1998

 433. חוק יום העצמאות, תש''ט-1949

 434. חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ''ז-1997

 435. חוק יום ירושלים, התשנ''ח-1998

 436. חוק יחסי ממון בין בני-הזוג, תשל''ג-1973

 437. חוק ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה), התשס''ג-2002

 438. חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון מס' 2), תשל''ב-1972

 439. חוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי''ז-1957

 440. חוק יישום ההסכם בדבר העברה מכינה של סמכויות לרשות הפלסטינית (תיקוני חקיקה והוראות שונות), התשנ''ה-1995

 441. חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ''ה-1994

 442. חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה), התשנ''ה-1994

 443. חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות), התשנ''ה-1994

 444. חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה), התשנ''ו-1996

 445. חוק יישום חוזה השלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית, התשנ''ה-1995

 446. חוק יישום מזכר ההבנה בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית (שימוש משותף בשדה התעופה עקבה) (הוראת שעה), התשנ''ח-1997

 447. חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס''ה-2005

 448. חוק יסוד הכנסת תיקון מס' 11

 449. חוק יסוד הכנסת

 450. חוק יסוד הממשלה

 451. חוק יסוד השפיטה

 452. חוק יסוד חופש העיסוק

 453. חוק יסוד ירושלים בירת ישראל תיקון

 454. חוק יסוד ירושלים בירת ישראל

 455. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו

 456. חוק יסוד מבקר המדינה

 457. חוק יסוד מקרקעי ישראל

 458. חוק יסוד משק המדינה

 459. חוק יסוד נשיא המדינה, תשכ''ד-1964

 460. חוק יסודות המשפט, תש''ם-1980

 461. חוק יסודות התקציב, התשמ''ה-1985

 462. חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ''ו-1985

 463. חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס''ב-2002

 464. חוק כרטיסי חיוב, התשמ''ו-1986

 465. חוק לא תעמוד על דם רעך, התשנ''ח1998

 466. חוק לביטול דינים שנושנו, התשמ''ד-1984

 467. חוק לביטול המג'לה, התשמ''ד-1984

 468. חוק לגילוי נגיפי איידס בקטינים, התשנ''ו-1996

 469. חוק להארכת תקפן של תקנות-שעת-חירום (אבטחת מוסדות חינוך), תשל''ה-1974

 470. חוק להארכת תקפן של תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ''ז-1967

 471. חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1998 (תיקוני חקיקה), התשנ''ח-1998

 472. חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי הענינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה), התשס''ה-2005

 473. חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס''ח-2007

 474. חוק להגנה על השקעות הציבור בישראל בנכסים פיננסיים, התשמ''ד-1984

 475. חוק להגנת הצומח (נזקי עזים), תש''י-1950

 476. חוק להגנת חיית הבר, תשט''ו-1955

 477. חוק להגנת מעגלים משולבים, התש''ס-1999

 478. חוק להגנת עדים, התשס''ט-2008

 479. חוק להגנת רכוש מופקד, תשכ''ה-1964

 480. חוק להנצחת זכרו של מנחם בגין, התשנ''ח-1998

 481. חוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי, התשס''ה-2005

 482. חוק להסדר ההימורים בספורט, תשכ''ז-1967

 483. חוק להסדר התדיינות בין בני-זוג, תשכ''ט-1969

 484. חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת-חרום, תש''י-1949

 485. חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס''ג-2002

 486. חוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס''ה-2005

 487. חוק להשבחת ייצור חקלאי (בעלי-חיים), תשי''ב-1952

 488. חוק להשקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 3), תש''ם-1980

 489. חוק להשקעות משותפות בנאמנות, תשכ''א-1961

 490. חוק לייצוב המשק, התשמ''ה-1985

 491. חוק לימוד חובה, תש''ט-1949

 492. חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר, התשס''א-2001

 493. חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ''א-1991

 494. חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות, בתפילין ובמזוזות, תשל''ה-1974

 495. חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ''ח-1998

 496. חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), תשי''ד-1954

 497. חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ''ג-1983

 498. חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס''א-2001

 499. חוק למניעת מפגעים (בטיחות-מקררים), תשכ''ה-1965

 500. חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ''ב-1992

 501. חוק למניעת מפגעים, תשכ''א-1961

 502. חוק למרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון, התשס''ח-2008

 503. חוק לניהול מוסדות (מקרים מיוחדים), תשי''ב-1952

 504. חוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר, התשנ''ז-1996

 505. חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס''ז-2007

 506. חוק לעידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה), התשנ''א-1991

 507. חוק לעידוד הסרט הישראלי, תשי''ד-1954

 508. חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשס''ט-2008

 509. חוק לעידוד השקעות (חברות עתירות הון), תש''ן-1990

 510. חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 39), התשנ''א-1990

 511. חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ''א-1980

 512. חוק לעידוד השקעות-הון, תש''י-1950

 513. חוק לעידוד השקעות-הון, תשי''ט-1959

 514. חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ''ב-1992

 515. חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, התשמ''ד-1984

 516. חוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס''ח-2008

 517. חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש''י-1950

 518. חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ''ד-1994

 519. חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס), התשנ''ג-1992

 520. חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי''ד-1954

 521. חוק לפיקוח על יצוא של בעלי-חיים ושל תוצרת מן החי, תשי''ז-1957

 522. חוק לציון מידע בדבר השפעת חקיקה על זכויות הילד, התשס''ב-2002

 523. חוק לצמצום ממדי העוני והפערים בהכנסות (תיקוני חקיקה), התשנ''ד-1994

 524. חוק לקידום יישובם של מפוני גוש קטיף, חבל עזה וצפון השומרון, התשס''ח-2008

 525. חוק לקיום צווים לפי תקנות-שעת-חירום בדבר תפיסת מקרקעים (שיכון מוסדות המדינה בירושלים), תש''י-1950

 526. חוק לשכת עורכי-הדין, תשכ''א-1961

 527. חוק לשמירה על זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן, התש''ע-2010

 528. חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי''ט-1959

 529. חוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים (הטבת נזקי-גוף), תשכ''ד-1964

 530. חוק לתיקון דיני הקנין הרוחני (התאמה להוראות הסכם הטריפס), התש''ס-1999

 531. חוק לתיקון דיני הקנין הרוחני (תיקוני חקיקה), התשס''ב-2002

 532. חוק לתיקון דיני הראיות (אזהרת עדים וביטול שבועה), תש''ם-1980

 533. חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), תשט''ו-1955

 534. חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, תשכ''ד-1964

 535. חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (התחלת כהונה), התשנ''ד-1994

 536. חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חיוב המדינה בסלילת רחובות), תשכ''ב-1962

 537. חוק לתיקון דיני מסים (חילופי-ידיעות בין רשויות המס), תשכ''ז-1967

 538. חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), תשי''ח-1957

 539. חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל-דין), תשי''ח-1958

 540. חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), תשי''ט-1958

 541. חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 9), תשכ''ט-1969

 542. חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), תשי''א-1951

 543. חוק לתיקון פקודת הפיצויים לעובדים, תשי''ב-1952

 544. חוק לתיקון פקודת זכות-יוצרים, תשי''ג-1953

 545. חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132), התשס''ב-2002

 546. חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147), התשס''ה-2005

 547. חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 152 והוראת שעה), התשס''ז-2006

 548. חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 71), התשמ''ז-1986

 549. חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 72), התשמ''ז-1987

 550. חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 82), התש''ן-1990

 551. חוק לתיקון פקודת סימני מסחר (מס' 5), התשס''ג 2003

 552. חוק לתיקון פקודת פשיטת הרגל, התשמ''ג-1983

 553. חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים, התשמ''ו-1986

 554. חוק לתשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנים 2009 ו– 2010 (הוראת שעה), התשס''ט-2009

 555. חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס''ג-2003

 556. חוק מבקר המדינה (נוסח משולב), תשי''ח-1958

 557. חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס''ה-2004

 558. חוק מגורי רבנים במקום כהונתם, התשס''ג-2002

 559. חוק מגן דוד אדום, תש''י-1950

 560. חוק מוות מוחי-נשימתי, התשס''ח-2008

 561. חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס''ח-2008

 562. חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), תשל''ג-1973

 563. חוק מחיקת הרשעות, התשמ''ב-1982

 564. חוק מטבע השקל החדש, התשמ''ה-1985

 565. חוק מידע גנטי, התשס''א-2000

 566. חוק מילווה המדינה, תשל''ט-1979

 567. חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 16), התשנ''ד-1994

 568. חוק מימון מפלגות, תשל''ג-1973

 569. חוק מימי-חופין, תשי''ז-1956

 570. חוק מיסוי מקרקעין (שבח, ורכישה), תשכ''ג-1963

 571. חוק מיסוי נקודות קיצבה (הוראת שעה), התשמ''ז-1987

 572. חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ''ו-1996

 573. חוק מירשם מילגות, תשל''ז-1976

 574. חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ''ד-1994

 575. חוק ממלאי תפקידים שיפוטיים (סייג למינוי) (תיקוני חקיקה), התשנ''א-1991

 576. חוק מניות בנקאיות בהסדר (הפחתת עמלות), התשמ''ה-1985

 577. חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס''ב-2001

 578. חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ''ג-1983

 579. חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ''ח-1988

 580. חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ''א-1961

 581. חוק מס הכנסה (הוראת שעה), התשנ''ג-1992

 582. חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ''ד-1984

 583. חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (תיקון מס' 3), התשמ''ד-1984

 584. חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), התשמ''ב-1982

 585. חוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ''א-1981

 586. חוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ''ב-1982

 587. חוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ''א-1981

 588. חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש''ן-1990

 589. חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ''ה-1985

 590. חוק מס הכנסה (תיקוני חקיקה והוראות שונות), התשנ''ב-1992

 591. חוק מס מקביל (תיקון מס' 6), התשמ''ד-1984

 592. חוק מס מקביל, תשל''ג-1973

 593. חוק מס עזבון (ביטול), התשמ''א-1981

 594. חוק מס ערך מוסף, תשל''ו-1975

 595. חוק מס קניה (סחורות ושרותים), תשי''ב-1952

 596. חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 16), התשמ''א-1981

 597. חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 18), התשמ''ה-1985

 598. חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תמריץ לבניית דירות מגורים) (הוראת שעה), התשנ''ה-1995

 599. חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ''א-1961

 600. חוק מס שבח מקרקעין (הוראות מעבר), תשל''ו-1976

 601. חוק מס שבח מקרקעין (הוראת מעבר) (תיקון והארכת תוקף), תשל''ז-1977

 602. חוק מס שבח מקרקעין (פטור במכירת דירת מגורים) (הוראת שעה), התשנ''ב-1992

 603. חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 12), התשמ''ב-1982

 604. חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 15), התשמ''ד-1984

 605. חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 5), תשל''ה-1974

 606. חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 6), תשל''ה-1975

 607. חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 8), תש''ם-1980

 608. חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש''ט-1949

 609. חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ''ח-1968

 610. חוק מעונות יום שיקומיים, התש''ס-2000

 611. חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה, התש''ס-2000

 612. חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, תשי''ג-1952

 613. חוק מערכות תשלומים, התשס''ח-2008

 614. חוק מקרקעי ישראל, תש''ך- 1960

 615. חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים), התשמ''א-1981

 616. חוק מרשם האוכלוסין, תשכ''ה-1965

 617. חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, תשכ''ח-1968

 618. חוק משפחות חד-הוריות, התשנ''ב-1992

 619. חוק משק המדינה (הוראות מעבר), תשל''ה-1975

 620. חוק ניירות ערך (הוראת שעה), התש''ן-1989

 621. חוק ניירות-ערך, תשכ''ח-1968

 622. חוק נכי המלחמה בנאצים (ביטול הגבלת המועדים להגשת בקשה לתגמול) (הוראה מיוחדת), התש''ס-2000

 623. חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי''ד-1954

 624. חוק נכי רדיפות הנאצים (ביטול הגבלת מועדים להגשת בקשה לזכאות), התשנ''ח-1998

 625. חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי''ז-1957

 626. חוק נכסי גרמנים, תש''י-1950

 627. חוק נכסי המדינה, תשי''א-1951

 628. חוק נכסי נפקדים (פיצויים), תשל''ג-1973

 629. חוק נכסי נפקדים, תש''י-1950

 630. חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס''ו-2006

 631. חוק נפגעי תאונות דרכים (סיוע לבני משפחה), התשס''ב-2002

 632. חוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס''ב-2002

 633. חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים), התשס''ב-2002

 634. חוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ''ב-1982

 635. חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ''ו-1996

 636. חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ''ו-1996

 637. חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת),התשס''ח -2007

 638. חוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) (הוראת שעה), התשס''ו-2006

 639. חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל), התשנ''ט-1999

 640. חוק סוכני המכס, תשכ''ה1964

 641. חוק סיוע לנפגעי קריסת הרצפה באולמי ורסאי, התשס''ב-2002

 642. חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות, התשס''ח-2008

 643. חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס''ז-2007

 644. חוק סל הקליטה, התשנ''ה-1994

 645. חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס''ה-2005

 646. חוק סמכויות שעת-חירום (מעצרים), תשל''ט-1979

 647. חוק עבודת נוער, תשי''ג-1953

 648. חוק עבודת נשים, תשי''ד-1954

 649. חוק עדכון כתובת, התשס''ה-2005

 650. חוק עובדים זרים, התשנ''א-1991

 651. חוק עוולות מסחריות, התשנ''ט-1999

 652. חוק עונש מאסר שגזר בית משפט צבאי בחבל עזה (הוראות מעבר), התשס''ז-2007

 653. חוק עזר לגנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ''ז-1967

 654. חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (גידור דוכנים מטעמי בטחון), תש''ם-1980

 655. חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (החזקת מקלטים), תשל''ו-1975

 656. חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (הריסת מבנים מסוכנים), תשל''ב-1972

 657. חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (חזיתות בתים), תשל''ב-1971

 658. חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (ניקוי מדרכות), תשל''ד-1974

 659. חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (סימון רחובות ולוחיות-מספר בבנינים), תשל''ב-1972

 660. חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (שווקים) (מס' 2), תשל''ג-1972

 661. חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (שווקים) תשל''ג-1972

 662. חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (תברואה וסילוק מפגעים), תשל''ב-1972

 663. חוק עזר לדוגמה לעיריות (גידור דוכנים מטעמי בטחון), תש''ם-1980

 664. חוק עזר לדוגמה לעיריות (החזקת מקלטים), תשל''ו-1975

 665. חוק עזר לדוגמה לעיריות (הריסת מבנים מסוכנים), תשל''ב-1972

 666. חוק עזר לדוגמה לעיריות (חזיתות בתים), תשל''ב-1972

 667. חוק עזר לדוגמה לעיריות (ניקוי מדרכות), תשל''ד-1974

 668. חוק עזר לדוגמה לעיריות (שווקים), תשל''ג-1972

 669. חוק עזר לדוגמה לעיריות (שמות לרחובות ולוחיות-מספר לבנינים), תשל''ב-1972

 670. חוק עזר לדוגמה לרשויות המקומיות (פיקוח על כלבים וחתולים), התשנ''ו-1996

 671. חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות (הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב) (ביטול), התשס''ד-2004

 672. חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות (הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב), התשמ''ב-1981

 673. חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות (פיקוח על כלבים וחתולים) (ביטול), התשס''ד-2004

 674. חוק עזר לרשות הניקוז אילון-שורק (שמירה על רשת ניקוז), התשמ''א-1980

 675. חוק עזר לרשות הניקוז בשור (שמירה על רשת ניקוז), התשמ''א-1981

 676. חוק עזר לרשות הניקוז גלבוע (שמירה על רשת ניקוז), תשל''ט- 1979

 677. חוק עזר לרשות הניקוז חבל אשר (שמירה על רשת ניקוז), התשמ''ד-1984

 678. חוק עזר לרשות הניקוז חוף-הכרמל (שמירה על רשת ניקוז), התשמ''א-1981

 679. חוק עזר לרשות הניקוז כנרת (שמירה על רשת ניקוז), תש''ם-1980

 680. חוק עזר לרשות הניקוז מטה-יהודה (שמירה על רשת ניקוז), תש''ם-1980

 681. חוק עזר לרשות הניקוז נחל התנינים (שמירה על רשת ניקוז), תשכ''א-1961

 682. חוק עזר לרשות הניקוז נחל לכיש (שמירה על רשת ניקוז), תש''ם-1979

 683. חוק עזר לרשות הניקוז נחל פולג (שמירה על רשת ניקוז), תשכ''ב- 1962

 684. חוק עזר לרשות הניקוז נחל קישון (שמירה על רשת ניקוז), תשל''ט – 1979

 685. חוק עזר לרשות הניקוז נחל-אלכסנדר (שמירה על רשת ניקוז), תשכ''ב- 1962

 686. חוק עזר לרשות הניקוז נחל-חדרה (שמירה על רשת ניקוז), תשכ''ה- 1965

 687. חוק עזר לרשות הניקוז עמק-זבולון (שמירה על רשת ניקוז), תש''ם-1980

 688. חוק עזר לרשות הניקוז תמר (שמירה על רשת ניקוז), התשמ''ה-1985

 689. חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ''ח-1998

 690. חוק עיגול סכומים, התשמ''ו-1985

 691. חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, תשט''ז-1956

 692. חוק עידוד התעשיה (מסים) (תיקון מס' 4), תשל''ה-1975

 693. חוק עידוד התעשיה (מסים), תשכ''ט-1969

 694. חוק עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך, התשס''א-2000

 695. חוק עסקאות במקרקעין (קיום מצוות שמיטה), תשל''ט-1979

 696. חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל''ו-1976

 697. חוק ערבויות מטעם המדינה, תשי''ח-1958

 698. חוק ערבות למשכנתאות, תשי''ב-1952

 699. חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל''ט-1979

 700. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע (פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות), התשמ''ט-1989

 701. חוק פיצוי נפגעי פוליו, התשס''ז-2007

 702. חוק פיצויי-פיטורים, תשכ''ג-1963

 703. חוק פיצויים בשל פגיעה ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי (תיקוני חקיקה), התשס''ו-2006

 704. חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל''ה-1975

 705. חוק פיקוח על בתי-ספר, תשכ''ט-1969

 706. חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ''ו-1996

 707. חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ''א-1961

 708. חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום), התש''ס-2000

 709. חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ''ד-1994

 710. חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ''ד-1994

 711. חוק קביעת גיל, תשכ''ד-1963

 712. חוק קופת-חולים (איסור הגבלות), התשנ''ג-1993

 713. חוק קיזוז מיסים, תש''ם-1980

 714. חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ''ד-1994

 715. חוק קרן גרמניה-ישראל למחקר ולפיתוח מדעי, התשנ''ד-1994

 716. חוק קרן היסוד, תשט''ז-1956

 717. חוק קרן המדע הדו-לאומית, תשל''ז-1977

 718. חוק קרן וולף, תשל''ה-1975

 719. חוק קרן קיימת לישראל, תשי''ד-1953

 720. חוק קרנות פנסיה (קרנות חדשות) (הוראת שעה), התשנ''ד-1994

 721. חוק ראש הרשות המקומית וסגניו (הצהרת הון), התשנ''ד-1993

 722. חוק רואי חשבון, תשט''ו-1955

 723. חוק רישוי בעלי מלאכה, תשל''ז-1977

 724. חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 3), תשל''ח-1977

 725. חוק רישוי עסקים, תשכ''ח-1968

 726. חוק רכישת מפעלים בידי עובדיהם (מקרים מיוחדים), התשמ''ז-1987

 727. חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים), תשי''ג-1953

 728. חוק רמת הגולן, התשמ''ב-1981

 729. חוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ''ג-1993

 730. חוק רשות העתיקות, התשמ''ט-1989

 731. חוק רשות מקרקעי ישראל, תש''ך-1960

 732. חוק רשות פיתוח (העברת נכסים), תש''י-1950

 733. חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה), התשנ''ו-1996

 734. חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ''ח-1988

 735. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ''ח-1998

 736. חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס''א-2001

 737. חוק שיווי זכויות האשה, תשי''א-1951

 738. חוק שילוב סטודנטים במערכת החינוך, התשס''ה-2005

 739. חוק שיפוט בענייני תעבורה (תשדיר - הוראת שעה), התשס''ט-2009

 740. חוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית), תשכ''ט-1969

 741. חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי''ג-1953

 742. חוק שיפוט המשמעת (משפט חוזר), תשכ''א-1961

 743. חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש''ס-2000

 744. חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ''א-1981

 745. חוק שירות המדינה (גימלאות) (הוראות מעבר), תשל''א-1971

 746. חוק שירות המדינה (גימלאות) (הוראת שעה), התשמ''ט-1989

 747. חוק שירות המדינה (גימלאות) (נוסח משולב), תש''ל-1970

 748. חוק שירות המדינה (גמלאות) (תוספת לקצבה - פיצוי מיוחד לגמלאי שירותי הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר), התשס''ב-2002

 749. חוק שירות המדינה (גמלאות) (תוספת לקצבה - פיצוי מיוחד) (הוראת שעה), התשס''א-2001

 750. חוק שירות המדינה (מינויים), תשי''ט-1959

 751. חוק שירות המדינה (משמעת) (תיקון מס' 7), התשמ''ג-1983

 752. חוק שירות המדינה (משמעת), תשכ''ג-1963

 753. חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), תשי''ט-1959

 754. חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), תשכ''ט-1969

 755. חוק שירות הציבור (מתנות), תש''ם-1979

 756. חוק שירות התעסוקה, תשי''ט-1959

 757. חוק שירות נתוני אשראי, התשס''ב-2002

 758. חוק שירות עבודה בשעת-חירום, תשכ''ז-1967

 759. חוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), תשל''א-1971

 760. חוק שירותי הסעד, תשי''ח-1958

 761. חוק שירותי תיירות, תשל''ו-1976

 762. חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה), התשס''ו-2006

 763. חוק שכר מינימום, התשמ''ז-1987

 764. חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ''ו-1996

 765. חוק שמאי מקרקעין, התשס''א-2001

 766. חוק שמאי מקרקעין, תשכ''ב-1962

 767. חוק שמירת הנקיון, התשמ''ד-1984

 768. חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ''ב-1992

 769. חוק תגמולים לנשים השוהות במקלט לנשים מוכות (מענק הסתגלות) (הוראה שעה), התשס''ב-2002

 770. חוק תובענות ייצוגיות, התשס''ו-2006

 771. חוק תכנון משק החלב בישראל, התשנ''ב-1992

 772. חוק תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003), התשס''ב-2002
רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון