נסיבות מיוחדות

הביטוי "נסיבות מיוחדות" הופיע בפסיקת בית המשפט העליון לראשונה בדבריו של השופט זוסמן בבר"ע 46/71 מדינת ישראל אגף יבוא מזון נ. החברה הא"י לקירור והספקה הנזכר לעיל. בית המשפט שם לא פירש מהותו של מונח זה. ואולם, באותו עניין, מעצם העמדה שנקט, עלה כי אין מדובר בפעולה המנוגדת לעיסקת היסוד גרידא. כאמור, בית-המשפט הדגיש שם, כי עקב עצמאותה של הערבות, השאלות הנוגעות לעסקת היסוד אינן עולות כלל על הפרק.

בע"א 340/78 איליט בע"מ נ' אלקו חרושת אלקטרו מכנית ישראלית בע"מ הנזכר לעיל, הושיט בית המשפט העליון סעד בהסתמך על "נסיבות מיוחדות", בציינו בין השאר כי מדובר בשלב של בקשה למתן צו זמני, וכי הדברים טרם התבררו עד הסוף. באותו ענין, כפי שעלה מדברי מ"מ הנשיא (כתארו אז) כב' השופט מ. לנדוי, טען הצד המתנגד למימוש הערבות, כי הבקשה להפעיל את כתב הערבות באה מתוך נקמנות או כדי ללחוץ עליו בקשר לסכסוך שבין הצדדים, שלגביו התנהלה בוררות, והצד שכנגד שתק ביחס לכל הטענות העובדתיות, באופן שלא ניתן היה לאמר כי טענה זו מופרכת על פניה. נראה איפוא כי מדובר בהתנהגות פסולה על פניה, שלא הוכחשה למעשה. מכל מקום, בשלב מאוחר יותר באותה פרשה - שהגיעה שוב לביהמ"ש העליון - הובהר כי אותה החלטה היתה מבוססת, לפחות בחלקה, "על העדר טיעון ותגובה נאותה מצד אלקו", ראה ע"א 529/78 איליט בע"מ נ. אלקו חרושת אלקטרו מיכנית ישראלית בע"מ פ"ד לד(2) 13, 20.

ברע"א 270/87 רובין נ. פמר חברה לבנין, הנזכר לעיל, כתבה כב' המשנה לנשיא, מ. בן פורת:

"נוטה אני לחשוב שיתכנו מקרים נדירים שבהם התנהגות התובע המבקש לממש את הערבות במסגרת העיסקה בין הצדדים היתה כה חמורה במהותה עד שביהמ"ש יורה לבנק שלא לכבד את הדרישה" (שם, עמ' 754).

מדברים אלו עולה כי באותם "מקרים נדירים", יש להצביע על התנהגות חמורה במיוחד.

ברע"א 222/87 פיתוח כוכב יאיר אגודה שיתופית בע"מ נ' דביר ג.פ.ש, חברה לבנין ופיתוח בע"מ, פ"ד מא(4), 430, 432 - ציינה כב' השופטת בן פורת שיש מקום להתיר את הרצועה ולהכיר בחריגים נוספים לחריג התרמית. היא נימקה את אי התערבותה בהחלטת בית המשפט דלמטה שהושיט סעד של צו מניעה בציינה, כי מסכת העובדות היא מורכבת ויש הבדלי גירסה קיצוניים. כדבריה, במצב דברים זה לא נותר אלא לסמוך על בית המשפט היושב לדין שידע לבור את הבר מן התבן ולקבוע נכונה אם אכן קיימות "נסיבות מיוחדות המצדיקות הוצאת צו מניעה נגד הבנק". המחברים ששון, יפרח, שנקר, בספרם על אשראים דוקומנטריים הנזכר לעיל, מציינים כי בדברים אלו יש משום סטיה מהלכת העצמאות ללא הצדקה עיונית (שם, 195).

גם מדברים שנכתבו על ידי כב' השופט ש. לוין, ברע"א 4256/93 שיכון עובדים בע"מ נ. ארז תעשיות בניה בע"מ ואח' פד"י מח(1) 450 , עולה כי מדובר במקרים נדירים שבהם התנהגות הנערב חמורה במיוחד מבלי שפורטה מהות אותם מקרים:

"גם לענין ערבות בנקאית אוטונומית יתכנו חריגים וזאת במקרים נדירים שבהם התנהגות הנערב היתה חמורה במיוחד וכלל זה אינו מוגבל רק למקרי מרמה וזיוף" (שם, 455)

בע"א 5717/91 מליבו הנזכר לעיל התייחס כב' השופט אור לדברי כב' השופטת מ. בן פורת ברע"א 222/87 פיתוח כוכב יאיר - בהציגו אותם כדברים שנאמרו "אגב אורחא" והביע דעתו שאין צורך להכריע בשאלה אם יש להכיר בחריגים נוספים בעניין שבפניו, כדבריו: "הכרעה בענין זה אינה נדרשת בענייננו" (שם, 704). ברם, מהדרך בה יישם שם את חריג המרמה נראה כי גם חריג "הנסיבות המיוחדות", יהא תוכנו המדויק, לא יכול להתייחס לדידו אלא לנסיבות חמורות מבחינת התנהגות המוטב.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי ערבות ?

 2. ערבות בדק

 3. ערבות לשטר

 4. נסיבות מיוחדות

 5. איך מבטלים ערבות ?

 6. ערבות אוטונומית

 7. חובת הודעה לערב

 8. ערבות אישית לחברה

 9. ערבות להסכם ליסינג

 10. עיכוב מימוש הערבות

 11. סעיף 5 לחוק הערבות

 12. סעיף 26 לחוק הערבות

 13. מיצוי הליכים נגד ערב

 14. סירוב לחתום על ערבות

 15. הכחשת חתימה על ערבות

 16. מימוש ערבות ללא התראה

 17. שינוי נוסח ערבות מכרז

 18. כתב ערבות בלתי מוגבלת

 19. ערבות בלתי מוגבל בסכום

 20. גמירות דעת בחוזה ערבות

 21. חוק הערבות, תשכ"ז-1967

 22. חתימה תחת מחאה על ערבות

 23. הוכחת ערבות אישית לחברה

 24. ערבות בחתימה על גב השיק

 25. ערבות להלוואה חוץ בנקאית

 26. הכחשת חתימה על ערבות לחברה

 27. שינוי תנאי ערבות ללא הסכמה

 28. תקנות הערבות, התשנ''ח-1998

 29. סירוב לחתום על ערבות אישית

 30. ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום

 31. הפקדת ערבות לפני קריסת חברה

 32. טענת זיוף חתימה על כתב ערבות

 33. חתימה על ערבות בסניף בנק אחר

 34. ביטול ערבות אישית בלתי מוגבלת

 35. חתימה על ערבות בלי לדעת עברית

 36. דחיית תביעה בשל אי הפקדת ערבות

 37. כתב ערבות מוגבל בזמן (למשך שנה)

 38. ערבות אישית של מנהל תפעול בחברה

 39. חשיבות ערבות אישית בחוזה עם חברה

 40. תביעה נגד משכיר בגין מימוש ערבות

 41. כתב ערבות מתמדת בלתי מוגבלת בסכום

 42. חוק ערבויות מטעם המדינה, תשי"ח-1958

 43. ערבות המדינה להלוואה בחוק מימון מפלגות

 44. סעיף 5 לחוק הערבות - השפעת שינוי חוב על ערב

 45. נטען כי כתב הערבות בוטל בהסכמה עקב יציאה מניהול החברה

 46. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות להסכמים) תשט''ו-1955

 47. חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, תשט"ז-1956

 48. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות למילוות לנכים), תשי''ד-1954

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון