הוראות המפקח על הביטוח מכתב דחייה

.       סמכותו של המפקח על הביטוח לקבוע כללים מנחים המחייבים את כל חברות הביטוח נקבעה בבג"צ 7721/96 איגוד שמאי הביטוח בישראל נ' המפקח על הביטוח, פד"י נה' (3) 625, 640-642.

 שתי הנחיות המפקח על הביטוח לעניין מכתבי דחיה הן:

האחת: מיום 9.12.98, הקובעת כי כאשר נדחית תביעתו של מבוטח על המבטחת לפרט את כל נימוקי הדחייה לתביעתו בהזדמנות הראשונה שיש לה ואם לא עשתה כן לא תוכל המבטחת להעלות במועד מאוחר יותר נימוק נוסף לדחייה אותה יכולה הייתה לטעון בהזדמנות הראשונה. עוד נקבע כי על המבטחת להעלות את כל נימוקי הדחייה על הכתב.

השנייה: מיום 29.5.02 הקובעת כי המבטחת תהא רשאית להעלות נימוקי דחייה נוספים על אלה שפורטו בפני המבוטח בהזדמנות הראשונה רק במקום שבו מדובר בעובדות או נסיבות שנוצרו לאחר אותו מועד, או באם לא היה ביכולתה של המבטחת לדעת עליהם במועד בו נדחתה התביעה.

תוקפן המחייב של הנחיות אלה ביחסים שבין מבוטח למבטחת נקבע ברע"א 10641/05 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' חביב אסולין (להלן:"פרשת אסולין") שם נקבע:

"הנחיות אלה משקפות את המדיניות שהוצגה לעיל בדבר ההגנה על המבוטחים וצמצום אי השוויון בינם לבין המבטחות; הן אף עולות בקנה אחד עם עקרונות של יעילות משפטית שכן מבוטח שבפניו תיפרש עמדה ברורה ומנומקת בנוגע לתביעתו יוכל להעריך את כדאיותה של הגשת תביעה בבית משפט."

עוד נקבע בפס"ד כי רק במקרים חריגים ניתן יהא לאפשר למבטחת להעלות בכתב הגנתה טענות אשר לא הועלו בהזדמנות הראשונה. עוד קבע בימ"ש כי אותם מקרים חריגים הינם מצומצמים ביותר שאם לא כן ירוקנו מתוכן הנחיות המפקח:

 ".. יתכנו נסיבות – אם גם חריגות – שיצדיקו העלאתן של טענות נוספות בבית משפט מעבר לנטען בתשובות המבטחות למבוטחים, והדלת לא תינעל כליל. נסיבות אלה בסופו של יום יהיו כאלה שהצדק זעק בהן כנגד יישום ההנחיה, כגון שנטען למרמה של המבוטח – התובע, כבפרשת מנורה הנזכרת, ואין מקום לקבוע רשימה סגורה. זאת בנוסף לסייגים שבהנחיית המפקח מיום 23.5.02 כאמור. מכל מקום, ראוי שנסיבות אלו יפורשו בצמצום, שאחרת ירוקנו מתוכן הנחיות המפקח". 

כאמור כעולה מהפסיקה קיימים מקרים בהם תוכל מבטחת להעלות נימוקי דחייה בכתב הגנתה וזאת על אף שטענות אלה לא הועלו במכתב הדחייה. 
בבש"א (ת"א) 163633/08 אלברט אלבז נ' הראל חברה לביטוח מיום 13.8.08 צוין כי "על אף כל האמור לעיל נראה כי יהא זה מרחיק לכת לקבוע כי מבטחת שלא מסרה מכתב דחייה דוגמת הנתבעת בעניינו לא תורשה להתגונן בכל טענה שהיא. סבורה אני כי ניתן לעמוד על שני סוגי טענות בהן מבטחת שלא מסרה מכתב דחייה תורשה להתגונן. הסוג הראשון הינן טענות ביחס לגובה הנזק וזאת מכח הכלל על פיו דמי נזק בתביעה אזרחית יראו בכל מקרה כמוכחשים וראה לעניין זה תקנה 84 לתקנות סדר הדיון האזרחי – התשמ"ד – 1984.
סוג השני של טענות עניינו בכל אותם מקרים ונסיבות מיוחדות בהן יותר למבטחת אשר מסרה מכתב דחייה להוסיף ולהתגונן בטענות נוספות שלא נטענו במכתב הדחייה. מבלי לנסות לקבוע רשימה סגורה של טענות בהן יותר למבטחת להתגונן, הגם שלא מסרה מכתב דחייה, ניתן לעמוד על מספר חריגים שהוכרו בעניין זה.
על פי ההנחיה המשלימה, שיצאה מלפני המפקח על הביטוח, ביום 29.5.02, מבטחת תורשה להעלות טענות נוספות, מעבר לאלה שפורטו במכתב הדחייה, מקום בו מדובר בעובדות ו/או נסיבות שנוצרו מאוחר יותר ואשר לא היה ביכולת המבטחת לדעת עליהם, במועד דחיית התביעה. בענייננו, ניתן לגזור גזירה שווה ולומר כי מבטחת שלא שלחה מכתב דחייה, תורשה להתגונן בטענות שעיקרן בעובדות ו/או נסיבות שלא היה ביכולתה לדעת עליהן....
מן המקובץ עולה כי מבטחת אשר לא מסרה מכתב דחייה, לא תורשה להתגונן בטענות אותן היה עליה להעלות, במסגרת מכתב דחייה אלא בטענות הנוגעות לגובה הנזק ובנסיבות חריגות ומיוחדות - ויודגש, הנטל להוכיח כי מדובר בנסיבות חריגות שלא היה בידי המבטחת, לדעת עליהן, עובר להגשת כתב ההגנה, מוטל על המבטחת, בכל מקרה לגופו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח כפל

 2. ביטוח חטיפה

 3. ביטוח ציורים

 4. ביטוח מבנה עסק

 5. ביטוח תיקון גג

 6. ביטוח נזקי מים

 7. ביטוח נזק בזדון

 8. הוכחת מקרה ביטוח

 9. חוב לביטוח דירה

 10. ערעור ביטוח חווה

 11. הונאת ביטוח רכוש

 12. מכתב דחיית ביטוח

 13. ביטוח נזקי ריסוס

 14. חשד להונאת ביטוח

 15. כפל ביטוח השתתפות

 16. ממתי מתחיל הביטוח ?

 17. תקופת אכשרה ביטוח

 18. ביטוח עבודת קטינים

 19. חלוקת אחריות ביטוח

 20. ביטוח סחורה בהעברה

 21. ביטוח מקיף בניינים

 22. אי מסירת הצעת ביטוח

 23. תאונה בהודו - ביטוח

 24. שכר מנתח ביטוח מגדל

 25. הסעה בשכר ללא ביטוח

 26. ביטוח תאונה בתאילנד

 27. ביטוח סחורות בהעברה

 28. תאונת פגע וברח ביטוח

 29. ביטוח תכשיטים בדירה

 30. הצעת חוק ביטוח ספקים

 31. תאונת צלילה - ביטוח

 32. חוזר המפקח על הביטוח

 33. אי שמירת מרחק - ביטוח

 34. תביעת ביטוח רעידת אדמה

 35. גביית יתר של דמי ביטוח

 36. ביטוח פגיעה בצינור מים

 37. ערעור חוב פרמיות ביטוח

 38. ביטוח דירה שאינה תפוסה

 39. ביטוח ימי - חסר במטענים

 40. הגבלת תקרת אחריות ביטוח

 41. אי תשלום דמי ביטוח דירה

 42. ערעור על התיישנות ביטוח

 43. סעיף 43 לחוק חוזה הביטוח

 44. ביטוח נזקי טבע מי גשמים

 45. דרישות מיגון ביטוח דירה

 46. הוספת טענות דחיית ביטוח

 47. הפעלת אזעקה כתנאי לביטוח

 48. ביטוח נזקים למטען בהובלה

 49. הקטנת הנזק בתביעות ביטוח

 50. ביטוח אחריות פגיעה מאחור

 51. סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח

 52. חשד בדבר אמיתות מקרה ביטוח

 53. התיישנות ביטוח נזקי צד ג

 54. ביטוח נזקים עקב סופת ברד

 55. התיישנות תביעת כפל ביטוח

 56. ביטוח נזקים שנגרמו בזדון

 57. התיישנות מיום מקרה הביטוח

 58. מקרה ביטוח - אי הגשת תביעה

 59. ביטוח ארגז דחס להובלת אשפה

 60. התיישנות ביטוח תאונות ילדים

 61. התיישנות תביעת ביטוח 3 שנים

 62. ביטוח הוצאות רפואיות בחו''ל

 63. שקרים של המבוטח בהצעת ביטוח

 64. התיישנות תביעות ביטוח אחריות

 65. חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981

 66. ביטוח ימי ותביעות - עורך דין

 67. הפרשות לקרן ביטוח פועלי בניין

 68. חלוקת אחריות ביטוח גורר ונגרר

 69. אישור העדר תביעות כתנאי לביטוח

 70. הכחשת שיחת טלפון עם חברת ביטוח

 71. הסתרה של עניין מהותי ע"י המבוטח

 72. ביטוח נזקי הובלה מישראל לארה''ב

 73. גביית יתר של תשלומי פרמיית ביטוח

 74. זכות הגישה לערכאות בתביעות ביטוח

 75. הוראות המפקח על הביטוח מכתב דחייה

 76. הסכמה להארכת התיישנות תביעת ביטוח

 77. המשך גביית פרמיה לאחר מקרה הביטוח

 78. קבלת תגמולי ביטוח גבוהים מסכום הנזק

 79. חובת אזהרה לגבי מועדי התיישנות ביטוח

 80. טענת מסירת גרסא שקרית עקב היעדר ביטוח

 81. סעיף 16 לחוק חוזה הביטוח קולקטיב פסיקה

 82. תקנות ביטוח נפגעי חיסון, התשנ''ג-1992

 83. המעמד המשפטי של הנחיות המפקח על הביטוח

 84. תחולת הנחיות המפקח על הביטוח בתיקי פלת''ד

 85. צו הפיקוח על עסקי ביטוח (פקדונות), התשמ"ב-1981

 86. תקנות מס הכנסה (ניכוי מעמלת-ביטוח), תשכ''ד-1964

 87. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשמ''ד-1984

 88. צו מס הכנסה (קביעת עמלת-ביטוח כהכנסה), תשכ"ד-1963

 89. צו חוזה הביטוח (אי-תחולת הוראות החוק), התשמ"ד-1983

 90. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א-1981

 91. הנטל להוכיח כי תגמולי הביטוח שולמו כדין ולא "בהתנדבות"

 92. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (סדרי דין בערעור), התשמ''ב-1981

 93. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון), התשנ''ח-1998

 94. צו חוזה הביטוח (קביעת סוגי עסקאות עליהן לא יחול החוק), התשמ"ו-1986

 95. צו הפיקוח על עסקי ביטוח (תכניות ביטוח חדשות ושינוי תכניות), התשמ"ב-1981

 96. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (איסור גביית תוספת לדמי הביטוח), התשמ''ג-1983

 97. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), התשמ''ו-1986

 98. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזי ביטוח), התשמ''ב-1981

 99. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דירקטוריון וועדותיו), התשס''ז-2007

 100. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דינים וחשבונות כספיים), התשס''ז-2007

 101. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי) התשס''ח-2007

 102. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי), התשמ''ה-1984

 103. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח), (הוראות לענין מצב רפואי קודם), התשס''ד-2004

 104. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון