סכסוך שכנים נזילה


הרקע והצדדים

 1. בתאריך 17.2.12 הבחין התובע בנזילת מים בתקרות דירתו, ולטענתו מקור הנזילה בדירה שמעליו, שהינה בבעלות הנתבעת. התובע עתר לפיצוי בסך של 32,700 ₪ בגין אלה: הוצאות שיפוץ בסך 4,650 ₪, נזקים לארון המטבח שהוערכו בסך 4,500 ₪, ופיצוי בגין עוגמת נפש במהלך השנים שבהם היו נזילות נוספות מאותה דירה.
 2. התובע טען כי חרף פניותיו לנתבעת, לא טופלו הנזקים בדירתו והוא נאלץ לשלם עבור תיקון הנזקים שנגרמו לאחר שנואש מקבלת סיוע ותיקון בפועל מנציגי הנתבעת.
 3. לטענת הנתבעת, נציגי הנתבעת ביקרו בנכס והעריכו את עלות תיקון לנזק בסכום שלא יעלה על 878 ₪ לשם תיקון וצביעת התקרה שניזוקה. הנתבעת ציינה כי ביקשה לתאם עם התובע מועד לתיקון אך הוא לא שיתף עימם פעולה וסירב לאפשר ביצוע התיקון על ידי נציגי הנתבעת. בשל כך טוענת הנתבעת כי התובע אינו זכאי לפיצוי כלל, ולחילופין כי לא הקטין את נזקיו.
 4. בדיון שנערך בפניי העידו התובע ונציג הנתבעת. התובע הכחיש נמרצות את הטענה כי סירב לאפשר ביצוע התיקונים על ידי נציבי הנתבעת, טען כי "מעולם לא הגיע אלי לתקן את הפגמים נציג של עמידר וסירבתי להכניס אותו" וכי התיקון שבוצע בביתו כלל גירוד הטיח שהתנפח והתקלף וביצוע עבודות הטיח מחדש.
נציג הנתבעת חזר על הטענה כי היו מספר ניסיונות לפנות אל התובע אך הוא סירב לתת לקבלן להיכנס לדירתו לצורך ביצוע התיקונים הנדרשים.
5. המחלוקות בין הצדדים הן אלה: האם אכן סירב התובע לאפשר לנתבעת לתקן את הנזק שנגרם בדירתו; האם היתה לתובע חובה לאפשר לנתבע לבצע תיקון בסמוך לאחר התגלות הנזק (חודש פברואר 2012); והאם יש לחייב את הנתבעת בפיצוי התובע בעלות עבודות השיפוץ שביצע (בחודש יוני 2012) כאשר אין חולק כי לאחר 22.02.12 הנתבעת לא בדקה ולא ראתה את מידת הנזק שנגרם.
דיון והכרעה
6. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, עיינתי בתמונות שהוגשו על ידי התובע ת/1 והנתבעת נ/1 ובמסמך נ/2, התרשמתי מהצדדים ושקלתי את מכלול נסיבות העניין, יש לדעתי לקבל את התביעה בחלקה כפי שיפורט להלן:
ראשית, עדותו של התובע היתה מהימנה בעיני. אני מקבלת את טענת התובע כי הנזק הנראה לעין מספר ימים לאחר הטיפול בנזילה אינו בהכרח הנזק הסופי וכי המים הנמצאים מעל התקרה שבביתו ימשיכו ויגרמו לנזקים נוספים עד אשר יתייבשו במהלך הזמן.
שנית, התמונות ת/1 ממחישות באופן בולט כי קיימים נזקי רטיבות ניכרים ביותר בתקרות החדרים בדירתו של התובע. הפער המשמעותי בנזק הנצפה בתמונות אלו השוואה לתמונה נ/1 שצולמה על ידי נציג הנתבעת ביום 22.2.12 תומך אף הוא בטענה האמורה.
שלישית, לאור הכחשתו הנמרצת של התובע כי מעולם לא סירב לאפשר כניסת נציגי הנתבעת לדירתו לשם תיקון הנזק, היה על הנתבעת להביא כעדות את הקבלן שלטענתה ביקש לבצע את התיקון וסורבה כניסתו.
כמו כן, הנתבעת לא דאגה להתייצבות רכז השטח ו/או המהנדס שביקר בדירת התובע כעדים מטעמה. עדים אלו היו יכולים לתמוך בעמדת הנתבעת ולהבהיר לבית המשפט את המקור לפער הנזכר לעיל בנזקי הרטיבות במהלך התקופה שלאחר תיקון הנזילה.
נפסק לא פעם, בסוגיית אי העדת עד רלוונטי, כי ברגיל, אי העדת עד רלוונטי פועלת לרעת הצד שאמור היה להזמינו (ר' למשל, ע"א 641/87, קלוגר נ' החברה הישראלית לטרקטורים וציוד בע"מ פד"י (1) 239 , 245, וכן  ע"א 240/77 שלמה כרמל בע"מ נ' פרפורי ושות' בע"מ, פ"ד לד (1) .[(701
לטעמי, הנתבעת לא הוכיחה כי התובע סירב לאפשר תיקון הפגמים שנוצרו בשל נזילת המים לדירתו. כמו כן, אין חולק כי הנתבעת כלל לא ניסתה ליצור קשר נוסף עם התובע אחר תחילת חודש מרץ, וכי בשל עמדתה שהתובע סירב לכניסת הקבלן בסמוך לאחר שהתגלו הנזקים, וזאת כפי שמסר נציג הנתבעת בדיון: "מאז שהוא סרב לתת לקבלן להיכנס, לא פנינו אליו פעם נוספת".
7. עם זאת, לא אוכל לקבל את מלוא תביעתו של התובע כאשר צורפה לתביעה חשבונית מס בלבד ולא קבלה בנוגע לשיפוץ שבוצע ובחשבונית המס אין כל פירוט של העבודות שבוצעו ועלותה של כל עבודה, וכן לא הוגשה אסמכתא לנזקי ארון המטבח הנטענים.
כמו כן אין כל מקום לפסוק לתובע בגין עגמת נפש "על כל השנים" כאשר התובענה דנן מתייחסת לאירוע אחד ולא לאירועים קודמים בגינם הוגשו תביעות נפרדות ונתנו הכרעות משפטיות.
8. מאחר ואין בידי נתונים מדויקים לקביעת העבודות שבוצעו בפועל בבית התובע ועלותן הכספית, אם כי אני מקבלת כי היה צורך בביצוע עבודות כאלה (לאור התמונות ת/1) שכן אין כל חוות דעת או מסמך הקובע את הקשר הישיר בין העבודות שבוצעו לבין אותה נזילה נשוא התביעה, אני קובעת על דרך האומדנה את הפיצוי לתובע בסכום של 4,500 ₪ בערכים להיום.
9. לאחר הדיון הוגשה בקשה לתיקון פרוטוקול כאשר הנתבע הבהיר כי הברז ממנו היה הטפטוף בחיבור היה מפלסטיק וזאת כאשר בסוף שנת 2009 בוצע בדירה שיפוץ והותקן ברז מתכת. כמו כן הובהר על ידי הנתבעת למרות האמור לאחר חיזוק הברז והפסקת הטפטוף הוחלף שוב הברז לברז מתכת. אין בעובדות אלו כדי לשנות את מסקנתי , כאשר אין חולק כי הברז בדירה בבעלות הנתבעת היווה את הגורם לטפטוף המים שהביא לנזקים בדירת התובע.
סוף דבר
10. על הנתבעת לשלם לתובע פיצוי בסכום של 4,500 ₪ וכן הוצאות משפט בסך 300 ₪. סכומים אלו ישולמו בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.
זכות ערעור בתוך 15 יום בבית המשפט המחוזי בלוד.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח נזילת מים

 2. נזק לתנור מנזילה

 3. נזילות מים בחנות

 4. נזילה בתקרה מהשכן

 5. ביטוח נזילה בדירה

 6. סכסוך שכנים נזילה

 7. נזילות בדירת קרקע

 8. נזילות מהשכן למעלה

 9. נזילות בדירה שכורה

 10. חדירת מים למרתף בית

 11. נזילת מים מדירת השכן

 12. צילום נזילה בבית השכן

 13. נזילות בצנרת של המזגן

 14. נזילה בצנרת ביוב בדירה

 15. פיצויים בגין איתור נזילה

 16. תאונה בגלל נזילת שמן מרכב אחר

 17. פיצוי על נזקים בגלל נזילת מים

 18. תביעה נגד ועד הבית בגין נזילות

 19. אחריות תיקון נזילות בבית משותף

 20. נזילות בגלל תוספות בניה של שכן

 21. נזילת זמן ואיבוד מים - רכב במוסך

 22. תביעה נגד השכנים בגין נזילה באמבטיה

 23. סיוע משפטי במקרה של נזילת מים בדירה

 24. נזילה ביחידת דיור בית פרטי בשכירות

 25. חובת הקטנת הזנק בתביעות רכוש - נזילה

 26. תביעה לפיצוי נזקים עקב נזילה בצינורות המים בדירה

 27. תביעה לנקוט בכל הפעולות הדרושות לצורך מניעת כניסת מים לבית

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון