פיצוץ בצנרת בדירה של שכן למעלה


1. התובע הינו הבעלים של דירה ברמלה (להלן: "הדירה").

2. הנתבע הינו הבעלים של דירה מעל דירתו של התובע והנתבעת הייתה המבטחת של דירתו של הנתבע בכל הזמנים הרלוונטיים.

3. על פי הנטען בכתב התביעה בתאריך 12.11.11 או בסמוך למועד זה נגרמה נזילת מים לתוך דירתו של התובע עקב פיצוץ צינור מים בדירת הנתבע. כתוצאה מהנזילה, נגרם נזק כמפורט בכתב התביעה.

4. התובע מוסיף וטוען שבזמן האירוע הייתה הדירה מושכרת תמורת סך של 2,300 ₪ לחודש. עקב הנזקים כאמור עזב הדייר את הדירה. כתוצאה מהרטיבות והנזקים, אי אפשר היה לבצע את התיקונים מיידית ואלו הסתיימו רק ביום 3.1.12 (52 יום לאחר קרות הנזק).

5. התובע טוען לאבדן דמי שכירות לתקופה של 52 ימים וכן מבקש לפצותו בגין לתשלום ארנונה לתקופה זו.

6. על פי הנטען בכתב ההגנה, הוזמן מיד שמאי מטעם חברת הביטוח והנזק תוקן על ידי חברת "פמי פרימיום" שעובדת מטעם הנתבעת 2 וזאת לשביעות רצונו של התובע.

7. כמו כן, השמאי לא אישר כל פיצוי בגין אובדן שכר דירה, כאשר הנזק היה מזערי.

8. זאת ועוד, החוזה עם הדייר היה אמור להסתיים ביום ה- 14.11.11 ולא הוצג כל המשך חוזה או חוזה חדש.

9. התובע חתם לחברה שביצעה התיקון כי לא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות נגד חברת הביטוח.

10. בדיון הצהיר נציג הנתבעת 2 לעניין רכיב הנזק של "אבדן דמי שכירות" והפוליסה:

"אני לא חושב שצריכה להיות בעיה בראש נזק זה מבחינת הפוליסה".

11. התובע צירף לכתב תביעתו הסכם שכירות בינו לבין מר דגגה אליהו שמסתיים ביום 14.11.12. דמי השכירות 2,300 ₪ לחודש.

12. התובע צירף בנוסף הסכם שכירות עם הגב' ברטה ג'יולה החל מיום 9.1.12. דמי השכירות 2,600 ₪ לחודש.

13. התובע לא הציג כל הסכם שכירות לתקופה שמיום 14.11.12 ועד ליום ה- 9.1.12.

14. הנתבעת טוענת שעבודות בדירתו של התובע בוצעו אך במשך יומיים בתאריכים 1 ו- 3 לחודש ינואר 2012.

15. הנתבעת מוסיפה וטוענת שלא היה כל מקום לדחות את העבודות עד לחודש 1/12 וכן שהיה מדובר בעבודה קטנה אשר אינה מצדיקה אי אכלוס הדירה תקופה של כמעט כחודשיים ואין כל הצדקה, כאמור בתוספת לחוות דעת השמאי מיום 11.3.12, לתיקון של מעל 7 ימים.

16. איני מקבל את טענותיה של הנתבעת. אין מחלוקת בין הצדדים שהדירה הייתה מיועדת להשכרה.

17. בהתאם לדו"ח מחברת "פמי פרימיום", שביצעה התיקון, בוצעו בדירה תיקונים רבים, לרבות: טייח וצבע במטבח, שירותים, אמבטיה, פרוזדור ומשקופים.

18. אין כל מחלוקת בין הצדדים גם לכך שהתיקון הסתיים ביום ה- 3.1.12.


19. התובע התייחס לכך בחקירתו הנגדית:

"ש. למה לא טענת את זה קודם שהוא עבד שבוע בהפסקות? למה שהשופט הבין שהוא עבד מנובמבר עד ינואר זרמת איתו?
ת. יש לי מכתב. הוא קבע מתי לבוא לעבוד. מתי יבש. ויעשה שלב אחר שלב. לא אני קבעתי את זה. היו הפסקות במשך ה 50 וכמה ימים. שלב אחד שיפסיק לנזול מים. הוא חזר בחזרה שוב. גירד מה שנפל. אחרי כמה שבועות חזר שוב ואמר אני לא יכול לעבוד, הוא אמר שהכל רטוב ויפול. הוא היה צריך לתת להתייבש, עד שתתייבש הנזילה הקודמת. הכל שלבים של עבודה. יש פה טיח, צבע , משקופים, דלתות חלונות.
ש. בשום מקום לא רשום שצריך היה להמתין.
ת. אני לא קבעתי את זה".

עדותו זו של התובע נחזית בעיני כאמינה וכן מקובלת עליי טענתו לפיה היה צורך בלהמתין עם התיקון וזאת בשל הצורך לייבוש הדירה והקירות. ברור לכל בר בי רב שאין כל תועלת בביצוע תיקונים לכתלים שעה שאלו רטובים.

אין בחוות הדעת מטעם הנתבעת כל התייחסות, לכאן או לכאן, לסוגיה באם קיים צורך בלהמתין עם התיקון עד להתייבשות הכתלים, אם לאו.

כמו כן, אין לכך גם כל התייחסות גם בתוספת לחוות דעת מיום 11.3.12 של השמאי מטעם חברת הביטוח וזאת למרות שסוגיית הדרישה לשכ"ד עלתה זה מכבר בין הצדדים במועד זה. התעלמותו הגורפת של המומחה מטעם הנתבעת בסוגיה זו, למעט טענתו שהתיקון לא אמור להיארך יותר משבוע, מעלה תהיות באם אכן יש בסיס לטענת הנתבעת לפיה לא היה כל צורך להמתין עם התיקון עד להתייבשות הכתלים בדירה.

20. אך בסיכומיו של נציג הנתבעת העלה הנ"ל הטענה שבפני התובע הוצגה רשימה של אנשי מקצוע, הוא בחר החברה עמה מתבקש לעבוד והוא זה שיצר עמה קשר והמתין עם התיקון עד לחודש ינואר 2012, על דעתו בלבד.

התובע לא עומת מול טענות אלו במהלך חקירתו הנגדית והנתבעת לא הביאה כל ראיה שיש בה כדי לתמוך בטענתה לפיה התובע היה אמון על בחירת קבלן השיפוצים, משך ביצוע העבודות והיקפן.

21. כמו כן, לא הוכחה טענת הנתבעת לפיה הדייר של התובע עזב את הדירה עוד קודם לאירוע הנזילה.

22. לאור האמור לעיל, מקובלת עליי גרסתו של התובע לכך שהעבודות נמשכו עד לתחילת חודש ינואר 2012 לסירוגין וזאת בשל הצורך לייבש את הקירות בטרם בוצע התיקון שהסתיים ביום ה- 3.1.12.

23. כמו כן, לא מצאתי שהייתה לתובע שליטה על אופן ביצוע התיקון, משכו, היקפו והמועד בו הסתיים.

24. איני מקבל טענת הנתבעת לכך שהתובע חתם על "כתב ויתור" של כל טענה ו/או תביעה כנגד חברת הביטוח. מקובלת עלי טענתו של התובע לפיה ההסכמה כאמור מתייחסת לתיקון עצמו בלבד ואינה מונעת מהתובע מלמצות את טענותיו בכל הנוגע לנזקים נוספים אשר נגרמו לו לטענתו.

25. הנני מקבל את גרסת התובע לכך שבתקופה שמיום 15.11.12 ועד ליום ה- 9.1.12, הדירה לא הייתה מושכרת ולא ניתן היה להשכירה במצבה כפי שהיה. התובע פעל להשכרת הדירה זמן קצר ביותר לאחר סיום התיקון ובכך פעל להקטנת נזקיו.

26. זאת ועוד, עדותו של התובע לעניין הביקוש לדירה וכן שהדייר ביקש להישאר ולא יכל לעשות כן לאור מצב הדירה והנזילה, נחזית בעיני כאמינה.

27. לסיכומו של דבר, הנני מקבל את תביעתו של התובע ומחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע סך של 4,053 ₪ (שכר דירה חצי חודש 11/11; שכר דירה חודש 12/11 ו- 8 ימים בחודש 1/12). בנוסף, הנני מחייב את הנתבעים בתשלום דמי ארנונה לתקופה זו בסך של 350 ₪. הסכומים יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

28. כמו כן, הנני מחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, בהוצאות התובע בסך של 400 ₪. הסכום ישולם תוך 30 יום מהיום. במידה והסכום לא ישולם במועד הנקוב לעיל, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל .

29. הנני מיידע הצדדים בדבר זכותם להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בלוד וזאת תוך 15 יום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חסימת חלונות של השכן

 2. בניה לא חוקית של שכן

 3. התנגדות שכנים להיתר בניה

 4. עורך דין סכסוך בין שכנים

 5. תביעה בנושא סכסוך שכנים

 6. הסכמת שכנים להגדלת דירה

 7. סכסוך שכנים בגלל הרחבת דירה

 8. סילוק שכנים מחצר בית משותף

 9. התנגדות שכנים לפתיחת מכולת

 10. נזקים בגלל חדירת מים לשכנים

 11. סכסוך בין שכנים על זכויות בניה

 12. פיצוץ בצנרת בדירה של שכן למעלה

 13. ביטול השבחה מההקלה מהצורך בהסכמת שכנים לבניה בקו אפס

 14. נטען כי המדובר למעשה בסכסוך שכנים, ולא בהתנגדות לגיטימית לבניה

 15. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון