איך מחשבים שעות נוספות ?
חישוב שעות נוספות

איך מחשבים שעות נוספות ?

התובע הגיש תביעה לתשלום שעות נוספות:

לשיטתו של התובע יש לחשב את גמול השעות הנוספות בדרך הבאה:
תחילה, יש לחשב את גמול השעות הנוספות היומיות לאלו העודפות על 9 שעות העבודה הראשונות ביום חול (בהתבסס על סעיף 2(א) לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951), וזאת עד ל- 43 שעות העבודה הראשונות המצטברות מתחילת השבוע, הכוללות את השעות הרגילות והשעות הנוספות. התובע מבסס שיטה זו על פרשנותו להוראות סעיף 3 לחוק שעות עבודה ומנוחה (קיצור שבוע העבודה השבועיות ל- 43 במסגרת סעיף 3(א) להסכם הקיבוצי הכללי (מסגרת) לתנאי השכר במשק הפרטי מיום 9.1.95, שהוראותיו הורחבו בצו הרחבה שתוקפו מיום 1.12.96). לשיטתו של התובע, מאחר שסעיף 3 אינו קובע כי שעות העבודה השבועיות הינן שעות עבודה רגילות בלבד, יש לפרש את סך שעות העבודה השבועיות כאלו הכוללות הן את השעות הרגילות והן את השעות הנוספות.

מכאן לשיטתו של התובע, עבור שתי שעות העבודה היומיות הראשונות, אלו שמעבר ל- 43 שעות העבודה השבועיות (הכוללות שעות רגילות ושעות נוספות), זכאי הוא לגמול של 125% ועבור כל שעת עבודה מעבר להן זכאי הוא לגמול של 150%.

בית הדין הארצי לעבודה בשורה של פסקי דין שלל דרך זו לחישוב גמול שעות נוספות.


בתיק ע"ע (ארצי) 188/06 סמי בוג'ו - קל בניין בע"מ (ניתן ביום 28.11.2007 שם בעמ' 15) קבע בית הדין הארצי:
"35.2. עיון בתחשיב העובד מעלה כי הוא נערך על בסיס שבועי ולא על בסיס יומי. דהיינו, בעד תקופה בה שבוע העבודה עמד על 43 שעות בשבוע, החישוב הנטען על ידי העובד הוא כי בעד שתי שעות נוספות בשבוע הגיע לעובד שכר שעה נוספת בתעריף של 125% ואילו בעד יתר השעות הנוספות בשבוע (13 שעות) הגיע לעובד שכר שעה נוספת בתעריף של 150%. חישוב זה אינו עולה בקנה אחד עם הוראות החוק וצווי ההרחבה. החישוב הנכון הוא חישוב על בסיס יומי, כאשר גמול שעות נוספות על בסיס שבועי בעד עבודה ביום השישי בשבוע משולם רק אם העובד השלים את מלוא השעות הרגילות באותו שבוע. [ראו גם: עע (ארצי) 233/06 א.נ. נתניה בע"מ – לב טרנרידר, מיום 16.12.07].

כאמור, בהתאם לקביעת בית הדין האזורי, העובד עבד 10 שעות בימים א' עד ה' ושמונה שעות ביום ו'. בתקופה בה שבוע העבודה היה בן 43 שעות שבועיות. יש לחשב את גמול שעות נוספות המגיע לעובד כמפורט להלן.
ימים א' עד ה': שעתיים בכל יום, בתעריף של 125%. הגמול בעד עבודה בשעות נוספות בימים א' עד ה' מגיע לעובד גם אם לא עבד באחד מהימים, כיון שכאמור הגמול מחושב על בסיס יומי. דהיינו, אם העובד עבד בשבוע מסוים בימים ב' עד ה' בלבד 10 שעות ביום, הוא יהיה זכאי לגמול שעות נוספות בעד שעתיים ביום בימים ב' עד ה', למרות שלא עבד ביום א'.

יום ו': אם העובד עבד באופן מלא בימים א' עד ה' באותו שבוע, הוא עבד באותו שבוע 40 (8 X 5) שעות רגילות. לכן, בעד עבודה ביום ו' הוא זכאי לשכר כמפורט להלן: בעד שלוש השעות הראשונות ביום ו' - שכר שעה רגילה: בעד השעות הרביעית והחמישית ביום ו' - שכר שעה נוספת בתעריף של 125%; בעד השעות השישית, השביעית, והשמינית - שכר שעה נוספת בתעריף של 150%.

בסך הכול, בשבוע בו עבד העובד שישה ימים בשבוע, בתקופה בה שבוע העבודה הרגיל עמד על 43 שעות בשבוע, העובד זכאי ל- 12 שעות נוספות בשיעור של 125% ו- 3 שעות נוספות בשיעור של 150%."


ובע"ע 402/07, ניצנים, חברה לאבטחה וניהול פרוייקטים בע"מ ואח' - יאיר חודאי ואח' (ניתן ביום 9.1.10) נפסק:

"לפי הוראת ס' 3א(2) להסכם הקיבוצי הכללי (מסגרת) לתנאי השכר במשק הפרטי מיום 9.1.95, שהוראותיו הורחבו בצו הרחבה שתוקפו מיום 1.12.96, יעברו העובדים החל מיום 1.7.97 לשבוע עבודה בן 43 שעות, ומאותו מועד יחושב שכר השעה על בסיס של 186 שעות לחודש עבודה. ההסכם הורחב בצו הרחבה על כלל העובדים במשק, בתוקף מיום 1.7.2000 (בסייגים מסוימים כמפורט שם. ראו י"פ 4895, התש"ס, 4002).

העובדים בענף השמירה אינם נמנים על אלו שעליהם לא יחולו הוראותיו של צו ההרחבה, וממילא אין לפנינו טענה כי הצו אינו חל עליהם. אשר על כן הנכון הוא כי חודש עבודה שלהם עומד על 186 שעות [(ראו ע"ע 459/07 דוד יפה- ארי יוסי אבטחה ושירותים בע"מ (8.12.09) להלן- עניין דוד יפה].

על היקף השעות בחודש עבודה, ניתן ללמוד אף מהוראת סעיף 1 לחוק שכר מינימום תשמ"ז – 1987,שלפיו שכר המינימום לשעה הינו "החלק ה-186 של שכר המינימום".

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הוכחת שעות נוספות

 2. שעות נוספות - בני נוער

 3. אי החתמת כרטיס נוכחות

 4. שעות נוספות לעורכי דין

 5. איך מחשבים שעות נוספות ?

 6. אישור לעבוד שעות נוספות

 7. עבודה במשמרות של 12 שעות

 8. שעות נוספות לעובדי הנהלה

 9. תביעה לתשלום שעות נוספות

 10. שעות נוספות לעובד בחקלאות

 11. שעות נוספות מנהלת חשבונות

 12. עונש ביטול שעות נוספות לעובד

 13. פיצוי גלובלי בגין שעות נוספות

 14. תשלום בגין שעות נוספות - תחשיבים

 15. חישוב דמי חופשה לפי שעות נוספות

 16. דיווח שלא כדין בגין שעות נוספות

 17. התקף לב לעובד בגלל סירוב לעבוד שעות נוספות

 18. תביעה לתשלום שעות נוספות עבור כל תקופת העבודה

 19. תשלום הפרשי שכר בעבור שעות נוספות ותשלומי אש"ל

 20. אי תשלום שעות נוספות הרעה מוחשית בתנאי עבודה

 21. תביעה לתשלום הפרשי שכר בגין גמול תואר ושעות נוספות

 22. דו"חות הנוכחות הינם הבסיס לתחשיב זכאות עבודה בשעות נוספות

 23. שאלת זכאות להפרשי שכר עבודה ולגמול שעות נוספות בהתחשב במתכנת העסקתו

 24. היתר כללי להעבדה בשעות נוספות במפעלים שבהם עובדים שבוע עבודה בן חמשה ימים

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון