צמצום עילות להרמת מסך

בשנת 2005 תוקן חוק החברות, באופן שצמצם את העילות להרמת מסך כלפי בעל מניות בחברה, לפי סעיף 6, וכן ביטל את סעיף 54(ב), שאפשר לבצע הרמת מסך כלפי אורגנים של החברה [חוק החברות (תיקון מס' 3), התשס"ה-2005, ס"ח 1989, עמ' 238]. סעיף 6 לחוק החברות, בנוסחו לאחר התיקון, קובע, כי "הרמת מסך" לשם ייחוס חובות החברה לבעל מניה בה, יכול שתעשה במקרים החריגים שבהם השימוש באישיות המשפטית הנפרדת נעשה באופן שיש בו כדי להונות אדם או לקפח נושה של החברה, או באופן הפוגע בתכלית החברה ותוך נטילת סיכון בלתי סביר, באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה - ובלבד שבעל המניה היה מודע לשימוש כאמור, בשים לב לאחזקותיו ולמילוי חובותיו כלפי החברה, לפי סעיפים 192 ו-193, ובשים לב ליכולת החברה לפרוע את חובותיה; זאת - אם מצא בית-המשפט שבנסיבות הענין צודק ונכון לעשות כן. בית-משפט גם רשאי לקבוע הרמת מסך, כאמור, אם מצא, כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן, בהתחשב בכוונת הדין או ההסכם, החלים על המקרה הנדון לפניו.


מפסיקת בית-המשפט העליון, ופסיקת בית-הדין הארצי לעבודה בעקבותיה, עולה, כי הסוגיה של הרמת מסך היא סבוכה, היקפה אינו נקי מספקות, הטעם המונח ביסודה הוא מורכב והיא שנויה במחלוקת. נפסק בנוגע להרמת מסך, כי:
"הכלל הוא כי יש ובית המשפט מרים את המסך של תאגיד אשר מאחוריו מסתתרים בעלי המניות, ונוהג בהם ובחברה כבאדם אחד. אך בעשותו כן חייב בית המשפט לנהוג זהירות שלא יצא שכר ההזדהות בין חברה ובעלי המניות בהפסד היתרונות של ניהול עסקים באמצעות חברה כנהוג במסחר של ימינו."
[דב"ע לח/3-52 ברגר - קאמיל ואח', פד"ע י 435, 441 (1979) והאסמכתאות שם].


האפשרות של ביצוע הרמת מסך ההתאגדות וייחוס חובות החברה לבעל מניות בה, פותחה בפסיקה, ולאחר מכן, עוגנה בסעיף 6 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, כדלקמן:
"(א) הרמה של מסך ההתאגדות היא כל אחד מאלה:
(1) ייחוס זכויות וחובות של החברה לבעל מניה בה;
(2) ייחוס תכונות, זכויות וחובות של בעל מניה לחברה.
(ב) על אף הוראת סעיף 4, רשאי בית משפט להרים את מסך ההתאגדות אם התקיים לכך תנאי הקבוע בחיקוק או אם בנסיבות הענין צודק ונכון לעשות כן, או אם התקיימו התנאים הקבועים בסעיף קטן (ג).
(ג) בית משפט הדן בהליך נגד חברה רשאי, במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים, להרים את מסך ההתאגדות בהתקיים אחד מאלה:
(1) השימוש באישיותה המשפטית הנפרדת של החברה נועד לסכל כוונתו של כל דין או להונות או לקפח אדם;
(2) בנסיבות הענין צודק ונכון לעשות כן, בשים לב לכך שהיה יסוד סביר להניח כי ניהול עסקי החברה לא היה לטובת החברה וכן היה בו משום נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה.
(ד) הרמת מסך לשם ייחוס חובות החברה לבעל מניה בה, תיעשה בשים לב ליכולת החברה לפרוע את חובותיה.
(ה) אין בהוראת סעיף זה כדי למנוע מבית משפט להעניק סעדים אחרים, לרבות השעיית זכותו של בעל מניה מסוים בחברה להיפרע את חובו, עד לאחר שהחברה פרעה במלואן את כל יתר התחייבויותיה."

נעיר, כי סעיף 54(ב) לחוק החברות, איפשר לבצע "הרמת מסך" כלפי אורגן של החברה, ולייחס לו את חובותיה וזכויותיה של החברה, אם התקיימו התנאים הקבועים להרמת מסך בסעיף 6(ג) בשינויים המחויבים, או אם התקיים תנאי הקבוע בחיקוק לייחוס חובות וזכויות כאמור.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי הרמת מסך ?

 2. הגדרת הרמת מסך

 3. תנאים להרמת מסך

 4. עילות להרמת מסך

 5. מה זה הרמת מסך ?

 6. הרמת מסך ההתאגדות

 7. חיוב אישי הרמת מסך

 8. הרמת מסך חברה קטנה

 9. הרמת מסך - מימון דק

 10. הרמת מסך ואחריות אישית

 11. פסיקה בנושא הרמת מסך

 12. הרמת מסך כנגד המעביד

 13. הרמת מסך ביחסי עבודה

 14. הרמת מסך בדיני עבודה

 15. צמצום עילות להרמת מסך

 16. הרמת מסך בחברה בחו''ל

 17. הרמת מסך מעל דירקטורים

 18. תיאוריית המיזם הרמת מסך

 19. הרמת מסך לפי חוק החוזים

 20. הרמת מסך בגין חוב ארנונה

 21. הרמת מסך בגין קיפוח נושא

 22. הרמת מסך בשל הברחת נכסים

 23. הרמת מסך לפי פקודת הנזיקין

 24. הרמת מסך בהיבט של דיני עבודה

 25. שלילת פיצויי פיטורין הרמת מסך

 26. פעילות לא חוקית כעילה להרמת מסך

 27. סמכות רשם ההוצאה לפועל להורות על הרמת מסך

 28. הרמת מסך לפי פקודת החברות ביחס לחוב ארנונה

 29. האם לרשם ההוצאה לפועל יש סמכות להורות על הרמת מסך ?

 30. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון