התראה הוצאה לפועל

בעניין הנדון טען המבקש כי המשיבה לא עמדה בחובתה בהתאם להוראות סעיף 81א1(ד) לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז- 1967 מאחר ולא שלחה התראה טרם הגשת התביעה.


מומלץ לקרוא את ההחלטה להלן על מנת לקבל ידע בנושא התראה לפני ביצוע בהוצאה לפועל:בפניי התנגדות לביצוע תובענה שהוגשה על ידי המבקש.
המדובר בהתנגדות לביצוע תובענה שהוגשה לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל בה נתבע המבקש לשלם למשיבה סך של 40196.26 ₪ בגין שימושים שנעשו על ידו באמצעות כרטיס האשראי של המשיבה וטרם שולמו.
המבקש הגיש התנגדות לביצוע התובענה ובה טען שהוא מתנגד לחוב, כן טען שדין ההתנגדות להתקבל מאחר וההתראה לא נמסרה לו והוחזרה לשולח ולא חלפו 30 יום מיום משלוח ההתראה.


בנוסף, טען שקיבל מסמכי התביעה רק ביום 4/10/2011.המשיבה הודיעה בתגובתה שאין בפי המבקש כל טענת הגנה ראויה, שכן מדובר בהתנגדות מטעמים פרוצדוראלים בלבד ואף טענה שעל המבקש את יומו בבית המשפט להיכבד ולהיכנס לפרטי הגנתו.


לגופן של טענות, טענה שנשלחו למבקש מכתבי התראה כדין ואף נערכו עימו מספר שיחות טלפון והמבקש לא חלק על אף אחת מהעסקאות שנעשו בכרטיס האשראי שהיה בחזקתו ומשכך, מדובר בהגנת בדים.בתגובתו טען שהתביעה אינה ראויה להתברר בהליך של תובענה על סכום קצוב והוסיף טענות עובדתיות חדשות, שאין להן כל זכר בבקשת ההתנגדות ומשכך, הובהר למבקש שאין להידרש להן.

ומשכך הגיש תגובה חדשה ובה טען שהוא מתנגד לחוב מאחר וחויב בכרטיס האשראי בסכום העולה על רכישותיו בכרטיס וחזר על טענתו לפיה לא נשלחה לו כל התראה טרם פתיחת התיק.

המשיבה הודיעה שאינה מבקשת לחקור המבקש ומשכך, ניתנת החלטתי זו על סמך החומר המצוי בתיק בלבד.כלל ידוע הוא כי התנגדות לביצוע שטר ואף התנגדות לביצוע תובענה כמו במקרה דנן, כמוה כבקשה למתן רשות להתגונן ועל שתי בקשות אלה, חלים כללים זהים שנקבעו  הן בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 והן בספרות המשפטית ופסיקת בתי המשפט.

התכלית החקיקתית של הליך סדר הדין המקוצר הינה "למנוע דיון בתובענה רק אם ברור הדבר ונעלה מספק, שאין לנתבע כל סיכוי להצליח בהגנתו". (ע"א 9654/02 חב' האחים אלפי בע"מ נ' בנק לאומי לישראל, פ"ד נט (3) 41, 46 (2005); ע"א 544/81 מנחם קיהל בע"מ נ' סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ, פ"ד לו (3) 518, 524 (1982); וראה ע"א 3374/05 אוזן נ' בנק איגוד לישראל בע"מ, (טרם פורסם - 1.5.06); י. זוסמן, סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, 1995), 675; א. גורן, סוגיות בסדר הדין האזרחי (מהדורה תשיעית) 385).
 
על רקע הדברים הנ"ל נקבע לא אחת כי על מבקש רשות להתגונן להראות, כי בפיו הגנה אפשרית מפני התביעה בסדר דין מקוצר, כדי שבית-המשפט ייעתר לבקשתו, ויעניק לו את "יומו בבית המשפט". כלומר, בית משפט יבחן באם הציג הנתבע הגנה אפשרית ולו רק בדוחק, שאז יש ליתן לו רשות להתגונן ואין בודקים, בשלב זה של הדיון, כיצד יצליח הוא להוכיח את הגנתו, או מהו טיב ראיותיו.בעניין הנדון טען המבקש כי המשיבה לא עמדה בחובתה בהתאם להוראות סעיף 81א1(ד) לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז- 1967 (להלן: "חוק ההוצאה לפועל") מאחר ולא שלחה התראה טרם הגשת התביעה.


אומנם המבקש מפנה לסעיף המצוין לעיל בחוק, אולם הסעיף הרלוונטי לעניין זה הוא סעיף 81א1(ב) לחוק הקובע כדלקמן:
"המבקש לבצע תביעה על סכום קצוב לפי הוראות סעיף זה ישלח לנתבע התראה דבר כוונתו להגיד את התביעה לביצוע בהוצאה לפועל (בסעיף זה –ההתראה); ההתראה תישלח בדואר רשום"

המדובר בדרישה מהותית בהתאם להוראות החוק ולא דרישה פרוצדוראלית בלבד, שכן מטרתה היא להעמיד הנתבע על ההליכים שננקטים כנגדו ולאפשר לו במידת הצורך לצמצמם נזקיו בטרם יפתחו הליכים משפטיים כנגדו.

בעניין הנדון, אין מחלוקת שהמבקש לא קיבל ההתראה לכתובתו העדכנית, שכן מעיון בנספחים שצורפו לכתב התביעה הרי שצורף דף מידע על פריט מדואר ישראל ובו נרשם שדבר הדואר הוחזר בחזרה לשולח ביום 26/6/2011.

מעיון בדף המידע שצורף על די המשיבה, לא ניתן ללמוד לאיזו כתובת נשלח, שכן זו אינה מצויינת בדף המידע. עם זאת, נראה שההתראה נשלחה לכתובת ברחוב אבימלך 34 אשקלון שזו הכתובת שצוינה ככתובתו של המבקש בבקשת הביצוע ואף בתמצית הרישום שצורפה לכתב התביעה.

המבקש צרף להתנגדותו ספח תעודת הזהות שלו ובה נרשם כי הוא מתגורר ברחוב ראובן 26 אשקלון.
לא זו אף זו, המשיבה גם לא הכחישה כי המבקש לא קיבל ההתראה, אלא ציינה שהמבקש ידע על חובו מאחר ונערכו עימו מספר שיחות בנוגע לחוב, אלא שאני סבורה שאין די בכך בכדי לעמוד בהוראות התנאי המקדמי לשם הגשת תובענה על סכום קצוב.

הגם שנטען כי נערכו עם המבקש שיחות בטרם הגשת התביעה, אין בכך בכדי לקיים דרישות הוראות סעיף 81א1 (ב) לחוק ההוצאה לפועל. כפי שציינתי לעיל, מטרת ההודעה אפשר למבקש לדעת על כך שעומדים להגיש תביעה כנגדו ולאפשר לו לשקול צעדיו בטרם הגשתה ואף לחסוך הליכים משפטיים במידת הצורך.

המשיבה ידעה כאמור שמכתב ההתראה לא הגיע למבקש מאחר וקבלה דף המידע מהדואר כחודש וחצי לפני הגשת התביעה ובו צויין כי ההתראה לא הגיעה ליעדה. לא זו אף זו, מעיון בתדפיסי פירוט החשבון שנשלחו למבקש ושצורפו לכתב התביעה, הרי שאלו נשלחו לכתובתו העדכנית ברחוב ראובן 26/1 באשקלון.

משכך, והואיל והמשיבה ידעה שההתראה לא הגיעה ליעדה, אף ידעה שהכתובת אליה נשלחה ההתראה אינה כתובתו הרשומה של המבקש ואף ידעה מהי כתובתו העדכנית אשר היתה בחזקתה, אני קובעת שהמשיבה לא יצאה לידי חובתה ולא עמדה בדרישה הראשונית הקבועה בהוראות סעיף 81א1 (ב) לחוק ולא שלחה התראה טרם פתיחת תיק ההוצאה לפועל, לידי המבקש.

בשים לב להתנהלות המשיבה והואיל ולא התקיים התנאי המקדמי הנדרש בהוראות חוק ההוצאה לפועל לשם הגשת תובענה על סכום קצוב, אני קובעת שהתביעה אינה ראויה להתברר בסדר דין זה ודין ההתנגדות להתקבל אך מטעם זה ואיני מוצאת צורך להיזקק ליתר טענות הצדדים.

אשר על כן ובשים לב לאמור לעיל, מורה על מחיקת כותרת התביעה ובשים לב לסכום התביעה הינני מורה שהתיק יתברר בהליך של סדר דין מהיר. הצדדים יתאימו כתבי טענותיהם לסדר דין זה.המשיבה תצרף תצהיר ומסמכים נדרשים תוך 30 יום והמבקש יגיש תוך 30 יום מיום קבלת החלטתי זו כתב הגנה בסדר דין מהיר, בצירוף תצהיר לאימות העובדות, רשימה של מסמכים הנוגעים להליך והעתקיהם.

כל צד ישא בהוצאותיו.
התיק יועבר לשופט לשם קביעת המשך ההליכים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ההוצאה לפועל

 2. התראה הוצאה לפועל

 3. התנגדות להוצאה לפועל

 4. חוב עתידי בהוצאה לפועל

 5. גביית יתר בהוצאה לפועל

 6. תקנת השוק בהוצאה לפועל

 7. הקטנת קרן בהוצאה לפועל

 8. הפחתת צו חיוב בתשלומים

 9. מכסת חלב - הוצאה לפועל

 10. סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל

 11. סעיף 7 לחוק ההוצאה לפועל

 12. ערעור בזכות בהוצאה לפועל

 13. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 7 ג לחוק ההוצאה לפועל

 15. סעיף 44 לחוק ההוצאה לפועל

 16. ערעור על דחיית טענת פרעתי

 17. סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל

 18. סעיף 47 לחוק ההוצאה לפועל

 19. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 20. אגרת צילום תיק הוצאה לפועל

 21. מימוש פסק דין בהוצאה לפועל

 22. הגדרת ''זוכה'' בהוצאה לפועל

 23. סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל

 24. מחיקת מסירת האזהרה בהוצל''פ

 25. תקנה 106 לתקנות ההוצאה לפועל

 26. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 27. בזבזנות של חייב בהוצאה לפועל

 28. ביטול מכירת נכס בהוצאה לפועל

 29. בקשה להפסקת הליכי הוצאה לפועל

 30. ערעור על סגירת תיק ההוצאה לפועל

 31. תקנה 119 (ה) לתקנות ההוצאה לפועל

 32. תקנות ההוצאה לפועל, תש''ם-1979

 33. עיכוב החלטה של ראש ההוצאה לפועל

 34. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 35. חריגה מסמכות של ראש ההוצאה לפועל

 36. הודעה על סיום הליכים בהוצאה לפועל

 37. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 38. ביטול צירוף חייב נוסף בתיק הוצל''פ

 39. תביעה בגין אי סגירת תיק הוצאה לפועל

 40. תביעה על סכום קצוב בלשכת ההוצאה לפועל

 41. חיוב קרוב משפחה של חייב בהוצאה לפועל

 42. ערעור בזכות על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 43. אי ידיעה על קיומו של תיק הוצאה לפועל

 44. ביטול הצעה בהליכי מימוש בהוצאה לפועל

 45. סגירת תיק ההוצאה לפועל בגלל פטירת הזוכה

 46. ערעור שהתקבל על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 47. ערעור בגלגול שני על החלטת רשם ההוצל''פ

 48. סמכות ראש ההוצאה לפועל לאחר מתן פסק דין

 49. החלטת השם ללא תגובה של הזוכים בתיק ההוצל"פ

 50. ביטול אישור מכירה על ידי ראש ההוצאה לפועל

 51. הסכם שירותים משפטיים לגביית כספים בהוצל''פ

 52. פיצויים בגין הוצאות פתיחת תיק הוצאה לפועל

 53. מעצר שווא בהוצל''פ שגרם להחמרת בעיה רפואית

 54. ערעור על החלטת רשם לפיה סירב לפתוח תיק הוצל"פ

 55. בקשה לרשם ההוצאה לפועל לשנות את שם הזוכה בתיק

 56. רשם ההוצל"פ אינו מוסמך להוסיף או להחסיר לפס"ד

 57. סמכות ראש ההוצאה לפועל לבדוק נכונות פסק דין

 58. טענה כי התשלום החודשי אשר הוא גבוה ביחס להכנסות

 59. ערעור על החלטה ראש ההוצאה לפועל בענייני משפחה

 60. פתיחת תיק הוצאה לפועל בגין פסק דין שניתן בארה"ב

 61. תקנות ההוצאה לפועל (אגרה מיוחדת), התשנ''ה-1995

 62. בקשה להאריך את מועד פדיון הנכס בתיק ההוצאה לפועל

 63. התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 64. צו ההוצאה לפועל (הפעלת מערכת מיכון),תשל"ח-1978

 65. דחיית הודעת התנגדות מטעם צד ג' בלשכת ההוצאה לפועל

 66. פתיחת תיק הוצאה לפועל למרות הסכמה לשלם את מלוא החוב

 67. ערעור על החלטה במסגרתה נתקבלה באופן חלקי טענת פרעתי

 68. ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל שדחה בקשת סגירת תיק

 69. סעיף 84 לחוק ההוצאה לפועל, מתיר לחייב לפתוח לעצמו תיק

 70. תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ''ח-1968

 71. צו ההוצאה לפועל (סדרי פעולה בלשכה ממוכנת), תשל"ח-1978

 72. תקנות הוצאה לפועל של פסקי-דין נגד המדינה, תשל''ז-1976

 73. סמכות רשם הוצאה לפועל לשנות החלטה של רשם בלשכה בעיר אחרת

 74. לטענת המערערים, בקשתם בטענת "פרעתי" מעולם לא נדונה לגופה

 75. צירוף חייב בתיק הוצל"פ - הגשת תביעה אישית (עצמאית ונפרדת)

 76. טענה כי תיק ההוצאה לפועל לא היה צריך להיפתח במועד בו נפתח

 77. תקנות ההוצאה לפועל(גניזת תיקים) (הוראת שעה), התשנ''ו-1996

 78. ערעור על החלטת רשמת הוצל"פ לביטול מועד הפינוי של דירת מגורים

 79. האם חובה לזמן לחקירה לפני מתן צו חיוב בתשלומים בהוצאה לפועל ?

 80. ערעור על החלטת רשם על אישור מכר המקרקעין נשוא תיק ההוצאה לפועל

 81. צו ההוצאה לפועל (שימוש בטפסים נוספים בלשכה ממוכנת), התש"ן-1989

 82. פקיעת רישיון בגין אי תשלום אגרה או מחמת מגבלה לפי חוק ההוצאה לפועל

 83. תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות), התשמ''א-1981

 84. תקנות ההוצאה לפועל (גניזת תיקים וביעורם) (הוראת שעה), התש''ע-2010

 85. טעם שרשמת ההוצל"פ לא בחנה את מצבו הכלכלי, ולא התחשבה אף במצבו הרפואי

 86. תקנות ההוצאה לפועל (סילוק פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשמ''ח-1988

 87. תקנות ההוצאה לפועל (העברת פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשנ''ב-1992

 88. צו ההוצאה לפועל (הליכים שיינקטו על ידי הלשכה לבקשת הזוכה בלבד), התשס"א-2001

 89. תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ''א-1991

 90. בערעור על החלטת רשם ההוצל"פ רשאי ביהמ"ש של ערכאת הערעור להדרש לטענות עובדתיות חדשות

 91. התניית ביטול ההגבלה על החידוש רישיון נהיגה בתיק ההוצאה לפועל בהפקדת מחצית סכום החוב

 92. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון