תשלום רטרואקטיבי מביטוח לאומי
תשלום רטרואקטיבי מביטוח לאומי

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא תשלום רטרואקטיבי מביטוח לאומי:

.1מדובר בתביעה לקבלת קצבת זקנה וגמלת ילד נכה לתקופה רטרואקטיבית.
התביעה לגמלת ילד נכה הוגשה לנתבע ביום 5.10.95בשל תסמונת דאון ממנה סובל בנה הקטין של התובעת. התובעת תובעת תשלום הגמלה רטרואקטיבית מיום עליית בנה ארצה, היינו, מיום 2.3.95לטענתה, העיכוב בהגשת התביעה נבע מסיבות התלויות בנתבע אשר סרב לקבל התביעה עד לסיום האבחון הפסיכולוגי שלקח כשנה לערך.
באשר לתביעתה לקצבת זקנה טוענת, כי התביעה הוגשה כעבור 3חודשים מיום עלייתה, שכן נמנע ממנה להגיש התביעה עד לקבלת תעודת זהות. מדובר בתעודת זהות שהונפקה לה מאוחר מסיבות התלויות ברשויות ולפיכך גזילת הקצבה מהתובעת במשך 3חודשים אינה עומדת לפני הביקורת המוסרית ומהווה עשיית עושר ולא במשפט.
מדובר בתובעת אשר עלתה ארצה ביום 7.11.94לאחר שברחה מעיראק.
הנתבע דחה תביעת התובעת מהנימוקים הבאים:נ
א. התביעה לקבלת קצבת זיקנה הינה תביעה לקבלת גמלה מיוחדת על פי "הסכם בדבר מתן גמלאות זיקנה ושאירים מיוחדות". על פי סעיף 12(א) להסכם הנ"ל הגמלה תשולם רק בעד התקופה שמתחילה ב- 1בחודש בה הוגשה לנתבע הבקשה.
בהסכם הנ"ל אין סעיף הקובע חריגה במקרים מיוחדים.
לטענת הנתבע, התובעת היתה זכאית לקצבה אף אם היתה מגישה הבקשה תוך הצגת
תעודת עולה.
ב. באשר לגמלת ילד נכה, נטען, כי בהתאם לתקנה 6לתקנות הביטוח הלאומי (דמי
מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה) תש"ם - 1980, שהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה, נקבע, כי הגמלה תשולם בעד התקופה המתחילה ב- 1בחודש בו הוגשה התביעה.
לפיכך, ולאור האמור בתקנות, לא ניתן היה לשלם הגמלה רטרואקטיבית.
.2מטעם התובעת התייצב ד"ר ישראל דגן ופרט בפני בית הדין השתלשלות
העניינים (פרוטוקול מיום 28.10.98).
לטענתו, קיים אי צדק משווע כאשר נשללה מאת התובעת קצבת הזקנה למשך 3חודשים ומסיבות התלויות ברשויות המדינה ובגין אי הנפקת תעודת זהות ובאשר לתשלום הגמלה לילד נכה מפרט, כי לא ניתן היה להגיש התביעה עד לאחר האבחון הפסיכולוגי והגשת התביעה הוגשה מטעמים הקשורים בנתבע אשר סרב לקבל הבקשה קודם לכן.
ב"כ הנתבע מכחיש בסיכום טענותיו את גרסת נציג התובעת.
הנתבע המציא תעודת עובד ציבור ומסמכים נוספים. תעודת עובד הציבור של
אופירה ברכה מיום 16.12.98תומכת באמור בכתב ההגנה. לטענתה, לא ניתן לשלם
הגמלה על פי ה"הסכם המיוחד" אלא לאחר הגשת הבקשה. עוד המציא הנתבע ההנחיות בענין ילד נכה ומפנה את בית הדין לעובדה, כי אף כאשר מדובר בגמלה בגין מחלה ממארת הגמלה מאושרת רק מתאריך הגשת הבקשה על פי התקנות שהיו בתוקף בעת הגשת התביעה נשוא המחלוקת.
התובעת ויתרה על חקירת עובדת הציבור.
.3הצדדים סכמו טענותיהם בכתב.
.4ההחלטה.
א. התביעה לקצבת זקנה -
מדובר בתביעה לקבלת קצבת זקנה שלא על פי הוראות החוק אלא על פי הוראות ההסכם המיוחד שפורט לעיל. צודק ב"כ הנתבע בסיכום טענותיו, כי על פי סעיף 12(א) להסכם הנ"ל ניתן לשלם גמלה רק בעד התקופה שתחילתה ב- 1לחודש בו הוגשה התביעה לנתבע.
אין לבית הדין הסמכות אלא לפסוק בהתאם להוראות ה"הסכם המיוחד". אף אם
זכאותה של התובעת לקצבת הזקנה נוצרה עוד בטרם הגישה התביעה, שכן מדובר בקצבה מכוח הגיעה לגיל מסוים, אשר ניתן לאמתו במסמך רשמי, אולם כאשר בהוראות ה"הסכם המיוחד" , מכוחו משולמת הגמלה, נקבע מפורשות, כי מועד התשלום הינו פועל יוצא ממועד הגשת התביעה, לא נותר לבית הדין אלא לדחות התביעה לקבלת גמלה רטרואקטיבית.
המקרה הנדון שונה ממקרים רבים אחרים שפורטו בפסיקת בית הדין באשר לזכאות מבוטחים לקבלת קצבת זקנה על פי הוראות החוק, כאשר הפסיקה קבעה, כי בהתקיים מקרים מסוימים וכאשר הזכאות עולה ממסמך רשמי, ניתן לשלם הגמלה רטרואקטיבית לתקופה של עד 7שנים, אולם במקרים הנ"ל אין כל הוראה ספציפית בחוק או בתקנות, המגבילה את מועד תחילת תשלום הגמלה, כפי שפורט ב"הסכם המיוחד".
לפיכך, דין התביעה לקבלת הגמלה רטרואקטיבית - להדחות.
ב. התביעה לתשלום גמלת ילד נכה -
מתוך עיון בפרוטוקול בית הדין, אין להסיק, כי השיהוי בהגשת התביעה הינו
מטעמים הקשורים בנתבע. התובעת לא השכילה להוכיח טענתה זו.
במועד הגשת התביעה לקבלת הגמלה היו בתוקפן תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה) התש"ם - 1980ולאור האמור בתקנות הנ"ל ניתן היה לשלם הגמלה רק בעד התקופה המתחילה ב- 1בחודש בו הוגשה התביעה.
בדבע נה/198-0 נעים עומרי נ. המוסד לביטוח לאומי שפורסם בפדע ל' עמ' 9, נקבע, כי:ב
"תקנה 6(א) לתקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה) תש"ם - 1980(להלן - "התקנות") הקובעת, כי גמלה תשולם החל מראשית הגשת התביעה, אינה סותרת את סעיף 296ל"חוק" המסמיך את המוסד לקבל תביעות שהוגשו באיחור. סעיף זה עוסק במועד הגשת התביעה ולא בתקופת תשלום הגמלה".
בית הדין הארצי לעבודה, בדעת הרוב, פרט, כי תקנה 6(א) לתקנות הינה תקנה
מסוג של "תקנות מחוץ לחוק" היינו, תקנות הקובעות את ההסדרים הראשוניים עצמם. המחוקק הראשי נמנע מקביעת העקרונות ואמות המידה והוא מסמיך את מחוקק המשנה לקבוע אותן תחתיו. לכך יש להוסיף את הוראת החוק המחייבת קבלת אישורה של ועדת העבודה והרווחה של הכנסת (ע"א 524/88 פרי העמק ואח' נ. שדה יעקב ואח' , פד"י מה (4) 529; בג"ץ 108/70 מנור ואח' נ. שר האוצר , פד"י כד (2) 442).
מועדים מיוחדים לתחילת תשלום הגמלה נקבעו בפרקים שונים ב"חוק" כגון:ו זכאות לגמלת סיעוד, בחוק הבטחת הכנסה.
לפיכך, אין זה מסמכותו של בית הדין לזכות התובעת בגמלה טרם הגשת התביעה,
אף אם ניתן היה להוכיח, כי מדובר בפגם מולד בקטין. אמנם, ה"תקנות" הוחלפו
בשנת 1998(פורסמו בקובץ תקנות 5894מיום 27.4.98), לרבות תיקון תקנה 6
לפיה ניתן לשלם הגמלה אף לתקופה רטרואקטיבית, לרבות גמלה לילד עם תסמונת דאון
(ראה תוספת שניה - ילד עם ליקוי מיוחד) אולם תקנות אלה לא היו בתוקף במועד הגשת התביעה שלפנינו ואין להסיק מהוראות המעבר, כי ניתן להחילן על תביעת התובעת.
לפיכך, עם כל ההבנה למצבה של התובעת, דין תביעתה להדחות גם בעילה זו.
.5לפיכך דין התביעות - להדחות.
אין צו להוצאות.

.6זכות ערעור תוך 30יום מיום המצאת פסק הדין, לבית הדין הארצי לעבודה
בירושלים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ביטוח לאומי המלא

 2. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי

 3. עורך דין ביטוח לאומי המלצה

 4. דמי ברית מילה מביטוח לאומי

 5. עובד שלא נרשם בביטוח לאומי

 6. סעיף 6ב לחוק הביטוח הלאומי

 7. תקופת אכשרה בהכשרה מקצועית

 8. מחלת ידיים ביטוח לאומי

 9. ירידה בתפקוד - ביטוח לאומי

 10. עורכי דין דיני ביטוח לאומי

 11. הגשת תביעה נגד ביטוח לאומי

 12. אי ספיקת כליות ביטוח לאומי

 13. מיאלומה נפוצה - ביטוח לאומי

 14. סעיף 211 לחוק הביטוח הלאומי

 15. סעיף 329 לחוק הביטוח הלאומי

 16. סעיף 330 לחוק הביטוח הלאומי

 17. תשלום רטרואקטיבי מביטוח לאומי

 18. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 19. תוספת ותק לעולים בביטוח לאומי

 20. תנאי שירות מתנדב בשירות לאומי

 21. סעיף 330(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 22. שינוי הגדרת מבוטח בביטוח לאומי

 23. הגדרת "עגונה" בחוק ביטוח לאומי

 24. חוזה בכירים לעובדי ביטוח לאומי

 25. החזר כספים שהתקבלו מביטוח לאומי

 26. ועדה מקומית מקצועית בביטוח לאומי

 27. זכאות לשיקום מקצועי בביטוח לאומי

 28. תביעה לתשלום הפרשים - ביטוח לאומי

 29. ניכוי גמלאות ביטוח לאומי מפיצויים

 30. התדרדרות במצב הרפואי - ביטוח לאומי

 31. הגדרת התאריך הקובע בחוק ביטוח לאומי

 32. תקנות העברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי

 33. תקנה 11 לתקנות הביטוח הלאומי (מקדמות)

 34. הפסקת תביעה עד לקביעת נכות בביטוח לאומי

 35. תקנות הביטוח הלאומי (רישום), תשכ''ג-1963

 36. תקנות הביטוח הלאומי (אמהות), תשי''ד-1954

 37. צו הביטוח הלאומי (אזורי ניסוי), התש"ע-2010

 38. תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים), תשל''ח-1978

 39. תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות), התשמ''ד-1984

 40. צו הביטוח הלאומי (אזורי ניסוי), התשס"ח-2008

 41. פטור מתשלום החזרים בגין חובות עבר לביטוח לאומי

 42. תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה), תשל''ו-1976

 43. הסכם שירותי ייעוץ חיסכון תשלומים לביטוח לאומי

 44. תקנות הביטוח הלאומי (תשלום רבית), תשכ''ו-1966

 45. סעיף 246 לחוק הביטוח הלאומי צבירת תקופת אכשרה

 46. תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד), תשי''ח-1958

 47. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות), תשל''ט-1979

 48. תקנות הביטוח הלאומי (שיקום-מקצועי), תשט''ז-1956

 49. צו הביטוח הלאומי (קביעת גוף ציבורי), התשמ"ד-1984

 50. הוצאת כספים במרמה מביטוח לאומי - עובדים פיקטיביים

 51. תקנות הביטוח הלאומי (בדיקות רפואיות), תשכ''ה-1965

 52. תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות) (תיקון), התשמ''ה-1985

 53. תקנות הביטוח הלאומי (הענקות מטעמי צדק), תשל''ה-1975

 54. תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות) (הוראת שעה), התש''ן-1990

 55. חוק הביטוח הלאומי גובר על החוק לתיקון התקנות לשעת חירום

 56. תקנות הביטוח הלאומי (מועדים להגשת תובענות), תש''ל-1969

 57. תקנות הביטוח הלאומי (כללים לעגול סכומים), התשמ''ו-1985

 58. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נפגעי תאונות), התשמ''א-1981

 59. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות) (תיקון), התשמ''ה-1985

 60. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות) (תיקון), התשמ''ב-1982

 61. תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מקדמות של גימלה), תשל''ט-1979

 62. תקנות הביטוח הלאומי (חישוב שכר העבודה הרגיל), תשי''ז-1956

 63. תקנות הביטוח הלאומי (הכשרה מקצועית ודמי מחיה), תשל''ט-1979

 64. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח בפני פגיעה בעבודה), תשי''ד-1954

 65. תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד) (הוראת שעה), התשס''ז-2006

 66. תקנות הביטוח הלאומי (מענק אשפו ליולדת ולילוד), התשנ''ד-1993

 67. תקנות הביטוח הלאומי (תגמול בעד שירות חד-יומי), התשמ''ז-1987

 68. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (הוראות מעבר), התשמ''ד-1984

 69. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מתנדבים באזור מוחזק), תשל''ד-1974

 70. תקנות הביטוח הלאומי (הודעה בדבר יציאה את ישראל), התשס''ה-2004

 71. תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס''ב-2002

 72. תקנות הביטוח הלאומי (פתיחת סניפים ומינוי מנהליהם), תשל''ג-1973

 73. תקנות הביטוח הלאומי (מענק למובטל שעובד בשכר נמוך), התשנ''ה-1994

 74. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (צמצום בהשתכרות), התשמ''ד-1984

 75. תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט''ז-1956

 76. תקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה), תשכ''ח-1968

 77. צו הביטוח הלאומי (סוגי מקרים של התנדבות מחוץ לישראל) התשמ"ז-1987

 78. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), התשל''ט-1978

 79. תקנות הביטוח הלאומי (מועד להגשת ערעור על החלטות מסויימות), תשל''ז-1977

 80. תקנות הביטוח הלאומי (תחולה לגבי סוגים מיוחדים של מבוטחים) התשמ''ז-1987

 81. תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מיוחד בעד יילוד של אשה שנפטרה), תשל''ג-1973

 82. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (בדיקה מחדש ותביעה חדשה), התשס''א-2000

 83. תקנות הביטוח הלאומי (תחולה לגבי סוגי עובדים שאינם תושבי ישראל), תשל''ב-1972

 84. תקנות הביטוח הלאומי (השתתפות במימון פעולות בטיחות וגיהות בעבודה), התשמ''ח-1988

 85. תקנות הביטוח הלאומי (פעולת התנדבות להצלת חייו או רכושו של הזולת), התשנ''א - 1991

 86. תקנות הביטוח הלאומי (ילד המשרת בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית או לאומית), התשנ''ז-1997

 87. תקנות הביטוח הלאומי (ועדת ערר להטבות סוציאליות ולהענקות מטעמי צדק) (ביטול), התשנ''ה-1995

 88. תקנות הביטוח הלאומי (סוגי מבוטחים שאינם זכאים לתשלום בעד הילד הראשון והשני), התשנ''א-1990

 89. תקנות הביטוח הלאומי (זכויות וחובות לפי חוק הביטוח הלאומי לשאינם תושבי ישראל), התשמ''ז-1987

 90. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון