עורך דין לענייני בנקים

עורך דין לענייני בנקים

1. עסקינן בבקשתו של המפרק לחברת מגדל הזוהר להורות לבנק המזרחי לחלט את הערבות הבנקאית האוטונומית, שהוצאה על ידי בנק לאומי לבקשת חברת אוליצקי עבודות עפר כבישים ופיתוח בע"מ (להלן: "אוליצקי") בקשר להסכם מיום 23.5.94 שבין חברת מגדל הזוהר לבנין בע"מ (להלן: "מגדל הזוהר") לאוליצקי. עוד נחתמה תוספת להסכם ביום 15.3.95, לפיה תבצע אוליצקי עבודות נוספות. אף בתוספת נקבע כי התשלום יבוצע על פי כמויות העבודה.

הערבות הבנקאית נשוא המחלוקת הוצאה עוד בשנת 1995, בקשר עם ההסכם הנ"ל, שנערך בין אוליצקי למגדל הזוהר. על פי ההסכם הייתה אוליצקי אמורה לבצע עבודות עבור מגדל הזוהר, כאשר התשלום יתבצע על פי כמויות העבודה שתבוצענה בפועל. אוליצקי, ביקשה כי תשולם לה, על ידי מגדל הזוהר, מקדמה בסך של 4 מיליון ₪, וזו שולמה. בנק לאומי הוציא, כנגד מקדמה זו, לבקשת מגדל הזוהר, ערבות בנקאית אוטונומית לטובת מגדל הזוהר עד לסכום של 4 מליון ש"ח.

ערבות זו הייתה ערבות "מוחלטת ובלתי מותנית", ובמסגרתה התחייב בנק לאומי לשלם כל סכום שיידרש, בתוך 7 ימים, מקבלת הדרישה, מבלי שיהיה צורך בביסוס או נימוק הדרישה.

היות והמקדמה לאוליצקי שולמה מחשבון הליווי של מגדל הזוהר, בבנק המזרחי, דרש בנק המזרחי כי הערבות תוסב לטובתו. מגדל הזוהר עשתה כבקשת בנק המזרחי, ואף הודיע על כך לבנק לאומי.

מגדל הזוהר שלחה, ביום 10.10.99, לבנק המזרחי דרישה לחילוט הערבות בסך 1,448,324 ש"ח, ששולמו ביתר לטובת אוליצקי. כך, על פי התחשבנות שערכו הצדדים לאחר סיום העבודות.

בנק המזרחי שלח מכתב דרישה לבנק לאומי. אולם ביום 3.11.99, שלחה אוליצקי מכתב לבנק המזרחי, במסגרתו טענה כי הערבות הומחתה לבנק המזרחי, אשר על כן למגדל הזוהר אין כל זכות לבקש חילוטה. לטענת אוליצקי, משעה שהומחתה הערבות לבנק המזרחי, על הבנק חלה חובה לבסס דרישתו על זכות ועילה עצמאיות, העומדות לו, אם עומדות.

בנק המזרחי ביטל דרישתו בעקבות מכתב זה, לביטול הערבות, שכן לא רצה לנקוט עמדה בסכסוך.

החל מאותו מועד, ובמשך כעשר שנים(!!), התנהלו מספר הליכים בין אוליצקי למגדל הזוהר, הנוגעים לערבות זו, לרבות הליכי בוררות. הליכי הבוררות התנהלו בעצלתיים מבלי שהצדדים יפעלו לסיום ההליכים.
מצב דברים זה, הביא אף את בנק המזרחי לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות על מנת שבית המשפט יורה לו כיצד עליו לפעול.

זה המקום בו ראוי לציין כי בחודש יוני 2009 שונה נוסח הערבות הבנקאית על ידי בנק לאומי באופן שבנק מזרחי מופיע כמוטב של הערבות.

2. המפרק טוען , כי עסקינן בסוגיה פשוטה ביותר, וכלל לא ברור, מדוע וכיצד נגרר העניין בבתי משפט במשך כל השנים הללו;

המפרק סבור כי טענתה של אוליצקי, כאילו מרגע שהוסבה הערבות לטובת בנק מזרחי אזי רק לבנק מזרחי עומדת הזכות לדרוש חילוטה, ורק מכוח עילה עצמאית של בנק המזרחי הינה אבסורדית. ברור כי המחאת זכות משמעותה, שהעילה והזכות של הממחה כלפי החייב עוברות לנמחה.
ממילא, אין כל ממש בטענה כי לבנק המזרחי צריך שתהיה עילה עצמאית לחילוט הערבות, שכן לא נעשה כל הסכם בין בנק המזרחי לאוליצקי כך שקיומה של עילה כזו אינה אפשרית כלל.

זאת ועוד; מדובר בערבות בנקאית אוטונומית, אשר רק מצב קיצוני יכול להשפיע על עצמאותה, ולמנוע חילוטה. אין צורך, בענין זה, לפרט את הפסיקה לפיה דברים אמורים, רק כאשר מדובר באחד משני חריגים: "תרמית" או "נסיבות מיוחדות". אף אחד משני החריגים הללו לא מתקיימים, ואף לא נטען כך.

3. בנק המזרחי מבהיר, כי אינו נוקט עמדה בסכסוך בין הצדדים, וכי אינו מתנגד לבקשת המפרק ואין לו כל אינטרס בכספים. על כן הוא מודיע שיפעל כפי שיורה לו בית המשפט.

4. אוליצקי טוענת כי בנק מזרחי הינו מוטב הערבות, וככזה הינו הזכאי העיקרי ליהנות מפירותיה.
הבנק, לטענת אוליצקי, חזר והצהיר, במספר הזדמנויות, כי אין לו כל עילה או עניין בחילוטה של הערבות, כיוון שהמקדמה אשר העמיד, הושבה לו במלואה.

אוליצקי נשענים על נוסח הערבות לפיה הערבות מוסבת לטובת בנק המזרחי, והוא לא יכול להמחותה פעם נוספת, לאחר המחאת הזכות, לטענת אוליצקי, לא תהיה מגדל הזוהר רשאית לדרוש את הערבות והיא תשולם אך לבנק מזרחי.

אוליצקי טוענת עוד; המפרק אינו מזכיר בבקשתו את נוסח הערבות, ובכך בעצם מבקש הוא לאפשר את חילוטה של הערבות, מבלי להיזקק לבירורים מוקדמים. בירורים אשר לטענתו אך ברור כי יבססו את טענתה, לפיה לא קיים כל חוב של אוליצקי למגדל הזוהר.

5. בנק לאומי סוקר, בקצרה את קורותיה של הערבות בנקאית זאת, תוך שהוא מציין כי, בשל טעות טכנית, הבנק התייחס למכתבו של בנק מזרחי מיום 6.5.09 , שביקש לבטל דרישה להארכת תוקפה של הערבות כאל מכתב לביטול הערבות והערבות בוטלה ונמחקה מספרי הבנק. משהתבררה הטעות, הוציא הבנק ערבות חדשה, אשר אינה ניתנת להעברה לטובת בנק מזרחי.

בנק לאומי מציין כי ככל שתתקבל דרישה מאת המוטב, בנק מזרחי,יפעל הבנק בהתאם לדרישה.

כל הצדדים הגישו תגובות נוספות (ברשות) בהן עמדו על טענותיהם והבהירו עמדתם, חזור והבהר, תוך חזרה על דברים שנאמרו, והארכה מיותרת בטיעוניהם.

6. כבר כאן על לציין כי תגובתו השנייה של בנק לאומי תמוהה במקצת; הבנק טוען, כי בבקשה, שהגיש המפרק, להתיר לו הגשת התגובה, הוא מעלה טענות חדשות לעניין נסיבות חילוט הערבות אולם נראה כי תגובתו הנוספת של הבנק, מבלי לקבוע מסמרות, הינה חזרה על טענות אוליצקי. טענות, לפיהן למגדל הזוהר אין זכות לדרוש את חילוט הערבות אלא רק לבנק מזרחי. הבנק טוען כי אין שינוי מהותי בין הערבות השנייה שהוצאה לראשונה, שכן אף הערבות ראשונה הוסבה לטובתו של בנק מזרחי ללא חזרה.

כונס הנכסים הרשמי תומך בבקשת המפרק, ולא רואה מניעה כלשהי, מבחינת המחאת הערבות לבנק מזרחי על מנת למנוע חילוט הערבות על ידי החברה.

7. ייאמר כבר עתה - אני מוצאת להסכים עם עמדת המפרק, ואף אינני מוצאת מקום להאריך בדברים, בשל היותם ברורים וחד משמעיים. עצם הנסיון לערב בין עקרון ההתאמה לזכות ההסבה ככל שהדברים נוגעים לערבות בנקאית אוטונומית נגועים בחוסר תום לב.
על פניו נראה כי לכל "התסבוכת" הזו גרם בנק מזרחי, אשר מסיבה לא ברורה ולא ידועה, חשש ופעל בניגוד לדרישה של לקוח שלו, מגדל הזוהר, לחלט את הערבות העצמאית, ותחת לפעול כך, ביטל את דרישתו.

בעייתיות נוספת נעוצה בעובדה כי המחאת הערבות לבנק מזרחי הייתה בלתי חוזרת, כך שבנק מזרחי נותר מוטב של הערבות גם לאחר שמגדל הזוהר השיבה לו את כל הכספים, בגינם הומחתה לו הערבות מלכתחילה ועל פניו אין לו כל עניין בזהות מקבל הכספים.

8. מגדל הזוהר המחתה את הערבות הבנקאית לבנק מזרחי וזאת במישור היחסים שבין מגדל הזוהר לבנק מזרחי. ברי כי במצב דברים זה של המחאת זכות נכנס בנק מזרחי בנעלי מגדל הזוהר, ויכול הוא לבקש את חילוט הערבות מכוח העילה העומדת למגדל הזוהר. לא ירדתי לסוף הטיעונים, ולא מצאתי איזו עילה עצמאית יכולה להיות לבנק מזרחי, כאשר אין כל הסכם ישיר בינו לבין אוליצקי.

9. אין אוליצקי יכולה להשתמש בעובדה שמגדל הזוהר המחתה את הערבות כדי להמנע מתשלומה. מדובר בערבות עצמאית אשר היה מצריך לחלטה במועד הדרישה. ברם, נראה כי לאור העובדה שלאוליצקי קיימות טענות קיזוז כלפי מגדל הזוהר היא מעדיפה לשמור את הכספים אצלה בעוד טענות אלו מתבררות.

יתרה מכך, עולה תהייה מה הייתה עמדתה של אוליצקי לו אכן בנק מזרחי היה מבקש את חילוטה של הערבות על בסיס עילה, שאין לה כל קשר למגדל הזוהר ולהסכם מכוחו התבקשה הערבות מלכתחילה. מה היה קורה למשל, אם היה הבנק מבקש לחלט את הערבות בגין חוב של אוליצקי לבנק משנת 2006.

אשר לטענות אוליצקי לנושא הקיזוז, מקובלת עלי דעתה והצעתה של ב"כ הכנ"ר בסעיפים 16 ו- 17 לתגובתה.

ב"כ הכנ"ר הטיבה לנתח את הצד המשפטי השזור בצד העובדתי, ואין לי אלא להסכים עמה.

10. אין מקום לערב בין עקרון ההתאמה לבין היכולת לעשות המחאת זכות לערבות בנקאית אוטונומית. עקרון ההתאמה הינו פנימי ונוגע לנוסח הערבות עצמו. זה לא פוסל את היכולת להסב את הערבות כולה כפי שהיא מאחד לשני.
חברת אוליצקי על פי נסיבות התיק איננה צד ג' כלשהו, אלא היא היא החייב בערבות. איפה היתה חברת אוליצקי שעשו את ההמחאה – חברת אוליצקי מעלה טענות אלה לראשונה בעת נושא המחאת הזכות?!

סוף דבר, יש מקום להורות על חילוט הערבות הבנקאית והעברת הכספים לקופת הפירוק.


אוליצקי תשלם הוצאות ושכ"ט עו"ד למגדל הזוהר סך של 50,000 ש"ח. סכום זה ישא ריבית והפרשי הצמדה כדין מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת לקוח בנק

 2. לקוח בנק מועדף

 3. עורך דין נגד בנק

 4. אי כדאיות כלכלית

 5. חוק הבנקאות רישוי

 6. תביעה נגד בנק יהב

 7. התיישנות תביעת בנק

 8. פקודת הבנקאות, 1941

 9. הצעת חוק בנק מח עצם

 10. תביעה נגד בנק איגוד

 11. תביעה נגד בנק לאומי

 12. התניית שירות בשירות

 13. העברה בנקאית בטלפון

 14. היתר עיסקא בנק לאומי

 15. חוק שירות לקוחות בנק

 16. סמכות המפקח על הבנקים

 17. חיוב כפול של לקוח בנק

 18. תביעה נגד בנק דיסקונט

 19. הברחת נכס משועבד לבנק

 20. תנאי מקפח בחוזה בנקאי

 21. סירוב בנק לפריסת חובות

 22. עורך דין לענייני בנקאות

 23. בקשת בנק לפסק דין חלקי

 24. עורך דין לענייני בנקים

 25. התיישנות תביעה נגד בנק

 26. התיישנות תביעה נגד בנק

 27. אחריות הבנק כלפי ערבים

 28. העברה בנקאית ע''י מתחזה

 29. דחיית טענת מרמה נגד בנק

 30. הודעת הבנק ללקוח באיחור

 31. מחיקת המילים למוטב בלבד

 32. מכתב הצהרת כוונות מהבנק

 33. אי מתן שירות בנקאי במועד

 34. עצימת עיניים מצד לקוח בנק

 35. תביעה נגד בנק ערבי ישראלי

 36. התניה פסולה של שירות בנקאי

 37. תביעת בנק נגד ערב של חברה

 38. מניעת מכירת רכב ע''י הבנק

 39. חוב לבנק על מסחר באופציות

 40. זכויות מוכר מול זכויות בנק

 41. העברה בנקאית ללא מסמך בכתב

 42. העברת עובדת בנק לתפקיד אחר

 43. תביעה לתשלום יתרת חוב לבנק

 44. תקופת צינון למפקח על הבנקים

 45. חיוב הבנק (צד ג') בחוב הפסוק

 46. מימוש בטוחות - תביעה נגד בנק

 47. הלוואה חוץ בנקאית ללא הסכם בכתב

 48. בקשה לחייב לחתום על מסמכים בבנק

 49. איך מוכיחים התניית שירות בשירות

 50. הקפאת הרשאה לביצוע עסקאות מט''ח

 51. האם הבנק התנה קבלת שירות בשירות ?

 52. צו הבנקאות (אגרות), התשמ"ג-1983

 53. תביעה של בנק הפועלים על יתרת חוב

 54. אחריות בנק מלווה כלפי רוכשי דירות

 55. תביעת בנק על חוב בחשבון עובר ושב

 56. הודעה בדבר מסירת פרטי זיהוי לבנק

 57. פיצוי מהבנק על דיווח ל-BDI על חוב

 58. תביעת בנק בגין חוב בחשבון של חברה

 59. תקלה באתר בנק לאומי - תביעת פיצויים

 60. עורכי דין המתמחים בתביעות נגד בנקים

 61. הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין

 62. תביעה של בנק בגין חובות אישיים של ערבים

 63. צו הבנקאות (מוסדות כספיים), תש"ל-1970

 64. בקשת מנהל מיוחד למימוש נכס משועבד לבנק

 65. הודעה על תיקון הוראות ניהול בנקאי תקין

 66. התניית שירות בנקאי בפתיחת תוכנית חיסכון

 67. טען כי לא קיבל מהבנק התראה לפני מכתב ההגבלה

 68. לאיזה בית משפט מגישים תביעה נגד לקוח של בנק

 69. צו הבנקאות (פיקדונות ללא תנועה), התש"ס-2000

 70. כללי הבנקאות (הביקורת הפנימית), התשנ"ג-1992

 71. נטען כי הבנק ראה את שני החשבונות כאובליגו אחד

 72. חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 9), תשכ"ט-1969

 73. רכישת אופציות על מדד המעו''ף - תביעה נגד בנק

 74. הודעה על שינוי במועד תחולת הוראות ניהול בנקאי תקין

 75. טענו שהבנק הסתיר את המסמכים הרלבנטיים לשאלת ההתיישנות

 76. הוראות הבנקאות (הצגת דו"ח כספי שנתי ופרסומו), התשנ"ב-1991

 77. בקשה שבית המשפט יכריז כי השעבוד גובר על השעבוד לטובת בנק לאומי לישראל

 78. כללים חשבונאיים לחישוב נזילות חובה ונזילות בפועל של תאגידים בנקאיים

 79. תקנות מס הכנסה (הנחה ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי), התשמ''א-1981

 80. כללי הבנקאות (רישוי) (הגדרת הון תאגיד בנקאי לענין סעיף 23א לחוק), התש"ן-1990

 81. צו הבנקאות (שירות ללקוח)(ביטול הפיקוח על שירותים בנקאיים מסוימים ושינויו במקרים אחרים), התשס"ח-2008

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון