עורך דין הסכם דירה

עורך דין הסכם דירה
הצדדים לעתירה

1. העותר, יליד 1941, הסובל לטענתו משורה ארוכה של בעיות רפואיות לרבות בעיות אורטופדיות, בעיות נשימה, בעיות ראיה קשות (גלאוקומה), מתגורר בהוד השרון ומטופל מזה שנים רבות על ידי שירותי הרווחה של עיריית הוד השרון (נספחים 1-3 לעתירה).

המשיבה 1 (להלן: "עמידר"), חברה ממשלתית לשיכון שעיקר יעודה מציאת פתרונות דיור לאוכלוסיה החלשה במדינת ישראל. מתוקף תפקידה, מנהלת עמידר דירות ממאגר הדיור הציבורי, בהתאם להנחיות ונהלים שהותוו על ידי המשיבה 2.

המשיבה 2 (להלן: "משב"ש"), היא משרד ממשלתי.

העובדות

2. החל משנת 1979, מתגורר העותר במסגרת הדיור הציבורי. בשנת 1991, הוא פלש לדירת מגורים ברח' מנוחה ונחלה 11 בהוד השרון, הידועה כחלקה 174 בגוש 6443 (להלן: "הדירה"). הדירה, בבעלות עמידר, ממאגר הדיור הציבורי, בשטח של 40 מ"ר, בת שני חדרים (נספחים 4-5 לעתירה).

3. בעקבות פניות מצד עיריית הוד השרון, לא נקטה עמידר, בהליכי פינוי, כנגד העותר ועניינו הועבר לעיונה של ועדת מלח"ז (מועמד לחתימה על חוזה). ביום 28.3.96 הוחלט לאפשר לו, באופן זמני, להמשיך ולהתגורר בדירה בשכירות סוציאלית, בכפוף לחתימה על נספח לחוזה שכירות בו הוסכם כי המגורים הם זמניים והעותר יסכים להתפנות מהדירה תוך 15 יום מיום שיודע לו כי הוקצתה עבורו דירה אחרת, המתאימה לצרכיו.
ביום 23.10.96 חתם העותר על חוזה ועל נספח לחוזה השכירות (נספחים 6-7 לעתירה).

4. לטענת המשיבות, ביום 1.1.97 אישרה הוועדה המחוזית של משב"ש לעותר לעבור לדירה בת שני חדרים, 49 מ"ר ברח' המוסדות בהוד השרון. ביום 8.4.97 שלחה לו עמידר מכתב לפיו נמצאה עבורו דירה חלופית ועליו לפנות את הדירה (נספח ד' לתגובת משב"ש). ביום 1.5.97 אף נשלח לו מברק לפיו אושרה לו דירה חלופית ועליו ליצור קשר עם עמידר (נספח ד1 לתגובת משב"ש).

5. לטענת המשיבים, הוגשה כנגד העותר תביעת פינוי אך היא נסגרה ב-1/2000 כשסיבת הסגירה לא ברורה לעמידר. המשיבים לא מסרו כל פרט לגבי תביעת הפינוי למעט העובדה שהוגשה ונסגרה ב-1/200. (העותר לא הזכיר את תביעת הפינוי בעתירתו אך לא ברור אם ידע עליה).

6. לטענת העותר, במהלך שנת 2007, בעקבות פניות של עמידר ומשב"ש, הגיש העותר בקשה לרכישת הדירה ונפתח עבורו תיק אצל עמידר לצורך כך. לטענת העותר, הוא לא רכש את הדירה בשלב זה מכיוון שלא קיבל הנחה בשיעור לו ציפה. ב-18.1.09, בעקבות פניות נוספות מטעם עמידר והכרזת מבצע "קנה ביתך" ע"י משב"ש, פתח העותר תיק רכישה נוסף. העותר התבקש לשלם, ושילם, עבור שומה לצורך הערכת שווי הדירה סך של 700 ש"ח, ובתחילת שנת 2009 הגיעו שמאים לדירה לצורך ביצוע הערכת השווי וביקשו מהעותר להמתין לקבלת השומה (נספח 9 לעתירה).

7. מאחר וההתקשרות עם העותר היתה בחוזה זמני, הועברה בקשתו, לרכישת הדירה, לוועדת חריגים במשב"ש וזו דחתה את בקשתו והורתה לפעול לפינויו (נספח ו' לתגובת עמידר). לטענת העותר, במהלך חודש אוקטובר 2009, הודע לו טלפונית כי אינו יכול לרכוש את הדירה וכי תיק הרכישה נפתח בטעות.

8. ביום 8.11.09 פנה העותר, באמצעות בא-כוחו, במכתב לעמידר וביקש לאפשר לו לרכוש את הדירה. לטענתו, במשך שנים חי בידיעה, שגובתה על ידי עמידר ומשב"ש, לפיה יתאפשר לו לרכוש את הדירה ביום מן הימים (נספח 10 לעתירה).
ביום 15.12.09 השיבה עמידר לעותר כי מאחר והוגדר כדייר זמני בדירה, היה בעבר פולש ולא דייר רגיל, ובהנחיית משב"ש, היא החליטה לדחות את בקשתו לרכוש את הדירה. במכתבה מציינת עמידר כי היא מודעת לקשייו של העותר ולפיכך קיימת לו הזכות להגיש בקשה להכיר בו כדייר רגיל ובקשתו תידון בהתאם לנהלים;

"עם זאת, מאחר ומרשתי מודעת למצבו של מרשך, חשוב שתדע כי לאור השנים מאז החלטת משרד השיכון, קיימת למרשך הזכות להגיש בקשה חדשה להכיר בו כדייר רגיל, ובקשתו תידון בהתאם לכללים" (נספח 11 לעתירה).

9. העותר השיב למכתב זה במכתב מיו 14.1.10 בו חזר על טענתו לפיה במשך כל השנים הוטעה על ידי עמידר ומשב"ש לחשוב, כי יתאפשר לו לרכוש את הדירה וביקש לשנות את הסטאטוס שלו מדייר זמני לדייר רגיל וכפועל יוצא לאפשר לו לרכוש את הדירה (נספח 12 לעתירה).

10. ביום 7.2.10 הודיעה עמידר לעותר כי תיק הנכס הועבר לבדיקת זכאותו בועדה העליונה של משב"ש (נספח 13 לעתירה).

11. בשלהי חודש ספטמבר 2010 הודיעה עמידר לעותר כי הוועדה העליונה של משב"ש החליטה, ביום 10.8.10, לדחות את בקשתו לרכוש את הדירה ולהמשיך להתגורר בה. בהודעה צוין כי על פי נתוניו העותר אינו זכאי לדירה הנדונה, והוא התחייב לעבור לדירה אחרת (נספח 15 לעתירה). לפנים משורת הדין אושרה לעותר יחידת דיור בהוסטל (להלן: "ההחלטה").

הסעדים המבוקשים

12. על ההחלטה מיום 10.8.10 הוגשה העתירה שבפני בה מבקש העותר לבטל את ההחלטה הדוחה את בקשתו לרכוש את הדירה ולאפשר לו לרכוש אותה. לחלופין, מבקש העותר לאפשר לו להמשיך ולהתגורר בדירה עד יום פקודתו לאחר אריכות ימים ושנים.
בסיכומיו זנח העותר את הסעד העיקרי – רכישת הדירה – וביקש להעניק לו את הסעד החלופי בלבד, דהיינו לאפשר לו להתגורר בדירה עד יום פקודתו לאחר אריכות ימים ושנים.

13. במסגרת הדיון בבית המשפט הסכימו המשיבות לאפשר לעותר להמשיך ולהתגורר בדירה עד אשר תמצא בעבורו דירה חלופית שתימסר לו בתנאי שכירות סוציאלית ותתאים למצבו הרפואי, שכן טענתו בדבר נכותו והמוגבלות בעקבות הנכות לא נבדקה כלל על ידי הרשות.
טענות העותר

14. לטענת העותר, ההחלטה במסגרתה נדחתה בקשתו לרכוש את הדירה ולהמשיך להתגורר בה אינה סבירה באופן קיצוני. מדיניות עמידר ומשב"ש כלפי העותר, כפי שבאה לידי ביטוי בהחלטתה מיום 10.8.10 אינה עולה בקנה אחד עם העובדה שהדירה היא דירת מגוריו של העותר מזה 20 שנה. מדיניות עמידר ומשב"ש אינה עולה בקנה אחד עם מדיניות סוציאלית ראויה ועם תכליתו של הדיור הציבורי.
במסגרת ההחלטה, לא איזנו עמידר ומשב"ש, כראוי, את מצבו הבריאותי של העותר, נכה בשיעור 100% בן 70 שמצבו הרפואי רק הולך ומחמיר.

15. ההחלטה אינה עולה בקנה אחד עם מכתב משב"ש מיום 15.12.09 (נספח 11 לעתירה) ממנו עולה כי משב"ש מכירה במצבו של העותר ומטעם זה אף הבהירה כי אם יגיש בקשה חדשה להכיר בו כדייר רגיל, ובמידה ואכן יוכר, יאושרו מגוריו כדייר רגיל.

16. ההחלטה אינה סבירה באופן קיצוני כי היא מביאה למצב שבמסגרתו מבוטל הסכם השכירות עם העותר, מבלי שהעותר הפר אותו. על הרשות המנהלית לנהוג בתום לב ואין לה זכות להפר הסכמים.
החלטת עמידר מתעלמת מהשלכותיה הקשות של ההחלטה שתחייב את העותר להתפנות מדירת מגוריו בימי זקנתו.
אלמלא היה העותר פונה ומבקש לרכוש את הדירה במסגרת תנאי המבצע לא היתה מתקבלת ההחלטה על ידי הועדה העליונה. מדובר בהחלטה שניתנה ללא כללים ברורים ומטרתה למנוע את רכישת הדירה על ידי העותר תוך סטייה מהבטחה שלטונית ותוך הפרת הסכם.

תגובת עמידר

17. עמידר העלתה מספר טענות המצדיקות, לטענתה, למחוק את העתירה על הסף:

א. שיהוי
העותר התייחס בעתירתו לבקשה לרכוש את הדירה ולבקשה לאפשר לו להמשיך את מגוריו בדירה כאחת.
לטענת עמידר, עסקינן בשני עניינים שונים שאינם קשורים זה בזה. בקשת הרכישה (נספח ו' לתגובת עמידר) נדחתה עוד ביום 24.9.09 והבקשה להמשיך ולהתגורר בדירה נדחתה על ידי ועדת האכלוס העליונה ביום 10.8.10 (נספח 15 לעתירה).
בעתירה מצוין כי היא מכוונת כלפי החלטת הועדה מיום 10.8.10. עיון בהחלטה מלמד כי היא מתייחסת ל"הקניית זכויות חוזיות לדירה ברח' מנוחה ונחלה 12 בהוד השרון". גם בפתיח לסעיף "פירוט ההחלטה" שמצוי בתחתית המסמך מצוין "לדחות הבקשה להמשך מגורים..."
לטענת עמידר חל שיהוי בעניין שתי הבקשות.
בקשת הרכישה נדחתה ביום 24.9.09 והעותר מציין בעתירתו (סעיף 12) כי נודע לו עליה טלפונית בחודש אוקטובר 2009. פעם נוספת הודע לו על דחית הבקשה כשסר למשרדי עמידר, ביום 15.12.09, ונמסרה לו תשובה בכתב )נספח 11 לעתירה). העתירה הוגשה רק ביום 23.11.10. על כן לגבי בקשת הרכישה חל שיהוי של קרוב לשנה.
באשר לבקשה להמשיך ולהתגורר בדירה, החלטה בעניין זה נתנה ביום 10.8.10 (נספח ז' לתגובת עמידר) ונשלחה לעותר ביום 17.8.10 (נספח ח' לתגובת עמידר). את העתירה הגיש העותר בחלוף 3 חודשים.

ב. חוסר תום לב וחוסר ניקיון כפיים
לטענת עמידר, העותר גילה בעתירתו טפח וכיסה טפחיים. העותר בחר לציין אך ורק את העובדות הנוחות לעתירתו והסתיר או התעלם לחלוטין מהעובדות המזיקות לו.
העותר הסתיר את דבר פלישתו לדירה בשנת 1992.
העותר הסתיר כי החוזה עליו חתם הוא חוזה זמני ועליו לפנות את הדירה תוך 15 יום מיום שתמצא עבורו דירה מתאימה.
העותר הסתיר את דרישות עמידר ומשב"ש, בעבר, לפנות את הדירה ולעבור לדירה אחרת שאינה צמודת קרקע והוא אף לא ציין את ההליך המשפטי שננקט נגדו.
חרף טענת העותר, איש בעמידר לא הבטיח לו כי יוכל לרכוש את הדירה. התנהגות זו של העותר עולה כדי התנהגות בחוסר ניקיון כפיים השוללת את הזכות לסעד.

18. באשר לטענת העותר בדבר חוסר סבירות ההחלטה אשר דחתה את בקשתו לרכישת הדירה ולהמשך מגורים, מפנה עמידר לעובדה כי העותר פלש לדירה גר בה על פי חוזה זמני והתחייב לפנותה תוך 15 יום מיום שתימצא דירה אחרת שתתאים למצבו.
העותר לא עמד בהבטחתו וכשהוצעה לו דירה אחרת סירב לעבור אליה. הדירות בדיור הציבורי הן משאב יקר. קיים מחסור בדירות אלה ותור הממתינים מגיע כדי שנים רבות. הדירה מותאמת לנכה על כסא גלגלים וכיום ממתינים 13 נכים לדירה כזו.
ועדת החריגים בהחלטה מיום 10.8.10 לא "זרקה" את העותר לרחוב אלא הציעה לו לעבור ולהתגורר בהוסטל.
ועדת החריגים קיבלה את החלטתה לאחר עיון ושקילה מדוקדקת של בקשת העותר ואיזנה כראוי בין זכותו של העותר להמשיך ולהתגורר בדירה לבין זכותו של נכה על כסא גלגלים, בהעדיפה את זכותו של נכה על כסא גלגלים.
שקולים אלה נכונים גם לענין הבקשה לרכישת הדירה, כפי שנקבע בהחלטת ועדת החריגים ביום 24.9.09.

19. בהתייחס לטענת העותר בדבר הפרת הסכם טוענת עמידר, כי מקומה של טענה בדבר הפרת הסכם הוא במסגרת הליך אזרחי ולא במסגרת עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים.
לגופו של ענין, עמידר לא הפרה הסכם כלפי העותר שכן חוזה טרם נחתם, ובקשת הרכישה שהגיש כוללת מספר תנאים מצטברים שטרם הגיעו לשלב המימוש.
בבקשה לרכישת דירה נקבע, כי כל עוד לא נחתם חוזה בין העותר לעמידר הסכם הרכישה לא נכנס לתוקפו. עוד נאמר בבקשת הרכישה כי עמידר רשאית לחזור בה מהצעת הרכישה ואין כל נפקות לפתיחת תיק ולבצוע תשלומים על חשבון הרכישה.

20. בהתייחס לטענת העותר בדבר הבטחה מנהלית טוענת עמידר כי לא היתה הבטחה מנהלית וגם אם היתה (דבר המוכחש על ידי עמידר) אזי היא אינה עומדת ולו בפרמטר אחד מתוך הפרמטרים שנקבעו בפסיקה כפרמטרים שבהתקיימם מקימים הבטחה מנהלית.

תגובת משב"ש

21. גם משב"ש טוענת כטענת סף שיש למחוק את העתירה מהטעמים של חוסר תום לב ושיהוי.

22. משב"ש מייצגת את האינטרס הציבורי בשיכון ציבורי ואת האינטרס הספציפי של הממתינים לדירה בדיור הציבורי. הקצאת דירה לאדם שפעל שלא כדין ופלש לדירה, על פניהם של נזקקים שפנו לרשויות בבקשות מתאימות וממתינים בסבלנות וכדין במשך שנים עד לקבלת דירה מהווה מסר שלילי ומעניקה פרס למעוול. כיום ממתינים 13 זכאים שלאור מצב בריאותם יש להקצות להם דירה בקומת הקרקע.

23. החוזה שנחתם עם העותר בשנת 1997 היה חוזה זמני. העותר ידע זאת ואף חתם על נספח לחוזה השכירות שציין זאת מפורשות.
לעותר נשלחו הודעות לפיהן נמצאה לו דירה חלופית, ובהתאם לתנאי החוזה שנחתם עמו, הוא נדרש לפנות את הדירה, ומשלא פינה את הדירה, הפר את חוזה השכירות. העותר אינו יכול להסתמך כיום על חוזה שאינו קיים ואינו בתוקף.
אין כל סיבה לאפשר לעותר להמשיך ולהתגורר בדירה ממנה לא התפנה בהתאם לחוזה השכירות שנחתם עמו. מאותה סיבה אין לאפשר לו לרכוש את הדירה.

24. העובדה שהעותר הצליח להחזיק בדירה זמן כה רב, אין בה כדי להקנות לו זכויות בדירה ואין בה כדי להקים לו מעמד מועדף על פני נזקקים אחרים. מתן אפשרות לעותר לרכוש את הדירה או להמשיך ולהתגורר בה תהווה עידוד לפולשים אחרים להיכנס לדירות בדיור הציבורי.

25. העותר אינו מציג כל אסמכתא לטענתו כי הוטעה על ידי המשיבים לחשוב כי יום אחד יוכל לרכוש את הדירה אליה פלש.
בענינו של העותר לא מתקיימים התנאים לקיומה של הבטחה שלטונות.

26. אין מחלוקת בדבר מצבו הקשה של העותר, אלא שאין להעדיפו ולהפלותו לטובה על פני משפחות אחרות הממתינות זמן רב בתור.
החלטת משב"ש היא החלטה מידתית שוויונית אשר התקבלה מתוך ראיה רחבה של מצב הדיור הציבורי נכון להיום.

דיון והכרעה

27. כאמור, העותר בסיכומיו זנח את הסעד של רכישת הדירה ומבקש לאפשר לו להתגורר בדירה עד יום פקודתו לאחר אריכות ימים, ואילו המשיבות מוכנות לאפשר לעותר להמשיך ולהתגורר בדירה עד אשר תמצא עבורו דירה חלופית שתמסר לו בתנאי שכירות סוציאלית ותתאים למצבו הרפואי. עוד מוסיפות המשיבות כי אם יסרב העותר לדירה שהוצעה לו לא יפונה מהדירה נשוא העתירה לאלתר ותוצע לו דירה אחרת בת שני חדרים בשכירות סוציאלית. אם יסרב להצעה זו יפונה לאלתר מדירתו.
משכך, אינני נדרשת יותר לשאלות של שיהוי וחוסר נקיון כפיים שנטענו על ידי המשיבות ונותרה להכרעתי שאלה יחידה:
האם זכאי העותר להתגורר בדירה עד יום פקודתו לאחר אריכות ימים ושנים כבקשתו, או עד שימצא לו דיור חלוף, בשכירות סוציאלית המותאמת למצבו, כהצעת המשיבות.

28. במחלוקת זו, דעתי היא כי אין להתיר לעותר להתגורר בדירה עד יום פקודתו, אלא עד שתמצא בעבורו דירה אחרת, המותאמת למצבו הרפואי אליה יוכל לעבור באופן שאם יסרב לדירה הראשונה שתוצע לו תציע לו דירה אחרת ואם יסרב גם לדירה זו תוכלנה המשיבות לנקוט נגדו בהליכי פינוי.
להלן נימוקי:
העותר עשה דין לעצמו ופלש לדירה. חרף זאת לא פונה העותר מהדירה כפי שראוי ונכון היה לעשות, והמשיבות הסכימו לאפשר לעותר להמשיך ולהתגורר בה באופן זמני עד שימצא עבורו דיור חלוף כמפורט בהסכם שנחתם עמו. המשיבות לא פינו את העותר מהדירה גם לאחר שנמצא עבורו דיור חלוף אליו סרב העותר לעבור.

עם כל ההבנה לרצונו של העותר להמשיך ולהתגורר בדירה בה הוא מתגורר מזה 20 שנה, מלאי הדירות בדיור הציבורי הוא משאב יקר ויש להעמידו לרשות הנצרכים לו והזכאים לו במיוחד בהתחשב בתור הממתינים לדירות בשיכון הציבורי. העותר אינו זכאי להתגורר בדירה נשוא העתירה, ורק משום מחדלם של המשיבות במשך השנים המשיך להתגורר בדירה שנים כה רבות. הותרת המצב על כנו יהיה בה משום עידוד פולשים להיכנס לדירות ריקות של עמידר ולהיאחז בהן שנים שלא כדין, ולהעדיפו על פני מי שזכאי לדירה שנתוניה כנתוני הדירה בה מחזיק העותר, וכדברי ביהמ"ש בבר"מ 5159/10 ניסים בטש נ' עמיגור ניהול נכסים בע"מ:
"עלינו להביא בחשבון גם את הנזק שנגרם לציבור בכללותו כתוצאה מפלישה לדיור ציבורי ו"עקיפת" תור הממתינים וכן את הנזק שייגרם לצדדים שלישיים..."
מתן אפשרות לעותר להתגורר בדירה עד שתימצא לו דירה חלופית ההולמת את מצבו מקיימת את ההסכם עליו חתם העותר ואין להעניק לו יתרון נוסף על זה שהוענק לו במסגרת ההסכם.

לאור האמור אני דוחה את העתירה.

לנוכח התנהלות המשיבות אין צו להוצאות .

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת דירת מגורים

 2. צו כניסה לדירה

 3. נזק לגגון בדירה

 4. עורך דין הסכם דירה

 5. תביעה על צביעת דירה

 6. שימוש בדירה ללא רשות

 7. שטח דירה קטן מהמובטח

 8. החזקה בדירה ללא רשות

 9. כניסה לדירה ללא רשות

 10. רישום דירה על שם קטין

 11. ויתור על זכויות בדירה

 12. התחזות לבעלים של דירה

 13. ביטול רשות לגור בדירה

 14. זיכוי מעבירת פיצול דירה

 15. הגדרת דירת מגורים מזכה

 16. נזקים במהלך הובלת דירה

 17. הצעה אמיתית לרכישת דירה

 18. הכרה בדירת מגורים יחידה

 19. הצהרת זכאות זכויות בדירה

 20. זכות בלתי הדירה במקרקעין

 21. רשות בלתי הדירה במקרקעין

 22. אישור זכויות לקניית דירה

 23. תביעה להצהרת בעלות בדירה

 24. מכירת דירה עם חריגות בניה

 25. חובת ציון שטח הרצפה בדירה

 26. ביטול קניית דירה על הנייר

 27. הלוואה לקניית דירה מהמוכר

 28. הסתרת בעיית טרמיטים בדירה

 29. הגדרת הדירות כ"דירות מדרון"

 30. פיצול דירה ל-5 יחידות דיור

 31. הודעה על העברת החזקה בדירה

 32. אי הכרה בדירת מגורים מזכה

 33. קניית דירה בפלורידה - תביעה

 34. עיכוב של שנתיים במסירת דירה

 35. התחייבות לרישום זכויות בדירה

 36. התיישנות רישום בעלות על דירה

 37. זכויות בחלל שנוצר מתחת לדירה

 38. כניסה בכוח לדירה ע''י מעקלים

 39. מס מכירת דירה בין קרובי משפחה

 40. בקשה להרחבת דירת מגורים במקרקעין

 41. הסתרת חריגות בניה בדירה מהקונה

 42. סיוע לרכישת דירה לפי מספר אחים

 43. העברת תכולת דירה מארה''ב לישראל

 44. ביטול קניית דירה בגין איחור במסירה

 45. סעיף 49 א - מכירת דירת מגורים מזכה

 46. פיצוי בגין ניהול מו''מ לקניית דירה

 47. פטור לדירת מגורים מזכה - זכות אישית

 48. חוסר התאמה בין שטח הדירה למה שהובטח

 49. תוספת סיוע לזכאים שלא הצליחו לרכוש דירה

 50. העברת בעלות פיקטיבית של דירה מבעל לאישה

 51. צו מבית המשפט למכירת דירה במכירה פומבית

 52. פיצויים ללא הוכחת נזק מסירת דירות באיחור

 53. דרישת תשלום שלא כדין ביום קבלת המפתח לדירה

 54. נדחתה תביעה להצהרה לזכאות להירשם כבעל דירה

 55. האם צנרת מקרר נחשבת לאינסטלציה של הדירה ?

 56. איחור במסירת דירות בגלל בניית קומות נוספות

 57. עד לאיזה רום משתרעת זכותו של הדייר בשטח שהוצמד ?

 58. בקשה למפקח על המקרקעין לאפשר מכירת דירת מגורים

 59. טענה כי התובעים אפשרו להם להתגורר בדירה ללא תשלום

 60. לטענת התובע, הדירה נצבעה בצבע "מזעזע – כחול מטאלי"

 61. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון