האם נפרע יכול להיות אוחז כשורה ?
האם נפרע יכול להיות אוחז כשורה ?


בע"א 1886/97 יהודה זאב נ' זלמה פנינה פ"ד נג(1), 132 קבע כב' הנשיא ברק כי אין מניעה שנפרע יהא אוחז כשורה ובלבד שמדובר בשני צדדים רחוקים, וכב' הנשיא ברק מבהיר כי "אנשים הם צדדים רחוקים לשטר, אם יחסיהם המשפטיים כצדדים לשטר אינם נובעים מקשר משפטי ישיר ביניהם, אלא מקשר משפטי עם אחרים". (ר' לנושא זה גם האמור בע"א 364/83 ונדה מזרחי נ' פרדי יעקבי פ"ד מא(3), 402 המוזכר ומצוטט ע"י כב' הנשיא ברק). מאחר ואין מחלוקת כי הגב' הררי ז"ל והנתבע הינם צדדים רחוקים, הרי שאין מניעה לבחון האם הגב' הררי ז"ל היתה אוחזת כשורה למרות היותה נפרעת.


סעיף 37 לפקודת השטרות (להלן-"הפקודה") מלמדנו ההבדל בין אוחז לבין אוחז כשורה "אלה זכויותיו וכוחו של אוחז שטר: (1) יכול הוא לתבוע על פי השטר בשם עצמו; (2) היה אוחז כשורה, הריהו אוחז השטר כשהוא נקי מכל פגם שבזכות קנינם של צדדים קודמים לו, וכן מכל טענות-הגנה אישיות גרידא שהיו להם בינם לבין עצמם, ויכול הוא לאכוף תשלומו על כל צד החב על פי השטר".


בע"א 537/89 רמטקס ביח"ר לאריגה בע"מ נ' FASHOIN INC פ"ד מו(4), 573 ,עמ' 576-577 קובע כב' הנשיא ברק כי "מכוח האחיזה יש לו לאוחז זכות על-פי השטר כלפי מי שחתם עליו. אחיזה בשטר מעניקה, אפוא, לאוחז "מעמד" בדין: מכוח האחיזה בלבד, ובלא כל צורך להוכיח תנאים נוספים, זכאי האוחז לפרעון השטר. כך, למשל, זכאי האוחז לפרעון השטר גם אם אין הוא בעליו, אלא שלוח של הבעלים. זכות זו כפופה, כמובן, לטענות הגנה שיש לחייב נגדו. טענות אלה יכול שיצביעו על כך כי חבותו של החייב פגומה היא ("הגנה יחסית" או "הגנה מוחלטת"), ויכול שיצביעו על כך כי זכות הקניין של האוחז פגומה היא (הגנה של IUS TERTII). אך כפוף לטענות הגנה אפשריות - שהנטל להעלותן הוא על הטוען אותן - אחיזה מעניקה זכות על-פי השטר".


בסעיף 28(א) לפקודת השטרות נקבע כי "(א) אוחז כשורה הוא אוחז שנטל את השטר כשהוא שלם ותקין לפי מראהו ובתנאים אלה: (1) נעשה אוחז השטר לפני שעבר זמנו, ולא היתה לו כל ידיעה שהשטר חולל לפני כן, אם אמנם חולל; (2) נטל את השטר בתום לב ובעד ערך ובשעה שסיחרו לו את השטר לא היתה לו כל ידיעה שזכות קנינו של המסחר פגומה. סעיף 29 לפקודה קובע חזקה כי "(א) כל צד שחתימתו מצויה על השטר, חזקה לכאורה שנעשה צד לו בעד ערך. (ב) כל אוחז שטר, חזקה לכאורה שהוא אוחז כשורה ; אך אם הודו או הוכיחו בתובענה שהקיבול או ההוצאה או הסיחור שלאחריה פגועים ברמאות, בכפיה, או באלימות ופחד, או באי-חוקיות, חובת הראיה מוחלפת, עד אם הוכיח האוחז שלאחר אותה רמאות או איחוקיות ניתן בתום לב ערך בעד השטר".


רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון