פציעת קרסול במשחק כדורגל

פציעת קרסול במשחק כדורגל
1. בפני ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים במסגרת תביעת נכות מעבודה מיום 24.3.04 (להלן: "הועדה לעררים"), אשר החליטה לדחות את ערעורו של המערער.

2. הרקע העובדתי:


2.1 בתאריך 23.6.02 נפגע המערער, במשחק כדורגל במסגרת עבודתו בחברת החשמל, בקרסול רגלו השמאלי (להלן: "הפגיעה הראשונה")
2.2 הפגיעה הראשונה הוכרה כתאונת עבודה ולמערער אושרו דמי פגיעה לתקופה של 5 ימים, מיום 24.6.02 ועד 28.6.02.
2.3 בתאריך 23.10.02 נפגע המערער פעם נוספת במשחק כדורגל, במסגרת עבודתו ושוב בקרסולו השמאלי.
2.4 המערער נותח בתאריך 27.11.02 ע"י ד"ר רפאל טיין אורטופד מנתח בהרצליה – מדיקל סנטר.
2.5 המערער נבדק ע"י הועדה הרפואית מדרג I אשר קבעה למערער נכות כדלקמן:
נכות זמנית: בשיעור 30% מיום 2.11.02 ועד 26.11.02 וכן מיום 11.1.03 ועד 28.2.03.נ

נכות צמיתה: בשיעור 10% החל מיום 1.3.03.
2.6 המשיבה הגישה ערר על החלטה זו, בטענה כי הועדה מדרג I טעתה בהחלטתה מאחר ולא בדקה את עברו הרפואי של המערער. בתאריך 24.3.04 זומן המערער לבדיקה בועדה לעררים.
2.7 הועדה לעררים קבלה את הערר, בטלה את שיעור הנכות לצמיתות וקבעה למערער 0% נכות.
על החלטה זו הוגש הערעור שבפנינו.

3. עיקרי טענות המערער
3.1 ב"כ המערער טוען כי הועדה לעררים טפלה מלכתחילה במערער מתוך דעה קדומה וללא כל בדיקה ממשית. ב"כ המערער טוען כי הועדה לעררים ציינה כי המערער נפגע ביוני 2002, אולם לא הגיש תביעה. לטענתו קביעת הועדה אינה נכונה מאחר והמערער הגיש תביעה והדברים מתועדים אצל המשיבה. לטענתו קביעה זו יצרה אצל הועדה, רושם שלילי כלפי המערער.
3.2 ב"כ המערער טוען כי שגתה הועדה בכך שקבעה כי שבר הניתוק נגרם בחודש יוני 2002 מאחר והפגיעה היתה קלה והמערער המשיך לתפקד באופן מלא ולעומתה הפגיעה בחודש אוקטובר היתה הפגיעה הקשה אשר בעקבותיה נותח המערער ושהה בחופשת מחלה. לטענתו הפגיעה בחודש אוקטובר גרמה לשבר הניתוק.
3.3 ב"כ המערער טוען כי גם אם השבר נגרם בחודש יוני 2002, אין בכך כל פסול ואין בטענה זו של ועדת הערר כדי להצדיק את ביטול הנכות היציבה שנקבעה ע"י הועדה מדרג I מאחר וגם הפגיעה מחודש יוני 2002 הוכרה ע"י המשיבה.
3.4 ב"כ המערער טוען כי הועדה התעלמה מהמסמכים הרפואיים הרלבנטים (נספחים ג'-ו'), לא התיחסה אליהם, לא הזכירה אותם בפרוטוקול ולא נמקה את החלטתה.
3.5 ב"כ המערער טוען כי שגתה הועדה בכך שהתעלמה לחלוטין מקביעתה ומהמלצותיה של הועדה מדרג I אשר בדקה את המערער כחודשיים ומחצה קודם לכן ותמוה הדבר כי שתי ועדות מוסמכות מגיעות למסקנות כל כך שונות.
3.6 ב"כ המערער טוען כי שגתה הועדה בכך שלא קבעה למערער שיעורי נכות זמנית לתקופה של 6 יום בין התאריכים 23.10.02 ועד 1.11.02 ובין התאריכים 27.11.02 ועד 10.1.03.
3.7 בנוסף מבקש ב"כ המערער להשיב את שיעור הנכות הצמיתה ל- 10% כפי שנקבע ע"י הועדה מדרג I, או לחלופין להשיב את ענינו של המערער לדיון בפני ועדה רפואית לעררים בהרכב חדש.

4. ואילו בתמצית טענות המשיב
4.1 ב"כ המשיב טוענת כי כבר לאחר התאונה הראשונה שהיתה למערער ב- 23.6.02 נמצא שבר הניתוק והועדה התרשמה מהבדיקה שהתפקוד מלא לחלוטין בקרסול שמאל.ב
4.2 באשר לנכות הזמנית טוענת ב"כ המשיב כי הועדה לעררים משאירה את אחוזי הנכות כמו הועדה מהדרג ה-I ומציינת כי שיעורי נכות זמנית זו קביעה רפואית אשר נמצאת בסמכות הועדה בהתאם לבדיקתה. בנוסף מצינת כי הנכות הזמנית נקבעת רק בתום תקופת דמי הפגיעה.
4.3 ב"כ המשיב מציינת כי רשימת המסמכים בהם עיינה הועדה מצויינת בסעיף 12 לפרוטוקול ונספח ה' איננו חוות דעת, אך למרות זאת נכלל בין יתר המסמכים אשר עמדו בפני הועדה.

5. המסגרת המשפטית:
5.1 סעיף 118 לחוק הביטוח הלאומי {נוסח משולב}, התשנ"ה – 1995 (להלן-החוק) שכותרתו "קביעת דרגת נכות מעבודה" קובע לאמור:
"א. רופא או ועדה רפואית, יקבעו לפי כללים שנקבעו בתקנות -
1. אם הנכות נובעת מהפגיעה בעבודה ובאיזו מידה.ו
2. את דרגת הנכות לענין סימן זה, לפי מבחנים ובהתאם
לעקרונות שהשר קבע לאחר התייעצות עם שר הבריאות.נ
(א1) קביעה כאמור בסעיף קטן (א) תעשה אם המבוטח הגיש תביעה לפי סעיף 104 (א) וכן אם המוסד או הנכה הגישו תביעה לקביעה מחדש של דרגת הנכות"
5.2 סעיף 123 לחוק שכותרתו "ערעור" קובע, כי החלטת הועדה הרפואית ניתנת לערעור בשאלה משפטית בלבד. סמכות הועדה היא סמכות מקצועית – רפואית המחייבת לימוד העובדות, ניתוחן ותרגומן של הפגימות והליקויים לשפת אחוזי הנכות (דב"ע לח/01-65 יהושע זינגר – המל"ל, פד"ע ז' 213).ב
5.3 במסגרת סמכותו לדון ב"שאלה משפטית" בלבד, בוחן בית הדין האם טעתה הועדה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה (עב"ל 10014/98 יצחק הוד – המל"ל, פד"ע לד 213). אך כאשר נראה על פני הדין וחשבון שהועדה התייחסה לפגימות השונות שפקדו את המערער והעריכה, לפי שיקול דעתה הרפואי, את מידת הנזק (באחוזי נכות) שנגרם על ידי הפגימות ואם לא נראית אי התאמה בולטת או סתירה גלויה בין הממצאים הרפואיים – עובדתיים שנמצאו והמבחנים שהופעלו – אזי אין מקום לטענה, כי ישנה שאלה של חוק המצדיקה התערבות בית הדין (דב"ע לג/40-0 יוסף דולזר – המל"ל, פד"ע ד
407).ו

מן הכלל או הפרט
6. בטרם נדון בערעור לגופו, נציין כי בקדם הערעור זנח ב"כ המערער את טענתו באשר לתקופת הנכות הזמנית וזאת לאור הערת בית הדין כי התקופה שבה קיבל המערער דמי פגיעה אינה יכולה לחפוף לתקופת הנכות הזמנית. לאור כך, אין אנו נדרשים להכריע בשאלת הנכות הזמנית אשר נקבעה למערער.

7. לאחר שעיינתי בכתב הערעור, בפרוטוקל הועדה ובפרוטוקול קדם הערעור בפני כב' הרשמת ולך, שוכנעתי כי יש לדחות את הערעור. קביעתה של הועדה הרפואית מחייבת את בית הדין ובבואי לבחון את חוות דעתה, נחה דעתי, כי לא נפלה טעות בשאלה שבחוק והועדה לא התעלמה מהוראה המחייבת אותה.

8. לא מצאנו בנימוקי הערעור שום נימוק משפטי להתערבות בקביעת דרגת הנכות של המערער, אשר נקבעה ע"י הועדה הרפואית לעררים. מעיון בפרוטוקול הועדה עולה כי היא התיחסה למסמכים הרפואים שבפניה ונמקה את החלטתה כך:
"הועדה עיינה עיון היטב ב ד.ר שהומצא לה מיום 24.6.02 דהיינו 4 חודשים לפני התאונה נשוא התביעה ומתברר שאותו שבר נתוק שהיה בצילומי 10/02 מופיע בצורה זהה לחלוטין ב- 6/02 ולכן אין כל ספק ששבר נתוק הנ"ל נגרם ב- 6/02 ולא ב- 10/02... הועדה בדיעה שהשבר הנתוק נגרם ב- 24.6.02. בבדיקתה התרשמה הן מתפקוד מלא לחלוטין של הקרסול השמאלי וגם מצילומים מאוחרים, נראה שהפרגמנט הוצא והורחק בארטרוסקופיה".נ

9. על פי ההלכה הפסוקה, קביעתה של ועדה רפואית בדבר דרגת הנכות מחייבת את בית הדין (עב"ל 9/60 המל"ל – שאול כליף, פב"ל ו 39) ואין בית הדין רשאי לשמוע ראיות הבאות לסתור את קביעת הועדה הרפואית או לעקפה, כן לא ישים בית הדין עצמו מומחה לרפואה ולא יקבע דרגת נכות (דב"ע לו/6-0 רובחי אלחטיב – הועדה הרפואית לערעורים והמל"ל, פד"ע א 157; פב"ל יא 337) ולא יעמיד דעתו תחת דעתה של הועדה לענין ממצא עובדתי מבחינה רפואית (דב"ע ל/11-0 צבי סימן טוב – המל"ל פד"ע ב' 133).ב

10. אשר לטענת ב"כ המערער כי הועדה לא התיחסה למסמכים הרפואים הרלבנטיים ולא נמקה את החלטתה, טענה זו אין בידי לקבל. בסעיף 12 לפרוטוקול הועדה מצוינים כל המסמכים הרפואיים אשר עמדו בפני הועדה וחזקה עליה כי עיינה במסמכים אלו. ההלכה הפסוקה היא כי ועדה רפואת חייבת להתייחס התיחסות עניניית ומנומקת, רק לחוות דעת רפואית אשר הוגשה לה (דב"ע ל/15-0 אשר בטרמן - המוסד, פד"ע ב' 147). אופן ההתיחסות מושפע בנסיבות המקרה וייתכן להתייחס אליה גם במלים קצרות.ו

11. משלא נפלה טעות משפטית בהחלטת הועדה הרפואית לעררים, דין הערעור להדחות.נ

12. באשר לקביעה הרפואית לפיה השבר מקורו בתאונה הראשונה - ב"כ המערער מופנה לעצתה של ב"כ המשיב בקדם הערעור, ולפיה על התובע להגיש תביעה לקביעת אחוזי נכות בגין התאונה הראשונה וזאת בהסתמך על החלטת הועדה הרפואית הנוכחית.ב

13. אין צו להוצאות.ו

ניתן היום ב' בכסלו, תשס"ה (15 בנובמבר 2004) בהעדר הצדדים.נ
אילן איטח, שופט      

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול בוררות כדורגל

 2. פציעה במשחק כדורגל

 3. פציעה בכדורגל ילדים

 4. שבר ביד במשחק כדורגל

 5. שחרור ממועדון כדורגל

 6. התפרעות אוהדי כדורגל

 7. פיצויים למאמן כדורגל

 8. זכויות בקבוצת כדורגל

 9. תביעה נגד קבוצת כדורגל

 10. תאונת כדורגל בבית ספר

 11. סיבוב ברך במשחק כדורגל

 12. עורכי דין כדורגל מומלץ

 13. מוות אחרי אימון כדורגל

 14. פיטורי מאמן כושר כדורגל

 15. הסכם סוכן שחקנים כדורגל

 16. פציעה במשחק כדורגל בצבא

 17. תאונת דרכים שוער כדורגל

 18. ביטול הפחתת נקודות ליגה

 19. ביטוח פציעת שחקן כדורגל

 20. פציעה בברך במשחק כדורגל

 21. לשון הרע נגד שופט כדורגל

 22. פציעת קרסול במשחק כדורגל

 23. תביעה נגד בית''ר ירושלים

 24. שבר ביד בגלל פגיעת כדורגל

 25. פציעת כדורגל - ביטוח לאומי

 26. פציעת כדורגל - ביטוח לאומי

 27. פרישת שחקן כדורגל בגלל פציעה

 28. תביעת נזיקין של שחקן כדורגל

 29. פיצויי פיטורים לשחקני כדורגל

 30. סיווג קבוצת כדורגל לצורכי מס

 31. פיצויי פיטורים שדרנית כדורגל

 32. זריקת אבן על ילד במשחק כדורגל

 33. הפקדת ערובה ע''י קבוצת כדורגל

 34. תאונת דרכים שחקן כדורגל מקצועי

 35. קרע ברצועה הצולבת לשחקן כדורגל

 36. פציעה קשה של אוהד במשחק כדורגל

 37. פציעה באשכים במהלך משחק כדורגל

 38. מי אחראי על פציעת שחקן כדורגל ?

 39. פיצוי מוסכם בחוזה עם שחקן כדורגל

 40. נפילה בחדר הלבשה של קבוצת כדורגל

 41. פציעת כדורגל בגלל תנאי מגרש גרועים

 42. מעמד שחקן כדורגל מושאל לקבוצה אחרת

 43. סירוב חברת הביטוח לשלם לשחקן כדורגל

 44. הקרנת משחקי כדורגל במקומות ציבוריים

 45. מוזיקה במשחקי כדורגל - זכויות יוצרים

 46. עבודות חפירה לצורך הכשרת מגרש כדורגל

 47. הכרה בפגיעת במשחק כדורגל כתאונת עבודה

 48. פציעת אוהד כדורגל התפרצות אוהדים למגרש

 49. תביעה בגין כרטיסים למשחק כדורגל למונדיאל

 50. פיצויי פיטורים על תקופת השאלת שחקן כדורגל

 51. פיצויים לשחקן כדורגל אשר נפצע במשחק אימון

 52. ביטוח שחקן כדורגל שנאלץ לפרוש עקב פציעה קשה

 53. סכסוך כספי בין שחקן לבין יו''ר מועדון כדורגל

 54. קיוסק ליד מגרש כדורגל - תשלום דמי שימוש ראויים

 55. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון