תביעה לתשלום הפרשים - ביטוח לאומי

תביעה לתשלום הפרשים - ביטוח לאומי
1. לפנינו תביעה לתשלום הפרשי דמי לידה. תביעת התובעת לתשלום ההפרשים כאמור נדחתה על פי הוראות סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1996 (להלן – החוק), משום שהוגשה לאחר שחלפו 12 חודשים מן המועד שבו נוצרה עילת התביעה.

2. ואלה העובדות הרלבנטיות לענייננו:
א. ביום 11.5.2010 ילדה התובעת תינוקת ללא רוח חיים.
ב. התובעת קיבלה דמי לידה.
ג. ביום 7.9.2011 הגישה התובעת תביעה לתשלום הפרשי לידה.
ד. התביעה נדחתה משום שהוגשה לאחר שחלפו למעלה מ-12 חודשים מאז שנוצרה עילת התביעה.

3. התובעת טוענת כי סעיף 296(ב) מתייחס לתשלום גמלה, ואילו בעניינה כבר שולמה הגמלה, ומדובר בהפרשים בלבד. תביעתה זו אינה, אם כן, תביעה נפרדת אלא חלק מן התביעה לתשלום דמי לידה. על כן הוראותיו של סעיף 296(ב) לחוק אינן חלות בעניינה.
מוסיפה התובעת כי בשל האירוע הטרגי שעברה, והמצב הנפשי הקשה שאליו נקלעה, לא היתה מסוגלת לטפל בעניין התביעה להפרשי דמי לידה
4. סעיף 296 לחוק בנוסחו בתקופה הרלבנטית לענייננו קבע כי:
"(א) כל תביעה לגמלת כסף תוגש למוסד תוך שנים עשר חודשים מהיום שבו נוצרה עילת התביעה.
(ב)(1) הוגשה התביעה אחרי המועד האמור בסעיף קטן (א), וקבע המוסד כי התובע זכאי לגמלה בעד תקופה שקדמה להגשת התביעה, תשולם לו הגמלה שהוא זכאי לה, ובלבד שלא תשולם גמלה בעד תקופה העולה על 12 חודשים שקדמו בתכוף לפני החודש שבו הוגשה התביעה כאמור;"

כאמור טוענת התובעת כי פנייתה לקבלת הפרשי דמי לידה מהווה חלק בלתי נפרד מתביעתה המקורית לדמי לידה, שהוגשה במועדה. דינה של טענה זו להידחות, מן הטעמים שלהלן. פנייה למוסד לביטוח לאומי, שעל-פי סוגה, מהותה ותכליתה מחייבת דיון, הינה בבחינת "תביעה" כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי שלגביה נקבע מועד  מוגדר וקצר להגשתה (דב"ע נה/ 38-0 אורי פשס – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע  כח 269, 275). כמו כן תביעה לתשלום הפרשי קצבה, ככל שהם מגיעים, כפופה להוראות החוק בדבר תשלומים רטרואקטיביים" ועל כן הינה בגדר "תביעה" (עב"ל 445/97 יוסף סעיד - המוסד לביטוח לאומי,  פד"ע לד ,35, 39). 

5. פניית יולדת למוסד לביטוח לאומי בתביעה לתשלום דמי לידה עונה על הגדרת "תביעה". שכן, על המוסד ליתן החלטתו בזכאותה של מבוטחת לדמי לידה סמוך למועד בו פנתה בדרישה לתשלום. זאת, נוכח תכליתה של גמלת דמי לידה שהיא גמלה מחליפת הכנסה לתקופה מוגבלת בגין פרק הזמן בו היולדת אינה עובדת, או אינה עוסקת במשלח ידה לרגל ההיריון והלידה (עב"ל 1126/00 יוכבד לוי - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע לח 193; דב"ע נב/ 0-3 עטיל זאקס - המוסד לביטוח לאומי,  פד"ע כד 153. אף פנייה לתשלום הפרשי דמי לידה, עונה על תכליותיה של תביעה לתשלום דמי לידה, ומחייבת הכרעה מהירה, בהיותה מתייחסת לתקופה בה היולדת אינה עובדת ומוגבלת בשל ההיריון, או הלידה.
מסקנת הדברים היא כי פנייה למוסד לביטוח לאומי לתשלום הפרשי דמי לידה הינה, על פי מהותה ותכליתה "תביעה" למוסד, העומדת על רגליה היא, ואין לכלול אותה במסגרת התביעה הקודמת לדמי לידה.
 
5.      סעיף 296(א) לחוק הביטוח הלאומי, מחייב הגשת תביעה לגמלת כסף, בתוך 12 חודשים ממועד היווצרות העילה. הוראות סעיף 296 לחוק "אינן מתחום הפרוצדורה או סדרי המינהל, אלא הן בעלות אופי  מהותי המגבילות את הזכות לגמלה לתקופה הקבועה בחוק" [עב"ל 140/08 עו"ד דוד ליבוביץ - המוסד לביטוח לאומי, ניתן ביום 18.1.09.
משקבענו כי פנייה לתשלום דמי לידה היא בבחינת "תביעה" העומדת בפני עצמה, חלות על תביעה זו ההוראות המיוחדות בחוק הביטוח הלאומי דוגמת סעיף 296 לחוק. ובהיותה תביעה לתשלום עיתי לתקופת זמן מוגבלת, חלה על תביעה לתשלום הפרשי דמי לידה הרישא לסעיף 296(ב) לחוק. זאת, מן הטעם שהתביעה להפרשי דמי לידה אינה תביעה "למענק או לגמלה אחרת שאינה משתלמת בעד תקופה מסוימת" אלא תביעה לתשלום עיתי לתקופה מוגבלת. משכך הוא, בדין נדחתה תביעתה של התובעת.
 
6. נוסיף כי האינטרס הציבורי מחייב כי תביעות לתשלום דמי לידה, והפרשי דמי לידה יהיו מותנות במועד הגשת התביעה. זאת, נוכח מטרת תשלום הגמלה ותכליתה לסייע למבוטחת בקיום השוטף בתקופה מוגבלת של היריון או לידה (עב"ל 96/03 דוד פריג' - המוסד לביטוח לאומי, לא פורסם; עב"ל 1142/04 ריקון איוב - המוסד לביטוח לאומי, ניתן ביום 27.6.05). האינטרס הציבורי אף מחייב הגשת התביעות במהרה, כדי להקל על בדיקת התנאים לזכאות, וכדי שיהא בידי המוסד לביטוח לאומי לכלכל את ענייניו הכספיים, מבלי שיהיה מופתע מתביעות רטרואקטיביות.
לפיכך למרות הנסיבות המצערות המפורטות לעיל, יש לדחות את התביעה מן הטעמים המפורטים לעיל.

אין צו להוצאות.

ערעור על פסק-דין זה, ניתן להגיש תוך 30 יום מיום שיומצא לצדדים, לבית-הדין הארצי לעבודה.


ניתן היום, ג' אדר תשע"ב, 26 פברואר 2012, בהעדר הצדדים.
"ההחלטה נחתמה בידי נציגי הציבור ועותק נמצא בתיק בבית הדין. לצדדים מופץ עותק בחתימה אלקטרונית של השופט לבדו".


                             
נציג עובדיםמר אפרים פוסט            נציג מעבידיםמר יצחק הומינר            ד. פרוז'ינין - שופטתאב"ד      

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ביטוח לאומי המלא

 2. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי

 3. עורך דין ביטוח לאומי המלצה

 4. דמי ברית מילה מביטוח לאומי

 5. עובד שלא נרשם בביטוח לאומי

 6. סעיף 6ב לחוק הביטוח הלאומי

 7. תקופת אכשרה בהכשרה מקצועית

 8. מחלת ידיים ביטוח לאומי

 9. ירידה בתפקוד - ביטוח לאומי

 10. עורכי דין דיני ביטוח לאומי

 11. הגשת תביעה נגד ביטוח לאומי

 12. אי ספיקת כליות ביטוח לאומי

 13. מיאלומה נפוצה - ביטוח לאומי

 14. סעיף 211 לחוק הביטוח הלאומי

 15. סעיף 329 לחוק הביטוח הלאומי

 16. סעיף 330 לחוק הביטוח הלאומי

 17. תשלום רטרואקטיבי מביטוח לאומי

 18. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 19. תוספת ותק לעולים בביטוח לאומי

 20. תנאי שירות מתנדב בשירות לאומי

 21. סעיף 330(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 22. שינוי הגדרת מבוטח בביטוח לאומי

 23. הגדרת "עגונה" בחוק ביטוח לאומי

 24. חוזה בכירים לעובדי ביטוח לאומי

 25. החזר כספים שהתקבלו מביטוח לאומי

 26. ועדה מקומית מקצועית בביטוח לאומי

 27. זכאות לשיקום מקצועי בביטוח לאומי

 28. תביעה לתשלום הפרשים - ביטוח לאומי

 29. ניכוי גמלאות ביטוח לאומי מפיצויים

 30. התדרדרות במצב הרפואי - ביטוח לאומי

 31. הגדרת התאריך הקובע בחוק ביטוח לאומי

 32. תקנות העברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי

 33. תקנה 11 לתקנות הביטוח הלאומי (מקדמות)

 34. הפסקת תביעה עד לקביעת נכות בביטוח לאומי

 35. תקנות הביטוח הלאומי (רישום), תשכ''ג-1963

 36. תקנות הביטוח הלאומי (אמהות), תשי''ד-1954

 37. צו הביטוח הלאומי (אזורי ניסוי), התש"ע-2010

 38. תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים), תשל''ח-1978

 39. תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות), התשמ''ד-1984

 40. צו הביטוח הלאומי (אזורי ניסוי), התשס"ח-2008

 41. פטור מתשלום החזרים בגין חובות עבר לביטוח לאומי

 42. תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה), תשל''ו-1976

 43. הסכם שירותי ייעוץ חיסכון תשלומים לביטוח לאומי

 44. תקנות הביטוח הלאומי (תשלום רבית), תשכ''ו-1966

 45. סעיף 246 לחוק הביטוח הלאומי צבירת תקופת אכשרה

 46. תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד), תשי''ח-1958

 47. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות), תשל''ט-1979

 48. תקנות הביטוח הלאומי (שיקום-מקצועי), תשט''ז-1956

 49. צו הביטוח הלאומי (קביעת גוף ציבורי), התשמ"ד-1984

 50. הוצאת כספים במרמה מביטוח לאומי - עובדים פיקטיביים

 51. תקנות הביטוח הלאומי (בדיקות רפואיות), תשכ''ה-1965

 52. תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות) (תיקון), התשמ''ה-1985

 53. תקנות הביטוח הלאומי (הענקות מטעמי צדק), תשל''ה-1975

 54. תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות) (הוראת שעה), התש''ן-1990

 55. חוק הביטוח הלאומי גובר על החוק לתיקון התקנות לשעת חירום

 56. תקנות הביטוח הלאומי (מועדים להגשת תובענות), תש''ל-1969

 57. תקנות הביטוח הלאומי (כללים לעגול סכומים), התשמ''ו-1985

 58. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נפגעי תאונות), התשמ''א-1981

 59. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות) (תיקון), התשמ''ה-1985

 60. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות) (תיקון), התשמ''ב-1982

 61. תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מקדמות של גימלה), תשל''ט-1979

 62. תקנות הביטוח הלאומי (חישוב שכר העבודה הרגיל), תשי''ז-1956

 63. תקנות הביטוח הלאומי (הכשרה מקצועית ודמי מחיה), תשל''ט-1979

 64. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח בפני פגיעה בעבודה), תשי''ד-1954

 65. תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד) (הוראת שעה), התשס''ז-2006

 66. תקנות הביטוח הלאומי (מענק אשפו ליולדת ולילוד), התשנ''ד-1993

 67. תקנות הביטוח הלאומי (תגמול בעד שירות חד-יומי), התשמ''ז-1987

 68. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (הוראות מעבר), התשמ''ד-1984

 69. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מתנדבים באזור מוחזק), תשל''ד-1974

 70. תקנות הביטוח הלאומי (הודעה בדבר יציאה את ישראל), התשס''ה-2004

 71. תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס''ב-2002

 72. תקנות הביטוח הלאומי (פתיחת סניפים ומינוי מנהליהם), תשל''ג-1973

 73. תקנות הביטוח הלאומי (מענק למובטל שעובד בשכר נמוך), התשנ''ה-1994

 74. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (צמצום בהשתכרות), התשמ''ד-1984

 75. תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט''ז-1956

 76. תקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה), תשכ''ח-1968

 77. צו הביטוח הלאומי (סוגי מקרים של התנדבות מחוץ לישראל) התשמ"ז-1987

 78. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), התשל''ט-1978

 79. תקנות הביטוח הלאומי (מועד להגשת ערעור על החלטות מסויימות), תשל''ז-1977

 80. תקנות הביטוח הלאומי (תחולה לגבי סוגים מיוחדים של מבוטחים) התשמ''ז-1987

 81. תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מיוחד בעד יילוד של אשה שנפטרה), תשל''ג-1973

 82. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (בדיקה מחדש ותביעה חדשה), התשס''א-2000

 83. תקנות הביטוח הלאומי (תחולה לגבי סוגי עובדים שאינם תושבי ישראל), תשל''ב-1972

 84. תקנות הביטוח הלאומי (השתתפות במימון פעולות בטיחות וגיהות בעבודה), התשמ''ח-1988

 85. תקנות הביטוח הלאומי (פעולת התנדבות להצלת חייו או רכושו של הזולת), התשנ''א - 1991

 86. תקנות הביטוח הלאומי (ילד המשרת בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית או לאומית), התשנ''ז-1997

 87. תקנות הביטוח הלאומי (ועדת ערר להטבות סוציאליות ולהענקות מטעמי צדק) (ביטול), התשנ''ה-1995

 88. תקנות הביטוח הלאומי (סוגי מבוטחים שאינם זכאים לתשלום בעד הילד הראשון והשני), התשנ''א-1990

 89. תקנות הביטוח הלאומי (זכויות וחובות לפי חוק הביטוח הלאומי לשאינם תושבי ישראל), התשמ''ז-1987

 90. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון