תיקון 19 לחוק החברות

בתיקון 19 לחוק החברות, תשע"ב-2012, הוסף סימן ב' לפרק השלישי לחוק החברות, שכותרתו: "פשרה או הסדר שמטרתם הבראת החברה" (להלן: "תיקון 19"). בסעיף 350 ב.(ב) לחוק החברות, נקבע שצו הקפאת הליכים יינתן, אם שוכנע בית המשפט שיהיה בו כדי לסייע להבראת החברה. המחוקק לא קבע מהי דרך ההבראה, ואין ארסנל של קריטריונים לקביעת הליך הבראה ראוי. ואולם, לשם מתן צו הקפאת הליכים, על בית בית המשפט להשתכנע שקיים מסד להבראה, ושאין מדובר בשיקום מלאכותי, כמו גם שאין פגיעה מעל לנדרש בעיקר הנושים ובנושים המובטחים. קיים מגוון של הסדרים שניתן להגיע אליהם במסגרת הליכי הקפאת הליכים (ראה אלשיך ואורבך, בספרם "הקפאת הליכים הלכה למעשה"בעמ' 39(להלן: "אלשיך ואורבך")). עם זאת, לא ניתן לקבוע כללים אחידים מראש לבחינת צו הקפאת הליכים לשם הבראת חברה, וכל מקרה ייבחן לנסיבותיו (ראה ספרו של יחיאל בהט "הבראת חברות" הוצאת נבו, 2013, בעמ' 60) (להלן: "בהט"). ניתן לומר, כי ברוב המקרים היוזמה לנקוט בהליך היא תולדה של היקלעות החברה לקשיים, העלולים להחמיר למצב של חדלות פירעון. הסדרים רבים הם כאלה שהחברה נרכשת על ידי משקיע תוך ניתוק מבעלי השליטה הקיימים, ולאחר שהחברה ממורקת מחובותיה, כך שהחובות הקיימים נפרעים מהתמורה (ראה אלשיך ואורבך, שם בעמ' 374).

ככלל, הליך הבראה נבדל מפירוק בכך שבראשון אין מימוש גרידא של נכסים, אלא נעשה רה- ארגון של החברה, החלפת זכויות קודמות בזכויות חדשות, תוך התאמה של הצרכים למצב החדש (ראה בהט, שם בעמ' 65). הליך ההבראה גם כרוך, מטבע הדברים, בעלויות שאינן קיימות דרך כלל בפירוק, כגון הוצאות תפעול, תשלומים למומחים שונים, הערכות שווי ועוד. בצד זה, קיימים בהליך הבראה ניגודי עניינים בין קבוצות שונות, שלא קיימים בפירוק. כל אלה, גם עלולים להימשך תקופות לא קצרות, כאשר גורם הזמן הוא קריטי, שכן עלול במהלך התקופה להיגרם נזק בלתי הפיך, כאובדן הזדמנויות לממש נכסים, יצירת עלויות נוספות ועוד.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תרומה של חברה

 2. ערעור מנהל חברה

 3. אחריות חברה משכנת

 4. עורך דין הקמת חברה

 5. עורך דין פתיחת חברה

 6. קיפוח המיעוט בחברה

 7. התחשבנות בין חברות

 8. הברחת נכסים של חברה

 9. סעיף 350 לחוק החברות

 10. תיקון 18 לחוק החברות

 11. סעיף 267 לחוק החברות

 12. תיקון 19 לחוק החברות

 13. סעיף 353 לחוק החברות

 14. תביעה נגד חברת גרירה

 15. ניהול חברה בדרך מקפחת

 16. תביעה נגד חברה מחוקה

 17. סעיף 353א לחוק החברות

 18. תביעה נגד חברת הובלות

 19. סעיף 374 לפקודת החברות

 20. הוכחת חדלות פרעון חברה

 21. סדר היום באסיפה הכללית

 22. ערעור מס של חברת בנייה

 23. תביעה נגד חברת קייטרינג

 24. תיקון מס' 3 לחוק החברות

 25. חוק החברות, התשנ"ט-1999

 26. זכויות שימוש בשם של חברה

 27. פטור מאגרה לחברה בגירעון

 28. פתיחת חברות קש - גזר דין

 29. זכות וטו של המיעוט בחברה

 30. תביעה נגד חברת בקרת איכות

 31. סעיף 207 לחוק החברות החדש

 32. הוראת מעבר למבקרים פנימיים

 33. תיקון בקשה לפי פקודת החברות

 34. חדלות פירעון של חברה ציבורית

 35. בקשה לא לקיים ישיבת דירקטוריון

 36. תביעת חברה נגד סוכן המכירות שלה

 37. חוק החברה לישראל בע"מ, תשכ"ט-1969

 38. תביעה אישית של עובד נגד מנכ''ל חברה

 39. תקנות החברות (אגרות), התשס''א-2001

 40. פקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983

 41. הקמת חברה חדשה תחת זו שהפכה חדלה פרעון

 42. תקנות החברות (חובת דיווח), התשנ''א-1990

 43. תביעה של חברת מענה אנושי לעסקים נגד לקוח

 44. תקנות החברות (אישור חלוקה), התשס''א-2001

 45. תביעה לפיצויים עבור הנזקים כתוצאה מקריסתה של החברה

 46. הסתרת העובדה שהחברה מצוייה בפועל במצב של חדלות פרעון

 47. תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס''ו-2005

 48. תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש''ס-1999

 49. תקנות החברות (ענינים שאינם מהווים זיקה), התשס''ז-2006

 50. תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש''ס-2000

 51. צו החברות (הנהלת פנקסי-סניף במדינת ניו-יורק), תשי"ח-1957

 52. תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש''ס-2000

 53. תקנות החברות (שינוי החלטה שפורטה בהודעה על אסיפה כללית), התשס''ד-2004

 54. תקנות החברות (כהונת דירקטורים מקרב הציבור ביותר משתי חברות), התשמ''ח-1987

 55. תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש''ע-2010

 56. תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש''ס-2000

 57. תקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור), התשס''ט-2009

 58. תקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון בחברה לתועלת הציבור שמחזורה מעל 500 מיליון שקלים חדשים), התש''ע-2010

 59. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון