יפוי כח לייצוג בבית הדין לעבודה

דוגמא להחלטה בנושא יפוי כח לייצוג עובד זר בית הדין לעבודה:לפניי בקשת הנתבע, מושב תומר בבקעת הירדן, להורות לתובע, אזרח תאילנד המצוי בתאילנד, לבצע פעולות שונות בקשר לייפוי הכוח שצורף לכתב התביעה, בנימוק שהמסמכים שצורפו לכתב התביעה אינם מבססים באופן מהימן את השליחות שבין התובע לבין עורכי הדין שהגישו את כתב התביעה.
הליך זה, שהוגש בחודש 3/12, עניינו תביעת התובע לסך של כ-80,000 ₪ בגין זכויות הנובעות לטענת התובע מתקופת עבודתו אצל הנתבע, אשר על פי הנטען בכתב התביעה הייתה מיום 12.8.02 עד ליום 11.4.06.
בקשת הנתבעת בקשר לייפוי הכוח, היא:
להורות לתובע או לב"כ לחתום על ייפוי כוח בפני נציג קונסולרי של מדינת ישראל בבנגקוק.
להמציא תרגום, מאומת כדין בצירוף אישור תרגום הנושא את שם המתרגם ותאריך התרגום של יפויי הכוח.
להמציא לתיק בית הדין תצהיר של עו"ד דמיטרי יונוב במסגרתו יפרט באילו נסיבות נחתם ואומת יפוי הכוח שהוגש לתיק.
לצורך הכרעה בבקשה, אתאר את המסמכים שצורפו לכתב התביעה, על פיהם בקשו עורכי הדין שהגישו את כתב התביעה לבסס את עובדת היותם באי כוחו של התובע. לכתב התביעה צורפו, איפוא, מסמכים אלה:
יפוי כוח כללי בעברית שנחזה להיות חתום על ידי התובע בתאריך 19.9.10, כאשר מתחת לחתימת התובע מופיע אישורו של עו"ד דמיטרי יונוב. מתחת לחתימתו וחותמתו של עו"ד יונוב מופיעות חתימתו וחותמתו של נורטריון תאילנדי בשם Bayon Klinhom (להלן: "הנוטריון התאילנדי") ו, ללא ציון תאריך.
מסמך הנחזה להיות יפוי כוח בשפת תאי עליו מופיעה לכאורה חתימת התובע תוך ציון תאריך 19.9.10. גם על מסמך זה מופיעה חותמת וחתימת אימות של עו"ד יונוב כאשר מתחתיהן מוטבעת חותמתו של הנוטריון התאילנדי וחתימתו, ללא ציון תאריך.
אישור נוטריווני בשפה האנגלית בו מאשר הנוטריון התאילנדי כי ביום 19.9.10 התובע זיהה עצמו באמצעות דרכון תאילנדי וחתם בפניו על יפוי כוח לעורכי הדין שי ורד, נדב שחר ודמיטרי יונוב להיות נציגיו בהליך נגד מעסיקו בישראל בבית הדין לעבודה בישראל וכן על הצהרה בתמיכה לבקשת פטור מאגרה. מהמסמך ניתן להבין כי חתימת הנוטריון התאילנדי על האישור הנוטריוני נעשתה בתאריך 23.8.11 וכי חתימתו אומתה ביום 24.8.11 על ידי נציג משרד החוץ התאילנדי מר Sompob Ploysangvan (להלן: "נציג משרד החוץ התאילנדי").
מסמך "אימות תעודה ציבורית" של קונסול ישראל בבנגקוק מר אלי גיל מיום 29.8.11, המאשר את חתימתו וחותמתו של נציג משרד החוץ התאילנדי על גבי מסמך האישור הנוטריוני.
יצויין כי לא צורף לכתב התביעה מסמך המאשר כי יפוי הכוח בשפה התאילנדית מהווה תרגום מדויק של יפוי הכוח בעברית.
הנתבעת טוענת כי המסמכים שהוגשו במצורף לכתב התביעה לצורך ביסוס הרשאת באי כוח התובע כנציגיו של התובע בהליך, אינם עומדים בדרישות סעיף 30 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, בו מוסדרות הדרישות בקשר ליפוי כוח שנערך או הוצא מחוץ לשטח השיפוט של מדינת ישראל.
סעיף 30 לפקודת הראיות קובע כדלהלן:

"יפוי כוח או כל מסמך אחר שבכתב שנערכו או הוצאו במקום שמחוץ לשטח שחל עליו משפט מדינת ישראל, מותר בכל משפט או ענין אזרחיים, ובכפוף לכל סייג מוצדק, להוכיחם באישורם של הצדדים שהוציאום, או בהצהרה שבכתב של אחד מעדי האימות, שנמסרו כנחזה בפני אחד מאלה:
(1) נציג דיפולומטי או קונסולרי ישראלי, וקויימו בכתב חתום בידו ובחותמתו על גבי המסמך או בנספח אליו;
(2) נוטריון ציבורי, וקויימו בכתב חתום בידו בחותמתו הנוטריונית ואומת בכתב בידי נציג דיפולמטי או קונסולרי ובחותמתו הרשמית על גבי המסמך או בנספח אליו".


טענות הנתבע הן:
כי הקונסול הישראלי לא אימת את חתימת הנוטריון התאילנדי אלא את חתימת נציג משרד החוץ התאילנדי, זאת בניגוד לסעיף 30(2) לפקודת הראיות על פיו חתימת הנציגי הקונסולרי צריכה לקיים את חתימת הנוטריון הציבורי.
כי בהיעדר אישור שיפוי הכוח שעליו חתם התובע לכאורה בעברית הינו תרגום נכון של יפוי הכוח בתאילנדית, אין לקבל את יפוי הכוח בעברית כתרגום מהימן של יפוי הכוח בתאילנדית.
קיים פער זמנים של כשנה בין מועד חתימת התובע על יפוי הכוח לבין אימות החתימה על ידי הנוטריון התאילנדי ובנסיבות אלה לא ניתן להסתמך על האישור הנוטריוני וממילא עולה ספק אם התובע אכן חתום על יפוי הכוח.
בהליך אחר בו הורה בית הדין לעבודה בנצרת לעו"ד יונוב להגיש תצהיר דומה לזה המבוקש בבקשה זו, נמנע עו"ד יונוב מלעשות כן באופן חשוד.
בתגובה שהוגשה על ידי ב"כ התובע נטען כי אין להיעתר לבקשות שתכליתן היא אך דחיית בירור תביעת התובע, הן בשל עיתוי הגשתה – כשבעה חודשים לאחר הגשת כתב ההגנה וסמוך למועד הדיון המוקדם שנקבע בתיק – והן לגוף העניין – מאחר שהמסמכים שצורפו לכתב התביעה עומדים בדרישת סעיף 30(2) לפקודת הראיות.
לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה החלטתי לדחות את הבקשה מנימוקים אלה:
סעיף 30 לפקודת הראיות קובע כי ניתן להוכיח יפוי כוח שנערך מחוץ לשטח השיפוט של המדינה "באישורם של הצדדים שהוציאום". חלופה לכך היא "הצהרה בכתב של אחד מעדי האימות שנמסרה כנחזה בפני נציג דיפלומטי או נוטריון ציבורי שחתימתו אומתה על ידי נציג דיפלומטי או קונסולרי".
בית הדין סבור שהמסמכים שהוגשו מאפשרים קיום הדיון עד לשלב ההוכחות, מתוך הנחה שב"כ התובע אכן הוסמכו על ידי התובע לייצגו בהליך, כאשר בשלב ההוכחות ניתן יהיה לברר עם התובע אם אכן חתם על יפויי הכוח שצורפו לכתב התביעה, ובכך לקבל את "אישורו של הצד שהוציא" את יפוי הכוח, כאמור בחלופה הראשונה של סעיף 30 לפקודת הראיות.
דניאל
כפי שציינה כב' השופטת ברוינר-ישרזדה בהחלטתה מיום 25.12.12 בתיק 128-11-12 Robkhetram נ. מושב תומר, תקנה 472 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, שחלה בבית הדין לעבודה מכוח תקנה 129 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, מסמיכה את בית הדין לקבל הצהרה של עורך דין כי הוא מייצג את בעל הדין שהוא טוען כי הינו מייצגו, תוך שלבית הדין נשמרת הסמכות לברר את תוקפו של יפוי הכוח. לעניין זה נפנה להחלטת בית הדין האזורי לעבודה בחיפה מיום 24.1.12 בתיק 35831-01-10 המרכז הקהילתי אבו סנאן נ. תחסים בריק, המעגנת תוצאה זו בחובת האמון שחב עורך דין לבית המשפט לפי סעיף 54 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961.
אכן לכאורה חתימת הקונסול מאמתת את חתימת נציג משרד החוץ התאילנדי ולא את חתימת הנוטריון התאילנדי, אך בית הדין סבור כאמור שלמרות פגם זה ניתן לקיים את המשפט עד לשלב ההוכחות, בו ניתן יהיה לקבל אישורו של התובע ליפוי הכוח.
בנסיבות בהן הבקשה הוגשה זמן רב לאחר הגשת כתב ההגנה וסמוך לפני הדיון המוקדם, ועל רקע האמור לעיל, איני רואה לקבל את הבקשה, לרבות הבקשה להורות לתובע להגיש אישור תרגום של יפוי הכוח בתאי. גם את הפגם של היעדר אישור תרגום של יפוי הכוח בעברית כתרגום מהימן של יפוי הכוח בתאי עליו חתם התובע לכאורה, ניתן יהיה לרפא בעת עדותו של התובע.
מהנימוקים שפירטתי בהחלטתי מיום 3.12.12 בתיק 49320-06-12 Khasiri נ. מימון, אין כל רלוונטיות לאימות חתימת התובע על ידי עו"ד יונוב.
הבקשה נדחית.
הנתבע ישלם לתובע הוצאות הבקשה בסך 1,000 ₪.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הארכת התיישנות בדיני עבודה

 2. הגשת תמליל לבית הדין לעבודה

 3. פטירת התובע בבית הדין לעבודה

 4. דחייה על הסף בית הדין לעבודה

 5. ערובה להוצאות בבית דין לעבודה

 6. תקנה 46 לתקנות בית הדין לעבודה

 7. סירוב עד להיחקר בבית דין לעבודה

 8. סכסוך משפחתי בדיני עבודה

 9. עורך דין טוב לדיני עבודה

 10. חוק בית הדין לעבודה התשכ"ט-1969

 11. יפוי כח לייצוג בבית הדין לעבודה

 12. עדות בוידאו קונפרנס בדיני עבודה

 13. דחיית מועד דיון בבית הדין לעבודה

 14. הזמנת עדים ביוזמת בית הדין לעבודה

 15. ערעור על החלטת רשם בית הדין לעבודה

 16. חובת הנמקה בפסק דין בבית דין לעבודה

 17. קביעת אחוזי נכות ע''י בית הדין לעבודה

 18. החזר אגרת בית דין לעבודה ששולמה בטעות

 19. תביעה לזכויות מכוח חוקי המגן בדיני עבודה

 20. ערעור על החלטה אחרת של רשם בית הדין לעבודה

 21. ערעור על החלטה בדיון מהיר בבית הדין לעבודה

 22. תקנות בית-הדין לעבודה (אגרות), התשס''ח-2008

 23. תקנות בית הדין לעבודה (פישור), התשנ''ג-1993

 24. זכויות עובדים בישראל דיני עבודה - עורך דין

 25. מחיקת סעיפים מכוח תקנה 40 לתקנות בית הדין לעבודה

 26. תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ''ב-1991

 27. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת בית הדין לעבודה

 28. תקנה 49 לתקנות בית דין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991

 29. הארכת מועד להגשת ערעור על פסק דין של בית הדין לעבודה

 30. צו בתי-דין לעבודה (הקמת בתי-דין אזוריים), תשכ"ט-1969

 31. בקשה לדחיית תשלום אגרה - תקנה 6 לתקנות בית הדין לעבודה

 32. תקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור), תשל''ח-1978

 33. בקשה להורות ליתן פרטים נוספים - תקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה

 34. תקנות בית הדין לעבודה (סמכויות שניתן להעבירן לרשם), תשל''ה-1975

 35. תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ''א-1991

 36. תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון מהיר), התש''ן-1990

 37. צו בית הדין לעבודה (מספר השופטים בבתי הדין האזוריים), התשמ"ו-1986

 38. צו בית הדין לעבודה (הגדלת סכום התובענות שבסמכות הרשם), התשמ"ח-1988

 39. צו בתי המשפט (הקמת מחלקות לניתוב תיקים בבתי הדין לעבודה), התשס"ד-2004

 40. צו בית הדין לעבודה (הרכב בית דין בסוגים מסוימים של הליכים), התשנ"ו-1996

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון