חוסר התאמה בין שטח הדירה למה שהובטח

חוסר התאמה בין שטח הדירה למה שהובטח
כללי
1. חברת מליסרון בע"מ (להלן: מליסרון) התקשרה בחוזה עם מנהל מקרקעי ישראל לפיו רכשה זכויות בחלקה 58 בגוש 10431 בקרית ביאליק והקימה עליה באמצעות חברת מבני גזית (2000) בע"מ (להלן: מבני גזית) שכונת מגורים המצויה בסמוך למרכז קניות ובילויים "הקריון" וידועה בשם "נאות עופרים". תכנון השכונה כלל רבי קומות, דירות קוטג' חד-משפחתיות, דירות קוטג' דו-משפחתיות והקמת מבני ציבור בעתיד (להלן: הפרוייקט).


2. התובעים, שהיו מעונינים לרכוש דירת מגורים חדשה, ניהלו משא ומתן עם מליסרון באמצעות נציג מכירות של משרד תיווך "אנגלו-סכסון" דרכו שווק הפרוייקט (להלן: אסאיג) וביום 8.2.95 נחתם חוזה מכר לפיו רכשו מתוך מגוון הדירות שהוצעו למכירה בפרוייקט דירת קוטג' במבנה דו-משפחתי (להלן: החוזה והדירה בהתאמה). בשלב המשא ומתן כמו גם בעת חתימת החוזה טרם הוחל בבנייה. מיקום הדירה זוהה בחוזה כחלק ממגרש זמני מספר 622 "בשטח כולל של 496 מ"ר".

3. לטענת התובעים קיימת אי-התאמה בין תאור הדירה כפי שהוצגה בפניהם בשלב הטרום-חוזי ובחוזה לבין מה שקבלו בפועל משום שנתגלו בה ליקויי בנייה רבים. עקב נסיון העבר אין להתיר למליסרון (באמצעות מבני גזית) לתקנם. כמו כן שטח הדירה כולל הגינה קטן מהמוסכם בכדי 50 מ"ר. שטח הדירה בפועל הנו 190 מ"ר בקירוב במקום מחצית המגרש כמוסכם, דהיינו, 248 מ"ר.

4. לבקשת התובעים נבדקה הדירה על ידי המהנדס אביגדור פורת (להלן: המהנדס פורת) אשר ערך שתי חוות דעת בנוגע לליקויי בנייה – ביום 28.3.96 עוד בטרם מסירת החזקה בדירה בה העריך את עלות תיקונם בסך של 3,950 דולר וביום 17.1.97 טרם סיום שנת הבדק. לפי חוות הדעת האחרונה עלות תיקון הליקויים הנוספים המפורטים בה מגיעה לסך של 8,700 דולר. ביום 17.1.97 נערכה גם חוות דעת המתייחסת לירידת ערך הדירה עקב גריעת 50 מ"ר משטחה. לדעתו ירד ערך הדירה בסכום של 40,000 דולר.נ

5. בהסתמך על חוות דעת המהנדס פורת הגישו התובעים תובענה זו נגד מליסרון בה נטען לנזק בסך 12,550 דולר בגין ליקויי בנייה, סך של 40,000 דולר בגין ירידת ערך הדירה, סך של 7,800 ₪ המהווה עלות דיור חלופי בתקופת התיקונים וסך של 16,000 ₪ בגין נזק בלתי ממוני. עם זאת הועמדה תביעתם על סך 102,000 ₪ נכון ליום 6.11.97, שהוא יום הגשת התובענה.ב

המומחים
6. התובעים הגישו כאמור חוות דעת של המהנדס פורת הן לעניין ליקויי בנייה והן לעניין ירידת ערך הדירה. לאחר הגשת התובענה נבדקה הדירה על ידי המהנדס והשמאי אלי תומר, מומחה מטעם מליסרון, אשר מצא בדירה ליקויים בלתי משמעותיים (לטענת האחרונה לא תוקנו עקב סירובם הבלתי מוצדק של התובעים לאפשר להם לעשות כן) שעלות תיקונם מגיעה לסך 8,150 ₪. לעניין שטח חסר לא מצא המומחה מטעם מליסרון אי-התאמה.ו

7. נוכח הפער בין חוות דעת הצדדים מונה בהסכמה המהנדס והשמאי אסא זהר כמומחה מטעם בית המשפט (להלן: המומחה או מומחה בית המשפט). בהתאם לחוות דעתו קיימים בדירה ליקויים. להערכתו עלות תיקונם מגיעה לסך של 20,440 ₪ אם התיקון יבוצע על ידי מליסרון או מבני גזית ולסך 32,865 ₪ למקרה שהתיקון יבוצע על ידי קבלן בשוק החופשי לפי הזמנת התובעים (עקב תוספת עלויות בשיעור 25%, תוספת 10% עלות פיקוח הנדסי ומס ערך מוסף). כמו כן העריך המומחה את הפגיעה בשווי הדירה עקב גריעת שטח בסך 15,000 דולר.נ

8. משמונה המומחה בהסכמה אין עוד מקום להסתמך על חוות דעת הצדדים. חזקה על מומחה מטעם בית משפט שפועל ללא משוא פנים על מנת לסייע לפתרון המחלוקת תוך הצגת נתונים מקצועיים בצורה אובייקטיבית. בהעדר נסיבות מיוחדות ראוי להעדיף את חוות דעתו על פני חוות דעת של מומחה "מטעם".

9. חוסר שביעות רצון של מי מבעלי הדין מקביעותיו של המומחה אינו מהווה עילה לשלול את חוות דעתו או חלק ממנה. עם זאת, ההכרעה מסורה לבית המשפט ועצם היותו מומחה מטעם בית המשפט לא תמנע העלאת בקורת עניינית על קביעותיו והערכותיו (ראה ע"א 558/96, 1240/96 חברת שיכון עובדים בע"מ נ' חנן רוזנטל ו-32 אח' פ"ד נב(4), 563). ברי, כי דחיית קביעותיו של המומחה תעשה במשורה ובמקרים חריגים.ב

10. במקרה דנן מבקשים שני הצדדים לסטות מחוות דעת המומחה. התובעים סבורים כי אין לקבל חלק מקביעותיו בנוגע לליקויי בנייה. מליסרון מצדה סבורה כי הערכת המומחה בעניין שטח הדירה אינה יכולה לעמוד בעינה וכן חולקת על חלק מקביעותיו בנוגע לליקויי בנייה.

אי-התאמה בשטח הדירה
11. לטענת התובעים קיימת אי-התאמה בין שטח הדירה כפי שהובטח לבין שטחה בפועל לאחר שבשלב הטרום-חוזי הוצג בפניהם מצג לפיו השטח גדול יותר. כפי שיובהר בהמשך אין לטענה זו יסוד. עם זאת גם לולא כן היה מקום לדחותה שהרי לו הוכח כי התובעים התקשרו בחוזה עקב טעות שמליסרון ידעה עליה או עקב הטעיה מצדה בשלב המשא ומתן, רשאים היו לבטלו בשל הפגם שדבק בו, ומשלא עשו כן מטעמים השמורים עמם יש לראותם כמי שהשלימו עם הפגם.ו

12. טענתם הנה למעשה כי השלב הטרום-חוזי מהווה חלק מההסכמות החוזיות וכי בהסתמך על מצג אשר הוצג בפניהם יש לקבוע כי שטח הדירה כפי שהוסכם גדול מהשטח בפועל. במילים אחרות קיימת אי-התאמה במובן המונח בחוק המכר (דירות) תשל"ג-1973 (להלן: חוק המכר דירות) משום שקבלו דירה קטנת ממדים מהמוסכם.נ

13. בהתאם לסעיף 4א לחוק המכר דירות זכאי הקונה להסתמך על האי-התאמה אם הודיע עליה תוך שנה ממועד העמדת הדירה לרשותו. במקרה דנן נעשה פרוטוקול ליקויים ביום 16.4.96 בנוכחות התובעים והמסירה בפועל נעשתה ביום 19.5.96. ביום 6.3.97 הודיעו התובעים באמצעות בא כחם על אי-התאמות בשל ליקויי בנייה מבלי לאזכר את האי-התאמה הנטענת בשטח הדירה, זאת אף כי הוכנה כבר חוות דעת המהנדס פורת (נושאת תאריך 17.1.97). ההודעה על האי-התאמה בקשר לשטח נמסרה רק עם הגשת כתב התביעה ביום 6.11.97 למעלה משנה מיום העמדת הדירה לרשות התובעים. בנסיבות אלו ניתן היה לדחות את הטענה בשל העדר הודעה על אי-התאמה במועד. על אף זאת אתייחס להלן לטענות התובעים לגופן.ב

השלב הטרום-חוזי
14. הפרוייקט שווק כאמור באמצעות משרד התיווך "אנגלו-סכסון" אשר פרסמה עלוני פרסומת בהם תרשים שהציג את המראה הכללי של השכונה ותשריט, ללא קנה מידה, של הדירות המוצעות למכירה. התובעים פנו למשרד אנגלו-סכסון, בו הוצג דגם הפרוייקט, התעניינו ברכישת דירת קוטג' במבנה דו-משפחתי וקבלו עלוני פרסום רלוונטיים (ראה מוצגים נ/1 ו-נ/2). בעלונים אלה אין התייחסות לשטח הדירה כולל הגינה. מצוין בהם מספר החדרים בדירה ושטח כל אחד מהם. כמו כן הוספה בהם הערה בזו הלשון: "תוכנית זו מהווה חומר אינפורמטיבי בלבד ואינה מחייבת. התוכנית נתונה לשינויים. את הצדדים יחייבו אך ורק תנאיו של ההסכם שייחתם ביניהם על נספחיו".

15. ביום 2.2.95 חתמו התובעים במשרדי "אנגלו-סכסון" על בקשה לרכישת הדירה (נספח א' לתצהיר אסאיג נ/4) הכוללת בין היתר פרטים על תכנית בניין עיר החלה, מיקומו של הפרוייקט וקרבתו למתחם הקריון, פרטי הדירה ללא ציון שטחה ומספר המגרש הזמני. עוד צוין במסמך, כי הרוכש בכוח מפקיד פקדון להוכחת רצינות כוונותיו. במקרה דנן נותר המקום המיועד לכך ריק ומכאן, שהתובעים לא הפקידו פקדון. בסעיף י"ג צוין כי "אנו נהיה רשאים לקבל בחזרה את כספי הפקדון, צמודי דולר, במקרה ונבקש לחזור בנו מכוונתנו לרכוש את היחידה לפני חתימת הסכם מחייב" כך שבכל מקרה נשמרה זכותם לחזור בהם מהעסקה ללא הפסד כספי מצדם. התובעים לא בקשו לממש זכות זו.

16. לגרסת התובע הציג בפניו אסאיג מצג לפיו שטח הדירה הנו 190 מ"ר מלבד הגינה ורק בשלב מאוחר יותר כאשר לא ניתן היה לבטל את החוזה מבלי להסתכן בחיוב בפיצויים המוסכמים בסך 22,000 דולר התברר להם כי שטחה כולל הגינה מגיע לכדי 190 מ"ר.

17. אין חולק כי הפער בין שטח המגרש כפי שצוין בחוזה לבין שטח הדירה בפועל נובע מהעובדה שהמגרש פינתי והיה צורך להקציב שטח מעבר בעיקר לדירות הסמוכות. לגרסת מליסרון בשום שלב לא התחייבה כלפי התובעים כי שטח הדירה כולל הגינה יהיה זהה לשטח המגרש ועובדה זו, שהובהרה בשלב המשא ומתן, צוינה מפורשות בחוזה. כמו כן, קיומו של מעבר הובהר היטב לתובעים, לטענתה, הן על ידי אסאיג והן בשלב חתימת החוזה והם אף יכלו להווכח מכך על ידי התבוננות בדגם אשר הוצב במשרד המכירות.

18. כאמור, דירת התובעים פינתית ופונה לכיוון צפון-מערב. הן מכתבי הטענות והן מעדות התובע לפניי עולה כי עוד בשלב הטרום חוזי ידעו התובעים על קיומו של מעבר דרך המגרש עליו תוקם הדירה (ראה עדות התובע בין היתר בעמ' 17).

19. כך גם עולה ממכתב בא כח התובעים מיום 6.3.97 (נספח לכתב התביעה) בו צוין כי חדר השינה "נמצא במרחק קצר יותר ממעבר הולכי רגל...שטח המעבר "הוסווה" לטענת מרשי כחלק משטח הבית הרשום בחוזה, ולמעשה השטח הוא שטח ציבורי לכל דבר ואין למרשי כל שליטה עליו".

20. זאת ועוד, התובע אישר כי ראה את הדגם במשרד אנגלו-סכסון ברם חשב שהוא "בשביל קישוט שם" (עמ' 19 ש' 13 - 14). לגרסת אסאיג כל הקונים בכוח ללא יוצא מן הכלל התבוננו היטב בדגם וקבלו הסברים ממנו על הפרוייקט מתוך התייחסות אליו. עדות אסאיג עדיפה עליי. ראשית בעדות התובע היו סתירות ואי-דיוקים שהצביעו על רצונו להציג מצג של חוסר גילוי נאות מצד מליסרון או מי מטעמה. שנית, אין זה סביר כי מי שמתעתד לרכוש נכס מקרקעין "על הנייר" וישלם בעדו ממיטב כספו יסתפק במידע חלקי ולא כל שכן שעה שקיימת אפשרות להמחשה ויזואלית. התובע עצמו הודה כי ידע על המעבר המתוכנן, עובדה אשר התבקשה מעצם מיקומו של המגרש, ולכן סביר כי יבחן בדגם את הפרטים הלכה למעשה.

21. לא זו אף זו, בבקשה לרכישת דירה הופיעו פרטי תכנית בניין ערים החלה כך שהתובעים יכלו לברר על נקלה פרטים נוספים על הפרוייקט העתיד להבנות. בהקשר לכך ראוי לציין כי התובע ידע לפנות עוד לפני קבלת החזקה בדירה למהנדס פורת ולעורך דין כך שהיה מודע לזכויותיו.ו

22. אין ראיה אפוא כי בשלב הטרום-חוזי הוצג בפני התובעים מצג שווא. על כן אני קובעת כי התובעים ידעו כבר בשלב הטרום-חוזי כי משטח המגרש הכולל יופרש חלק ממנו לצרכי מעבר.

23. גם לולא כן הייתי דוחה את טענת התובעים שכן בחוזה שנחתם לאחר מכן ישנה התייחסות מפורשת וחד-משמעית לכך שחלק משטח המגרש עתיד לשמש מעבר לדירות הסמוכות ובכלל. בנסיבות אלו, עדיפות ההסכמות החוזיות על פני תוכן עלון הפרסומת או פרטים אשר נמסרו בשלב המשא ומתן. עדות התובע לפניי כמו גם התנהגות התובעים בסמוך לאחר קבלת החזקה בדירה תומכת במסקנה שהם היו מודעים לתניה חוזית זו (וראה מכתב בא כחם המוזכר לעיל).
ראה בסוגייה זו ע"א 8737/00 שלפרד חברה לפיתוח ובניין בע"מ נ' יוסף ז'אק פ"ד נו (4) 662,664.נ

24. מאחר שבחוזה נרשם השטח הכולל של המגרש עליו נבנתה הדירה טענה מליסרון כי לא סוכם עם התובעים כי זכותם למחצית המגרש. עובדה זו נכונה ברם לולא הצורך במעבר, המתבקש מעצם מיקומה של הדירה ושגם צוין במפורש בחוזה, הייתי דוחה טיעון זה שכן הנחה סבירה הנה כי אם הנתונים זהים יחולק השטח בין שני בעלי הזכויות במבנה דו-משפחתי באופן שווה.

25. המומחה ציין בחוות דעתו כי אם תתקבל טענת התובעים יפחת ערך הדירה בסך 15,000 דולר. בחקירתו הוסיף כי מאחר שבחוזה צוין שטח מגרש 496 מ"ר זכאים היו התובעים להסיק כי זכותם על מחציתו. לא זו בלבד שדברים אלה חורגים מתחום התמחותו ועל כן אין לקבלם אלא שגם לדעתו שטח מעבר אינו בעל ערך בעבור בעלי הזכויות בקרקע. לו השתרעו זכויות התובעים על מחצית המגרש היה צריך לקבוע כי אותו חלק שנגרע מהם ואשר נועד מלכתחילה למעבר חסר ערך כספי ובהעדר נזק לא היו זכאים ממילא לפיצוי.ב

26. מליסרון אינה מכחישה כי קיום מעבר יכול להוות מטרד ועל כן הציעה לטענתה לתובעים להתקין גדר אשר תמנע מעבר עוברים ושבים ברם הם סירבו להצעה זו. בסיכומי טענות בא כחם צוין כי אם כיום תתקין מליסרון גדר יסירו את תביעתם בעניין זה. בא כח מליסרון לא התייחס להצעה זו בסיכומיו.

27. נכונות התובעים כיום לפתרון המוצע אינה מקנה לבית משפט סמכות לפסוק על פיה אלא אם ההסדר מוסכם על כל בעלי הדין. הסעד המבוקש כיום חורג מהסעדים שנתבקשו בכתב התביעה (וספק אם יש לבית משפט שלום סמכות עניינית להעניקו). כמו כן אין די נתונים המאפשרים לקבוע כי הפתרון ישים.ו

28. התובעים העלו טענה נוספת לפיה שילמו בעד הדירה מחיר של דירה דומה בעלת גינה גדולה יותר וללא המטרד שבמעבר. המדובר בטענה בעלמא שאינה מעוגנת בחומר הראיות. הנטל להוכיח טענה זו מוטל עליהם בבחינת המוציא מחברו עליו הראיה. חרף זאת לא הביאו ראיות, כגון עדות של בעלי זכויות בדירות מאותו סוג בפרוייקט. למותר לציין כי אף לא הוכח כי בעל הדירה השכנה שילם אותו מחיר ששילמו הם בעבור הנכס שרכשו. המנעות מלהביא ראיה המצויה בהישג ידם פועלת לרעתם ואין אלא להסיק כי לו הובאה ראיה זו היה בה כדי לתמוך דווקא במסקנה הפוכה.נ

29. טרונייתם המקורית של התובעים היתה כי המעבר מהווה מטרד בשל הרעש הבוקע מכלי רכב או מצעקות העוברים ושבים. ככל שהמדובר בתביעה חוזית מתיישבת טענה זו יותר עם המסקנה כי המדובר בטעות בכדאיות העסקה מאשר באי-התאמה. התובעים ידעו הן בשלב המשא ומתן ולא כל שכן בעת חתימה על החוזה כי משטח המגרש יוקצב שטח למעבר הולכי רגל ורכב חירום. הם סברו מן הסתם כי המעבר לא יפריע את מנוחתם וטעו שכן לאחר הקמת שכונה חדשה, שהמעבר מהווה קיצור דרך אליה, התברר להם כי מספר העוברים ושבים ניכר ועלה על הצפוי. כן הסתבר כי העוברים ושבים מרעישים בשעות היום והלילה. מכאן, שרכישתם לא היתה כדאית. טעות בכדאיות העסקה אינה עילה לביטול החוזה או לפיצויים.ב

ליקויי בנייה
30. בעניין זה עיקר המחלוקת נעוצה בשאלת זכות מליסרון לבצע את התיקונים. מליסרון הגישה בקשה לדחייה על הסף (בש"א 9036/00) שנדחתה מהטעם העיקרי שמחלוקת מעין זו אינה יכולה להיות מוכרעת ללא בירור וליבון עובדתי.

31. בהתאם לחוות דעת המומחה נמצאו ליקויים בדירה שעלות תיקונם מגיעה לפי הערכתו לסך של 20,440 ₪ אם העבודה תבוצע על ידי מליסרון או מבני גזית. הצדדים העלו טענות מטענות שונות כלפי קביעותיו והערכותיו של המומחה. מלבד הטענות שהעלתה מליסרון אליהן אתייחס בהמשך, יתר קביעות המומחה מקובלות עליי ואני מאמצת אותן.

32. לדעת מליסרון אין לחייבה בפריטים שנכללו בחוות דעת המומחה בנושא החלפת מרצפות ששקעו ועליהן לא הצביע המהנדס פורת, אי-התקנת מזחילות ואי-התאמת חלון המטבח לדרישות תקנות התכנון והבניה (תנאים לקבלת היתר ואגרות) תש"ל-1970 (להלן: התקנות).
לעניין המרצפות סבורה מליסרון כי המומחה פעל תוך חריגה מהרשאה. בהתאם לכתב המינוי הוסמך להתייחס לליקויים כפי שפורטו בחוות דעת המהנדס פורת וליקוי זה לא נמצא על ידו.ו

לעניין אי-התקנת מזחילות אין לחייבה מאחר שהתובעים לא הוכיחו כי במועד הבנייה חלה הוראת התקנות לפיה היתה חובה להתקינם.נ

לעניין חלון המטבח בו מצא המומחה פגם בגובה המונע אוורור נאות של המטבח יש להעדיף לדעתה פתרון זול יותר, כגון התקנת אמצעי אוורור מכני (ונטה) שכן גודל החלון עולה על הדרוש בתקנות וגובהו אף כי אינו תואם להן תוכנן לנוחות הדיירים ומיטיב עמם.ב

33. ליקוי במרצפות - אין חולק כי המהנדס פורת לא התייחס לשקיעת אותן מרצפות עליהן הצביע המומחה. כן אין חולק כי לפי כתב המינוי התבקש המומחה לחוות את דעתו בנוגע לליקויים המתוארים בחוות דעת המהנדס פורת. עם זאת משנמצא ליקוי אשר לדעתו נובע מפגם בבנייה ולא משימוש בלתי נכון או טיפול לקוי במרצפות (ולמעשה מליסרון אינה חולקת על כך) יהיה בלתי צודק בעליל להמנע מפסיקת פיצוי רק מהטעם שהליקוי הופיע לאחר בדיקת המהנדס פורת.ו

34. אי-התקנת מזחילות - בעניין חובת התקנת מזחילות וגשמות בגג רעפים משופע חלו שינויים בתקנות. בשנת תשנ"ג תוקנו התקנות ונקבעה החובה להתקינם בגגות משופעים יהא גודלם אשר יהא. התקנות תוקנו בשנת תשנ"ט ונקבע כי אין החובה חלה אם שטח הגג אינו עולה על 40 מ"ר. במקרה דנן ניתן לקבוע על נקלה האם חלה חובה שהרי החוזה נחתם בשנת 1995 והדירה נמסרה בשנת 1996 ובשנים אלו היה בתוקף התיקון משנת תשנ"ג.

35. גובה החלון - משנבנה חלון בגובה הנוגד את הוראות התקנות קיימת אי-התאמה (ראה סעיף 4 לחוק המכר דירות) וקמה חובת מליסרון לפצות את התובעים בגין אי-התאמה זו. אם תכננה מליסרון את הדירה תוך סטייה מהתקנות היה עליה להבהיר זאת לתובעים וכן את היתרון בתכנון המוצע תוך השארת הברירה בידם לבחור את מיקום החלון וגובהו. לו בחרו התובעים בחלופה הקיימת ועובדה זו היתה מוצאת ביטוי בחוזה לא יכלו כיום להעלות טענת אי-התאמה גם אם המצב בפועל בניגוד לתקנות. משלא נהגה מליסרון בדרך זו עליה לשאת בתוצאה.נ

זכות מליסרון לבצע תיקונים
36. לטענת מליסרון משלא אפשרו לה התובעים לבצע את התיקונים יש לדחות את תביעתם ולחלופין לפסוק לטובתם את עלות ביצוע התיקונים על בסיס עלויות לקבלן ולא על בסיס מחירי השוק החופשי.ב

37. מחילופי המכתבים שהוגשו כראיה עולה כי מלכתחילה גילו מליסרון ומבני גזית נכונות לבצע תיקונים, כתבו על כך מכתבים שונים והתובעים הם שהתנו את הביצוע בתנאים. כמו כן מעדות התובע עולה כי התיקונים שבוצעו היו לשביעות רצון התובעים כך שהסירוב לאפשר ביצוע תיקונים נוספים באמתלות שונות היה בלתי מוצדק.ו

38. בנסיבות אלו יש לקבל את טענת מליסרון כי התובעים זכאים לפיצוי על בסיס עלויות לקבלן. איני רואה מקום לדחות את תביעתם שכן אין חולק כי קיימים ליקויים וכי התובעים פעלו על פי יעוץ שניתן להם.נ

39. אשר על כן זכאים התובעים לפיצוי בסך 20,440 ₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה למדד תשומות הבנייה למגורים החל מיום 10.1.01 ועד התשלום המלא בפועל.

40. לא הוכח כי התיקונים מצריכים פינוי הדירה, על כן אין התובעים זכאים לפיצוי בגין דיור חלופי וההוצאות הנלוות.ב

41. התובעים זכאים לפיצוי בגין נזק בלתי ממוני שכן לאחר שרכשו דירה חדשה ציפייתם הסבירה היתה כי לא יהיו בה ליקויים. עם זאת יש להביא בחשבון את העובדה שהם תרמו בהתנהגותם למצב לפיו לא תוקנו הליקויים במשך זמן ממושך. אני מעריכה את הפיצוי בגין ראש נזק זה בסך של 3,500 ₪.ו

42. נוכח הפער העצום בין הסכום הפסוק לבין סכום התביעה אין מקום לחייב את מליסרון לשאת במלוא ההוצאה הכרוכות בניהול ההליך. על כן תחויב להשיב לתובעים את אגרת התביעה באופן יחסי לסכום הפסוק.נ

סוף דבר
43. הנתבעת תשלם אפוא לתובעים סך של 20,440 ₪ על בסיס חוות דעת המומחה. סכום זה יישא הפרשי הצמדה למדד תשומות הבנייה למגורים על בסיס המדד הידוע ביום 10.1.01וכן לפיצוי בעד הנזק הבלתי ממוני בסך 3,500 ₪ אשר יישא הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן החל מיום מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל.ב

כן תשלם הנתבעת שכר טרחת עורך דין בשיעור 15% מהסכום הפסוק ומע"מ כדין וכן את אגרת המשפט על בסיס הסכום שהיה משולם לו הוגשה התובענה בסכום הפסוק.ו

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת דירת מגורים

 2. צו כניסה לדירה

 3. נזק לגגון בדירה

 4. עורך דין הסכם דירה

 5. תביעה על צביעת דירה

 6. שימוש בדירה ללא רשות

 7. שטח דירה קטן מהמובטח

 8. החזקה בדירה ללא רשות

 9. כניסה לדירה ללא רשות

 10. רישום דירה על שם קטין

 11. ויתור על זכויות בדירה

 12. התחזות לבעלים של דירה

 13. ביטול רשות לגור בדירה

 14. זיכוי מעבירת פיצול דירה

 15. הגדרת דירת מגורים מזכה

 16. נזקים במהלך הובלת דירה

 17. הצעה אמיתית לרכישת דירה

 18. הכרה בדירת מגורים יחידה

 19. הצהרת זכאות זכויות בדירה

 20. זכות בלתי הדירה במקרקעין

 21. רשות בלתי הדירה במקרקעין

 22. אישור זכויות לקניית דירה

 23. תביעה להצהרת בעלות בדירה

 24. מכירת דירה עם חריגות בניה

 25. חובת ציון שטח הרצפה בדירה

 26. ביטול קניית דירה על הנייר

 27. הלוואה לקניית דירה מהמוכר

 28. הסתרת בעיית טרמיטים בדירה

 29. הגדרת הדירות כ"דירות מדרון"

 30. פיצול דירה ל-5 יחידות דיור

 31. הודעה על העברת החזקה בדירה

 32. אי הכרה בדירת מגורים מזכה

 33. קניית דירה בפלורידה - תביעה

 34. עיכוב של שנתיים במסירת דירה

 35. התחייבות לרישום זכויות בדירה

 36. התיישנות רישום בעלות על דירה

 37. זכויות בחלל שנוצר מתחת לדירה

 38. כניסה בכוח לדירה ע''י מעקלים

 39. מס מכירת דירה בין קרובי משפחה

 40. בקשה להרחבת דירת מגורים במקרקעין

 41. הסתרת חריגות בניה בדירה מהקונה

 42. סיוע לרכישת דירה לפי מספר אחים

 43. העברת תכולת דירה מארה''ב לישראל

 44. ביטול קניית דירה בגין איחור במסירה

 45. סעיף 49 א - מכירת דירת מגורים מזכה

 46. פיצוי בגין ניהול מו''מ לקניית דירה

 47. פטור לדירת מגורים מזכה - זכות אישית

 48. חוסר התאמה בין שטח הדירה למה שהובטח

 49. תוספת סיוע לזכאים שלא הצליחו לרכוש דירה

 50. העברת בעלות פיקטיבית של דירה מבעל לאישה

 51. צו מבית המשפט למכירת דירה במכירה פומבית

 52. פיצויים ללא הוכחת נזק מסירת דירות באיחור

 53. דרישת תשלום שלא כדין ביום קבלת המפתח לדירה

 54. נדחתה תביעה להצהרה לזכאות להירשם כבעל דירה

 55. האם צנרת מקרר נחשבת לאינסטלציה של הדירה ?

 56. איחור במסירת דירות בגלל בניית קומות נוספות

 57. עד לאיזה רום משתרעת זכותו של הדייר בשטח שהוצמד ?

 58. בקשה למפקח על המקרקעין לאפשר מכירת דירת מגורים

 59. טענה כי התובעים אפשרו להם להתגורר בדירה ללא תשלום

 60. לטענת התובע, הדירה נצבעה בצבע "מזעזע – כחול מטאלי"

 61. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון