בקשה למפקח על המקרקעין לאפשר מכירת דירת מגורים

מומלץ לקרוא את ההחלטה להלן על מנת לקבל ידע בנושא בקשה למפקח על המקרקעין לאפשר מכירת דירת מגורים:

1. זוהי בקשה להורות למפקחת בלשכת רישום המקרקעין ברחובות לאפשר ביצוע פעולות הנדרשות לצורכי מכירת דירת מגורים בכתובת רח' שרה אמנו 138 דירה 3 בעיר מודיעין הידועה גם כגוש 5816 חלקה 10 אשר בבעלות המבקשת לצד ג' ולבטל כל מגבלה אשר הוטלה על המפקחת לביצוע פעולות אלה.

2. לטענת בא-כוחה של המבקשת, המבקשת היא אם חד הורית המתגוררת עם בנה בנכס, היא הבעלים של הנכס ואינה צד לתיק שבנדון אך למרות זאת הוטלו עליה מגבלות המונעות ממנה למכור את הנכס ו זאת ע"י המשיבה.
המבקשת חתמה על הסכם למכירת הנכס למר מאיר פיסו וזאת בתאריך 1.10.10 כאשר ההסכם בוטל בתאריך 27.7.11.
המשיבה ביקשה לתפוס את הנכס אשר בבעלות המבקשת, במסגרת ההליך אותו היא מנהלת נגד מר מאיר פיסו, וזאת למרות שהמבקשת אינה צד לאותו הליך, אינה חייבת למשיבה כספים, עסקת המכר בין המבקשת למר פיסו בוטלה, מר פיסו לא עמד בתשלומים ולפיכך בוטל הסכם המכר בהסכמת הצדדים.
למר פיסו אין כל זכויות בנכס ועל כן, כך לגרסת המבקשת, אין למשיבה כל זכות לעכב את המבקשת מלמכור את הנכס לאחר.

3. למבקשת חובות כלפי בנק לאומי לישראל, חובות הנובעים בין היתר מביטול העסקה עם מר פיסו וכיום, כתוצאה מהצו, המבקשת אינה מסוגלת לשלם את חובותיה מול הבנק.
למרות שהמבקשת אינה חייבת למשיבה דבר והיא צד זר לסכסוך פעולות המשיבה גרמו וגורמות למבקשת נזק רב בכל יום ויום.
ביום 13.6.11 ניתנה החלטה בתיק הוצל"פ, אותו מנהל הבנק כנגד המבקשת, המאשר את מכירת הנכס באופן עצמאי.
בתאריך 19.12.11 ניתן צו פינוי נגד המבקשת בתיק הוצל"פ, אשר הזוכה בו הוא בנק לאומי לישראל.
בתאריך 26.10.11 ניתן צו של בימ"ש זה המורה שלא לבצע כל פעולת רישום בנכס עד למתן החלטה אחרת ולטענת ב"כ המבקשת, בשל צו זה לא ניתן לבצע מכירה של הנכס לצד ג'. על כן גם המבקשת מנועה מלמכור את הנכס ולשלם את חובותיה.

4. אי מכירת הנכס באופן מיידי יגרום לכך כי כונס הנכסים יפנה את המבקשת ואת ילדה מנכס וימכור אותו בערך נמוך ולא כפי שהמבקשת היתה יכולה למוכרו.
המבקשת מצאה קונה פוטנציאלי לנכס המוכן לשלם תמורתו סך של 1,650,000 ₪. לפי מכתב הכוונות של כונס הנכסים, נכון ליום 27.12.11, גובה החוב של המבקשת כלפי בנק לאומי הינו 839,214 ₪ והיתרה בסך 810,886 ₪ היא תמורת המבקשת עבור מכירת הנכס.
על כן, כדי לא לפגוע באופן לא מידתי במבקשת התבקש ביהמ"ש לאפשר ביצוע פעולות בנכס בלשכת רשם המקרקעין ברחובות במטרה לאפשר בכך את מכירת הנכס לצד ג' וקבלת התמורה למבקשת.

5. לחלופין התבקש ביהמ"ש להורות כי לאחר מכירת הנכס לצד ג' ישולם החוב לכונס והיתרה, לאחר תשלום הוצאות עבור המתווך בעסקת המכירה וכן שכ"ט עו"ד עבור טיפול בעסקת המכירה תעבור לנאמנות לבא-כוחה המבקשת – עו"ד (רו"ח) רויטש זאב המטפל בעסקת המכר עבור המבקשת עד למתן החלטה בדבר יתרת התמורה ע"י בימ"ש זה.
לטענת ב"כ המבקשת סירוב לבקשה תגרום לכך כי המבקשת תפונה מהנכס ובכך תיפגע מבחינה כלכלית באופן לא מידתי, כונס הנכסים יבצע את מכירת הנכס במחיר הנמוך משמעותי מערכו האמיתי ויתרת הכסף, שלטענת המדינה שייכת לה, תהיה נמוכה משמעותית.

6. המשיבה מתנגדת לבקשה ומבקשת כי ביהמ"ש יורה על איסור ביצוע כל פעולה בנכס הנ"ל. לחילופין מבקשת המשיבה כי יתקבל המתווה שהוצע ע"י בא-כוחה של המבקשת בתגובה שנשלחה לביהמ"ש ביום 3.11.11.
לטענת המשיבה, מר מאיר פיסו רכש מהמבקשת את זכויותיה בנכס ונרשמה לטובתו הערת אזהרה במרשמי לשכת רישום המקרקעין ברחובות.
בתאריך 9.3.11 הורה בימ"ש זה על איסור כל פעולה בנכס במרשמי רשם המקרקעין לאור החשדות הקיימים כנגד מר מאיר פיסו. בהתאם לכך גם נרשמה, ביום 14.3.11, הערה במרשמי רשם המקרקעין.
ביום 10.7.11 חתם מר מאיר פיסו על הסדר בו נתן הסכמתו להארכת תוקפו של הצו עד לתאריך 14.6.11, וביום 22.9.11 האריך ביהמ"ש את תוקפו של הצו עד המועד הנ"ל.

7. לטענת בא-כוחה של המשיבה מר מאיר פיסו פעל להברחת הנכס על אף הסכמתו מיום 14.6.11 ובניגוד לצו שהוצא ע"י בימ"ש זה.
למשיבה התברר כי ביום 8.8.11 נמחקה הערת האזהרה נשוא הצו ביחד עם הערת האזהרה שהיתה רשומה לטובתו של מר מאיר פיסו וזאת בניגוד לצו שהוצא כאמור בתאריך 22.9.11.
לטענת המשיבה עולה כי מר מאיר פיסו פעל יחד עם המבקשת להברחת הנכס בניגוד להוראות הצו ודי בכך כדי לדחות על הסף את בקשת המבקשת.

8. לגופו של עניין טוען ב"כ המשיבה כי הגם שהמבקשת טוענת כי מצאה קונה המוכן לשלם תמורת הנכס סך של 1,650,000 ₪, הרי עפ"י הערכת שמאי מטעמה של המשיבה שווי הנכס עמד ביום 21.8.11 על סך של 2,175,000 ₪, דהיינו פער של למעלה מחצי מיליון ₪.
גם בכך טוענת המשיבה יש להעיד כי המבקשת פעלה ביחד עם מר פיסו מאיר להברחת הנכס.
לפיכך ביקשה המשיבה מביהמ"ש לדחות את הבקשה למתן צו בהול ולהורות על רישום הצו שהוצא במסגרת ב"ש 1654/11 במרשמי רשם המקרקעין.

9. לחילופין ולמרות האמור לעיל הציעה המשיבה כי הצו שניתן במסגרת ב"ש 1654/11 יישאר בתוקפו ויירשם כלשונו במרשמי רשם המקרקעין ברחובות. כן הציעה כי בהסכם למכירת הנכס בין המבקשת לרוכש העתידי יצוין מפורשות כי מתוך סך כספי התמורה בגין מכירת הנכס יימסר סך של 1,300,000 ₪ לידיו הנאמנות של ב"כ המבקשת והסכום יופקד בחשבון האפוטרופוס הכללי. לאחר הפקדת הסכום תורה המשיבה לרשם המקרקעין להורות על מחיקת הערת האזהרה ממרשמיו.
ב"כ המשיבה הפנה את ביהמ"ש לדו"ח סודי לרבות נספחים ג' ו-י' לאותו דו"ח.

10. בתאריך 26.1.12 התקיים דיון בפניי כאשר ב"כ המבקשת חזר על נימוקיו. ב"כ המבקשת חזר עוד על ההתחייבות שלאחר תשלום ההוצאות האמיתיות שיש למבקשת – שכר מתווך ושכ"ט עו"ד ולאחר התשלום לכונס הנכסים תישמר יתרת הכסף בחשבון נאמנות עד למתן צו ע"י ביהמ"ש. לדבריו המבקשת נמצאת בסיטואציה מאוד קשה בשל צו הפינוי שעומד מעל ראשה וייצא לפועל בתאריך 31.3.12. לדבריו המבקשת ניסתה במשך חצי שנה לפחות למצוא קונה חלופי אך לא הצליחה, שכן השוק לא אפשר זאת וכאשר הערת האזהרה של כונס הנכסים של הבנק אף היא מרתיעה קונים פוטנציאליים להמשיך בעסקה.

11. ב"כ המשיבה חזר על התגובה וחזר על כך שבחודש אוגוסט 2011 נמחקו כל הערות האזהרה הנוגעות לנכס אם כי, ככל הנראה, הדבר נבע מטעות. ב"כ המשיבה חזר והפנה לדו"ח הסודי.

12. לאחר שעיינתי בתגובת המשיבה – במיוחד בסעיפים 8 ו-9, ועיינתי בחומר הסודי שהוצג לי, לא מצאתי אינדיקציה לכך שהמבקשת פעלה להברחת הנכס ביחד עם מר מאיר פיסו. ב"כ המשיבה עצמו ציין כי מחיקת הערות האזהרה נבעה כנראה מטעות ולא הצביע על ראיה לפיה המחיקה בוצעה כתוצאה ממעשה מכוון או במזיד ע"י המבקשת.
העובדה כי להערכת השמאי מטעם המשיבה שווי הנכס גבוה מהסכום שהמבקשת טוענת כי קונה פוטנציאלי מוכן לשלם עבור הנכס עדיין אין בה כדי להצביע על כך שהמבקשת פעלה ביחד עם מר מאיר פיסו להברחת הנכס.
עסקינן בתחום הנדל"ן והסברו של ב"כ המבקשת לפיו מצב השוק לא אפשר מכירה בסכום גבוה יותר וגם הערת האזהרה של כונס הנכסים של הבנק הרתיע קונים פוטנציאליים מתקבל על דעתי.

13. ב"כ המבקשת צירף לבקשתו מסמכים התומכים בטיעוני המבקשת:
כך למשל המכתב שנשלח מבאי-כוחו של בנק לאומי לישראל בע"מ לפיו על המבקשת לשלם סכום של 839,214 ₪ בגין שווי שטר המשכון נשוא תיק ההוצל"פ המתנהל כנגד המבקשת.
כך החלטת רשמת ההוצל"פ מיום 19.12.11 לפיה על כונס הנכסים לפנות את המקרקעין נשוא הבקשה בדרך הקבועה בסעיף 64 לחוק ההוצל"פ.
כך ביחס להוראה לביצוע הליך – הודעת הפינוי שנתקבלה מכונס הנכסים לטובת בנק לאומי לישראל.
וכך ביחס להודעת הפינוי לפיה ביצוע הפינוי נקבע ליום 29.3.12 משעה 08:00 ואילך.

14. גם אם מאיר פיסו עשה פעולות לסיכול החלטת ביהמ"ש והצווים שהוצאו, והדבר לא הוכח אלא רק הועלה בטענות ב"כ המשיבה, הרי כאמור לא הובאה ראיה פוזיטיבית לכך שהמבקשת היתה שותפה למעשים אלה.
העובדה שהמבקשת חייבת למר פיסו סכום של 1,300,000 ₪ כתוצאה מביטול הסכם המכר ביניהם אינה מחייבת בהכרח כי המבקשת תשמש למעשה כגובת חובות עבור המשיבה הטוענת לזכותה בסכום הנ"ל כתוצאה מהצווים שהוצאו ובהמשך לטענות הנטענות כנגד מר פיסו מאיר בתיק החקירה בו עסקינן.

15. אשר על כן, בבואי לאזן אפוא בין זכותה הקניינית של המבקשת, נסיבותיה האישיות והכלכליות, והפגיעה שנפגעה עד כה בצד ג' שאינו חלק מהפרשה לבין זכותה של המשיבה לממש נכסים של מר פיסו מאיר במסגרת העבירות המיוחסות לו שעיקרן עבירות על חוק איסור הלבנת הון, אני סבורה כי המתווה שהוצע ע"י בא-כוחה של המבקשת הוא מתווה ראוי והולם ובכוונתי לאמצו.


16. אשר על כן אני קובעת כי תאושרנה ביצוע פעולות בנכס בלשכת רשם המקרקעין ברחובות במטרה לאפשר את מכירת הנכס לצד ג' וקבלת התמורה ע"י המבקשת.
הוראה זו מופנית למפקחת בלשכת רישום המקרקעין ברחובות.
כן אני מורה כי לאחר מכירת הנכס לצד ג' ישולם החוב לכונס (בשלב זה גובה החוב על פי המסמכים שהוצגו הוא 839,214 ₪). כן תשולמנה ההוצאות עבור דמי התיווך בעסקת המכירה ושכ"ט עו"ד עבור הטיפול בעסקת המכירה. לאחר תשלום הוצאות אלה תועבר היתרה לידיו הנאמנות של עו"ד רויטש זאב אשר יפתח לשם כך חשבון נאמנות וזאת עד למתן צו שיפוטי אחר.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת דירת מגורים

 2. צו כניסה לדירה

 3. נזק לגגון בדירה

 4. עורך דין הסכם דירה

 5. תביעה על צביעת דירה

 6. שימוש בדירה ללא רשות

 7. שטח דירה קטן מהמובטח

 8. החזקה בדירה ללא רשות

 9. כניסה לדירה ללא רשות

 10. רישום דירה על שם קטין

 11. ויתור על זכויות בדירה

 12. התחזות לבעלים של דירה

 13. ביטול רשות לגור בדירה

 14. זיכוי מעבירת פיצול דירה

 15. הגדרת דירת מגורים מזכה

 16. נזקים במהלך הובלת דירה

 17. הצעה אמיתית לרכישת דירה

 18. הכרה בדירת מגורים יחידה

 19. הצהרת זכאות זכויות בדירה

 20. זכות בלתי הדירה במקרקעין

 21. רשות בלתי הדירה במקרקעין

 22. אישור זכויות לקניית דירה

 23. תביעה להצהרת בעלות בדירה

 24. מכירת דירה עם חריגות בניה

 25. חובת ציון שטח הרצפה בדירה

 26. ביטול קניית דירה על הנייר

 27. הלוואה לקניית דירה מהמוכר

 28. הסתרת בעיית טרמיטים בדירה

 29. הגדרת הדירות כ"דירות מדרון"

 30. פיצול דירה ל-5 יחידות דיור

 31. הודעה על העברת החזקה בדירה

 32. אי הכרה בדירת מגורים מזכה

 33. קניית דירה בפלורידה - תביעה

 34. עיכוב של שנתיים במסירת דירה

 35. התחייבות לרישום זכויות בדירה

 36. התיישנות רישום בעלות על דירה

 37. זכויות בחלל שנוצר מתחת לדירה

 38. כניסה בכוח לדירה ע''י מעקלים

 39. מס מכירת דירה בין קרובי משפחה

 40. בקשה להרחבת דירת מגורים במקרקעין

 41. הסתרת חריגות בניה בדירה מהקונה

 42. סיוע לרכישת דירה לפי מספר אחים

 43. העברת תכולת דירה מארה''ב לישראל

 44. ביטול קניית דירה בגין איחור במסירה

 45. סעיף 49 א - מכירת דירת מגורים מזכה

 46. פיצוי בגין ניהול מו''מ לקניית דירה

 47. פטור לדירת מגורים מזכה - זכות אישית

 48. חוסר התאמה בין שטח הדירה למה שהובטח

 49. תוספת סיוע לזכאים שלא הצליחו לרכוש דירה

 50. העברת בעלות פיקטיבית של דירה מבעל לאישה

 51. צו מבית המשפט למכירת דירה במכירה פומבית

 52. פיצויים ללא הוכחת נזק מסירת דירות באיחור

 53. דרישת תשלום שלא כדין ביום קבלת המפתח לדירה

 54. נדחתה תביעה להצהרה לזכאות להירשם כבעל דירה

 55. האם צנרת מקרר נחשבת לאינסטלציה של הדירה ?

 56. איחור במסירת דירות בגלל בניית קומות נוספות

 57. עד לאיזה רום משתרעת זכותו של הדייר בשטח שהוצמד ?

 58. בקשה למפקח על המקרקעין לאפשר מכירת דירת מגורים

 59. טענה כי התובעים אפשרו להם להתגורר בדירה ללא תשלום

 60. לטענת התובע, הדירה נצבעה בצבע "מזעזע – כחול מטאלי"

 61. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון