תלונות על טיול בדרום אמריקה


1. התובעים השתתפו בטיול מאורגן לדרום אמריקה שנמשך 28 יום . במקור אמור היה הטיול
להתחיל ביום 13.2.12 ( ת/1) . בפועל הטיול החל ביום 2.2.12 והסתיים ביום 29.2.12
( ת/2 ונספח א' לכתב ההגנה ) . הנתבעת 2 היא מארגנת הטיול ( להלן "הנתבעת") . הנתבע 1
( להלן "עוזי") הוא מנכ"ל הנתבעת . התובעים הגישו תביעה ע"ס 10,000 דולר בגובה מחצית
עלות הטיול , אותה צמצמו לסך של 32,700 ₪ , בהתאם לגבול הסמכות של בית משפט זה .

2. התביעה הוגשה ביום 4.6.12 במתכונת של כתב תביעה קצר בכתב יד אליו צורף מכתב מפורט
ששלחה המטיילת גב' X X בשם חברי הקבוצה , המופיעים כמכותבים במייל , לעוזי ביום
27.3.12 ( להלן "המכתב") . במהלך הדיון התברר כי לא ניתנה תשובה בכתב ע"י הנתבעת למכתב
. עוזי טען כי בעקבות המכתב הוזמנו נציגים מהקבוצה למשרדי הנתבעת ואף היתה הצעה לכנס
את כל חברי הקבוצה לארוחת ערב על חשבון הנתבעת כדי לשמוע את הטענות , אך בטרם ניתנה
תשובה להצעה התקבל כתב התביעה . התובעת אישרה כי חברי הקבוצה אביבה ומשה שטרייכמן
נפגשו עם עוזי וסיפרו שעוזי דיבר אליהם לא יפה . עוד אמרה התובעת כי משפחת ארוך מוכנה
להעיד שעוזי תקף אותם .

3. המכתב התיימר לשקף טענות המקובלות על כל חברי הקבוצה , עליה נמנים גם התובעים .
בפועל התברר בדיון כי לא כל הטענות שהועלו במכתב מקובלות על התובעים ( ע' 5 לפרוטוקול ,
ש' 30 עד 32 ) . כמו כן , נותר ספק האם תוכן המכתב משקף את הנוסח הסופי שנשלח לעוזי ,
שכן התאריך של המכתב זהה לתאריך המייל בו הועבר נוסח מתקדם של המכתב לחברי
הקבוצה לצורך קבלת הערות .

4. התובעים התרשלו בהכנת תביעתם ובהוכחת האמור בה . כתב התביעה נוסח על דרך ההפנייה
למכתב שלא משקף במדויק את טענות התובעים . המכתב כולל מספר טענות הנוגעות באופן אישי
לחברי קבוצה אחרים , שהתובעים אינם מוסמכים לייצג . התובעים הגישו תביעה באופן אישי נגד
עוזי למרות שלא העלו כל טענה שיש בכוחה להקים עילה לחיוב אישי של מנכ"ל החברה .
התובעים לא צירפו לכתב התביעה מסמכים רלוונטיים שהוצגו על ידם בדיון , בדמות שתי
הגרסאות של תוכנית הטיול . התובעים סיפרו כי למרות שהיו מצוידים במחשב אישי , מצלמה
ומצלמת וידאו ( ע' 12 , ש' 15 עד 16 ) לא טרחו להציג תיעוד של אף אחד מהפגמים הנטענים
בכתב התביעה ואף טענו כי לצערם לא צילמו אף אחד מהליקויים ( ע' 3 , ש' 20 עד 21 ) .
התובעים לא ביצעו את ההצלבה הנדרשת בין תוכנית הטיול המעודכנת ת/2 לבין הטענות
שהועלו במכתב . לפיכך התברר בחקירה הנגדית כי חלק לא מבוטל מהטענות הן לגבי אתרים
שאינם חלק מתוכנית הטיול , דוגמת הקרנבל בסלבדור . טענות אחרות היו לגבי אתר הפאבלה
בריו שהוזכר בתוכנית כאתר אופציונלי , אליו תגיע הקבוצה אם הזמן יאפשר ( ע' 5 לפרוטוקול
הדיון , ש' 19 עד 20 לעומת ע' 1 של התוכנית המקורית ת/1 ) .
התובע לא ידע לומר מה היו השעות של טיסות הפנים למרות שבמכתב הלין על הזזה מתוכננת
של טיסות פנים לשעות הצהריים כדי לחסוך בעלויות על חשבון תוכנית הטיול . למרות טענה
זו לא ידעו התובעים להצביע על אף חלק בתוכנית שלא בוצע בפועל למעט שייט בסירות זודיאק
במורד נהר הסרנו ( ע' 5 לפרוט' ש' 20 עד 21 לעומת ת/1 ע' 3 ) . דא עקא , גם שייט זה לא מופיע
בתוכנית המעודכנת ת/2 . התובעים לא הביאו לעדות חברי קבוצה אחרים , לרבות כאלה שהיו
מוכנים להעיד וניתן היה לזמנם לדיון , דוגמת אביבה ( ע' 7 , ש' 24 עד 26 , ע' 4 ש' 20 עד 21 ).

5. הנתבעים מצידם לא העלו כנדרש את טענות ההגנה שלהם ובכך פגעו פגיעה של ממש ביכולתם
של התובעים להתכונן לדיון . משום מה , הנתבעים , שקיבלו את כתב התביעה ביום 7.6.12 ,
הגישו את כתב ההגנה רק ביום 13.9.12 , שבועיים לפני מועד הדיון , מבלי שביקשו אורכה
להגשתו באיחור כה רב . הנתבעים הגישו את כתבי הטענות באמצעות עורך דין למרות שלא
ביקשו קודם לכן היתר לייצוג באמצעות עורך דין .
הנתבעים לא ידעו לומר האם כתב ההגנה נשלח על ידם לתובעים והסתמכו על משלוח כתב
ההגנה ע"י בית המשפט . עיון בתיק מלמד כי כתב ההגנה אכן נשלח ביום 19.9.12 . כיוון
שאישור המסירה טרם נסרק לתיק לא נסתרה טענת התובעים לפיה לא קיבלו את כתב ההגנה
לפי הדיון כנדרש .
הנתבעים הביאו לעדות עד רלוונטי בדמות מדריך הטיול אריה גלעד ( להלן "אריה") . משום מה
, הנתבעים לא הודיעו לתובעים על כוונתם להביא עד זה כדי שיוכלו להכין את חקירתו .
יחד עם זאת , יש לציין כי בשל רצף של תקלות ביום הדיון , לרבות שלוש הפסקות חשמל בהיכל
המשפט , הדיון החל באיחור ניכר , במהלכו יש להניח כי התובעים הבחינו בנוכחותו של אריה .
גם ההסבר שניתן לכך שלא ניתן מענה בכתב למכתב ,אינו מניח את הדעת.כאשר הנתבעת מקבלת
מכתב כה מפורט ניתן לצפות לכך שתשלח מכתב תשובה מפורט . כפי שהעידה התובעת , לו היה
נשלח מכתב שכזה , יתכן כי התביעה לא היתה מוגשת . הזמנת נציגי הקבוצה למפגש במשרדי
הנתבעת אינו תחליף למפגש . כך בפרט , כאשר המכתב נשלח בשם קבוצה גדולה שכל חבריה
זכאים לקבל מענה בכתב לטענות המפורטות שהועלו בשמם .
כמו כן , לא ברור מדוע הפגישה וההצעה לכנס את כל הקבוצה לארוחת ערב על חשבון הנתבעת
כדי לשמוע את הטענות , לא באו לידי ביטוי בכתב ההגנה .
העלאת הגרסה בענין זה בשלהי הדיון , הקשתה לברר מדוע מצאה לנכון הנתבעת לכנס את
הקבוצה לארוחת ערב על חשבונה כדי לשמוע את הטענות שרובן ככולן הוגדרו ע"י עוזי
כקיטורים ( ע' 11 ש' 27 ) , למרות שטענות אלה פורטו במכתב והנתבעת סברה כי אין בהן ממש .

6. טענת התובעים לגבי רמת המלונות לא הוכחו כנדרש .
אני מקבל את עדותו של אריה לפיה הסטנדרטים בדרום אמריקה נמוכים מהסטנדרטים
להם רגיל מי שמטייל במדינות המערב . כך בפרט , כאשר מדובר באירוח בלודג' , שהוא
מלון המצוי בתוך שמורת טבע ופועל כדי להתמזג בטבע תוך שימוש בגנרטור שפועל רק
בחלק משעות היממה , על כל המשתמע מכך. התובעים אישרו כי הם יודעים מה זה לודג' .
התובעים לא הוכיחו את טענתם לפיה ישנם לודג'ים שכוללים מזגן , חשמל ומים חמים
24 שעות ביממה . שמועות אינן תחליף להוכחות על בסיסן ניתן לפסוק פיצוי כספי .

7. חלק מטענות התובעים לגבי רמת האוטובוסים לא הוכחו כנדרש .
טענה לגבי צפיפות באוטובוס ניתן לבסס בקלות ע"י תמונות וע"י עדויות של חברי קבוצה
אחרים שאינם בעלי דין וקל יותר לבסס ממצא על עדותם . כמו כן , לא נסתרה טענת אריה
לפיה גם בנוגע לאוטובוסים רמת השירות נמוכה מהרמה הנהוגה במערב . מהאמור במכתב
לגבי יום 19.2.12 עולה כי תלונה לגבי אוטובוס שהכניס את גזי הפליטה לחלל הנוסעים והמיזוג
בו מאד חלש , הועברה לנציגת הסוכנות המקומית ונענתה כי אין אוטובוסים פנויים אחרים
באותו יום .
חרף האמור לעיל , מצאתי כי לא ניתן מענה בכתב ההגנה לחלק מהטענות הנקודתיות לגבי
רמת האוטובוסים . בנוגע לאוטובוס בו נסעה הקבוצה ביום 19.2.12 לא ניתן כל מענה בכתב
ההגנה ולכן יש לראות את הנתבעים כמי שמודים בנכונות הטענה . גם אם אניח כי חולשת
המיזוג היא ענין סובייקטיבי , ברי כי אין להשלים עם אוטובוס שמכניס את גזי הפליטה
לחלל הנוסעים . כאן כבר מדובר בסכנה בריאותית של ממש , החורגת מאי נוחות גרידא ומהווה
נזק בר פיצוי .
כמו כן , לא מצאתי מענה מפורט כנדרש בס' 38 לכתב ההגנה לגבי הטענות בענין נהג האוטובוס
ביום 14.2.12 , שנהג קרוב ליממה ברציפות בדרך חשוכה כאשר המדריך המקומי מדובב אותו
שלא ירדם . הנתבעת לא פירטה את הבדיקות שערכה לגבי טיב השירות שניתן ע"י הספקים
המקומיים בכל הנוגע לרמת האוטובוסים . חרף הקושי לבצע בדיקה לגבי רמת השירות של
ספקים מקומיים רבים , דומני כי ישנה הצדקה להטיל על הנתבעת כמארגנת הטיול לוודא קיומם
של סטנדרטים מינימליים שיבטיחו את בטיחות הנוסעים . משלא נמסרה כל גרסה בענין זה ,
למעט אמירה כללית בדבר הקצאת אוטובוס מתאים ( ס' 20 עד 24 לכתב ההגנה ) , יש לקבל
בחלקה את הטענה לפיה הנתבעת לא עמדה בחובת הפיקוח על רמת האוטובוסים ותנאי העבודה
של הנהגים . על כן , מצאתי לנכון לפסוק בענין זה לתובעים פיצוי בסך של 2,000 ₪.

8. הטענה לגבי רמת הארוחות לא הוכחה כנדרש .
הטענות שהועלו במכתב הן טענות כלליות . חשוב לזכור שמלכתחילה לא מדובר בפנסיון מלא
שאמור לספק את כל צרכי המזון של המטיילים במהלך הטיול ( ת/2 , עמוד אחרון , פרק
"הערות") . כמו כן , לא נסתרה עדותו של אריה לפיה גם בנוגע לרמת המזון הסטנדרטים נמוכים
מהמקובל במערב . אומנם אריה אישר כי התקבלו במהלך הטיול תלונות לגבי האוכל , אבל
טען כי תלונות אלו התקבלו רק מחלק מחברי הקבוצה ( ע' 8 , ש' 15 עד 20 ) .
הטענות שהועלו בנוגע ליום 13.2.12 בנוגע לכך שלא ניתנה האפשרות לבחור את התפריט , לא
הוכחו ואינן מגבשות נזק בר פיצוי . אפילו חברי הקבוצה הכתירו במכתב את הארוחה בציון
בינוני מינוס .
באשר למקרה הספציפי של ארוחת הערב בסוף היום הראשון , התברר כי אירעה תקלה בלוח
הזמנים שהביאה לכך שלא ניתן היה להביא את מרבית הקבוצה למלון בזמן בו מוגשת ארוחת
הערב . הפתרון שנמצא בענין זה בדמות הכנסת מרבית חברי הקבוצה טיפין טיפין לחדר האוכל
במלון בו שהו שלושת הזוגות , היה הרע במיעוטו . לא שוכנעתי כי עוגמת הנפש שנגרמה לחברי
הקבוצה מהצורך להמתין "כקבצנים בפתח חדר האוכל " מבסס נזק בר פיצוי . כך בפרט כאשר
רק בדיון הובהר כי הפיצול בין שני בתי המלון היה פועל יוצא של הצטרפות שלושה זוגות לטיול
בשלב מאוחר יותר .

9. הטענה לגבי העדר שירותי סבלות במלונות , לא הוכחה .
התובעים לא השכילו להצביע על סעיף בתוכנית הטיול או בכל מסמך אחר בו הובטחו להם
שירותי סבלות . התובעים לא סתרו את עדותו של אריה , מדריך בעל 20 שנות ניסיון בדרום
אמריקה , לפיה שירותים אלה קיימים במלונות בודדים .

10. הטענה לגבי החמצת הקרנבל בסלבדור לא הוכחה , בהעדר כל ציון של הקרנבל בסלבדור
בתוכנית הטיול העדכנית ת/2 ואף לא בתוכנית המקורית ת/1 .11. הטענות לגבי תכנון הטיסות לא הוכחו .
התובעים לא ידעו להצביע על שעות הטיסה המתוכננות ושעות הטיסה בפועל .
התובעים לא ידעו להצביע בדיון על אף אתר בו היו אמורים לבקר ולא ביקרו . לא נסתרה
עדותו של אריה לפיה תוכנית הטיול בוצעה במלואה .
הטענה לגבי הטיסה למנאוס שפוצלה לשלוש טיסות נמחקה בהסכמה מכתב התביעה , תוך
הבהרה כי ניתן היה להגיש בגינה תביעה נפרדת .

12. מן המקובץ עולה כי התביעה ברובה לא הוכחה .
יחד עם זאת , הנתבעים לא קיימו את כל חובותיהם כבעלי דין ובכך הקשו על התובעים
בהוכחת תביעתם . התביעה נגד עוזי הינה חסרת בסיס מבחינה משפטית ולכן יש לדחותה .

13. על כן , אני מקבל באופן חלקי את התביעה נגד הנתבעת 2 ומחייב את הנתבעת 2 לשלם
לתובעים פיצוי בסך של 2,000 ₪ וכן הוצאות משפט בסך של 500 ₪.
הסכום הכולל בסך של 2,500 ₪ ישולם לתובעים תוך 30 יום מהיום , אחרת ישא הפרשי
הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל .

על פסק הדין ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה תוך 15 יום ממועד קבלתו .לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק התיירות

 2. חופשה לא שגרתית

 3. תאונה במרכז נופש

 4. תאונה בטיול מאורגן

 5. פיצוי על הפלגת נופש

 6. ארנונה על מרכז נופש

 7. חוב על טיול לארה''ב

 8. פיצוי על חבילת נופש

 9. תביעה נגד הדקה ה-90

 10. ליקויים בחבילת נופש

 11. עידוד התיירות לישראל

 12. עורך דין דיני תיירות

 13. תביעה נגד וואלה טורס

 14. תביעה נגד מארגן טיול

 15. תביעה נגד איסתא ליינס

 16. נופש בחו''ל בעיר אחרת

 17. תביעה נגד סוכן נסיעות

 18. תביעה נגד מדריך טיולים

 19. חוב בגין שירותי תיירות

 20. ביטול הזמנת חבילת נופש

 21. כניסה ללא ויזה לטורקיה

 22. תאונת אופנוע בטיול טבע

 23. איחור רכבת מעל 30 דקות

 24. ביטול קניית יחידת נופש

 25. פציעה בטיול מטעם העבודה

 26. ביטוח טיול לדרום אמריקה

 27. תאונה בטיול עובדים לחו''ל

 28. השתחררות מעסקת יחידת נופש

 29. הצעת חוק סיוע לענף התיירות

 30. זכויות יוצרים במסלול טיול

 31. ביטול חוזה יחידת נופש בארץ

 32. תביעה נגד חברת הדני נסיעות

 33. הסכם שדרוג יחידת נופש בחו"ל

 34. ביטול חוזה יחידת נופש באילת

 35. פיצוי עבור ביטול חבילת נופש

 36. פיצוי על חבילת נופש לטורקיה

 37. תלונות על טיול בדרום אמריקה

 38. חבילות נופש בחו''ל - פסק דין

 39. לידה מוקדמת במהלך טיול בחו"ל

 40. חיוב שגוי על מספר לילות נופש

 41. פיצויים על הזמנת נופש באיטליה

 42. תלונות על טיול מאורגן לארה''ב

 43. ביטול קניית יחידת נופש בתאילנד

 44. טיפול רפואי למטייל בטיול מאורגן

 45. ניצול קשישים - מכירת יחידת נופש

 46. הצעת חוק ביטול רכישת יחידת נופש

 47. פיצויים על עוגמת נפש בחופשה במצרים

 48. ביטוח ציוד אלקטרוני בנסיעה לחו''ל

 49. הסכם לרכישת יחידת נופש ע''י קשישים

 50. פיצוי על "איבוד" יום אחד של טיול בחו"ל

 51. תביעת פיצויים בגין חבילת נופש למצרים

 52. תביעה נגד איסתא בגין חבילת נופש בורנה

 53. נפילה במהלך טיול בחו"ל - כסף מהביטוח ?

 54. ביטול נסיעה לחו''ל - מחלה של קרוב משפחה

 55. ביטול נסיעה לחו''ל בגלל פטירת קרוב משפחה

 56. ביטול הזמנת חופשה בגלל דרישת תוספת תשלום

 57. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ, התשמ"ג-1983

 58. האם צריך לשלם על פיצול זכות ביחידת נופש ?

 59. תקנות שירותי תיירות (מורי דרך), תשכ''ז-1967

 60. תקנות שירותי תיירות (סוכנויות), התשס''א-2000

 61. ביטוח גניבת ציוד של מטייל במהלך טיול בדרום אמריקה

 62. תקנות שירותי תיירות (משרדים לתיור), התשמ''א-1981

 63. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ (ביטול), התשנ"ב-1992

 64. ביטול טיול לחו"ל עקב בעיה בלב - ביטוח ויזה כ.א.ל

 65. זכאות נוסע לפיצוי בגין תקלות ושיבושים בטיול מאורגן

 66. מבחנים למתן תמיכות של משרד התיירות למוסדות ציבור

 67. תקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס''ג-2003

 68. לא הוצאה לה אשרת כניסה לסין, ולכן לא יכולה הייתה להצטרף לטיול

 69. תקנות היטל על נסיעה לחוץ לארץ (העלאת סכום ההיטל), התשמ''ז-1987

 70. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ), התש''ן-1990

 71. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי תיירות), התשס''ה-2004

 72. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (ביטול), התשנ''ז-1997

 73. חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, התשס"ו-2005

 74. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (הוראת שעה), התשנ''ב-1991

 75. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ז-2007

 76. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ג-2002

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון