הפסקת עבודה של שומר

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא הפסקת עבודה של שומר:

.1המחלוקת העיקרית בין הצדדים היא בשאלה האם התובע עבד אצל הנתבעת כשומר
בחודש אוקטובר 93, או שכבר ב- 3.10.93הופסקה עבודתו אצל הנתבעת במשרת שומר.
.2בין הצדדים אין מחלוקת על כך שהתובע עבד אצל הנתבעת גם במשרת מפעיל ציוד מכני כבד ובמשרה זו עבד כל חודש אוקטובר 93וגם בתחילת חודש נובמבר 93, עד .15.11.93
.3התובע טוען כי עבד גם במשרת השומר בחודש אוקטובר 93עד סוף החודש ואילו
הנתבעת טוענת כי עבודה זו הופסקה כבר ביום 3.10.93, כאשר התגלתה גניבת ציוד.
.4התובע העיד וטען כי רק בסוף חודש אוקטובר אמר לו אחד ממנהלי הנתבעת,
שלמה סניור, כי עבודתו כשומר מופסקת.
.5העד הראשון מטעם הנתבעת היה החשב דורון ביבר שהעיד כי הנתבעת שילמה
לחברת השמירה מוקד שיא דרום, אשר נשכרה לאחר שהנתבעת החליטה שלא לסמוך עוד על התובע כשומר, עקב אותה גניבת ציוד, גם עבור הימים האחרונים של חודש אוקטובר ואילו בתקופת המעבר, בין המועד בו הופסקה עבודת התובע כשומר לבין המועד בו חברת השמירה הנ"ל החלה לשמור במקום התובע, נשכר שומר אחר, אשר הוא החליף
את התובע, עוד לפני אותה חברת שמירה.
.6שלמה סניור העיד כי מיד ביום גילוי הגניבה, 3.10.93, נמצא מחליף לתובע
בתפקיד השמירה ושמו סולימאן.
סניור העיד כי אין זה שומר ששמר אצל הנתבעת עוד קודם לכן, אלא עובד חדש.
סניור תיאר את נסיבות קבלת אותו שומר חדש לעבודה באומרו כי אותו סולימאן, הסתובב בשטח עוד קודם לכן ופנה אליו בשאלה אם דרוש שומר, אלא שבמועד הפנייה סניור השיב לו בשלילה ואילו כאשר ב- 3.10.93עבר אותו סולימאן במקום במקרה, עצר אותו סניור ואמר לו שעכשיו הוא יכול להתחיל לעבוד כשומר אצל הנתבעת.
.7תיאור זה של הדברים איננו סביר מכיוון שאילו אכן היה עודף בשומרים
שניתן היה לקבל אותם לעבודה ואשר די בעובדה שהם עוברים בשטח ומבקשים עבודת שמירה כדי להכשיר אותם לשמירה, אזי לא היתה הנתבעת מלכתחילה מעמיסה על התובע שתי משרות אשר למעשה מכלות את כוחותיו.
ביום הוא מפעיל ציוד כבד , עבודה קשה למדי ואילו לאחר מכן בלילה, במקום
לנוח, הוא צריך להשאר ער ולשמור.
תיאור זה של הדברים גם אינו מתאים לגישתה של הנתבעת לאחר הגניבה.
אם שומר שהוא גם עובד כמפעיל ציוד, נכשל בשמירה, כיצד זה תבטח הנתבעת, אשר רוצה להחליף את השומר ולהביא במקומו חברת שמירה, בעובר אורח שכל כישוריו הם היותו מצוי בשטח ומבקש עבודה, אפילו עד למועד שבו חברת השמירה תתחיל לשמור.
הרי עד אז יכולה שמירתו של אותו עובר אורח שאין לו כל מחוייבות אל הנתבעת, להביא לכך שכאשר חברת השמירה כבר תהיה מוכנה לקבל את התפקיד, שוב לא יהיה על מה לשמור ולא יהיה צורך בשמירה של חברת השמירה.
הדברים גם אינם תואמים את דבריו של סניור במקום אחר כי שומר מחליף צריך
לקבל את אישורו.
כלומר, סניור נוהג לבחור את השומרים ולא להאמין לכל עובר אורח כי יצליח להיות שומר טוב ולא ברור מה קרה הפעם, כאשר היה מוכן להחליף את התובע שהוא עובד בשתי משרות ומוכר כבר היטב, באיזה עובר אורח.
.8האמת היא שכל אלה הינם פכים קטנים לעומת העובדה שכל העדות הזו נסתרת
באופן מוחלט על ידי המוצג נ/1, הוא תלוש השכר של השומר המחליף, סולימאן
בלייה, לטענת הנתבעת.
.9תלוש זה, שהוגש על ידי הנתבעת עצמה, הינו תלוש השכר של חודש אוקטובר 93, אך כלולים בו גם הנתונים המצטברים של כל השנה. אילו אכן היה מדובר בעובד חדש לחלוטין שגוייס בדרך שסניור תיאר בעדותו, אזי הנתונים המצטברים של כל השנה היו צריכים להיות העתקם המדויק של נתוני חודש אוקטובר 93,
מכיוון שזהו החודש הראשון לעבודת העובד אצל
הנתבעת.
.10במקום זאת, הנתונים המצטברים של כל השנה הינם הכפלה מדוייקת, מבחינה
מספרית, הן של השכר והן של הניכוי של דמי הביטוח הלאומי.
כלומר, זהו התלוש של החודש השני לעבודת העובד אצל הנתבעת ולא בחודש
הראשון.
.11התלוש מלמד באופן ברור ובהיר כי סולימאן בלייה הנ"ל החל לעבוד אצל הנתבעת בתחילת חודש ספטמבר 93ועבד אצלה את כל חודש ספטמבר, עוד לפני שעבד באופן מלא, בחודש אוקטובר.
.12כאמור, סניור העיד במפורש כי אין זה שומר שעבד קודם אצל הנתבעת ובנוסף עוד פירט כיצד הוא התקבל לעבודה ביום 3.10.93כך שברור שאין עוד צורך להכביר מילים על מידת האמת שבעדותו.
.13לכך יש להוסיף כי סניור התיחס לקיומו של אתר שמירה שני כעובדה קיימת ונכונה בעת שענה על אחת משאלות החקירה הנגדית, אך לאחר שהמנהל השני מטעם הנתבעת שהיה נוכח בישיבה, חנן גולן, בן דודו של העד סניור התערב באמצע העדות ואמר כי לא היה אתר שני, חזר בו סניור וטען כי היה רק אתר שמירה אחד.
לענין זה ניתן לראות את פרוטוקול ישיבת 22.5.95בעמוד 2שורה 3אל מול
עמוד 4שורה .8
.14סתירה נוספת קיימת בשאלת נוכחותו של סניור בעת שהתובע הסכים על קיזוז דמי הנזק של הגניבה ממשכורתו, הסכמה שהנתבעת טוענת לה.
בעמוד 2שורה 19אומר סניור כי התובע הסכים לכך בנוכחתו ואילו בעמוד 3
שורה 15הוא אומר כי לא נכח באותה שיחה ורק מר גולן נכח בה.
.15להשלמת התמונה ייאמר כי עדותו של סניור היתה רצופה התערבויות מצידו של מר חנן גולן, אשר בסוף אותה ישיבה, כאשר הבין כנראה שהשקרים התגלו, התפרץ כנגד ב"כ התובע וקילל אותו.
להתנהגות זו חייבת להיות השפעה על פסיקת ההוצאות.
.16בתחילה טענה הנתבעת לזכות קיזוז בגין נזקים נטענים, אולם מכיוון שהסתמכה על אותה הסכמה נטענת בעל פה, הנדונה בסעיף 14לעיל, בין אם בנוכחותו של סניור בין אם לאו, שאיננה מאפשרת ניכוי משכר עבודה על פי הוראת סעיף 25(א) לחוק הגנת השכר, התשי"ח - 1958, ויתרה על דרך הקיזוז והגישה תביעה נגדית נגד התובע, אשר נדונה בתיק נה/77- 3של בית דין זה. לפיכך אין עוד צורך לדון בטענת הגנה זו.
.17ברור כי אמינותו הנמוכה ביותר של שלמה סניור, כפי שהתגלתה בתיק זה, עשויה להשליך גם על הדיון בתביעה ההיא, לרבות לגבי השאלה אם העדרות התובע מאתר השמירה ביום הגניבה היתה בהסכמתו ובידיעתו של סניור כחופשת שבת, אם לאו.
.18בהקשר זה יצויין כי גירסת התובע לפיה הנתבעת מטילה עליו אחריות גם במקרה בו הוא מוחלף לצורך חופשה בביתו על ידי שומר אחר המוסכם על הנתבעת, נתמכת בדבריו של סניור עצמו בעמוד 1לאותה ישיבה, בשורה 28, לפיהם ניתן היה לאשר לתובע לצאת לשבת הביתה רק אם הוא התובע, הביא שומר מחליף והצהיר שהוא אחראי לגביו ואותו שומר אושר על ידי סניור.
.19מכיוון שהתברר על פי האמור לעיל כי לא היה שומר מחליף בחודש אוקטובר
93וכי אותו סולימאן הינו עובד אחר של הנתבעת שאינו קשור לשמירה בחודש אוקטובר 93, זכאי התובע לשכר משרת השמירה עבור חודש אוקטובר 93, שהרי בסתירה מוחלטת של גירסת הנתבעת, הוכיח את גירסתו שלו.
.20מכיוון שבתלוש המשכורת של חודש ספטמבר 93אין הפרדה בין שתי המשרות וההפרדה התבצעה רק בחישוב השכר נטו, יחושב השכר המגיע לתובע, גם כאן, על פי הנטו.
.21גם על פי כתב ההגנה וגם על פי ספח הצ'ק של משכורת חודש ספטמבר 93,
מוצג ת/1, השכר החודשי עבור משרת השמירה הוא 1500ש"ח.
בסכום זה יש לחייב את הנתבעת לאחר שכבר שילמה לתובע את שכר הנטו לגבי עבודתו כמפעיל ציוד בחודש אוקטובר 93ובמחצית הראשונה של חודש נובמבר 93בסך 3735ש"ח.
אמנם ביצוע תשלום זה היה באיחור, אולם עיקרו של האיחור נבע מכך שהתובע סירב לפדות את הצ'ק הראשון שנשלח אליו ולכן אין לחייב את הנתבעת בסכום נוסף כלשהו בגין שכר התובע במשרת מפעיל הציוד, לרבות פיצוי בגין האיחור בתשלום הנ"ל.
.22לאור כל האמור לעיל, מחוייבת בזה הנתבעת לשלם לתובע את הסך 1500ש"ח בצרוף הפרשי הצמדה וריבית החל מיום 1.11.93ועד מועד התשלום בפועל. כמו כן מחוייבת בזה הנתבעת לשלם את כל ניכויי ותשלומי החובה הנדרשים בגין תשלום זה לרשויות הזכאיות לקבל אותם.
מודגש בזה כי הסך 1500ש"ח הנ"ל, הינו שכר נטו.
.23כמו כן, מחוייבת בזה הנתבעת לשלם לתובע הוצאות משפט בסך ש"ח בצרוף
הפרשי הצמדה וריבית החל מהיום ועד מועד התשלום בפועל.
.24על פסק דין זה, ניתן להגיש ערעור לבית דין זה, תוך 15ימים ממועד קבלתו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זכויות שומרים

 2. הגדרת שומר שכר

 3. שעות נוספות לשומר

 4. זכויות שומר במלון

 5. הפסקת עבודה של שומר

 6. תוספת שכר לעובדי שמירה

 7. האם חברת שמירה שומר שכר

 8. חוק השומרים, תשכ"ז-1967

 9. האם מוסך מוסך שומר שכר ?

 10. עבודה בשמירה למשך 9 חודשים

 11. חילופי מעבידים בענף השמירה

 12. אי תשלום זכויות עובדי שמירה

 13. הפרשות מעביד לפנסיה לעובדי שמירה

 14. ההבדל בין שומר שכר לבין שומר חינם

 15. תביעה נגד חברת שמירה בגלל גניבת ציוד

 16. אחריות חברת שמירה על גניבה מאתר בניה

 17. אי תשלום זכויות סוציאליות לעובדי שמירה

 18. זכויות עובדים בחברות שמירה במגזר החרדי

 19. תקנות הסדרת השמירה (בדיקה רפואית), תשכ''ג-1963

 20. חילופי מעבידים בענף השמירה - המשך עבודה באותם תנאים

 21. תקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, התשמ''א-1981

 22. צו שירותי שמירה (סוגי שמירה הטעונים רשיון), תשל"ב-1972

 23. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רשיונות), תשל''ב-1972

 24. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אתיקה מקצועית), תשל''ג-1972

 25. צו הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (סמכויות שומרים), התשס"ו-2006

 26. צו הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (סמכויות שומרים), התשס"ה-2005

 27. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי-שמירה (אגרת רשיון) (מס' 2), תשל''ג-1973

 28. צו הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (סמכויות שומרים) (מס' 2), התשס"ה-2005

 29. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (ערעור לבית המשפט המחוזי), תשל''ב-1972

 30. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישום מתאמנים ופיקוח על התאמנות), תשל''ב-1972

 31. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (בחינות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית), תשל''ג-1972

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון