הכרה בבעל מניות כעובד

בפסק דינו של בית הדין הארצי שניתן לאחרונה בתיק ע"ע 242/09, ויוריטה בע"מ נ' יוסף רז , מיום 13.5.12. תומצתה סקירת ההלכות בנוגע להכרה בבעל מניות כעובד החברה, שם נקבע, כמצוטט:

" הכלל הוא שאין מניעה שבעל מניות בחברה ישמש במקביל גם כעובד שלה למעשה בימינו אנו כבר מדובר ב"חזון נפרץ במציאות הכלכלית הישראלית"". יחד עם זאת נקבע בעניין בלה ורי כי "יחסים מקבילים כגון אלה אינם הכלל, וקיומם מחייב אפשרות הפרדה מבחינת מהות הקשר המשפטי בין השניים". לפיכך, במקרה זה השאלה אותה יש לבחון היא האם בין המשיב למערערת התקיימו יחסי עובד – מעביד במקביל להיותו של המשיב בעל מניות במערערת. נקבע כי הנטל להוכיח שהתקיימו יחסים מקבילים כאמור מוטל על הטוען לקיומם של אותם יחסים.

ההבחנה וההפרדה בין 'כובעיו' השונים של האדם - כעובד וכבעל מניות (או דירקטור), אינה פשוטה כלל ועיקר, ולעניין זה נקבע בעניין דננברג כך:
 
"הגבול בין חבר בתאגיד, העובד בתאגיד בתוקף היותו חבר (או 'בעל שליטה') לבין חבר העובד בתאגיד כ'עובד' והכנסתו היא 'משכורת', הינו לעיתים דק וגמיש, ומבחנים שונים משמשים כאמצעי עזר לסייע לשופט להכריע בעניין".

בפסיקה נקבעו מספר מבחנים לבחינת השאלה, האם בין בעל מניות (או דירקטור) לבין חברה שוררים יחסי עובד – מעביד, וביניהם בין היתר, היכולת להבחין בין תפקידו ופעילותו של האדם כ"עובד" לבין פעילותו כבעל מניות (או דירקטור); האוטנטיות של ההתקשרות הנוספת; האוטנטיות של תשלום השכר, ובכלל זה הפרופורציה בינו לבין התפקיד המבוצע; מכלול התנהגות הצדדים וכוונתם." ראה: דב"ע (ארצי) 3-60, עיזבון בלה ורי המנוח נ' ליאורווי בע"מ,פד"ע ו', 10 (1974) וכן ראה: ע"א 85/86, ישראל דננברג ואח' נ' שרה וולף ואח' פ"ד מב (3) 465 (1988) וראה בג"צ 4295/95, אהרון דב קמחי נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד נב (5) 773 (1998) וראה עב"ל (ארצי) 20182/97, המוסד לביטוח לאומי - יוסף צבי גרוסקופף, פד"ע לד 97 (1999).

כמו כן, נפסק במסגרת פסק דין מוקדם יותר, כי ביצוע עבודה על ידי בעל מניות או מנהל עבורהחברה, אינו מצביע באופן אוטומטי על היותו של אותו בעל מניות או מנהל, עובד החברה:
"מתן שירות בפועל לחברה על ידי בעל מניות או בעל תפקיד בחברה, כשלעצמו, אינו הופך אותם לעובדים של החברה".(ראה: דב"ע 401-02/97, המוסד לביטוח לאומי נ' ביברט ממרן ואח', פד"ע לג, 250).

בפסקי הדין קמחי וגרוסקופף (בג"צ 4295/95, אהרון דב קמחי נ' בית הדין הארצי לעבודה בירושלים, פ"ד נב (5) 773 ועב"ל 20182/97, המוסד לביטוח לאומי נ' יוסף צבי גרוסקופף פד"ע לד 97) נקבעו ההלכות הבאות:

 א. הכלל הוא כי דירקטור הפועל אך ורק במסגרת תפקידו בדירקטוריון ואפילו מקבל על כך משכורת, אינו נחשב כעובד הנתבעת. עם זאת, אין מניעה שדירקטור יתקשר עם הנתבעת בחוזה עבודה וניתן יהיה לראותו כבעל תפקיד כפול. נציג הנתבעת הפועל בשמה וכן עובד הנתבעת, אשר לו זכויות וחובות כלפיה.
 
ב. הנטל להוכיח כי דירקטור משמש גם כעובד הנתבעת, מוטל על הטוען לכך, לאור הנחת המוצא, כאשר בגיבוש הכרעתו עשוי בית המשפט להיעזר, בין היתר, בבירור כוונת הצדדים.
 
ג. הכלל הוא כי קיימת חזקה לפיה אדם הוא "עובד" חברה כאשר הוא מבצע עבורה עבודה תמורת "שכר", מוגדר על ידי הנתבעת כ"עובד" שלה ושולמו עבורו דמי ביטוח כ"עובד". לכלל זה נקבעו חריגים, לגביהם אין חזקה שהאדם הינו עובד הנתבעת ומי שטוען שהוא "עובד" עליו נטל ההוכחה, אחד החריגים הוא דירקטור בעל מניות ובעל שליטה בחברה.
 

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צו הקצאת מניות

 2. צו העברת מניות

 3. כתב העברת מניות

 4. מכירת מניות בחסר

 5. הסכם רכישת מניות

 6. עיכוב בשחרור מניות

 7. מס במכירת מניות עובד

 8. הכרה בבעל מניות כעובד

 9. הצהרה על בעלות במניות

 10. קניית 100% מהון המניות

 11. פיצוי על אי רישום מניות

 12. העברת מניות ברשם החברות

 13. בקשה לרכישת מניות עצמית

 14. בקשה להכריח למכור מניות

 15. אופציות על מניות לעובדים

 16. שינוי אחריות בעלי המניות

 17. סכסוך בין אחים בעלי מניות

 18. סחטנות המיעוט - בעלי מניות

 19. תביעה אישית נגד בעל מניות

 20. עסקת מכר מניות - החזר כספי

 21. שווי עסקה סוגי מניות שונים

 22. הצהרה על מפרט הצעת רכש למניות

 23. עילת תביעה אישית - בעלי מניות

 24. אחריות בעל מניות לליקויי בניה

 25. פגמים בכריתת חוזה להעברת מניות

 26. זכות סירוב ראשונה לרכישת מניות

 27. התנגדות למכירת חלק ממניות החברה

 28. תביעה נגד בעל מניות בחברה בפירוק

 29. קיפוח בעל מניות בחתימה על מסמכים

 30. סכסוך בין קבלנים על בעלות במניות

 31. חיוב בעל מניות להשקיע כספים בחברה

 32. הסכם לרכישת מניות טעות בכדאיות העסקה

 33. תביעת בנק נגד בעל מניות שחתם על ערבות

 34. צו הפיטורין בענין הוצאות הון מניות, 1943

 35. תביעה לקבלת בעלות על מניות שהוחזקו בנאמנות

 36. פסק דין הצהרתי זכאות לסעדים וזכויות של בעל מניות

 37. חוק היטל על הזמנת יתר בהנפקת מניות, התשמ"ג-1982

 38. תביעה למתן סעד הערכה של שווי מניות שהוצע בהצעת רכש

 39. צו החברות (הודעה לבעלי-מניות מתנגדים), תשט"ו-1955

 40. האם בעת כריתת הסכם המניות לא התקיימו יחסים מיוחדים ?

 41. חוק המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה), התשנ"ד-1993

 42. תקנות מס הכנסה (ניכוי מהתמורה במכירת מניות), תשכ''ד-1964

 43. כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג-2003

 44. טענה כי בשל מעשיהם ירד באופן דרסטי ערך המניות המוחזקות בידי הציבור

 45. תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש''ס-2000

 46. תקנות מס הכנסה (קביעת אגרה בעד בקשת אישור העברת נכסים והחלפת מניות), התשס''ג-2003

 47. הוראת המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה) (מינוי ועדות אחרות ותקופת כהונתן), התשס"ו-2005

 48. הוראת המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה) (מינוי ועדות אחרות ותקופת כהונתן), התשס"ג-2003

 49. הוראות המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה) (מינוי ועדות אחרות ותקופת כהונתן), התשס"ט-2009

 50. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון