האם בונוס הוא חלק מהשכר ?
האם בונוס הוא חלק מהשכר

האם בונוס הוא חלק מהשכר ?

האם לצורך חישוב גמול עבודה במנוחה השבועית יש לראות בעמלות ששולמו לעובד כחלק משכרו הרגיל כמשמעותו בסעיף 18 לחוק שעות עבודה והמנוחה ?


בסעיף 18 לחוק שעות עבודה ומנוחה מוגדר "שכר רגיל" לצורך חישוב גמול עבודה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית כ"כולל כל התוספות שמעביד משלם לעובדו".


בית הדין הארצי סיכם את ההלכה בהתייחס ל"שכר רגיל" כמשמעותו בסעיף 18 לעיל, כדלקמן:

"על סעיף זה אמר יו"ר ועדת העבודה של הכנסת, בהביאו את הצעת החוק לקריאה שניה: "בסעיף 18 שהוסיפה הועדה באנו לפרש את משמעות המונח 'שכר רגיל' כשבאים לחשב את גמול עבודת השעות הנוספות או שעות המנוחה השבועית, כדי שהתשלום בעד עבודה זו יכלול את כל התוספות המשתלמות לעובד והמהוות למעשה יסוד לחישוב ערך יחידת הזמן או העבודה" (דברי הכנסת כרך 9 עמ' 1730).

בהתאם לפסיקת בית דין זה ופסיקת בית המשפט העליון, השכר הרגיל לעניין גמול שעות נוספות משמעו, השכר המשתלם בעד השעות שקדמו לשעות הנוספות, והוא יכלול גם תוספות שהשתלמו בשעות אלו, כמו "תוספת משמרות" ו"תוספת כוננות" (דב"ע לט/24-3 בתי הזיקוק לנפט בע"מ – זאב למפל, פד"ע י 421; בג"צ 613/79 בתי הזיקוק לנפט בע"מ – בית הדין הארצי לעבודה ואח', פ"ד לד(2) 317; דב"ע מו/11-4 מדינת ישראל – ההסתדרות, פד"ע יח 128; ע"ע 1089/02 יוסף ברנע – בזק בע"מ, ניתן ביום 13.10.04)."

(ע"ע (ארצי) 233/06 א.נ. נתניה בע"מ – טרנרידר,(16.12.07))


בדומה לכך נפסק גם לגבי שכר המשתלם בקבלנות:

"עבודה בקבלנות היא כשלעצמה לא שוללת תשלום גמול שעות נוספות ככל שמוכחת שנעשתה מעבר ליום העבודה הרגיל (סעיף 16(א) לחוק שעות עבודה ומנוחה)."

(ע"ע (ארצי) 354/07 אחים אוזן–חברה לבניה פיתוח ויזום בע"מ – טקין, (27.1.10))


אשר לתכליתו של חוק שעות עבודה ומנוחה נפסק כי הגמול בגין עבודה בשעות נוספות או במנוחה השבועית, לא נועד להעשיר את העובד, אלא להפוך את ההעסקה בשעות הנוספות ובמנוחה השבועית לבלתי כדאית עבור המעסיק (דב"ע לז/4-2 הארגון הארצי של עובדי התעשיה האוירית - התעשיה האוירית בע"מ פד"ע ח 459 (1977); דב"ע מה/22- 3 אגד בע"מ – קרץ, פד"ע יז 21 (1985)).

סעיף 18 לחוק שעות עבודה ומנוחה קבע הגדרה רחבה למונח "שכר רגיל", שבאה לידי ביטוי גם בפסיקת בתי הדין לעבודה. על פי הגדרה זו גם תוספות שכר, למעט תוספות שנועדו לכיסוי הוצאות מיוחדות (כגון הוצאות נסיעה), מהוות חלק מהשכר הרגיל. לשם השוואה – השכר הרגיל (הקובע) לצורך חישוב פיצויי פיטורים, אינו כולל תוספות שכר, למעט אלו המנויות בתקנה 1(א) לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורין), תשכ"ד – 1964.


לגבי עמלות נפסק כי הן מהוות חלק משכרו הרגיל של עובד לצורך חישוב פיצויי פיטורים (ע"ע 170/03(ארצי) עזרא - יה"ב פרויקטים, (15.11.04)). אם כך הדבר לגבי השכר הרגיל על פי הגדרתו המצומצמת, כל שכן יש מקום לראות בעמלות כחלק מהשכר הרגיל גם על פי ההגדרה הרחבה שבסעיף 18 לחוק שעות עבודה ומנוחה. בהקשר זה יוזכר הנפסק בע"ע 300175/97 כהן – עיריית נהריה, פד"ע לז 49 (2001) -

"גם תוספות מותנות כלולות ב'שכר הרגיל' על-פי חוק שעות עבודה ומנוחה, כל עוד אינן החזר הוצאות (דב"ע נג/1-3 מזעקי – המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה [8] בפיסקה 20 לפסק-הדין וכן דב"ע מו/4-11 מדינת ישראל – ההסתדרות ועובדי המינהל והמשק בבתי-החולים [9], בעמ' 134-133)."


ניתן להקיש לעניין זה גם מהפסיקה בהתייחס לשכר קבלני, שנקבע כתמורה לביצוע עבודה מסוימת. בדומה לשכר קבלני, העמלות נגזרות למעשה מתפוקת העובד בקשר למכירות שביצע, ולא ממשך הזמן שהעובד השקיע בעבודתו.


הקביעה לפיה עמלות מהוות חלק מהשכר הרגיל כמשמעותו בסעיף 18 לחוק שעות עבודה ומנוחה מתיישבת גם עם תכלית החוק, שהיא כאמור להפוך את ההעסקה במנוחה השבועית לבלתי כדאית מבחינה כלכלית עבור המעסיק. זאת בפרט בשים לב לכך שכעולה מתלושי השכר, העמלות היוו חלק לא מבוטל משכרו של התובע, במיוחד בתקופה שהועסק כמוכרן.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החזר עמלת היקף

 2. מהי עמלה משונתת ?

 3. חוב עמלות בחשבון בנק

 4. גביית עמלות יתר בבנק

 5. תביעה לתשלום דמי עמלה

 6. האם בונוס הוא חלק מהשכר ?

 7. תביעה לתשלום עמלות מכירה

 8. הפרשי שכר בגין עמלת מכירות

 9. תביעה בגין "בונוס" בסך 9,000 ש"ח

 10. חוק הבנקאות - עמלת פרעון מוקדם

 11. חוק מניות בנקאיות בהסדר - הפחתת עמלות

 12. התפטרות עובד במכירות עקב הקטנת גובה עמלות

 13. תביעה לפיצויים בגין פיטורים שלא כדין ולעמלות

 14. צו הבנקאות (עמלות פירעון מוקדם), התשס"ב-2002

 15. עמלות בגין מכירות שמומשו לאחר סיום יחסי העבודה

 16. כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשס"ח-2008

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון