פיטורי סייעת בגין מחלה

פיטורי סייעת בגין מחלה
1. התובעת עבדה בשירות הנתבעת כסייעת לגננת, ופוטרה מעבודתה.

בתביעה שבפנינו עותרת התובעת למתן סעד הצהרתי לפיו פיטוריה בטלים ומבוטלים בגין שורה של פגמים שלטענתה נפלו בהם , ולמתן צו עשה אשר יורה לנתבעת להשיבה לעבודתה.2. להלן העובדות שאינן שנויות במחלוקת בין הצדדים -

א) התובעת החלה לעבוד בשירות הנתבעת בתפקיד של סייעת לגננת בחודש 10/00.נ
התובעת התקבלה לעבודה כמחליפה של סייעת לגננת אשר נעדרה מעבודתה בגין מחלה ממושכת.ב
ב) החל ממועד תחילת העסקתה של התובעת ועד לחודש 08/03 , שולם לה שכר יומי בהתאם לימי עבודתה בפועל.ו
מעיון בתלושי השכר עולה שהתובעת בדר"כ עבדה ימים בודדים בלבד במהלך חודשי הקיץ (יולי ואוגוסט) , וגם ביתר חודשי השנה לא עבדה חודשי עבודה מלאים.נ
כך , למשל , בשנה"ל 2000-2001 עבדה התובעת בממוצע ב – 13 ימי עבודה בחודש , ובשנה"ל 2001-2002 עבדה בממוצע 18.5 ימים בחודש , ובשנה"ל 2002-2003 עבדה התובעת בממוצע 15.5 ימים בחודש.ב
מהחל מחודש 09/03 ועד לחודש עבודתה האחרון שולם לתובעת שכר חודשי לפי היקף משרה של 83%.ו
ג) ביום 19/94/04 קיבלה התובעת מכתב שנערך ע"י ראש המועצה ביום 18/04/04 ולשונו כדלקמן –
" מעיון בתיק האישי שלך נוכחתי לדעת שהמשכת לעבוד לאחר תאריך 30/11/03 מבלי לחדש את חוזה ההעסקה שפג תוקפו ב – 30/11/03 דבר שאינו מקובל ואינו מתיישב עם הנוהל התקין. על כן הנני להודיעך שעבודתך תסתיים ב – 30/04/04" (להלן: "מכתב הפיטורים").נ
ה) מיד עם תום עבודתה של התובעת , אויש תפקידה ע"י עובדת אחרת.ב
ו) התובעת ונציגיה, וכן ועד עובדי הנתבעת הודיעו לנתבעת על התנגדותם לפיטורים , אולם הנתבעת לא חזרה בה מהחלטתה לפטר את התובעת.ו
ז) התביעה שבפנינו הוגשה ביום 16/06/04 , יחד עם בקשה למתן סעד זמני אשר נדונה ונדחתה לגופה.נ


3. להלן תמצית טענות התובעת אשר לפגמים אשר נפלו בפיטוריה -

א) על פיטוריה חלות הוראות ס' 144א' לצו המועצות המקומיות.ב
מכוח הוראות אלה , חייב היה ראש המועצה לקבל את אישורה של מליאת המועצה או של ועדה מיוחדת לענייני עובדים לפיטוריה , ומשלא נעשה הדבר – הרי שלא נעשו הפיטורים כדין ואין להם תוקף.ו

ב) יש מקום לראותה כעובדת קבועה בשירות הנתבעת , ובתור שכזו חלות על פיטוריה ההוראות בחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות אשר נוגעות לפיטורי עובדים קבועים.נ
בגדרן של ההוראות האמורות – מצוייה חובת ההיועצות עם ועד העובדים – בעוד שהנתבעת לא נועצה עם הועד לעניין פיטורי התובעת , אשר פוטרה בניגוד להתנגדות ועד העובדים.ב

ג) עובר לפיטורי התובעת – היה על הנתבעת לערוך לה שימוע , אלא שדברי התובעת כלל לא נשמעו והיא לא קיבלה הזדמנות להשמיעם.ו

ד) הנתבעת פעלה, לעניין פיטורי התובעת , בחוסר תום לב ובהעדר הגינות.נ
הנתבעת לא שקלה אפשרויות חלופיות להעסקת התובעת.ב
התובעת פוטרה ללא סיבה מספקת , באמצעה של שנת לימודים.ו

ה) לעניין קבלת הסעד של אכיפת יחסי העבודה, מאזן הנוחות נוטה לטובת התובעת, שכן לא ניתן לתקן הפגמים שנפלו בפיטוריה על דרך פסיקת פיצוי כספי.נ
ככל שיוענק לתובעת הסעד המבוקש – יהא בכך משום שמירה על המצב הקיים , ולנתבעת לא יגרם כל נזק.ב


4. להלן תמצית טענות הנתבעת –

א) דין התביעה להידחות מחמת שיהוי בהגשתה.ו

ב) התובעת לא הייתה עובדת קבועה , אלא הועסקה על פי חוזה אישי לתקופה מוגבלת , על פיו הנתבעת יכולה הייתה לזמנה לעבודה מעת לעת , ובאותה מידה גם להפסיק ולזמנה , מבלי שיהא צורך בקיומה של סיבה כלשהי לעניין זה.
על כן, לא חלות על פיטוריה הוראות הדין המתייחסות לפיטורי עובדים קבועים.

ג) החל מיום 01/09/03 הסכימה הנתבעת להעסיק את התובעת בעבודה זמנית עד ליום 30/11/03 , כאשר הודע לה כי באותו המועד תסתיים העסקתה ללא התראה נוספת.
דע עקא שבחודש 11/03 נערכו במועצה בחירות ונבחר ראש מועצה חדש , אשר במסגרת טיפולו בתכנית הבראה של המועצה ובדיקת איוש משרות ע"י עובדיה התברר שהתובעת עובדת ללא אישור מחודש 12/03 ואילך.
בעקבות זאת הודע לתובעת על סיום העסקתה.

ד) הנתבעת עומדת , כפי הנראה , לסגור מספר גנים בתחומה ולהפסיק העסקתן של עוזרות גננות נוספות.


5. מעמדה של התובעת ואופי העסקתה –

כעולה מהאמור לעיל , הצדדים חלוקים באשר לשאלה שבכותרת.
התובעת, מצד אחד, מבקשת לדון בעניינה כאילו הייתה עובדת קבועה של הנתבעת לכל דבר ועניין, בעוד שהנתבעת, מצד שני, טוענת כי מדובר בעובדת שהתקבלה לעבודה בהיקף בלתי מוגדר , על מנת שתחליף עובדות שנעדרו מעבודתן , מעת לעת ולפי קריאה.

נאמר כי הראיות שהוצגו בפנינו בסוגייה דלעיל - דלות.
לא הוצג בפנינו כל מסמך אשר מתעד את קבלת התובעת לעבודה ובו הועלו על הכתב תנאי העסקה אלו או אחרים , וודאי שלא תקופת העסקה זו או אחרת, וכפי הנראה אין בנמצא מסמך שכזה.
המסמך היחידי שהוצג הינו מכתב לתובעת אשר מודיע לה על העסקתה מיום 01/09/03 עד ליום 30/11/03 , בהיקף משרה של 83% , מסמך אשר התובעת טענה בפנינו כי מעולם לא נמסר לה , וכי ראתה אותו לראשונה כאשר צורף לכתב ההגנה.

התובעת טענה כי כמעט לכל אורך תקופת עבודתה , ובעיקר בשנות עבודתה האחרונות, עבדה באותו הגן ועם אותה הגננת, וכי עבדה בכל הימים בהם הגן היה פעיל.
דע עקא שבעדותה בפנינו הודתה כי התקבלה לעבודה כמחליפה של סיעת שנעדרה העדרות ממושכת בגין מחלה, וכי לא עבדה משך כל שנות עבודתה באותו הגן אלא שעברה בין מספר גנים והחליפה מספר סייעות ,בהתאם להוראות שקיבלה ממרכז הגנים (ראה , למשל , עדותה בעמ' 2 לפרוטוקולשורה 18 ואילך).
כאמור לעיל , מתלושי השכר של התובעת עולה , לאורך כל תקופת עבודתה , עבודה בהיקף שאיננו מלא כלל ועיקר ובמספר ימים משתנה מדי חודש (למעט בתקופה שמחודש 09/03) , עובדה שהתובעת ביקשה להסביר בריבוי חופשות חג בהן הגנים היו סגורים אלא שהסברה זה לא התקבל על דעתנו , והעדפנו , בעניין זה , את גרסתו של מנכ"ל המועצה בעדותו , לפיה היקף החופשות בגנים של המועצה היה כמקובל בכלל מערכת החינוך.

מהאמור לעיל , במצטבר , עולה, אם כן, תמונה הקרובה יותר למצג שביקשה הנתבעת להציג מאשר לזה שהתיימרה התובעת להציג.
כך או אחרת , לא הוכח בפנינו כי מדובר בעובדת שהתקבלה למשרה הפנויה בתקן , וודאי שאין מדובר בעובדת בעלת מעמד של "עובד קבוע" כהגדרתה של התובעת.
כמו כן הוכח בפנינו כי התובעת שובצה כמחליפה של מספר סייעות במספר גני ילדים.


6. ההחלטה לפטר את התובעת –

בהקשר זה הוצהר ע"י מנכ"ל המועצה הנתבעת הדברים הבאים –
"בשנת הלימודים האחרונה פרשה אחת העוזרות לגימלאות. לפני פרישתה
נהגה עוזרת זו להעדר רבות מהעבודה בעיות רפואיות, ומשום כך נקראה
התובעת להחליפה כמעט באופן קבוע.
לאחר פרישתה לגמלאות התפנתה משרתה של אותה עוזרת ולכן החליטה
המועצה להמשיך בהעסקת התובעת באופן זמני מיום 1.9.03 ועד ליום
30.11.03 דהיינו עד לאחר הבחירות כך שלאחר מכן ניתן לפרסם מכרז אם
יהיה צורך, זאת בהתחשב בהנחיות משרד הפנים בכל הנוגע לתוכנית
ההבראה שהייתה בפתח, ובכל מקרה כדי שהמועצה החדשה תוכל לתכנן את
צעדיה לקראת הקדנציה החדשה.
ואכן הסכימה המועצה להמשיך ולהעסיק את התובעת בעבודה זמנית
בתפקיד עוזרת לגננת בשיעור משרה של 83% מיום 1.9.03 ועד ליום 30.11.03
כאשר במועד זה מופסקת עבודתה באופן אוטומטי לאל כל התראה נוספת.
ובלשון המכתב מהמועד הנ"ל:
"... הנני להודיעך כי הוסכם על העסקתך הזמנית בתפקיד עוזרת לגננת בביתו של מר
לטיף מטאנס בשיעור משרה 83% החל מיום 1.9.03 ועד ליום 30.11.03 ואז מסתיימת
עבודתך ללא כל התראה אחרת.
עלייך לפנות למועצה לצורך השלמת הטפסים הדרושים...".
הבחירות למועצה התקיימו בחודש 11/03 וראש המועצה נכנס לתפקידו
בתחילת חודש 12/03.
במהלך החודשים הראשונים של הקדנציה הנוכחית של המועצה, ובמהלך
הכנת ההכנות לקראת תוכנית ההברה בהתאם לדרישת משרד הפנים, עשתה
המועצה בדק בית לגבי דרכים לקיצו. במספר העובדים. במהלך הבדיקה
התברר למועצה כי התובעת המשיכה בעבודתה ללא כל אישור מטעם
המועצה. כן התברר לה כי המועצה שילמה לה שכר בעבור אותה תקופה החל
מחודש 12/03 ואילך.
לאחר שהתברר למועצה כי תקופת העסקתה של התובעת הסתיימה בחודש
11/03 , והואיל והמועצה מתכננת תוכנית הבראה להבראתה, ובדעתה
לצמצם את מספר העובדים, הודע לתובעת כי תקופת העסקתה הסתיימה
וכי למעשה המשך עבודתה היה בניגוד להסכמת המועצה".

עדותו של מנכ"ל המועצה לא נסתרה ולא הופרכה.
אמנם, התובעת טענה כי לא קיבלה את המכתב בו הודעו לה תנאי העסקתה, אלא שיחד עם זאת לא הציגה כל מסמך אאחר , ואף לא התיימרה לטעון כי הוסכם עימה אחרת או הובטח לה אחרת.

כבר כעת נאמר, כי מקבלים אנו את טענת התובעת לפיה היה מקום לערוך לה שימוע עובר לקבלת ההחלטה לפטרה , ושומא היה על הנתבעת לאפשר לה להשמיע טענותיה ולתת לה הזדמנות לבטל את רוע הגזירה ולשכנע את הנתבעת לחזור בה מהחלטתה לפטרה.

יחד עם זאת , איננו סבורים שמוצדק יהיה , חרף הפגם האמור בהליך הפיטורים, וגם אם נקבל את טענתה הנוספת של התובעת לפיה שומא היה על ראש המועצה לקבל אישור לפיטורים (בין אם של מליאת המועצה ובין אם של ועדה מיוחדת לעניין זה) – לאכוף על הנתבעת את המשך העסקת התובעת.

העובדה שהנתבעת מצוייה במהלך גיבושה וביצועה של תוכנית הבראה לא מצוייה במחלוקת, והעובדה שמהלך זה כרוך בפיטורי עובדים וייעול המערכת שכולל גם צמצום של חלק מגני הילדים גם היא לא שנויה במחלוקת.

ב"כ התובעת טען, אמנם, בסיכומיו, כי התובעת לא פוטרה בגין תכנית ההבראה אלא בגלל הרצון ל"התחמק" מהקניית מעמד של עובדת קבועה –
אולם יש להבחין בין פיטורי עובדים אשר מועסקים שלא על פי התקן או מחליפים עובדים שהועסקו על פי תקן (כפי שנראה שהיה בעניינה של התובעת) – לבין פיטורי עובד בחוסר תום לב מתוך כוונה ברורה לשלול ממנו זכויות – כפי שטוענת התובעת שנעשה בענייננו – כוונה שלא הוכחה כלל ועיקר.

הלכה פסוקה היא , שגם מקום בו נפלו פגמים מנהליים ואף מהותיים בפיטורי עובד ציבור – לא בכל מקרה מוצדק יהא לצוות על ביטולם ואכיפת יחסי העבודה בין הצדדים.
סבורים אנו שבהתחשב בעובדה שתביעת התובעת הוגשה מספר חודשים לאחר שנודע לה על פיטוריה , בשלב שבו כבר הועסקה עובדת אחרת במקומה , כמו גם אופיו של מעמדה כפי שתואר לעיל – מטה את מאזן הנוחות לטובתה של הנתבעת .

יתכן שהיה מקום – נוכח העדר קיומו של השימוע ונוכח העדר קבלת האישור לפיטורי התובעת – לפסוק לתובעת פיצוי כלשהו – אלא שהתביעה בפנינו לא כללה עתירה לסעד כספי מכל סוג שהוא.


7. בהתחשב באמור לעיל – דין התביעה שבפנינו – להידחות.

בנסיבות העניין – החלטנו שלא לתת צו להוצאות.


8. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דיננו זה , עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת עותק פסק הדין.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיטורי סמנכ''ל

 2. פיטורי מנהל סניף

 3. פיטורי אחות קבועה

 4. פיטורי עובדת צהרון

 5. פיטורי משגיח כשרות

 6. פיטורי צמצום בגיל 50

 7. פיטורי סייעת בגין מחלה

 8. פיטורי עובד בעסק משפחתי

 9. פיצוי פיטורין לבעל שליטה

 10. חובת הנימוק בפיטורי צמצום

 11. פיטורי עובד לאחר 5 חודשים

 12. מועד תשלומי פיצויי פיטורין

 13. פיטורי צמצום ללא קושי כלכלי

 14. פיטורי מטפלת בגלל גיל מתקדם

 15. פיטורי עובד שלא הגיע לעבודה

 16. פיטורי עובדים בדרך של הגרלה

 17. פיטורי עובד בכיר בחברה פרטית

 18. נוסח מכתב פיטורין עקב צמצומים

 19. מתי ניתן לשלול פיצויי פיטורין

 20. פיטורי עובד מכירות ללא פיצויים

 21. פיטורי עובד בניגוד לצווי הרחבה

 22. פיטורי מבקר פנים במפלגת העבודה

 23. פיטורי עובד מחמת הרשעה בפלילים

 24. פיטורי עובד נשא איידס עקב המחלה

 25. חזרה לעבודה לאחר פיטורי התייעלות

 26. חישוב פיצויי פיטורין לאיש מכירות

 27. איסור פיטורי עובד עד למתן פסק דין

 28. פיטורי עו''ד לאחר דיון בבית משפט

 29. פיטורי עובדים במסגרת תוכנית הבראה

 30. איסור פיטורי עובדת בטיפולי פוריות

 31. פיטורי עובד אחד בלבד בפיטורי צמצום

 32. פיטורי עובד בשל ביצוע עבירה פלילית

 33. פיטורי עובד לאחר 10 שנים בחברת החשמל

 34. היתר פיטורי עובדת שעברה טיפולי פוריות

 35. פיטורי עובד שהתחיל לעבוד בעבודה נוספת

 36. במסגרת פיטורי העובדים שולמו דמי הסתגלות

 37. תביעה לתשלום פיצוי בגין פיטורין שלא כדין

 38. פיטורי עובד כדי למנוע ממנו לקבל קביעות

 39. פיטורי עורך דין שכיר במשרד אחרי חודשיים

 40. פיטורי עובד בגלל התרעות על ניהול לא תקין

 41. תביעה בגין פיטורי מציל בבריכה עקב הפרות משמעת

 42. תביעה לתשלום פיצויי פיטורין - עבודה במכירות

 43. האם פיטורי התובע נבעו מחמת פנייתו בתביעה נגד בזק ?

 44. תביעה בבית משפט השלום לפיצוי כספי בשל פיטורין לא חוקיים

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון