התיישנות - קפנדריה - קיצור דרך
התיישנות - קפנדריה - קיצור דרך

בע"א 316/56 ח. קרמש ואח' נ' דבי ואח' פ"ד יא 1336, 1341 נקבע כי תקנה 21א' קודמתה של תקנה 101 לתקנות סדר הדין האזרחי :

"מיועדת לאפשר לנתבע לעשות קפנדריה, כאשר מפני טענת חוק או אפילו טענה עובדתית קצרה ניתן לסיים את המשפט, בלא אשר ידון בית המשפט בכל השאלות השנויות במחלוקת".

מכאן שכאשר השאלות העובדתיות דורשת שמיעת ראיות והן שלובות בראיות הדרושות לבירור המחלוקת לגופה, לא יעשה בית המשפט קפנדריה וידחה את ההכרעה בשאלת ההתיישנות לשלב שלאחר בירור העובדות כולן.

מובן, שעל פי נסיבותיו של כל מקרה, נתון לערכאה הדיונית שיקול הדעת אם לפצל את הדיון ולדון תחילה בטענות לסילוק על הסף מחמת התיישנות, או כל טענה מקדמית אחרת. כפי שנקבע בע"א 7261/97 אילנה ושלמה שרבני ואח' נ' חברת האחים שבירו בע"מ ואח' פ"ד נד(4) 464,
478.

להלן פסק דין בנושא קפנדריה - קיצור דרך:

פסק דין

ערעור זה מופנה כנגד החלטתו של כב' הרשם ש' ברוך מיום 21.3.05 לפיה נדחתה טענת התיישנות שהעלה המערער כנגד תביעה שהגיש המשיב 1 נגד המערער וארבעה נתבעים נוספים (ת.א. 1573/04).

הרקע העובדתי:

המנוח נפטר בתאריך 20.11.94.

בתאריך 22.4.04 הגיש המשיב 1, מנהל עזבונו של המנוח, תביעה למתן צווי עשה וסעד הצהרתי נגד שותפות מולד-מולדבסקי, אשר על פי הנטען בכתב התביעה, המנוח היה אחד מיחידי שותפיה בשיעור של 12.5%.

נתבעים 2-5 הינם יחידי שותפיה של השותפות, נתבעת 1.

בסעיף 10 לכתב התביעה נטען כי נציגי השותפות נמנעו מהעברת מידע לתובע ולקודמיו בניהול עזבון המנוח ואף טענו כנגד חלקו בשותפות.

בתאריך 2.12.2002 פנה התובע למרדכי מולדבסקי (משיב 2) בדרישה לקבל מידע בנוגע לעסקי השותפות ובקשתו נדחתה בטענה שאינו זכאי לקבל את הנתונים המבוקשים.

לנוכח סירוב זה וחששו של התובע (משיב 1) כי השותפים בשותפות משכו כספים לכיסם, הוגשה התביעה בה עתר המשיב למתן צו שיורה לרואה החשבון של השותפות לאפשר לו או למי מטעמו, לעיין בספרי הנתבעת על מנת שיוכל לחשב את חלקו האמיתי של העיזבון בשותפות במועד פטירתו ולחייב את המערער ומשיבים 2-4 בתשלום 12.5% משווי זכויות השותפות, על פי ההתחשבנות שתיערך.

בכתב ההגנה שהגיש ב"כ המערער נטען, בין היתר, כי יש לדחות התביעה על הסף מחמת התיישנות מאחר שמהיום הקובע (כמוגדר בכתב התביעה), דהיינו, יום פטירת המנוח ועד למועד הגשת התביעה חלפו למעלה משבע שנים.

בכתב התשובה שהוגש על ידו, חלק המשיב על טענה זו ולגירסתו יש למנות את תקופת ההתיישנות מיום הכחשת זכותו של המנוח בשותפות, בניגוד למצגים קודמים אשר בהם לא חלקו הנתבעים על הטענה לפיה לעזבון זכויות בשותפות.

בהחלטתו, נשוא הערעור, דחה כב' הרשם את בקשת המערער לסילוקה של התביעה על הסף מחמת התיישנות בנימוק שמדובר בטענה עובדתית ואין להסתפק באמור בכתבי הטענות ואין לשעות לטענות בענין זה בלא שהונחה תשתית עובדתית.

דיון.

בע"א 316/56 ח. קרמש ואח' נ' דבי ואח' פ"ד יא 1336, 1341 נקבע כי תקנה 21א' קודמתה של תקנה 101 לתקנות סדר הדין האזרחי :

"מיועדת לאפשר לנתבע לעשות קפנדריה, כאשר מפני טענת חוק או אפילו טענה עובדתית קצרה ניתן לסיים את המשפט, בלא אשר ידון בית המשפט בכל השאלות השנויות במחלוקת". (ההדגשה שלי ש.ד.).

מכאן שכאשר השאלות העובדתיות דורשת שמיעת ראיות והן שלובות בראיות הדרושות לבירור המחלוקת לגופה, לא יעשה בית המשפט קפנדריה וידחה את ההכרעה בשאלת ההתיישנות לשלב שלאחר בירור העובדות כולן.

מובן, שעל פי נסיבותיו של כל מקרה, נתון לערכאה הדיונית שיקול הדעת אם לפצל את הדיון ולדון תחילה בטענות לסילוק על הסף מחמת התיישנות, או כל טענה מקדמית אחרת. כפי שנקבע בע"א 7261/97 אילנה ושלמה שרבני ואח' נ' חברת האחים שבירו בע"מ ואח' פ"ד נד(4) 464,
478.

סעיף 6 לחוק ההתיישנות תשי"ח-1958 קובע כי:

     "תקופת ההתיישנות מתחילה ביום שבו נולדה עילת התובענה".

על מנת לקבוע את היום שבו נולדה עילת התובענה מוטל על בית המשפט, לא אחת, להכריע בין טענות עובדתיות סותרות בהסתמך על ההלכות הרלבנטיות לסוגיה שבמחלוקת.בע"א 7261/97 בענין שרעבי נקבע על ידי כב' השופט טירקל, בעמ' 473-474:

"כידוע, 'טענת ההתיישנות היא, בדרך כלל, ענין של חישוב אריתמטי גרידא, חשבון של עבירת הזמן למן יום היוולד העילה עד להגשת התביעה, בהתאם לסעיף 6 לחוק ההתיישנות תשי"ח-1958, אולם פעמים לא תתיישן תביעה על אף עבירת הזמן' ... (י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי, בעמ' 279) מחמת עילה המעכבת את מניין התקופה, כאשר זה המצב '...תקום שאלת מחלוקת או פלוגתה נוספת שבעובדה, והיא צריכה ראיה'. (שם). לשם כך תקנה 61 לתקנות סדר הדין האזרחי מרשה לתובע להגיש כתב טענות נוסף, הוא התשובה על כתב ההגנה".

כתב התשובה לא נועד לכפור ברשלנות הנתבע אלא כדי להעלות בפני בית המשפט עובדות חדשות המשיבות על הגנת הנתבע, בניסיון ליטול מהן את העוקץ, היינו, התוצאה המשפטית העלולה לנבוע מן ההגנה אם יישארו דברי הנתבע ללא תשובה. (ספרו של ד"ר י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, ש' לוין עורך 1995 בעמ' 280-281).

בענייננו הגיש המשיב, כתב תשובה, בו התייחס לטענת ההתיישנות וניסה ליטול את עוקצה על ידי הפרכת הגירסה באשר למועד בו נולדה עילת התביעה.

על פי האמור בכתב התשובה בפרטת העזבון שנערכה ב- 3.8.95, מודה בא כוח השותפות כי אחזקות העזבון בשותפות הן בשיעור של 12.5% (נספח א' לתגובת המשיב לבקשה לסילוק על הסף).

כן מציין המשיב שבתאריך 10.10.95 אישר רואה החשבון של השותפות כי חלקו של המנוח ביתרת הון השותפות הוא 12.5% (נספח ג' לתשובה). על הצהרה זו חזרו רואי החשבון של השותפות גם בתאריך 21.10.01 (נספח ד').

לגירסת המשיב אין למנות את מרוץ ההתיישנות מיום פטירת המנוח, אלא מהמועד בו התכחשו הנתבעים לראשונה לחובתם כלפי התובע, דהיינו, בדצמבר 2002.

עמדה זו נסמכת על פסיקת בית המשפט העליון בע"א 1559/99 שושנה צימבלר נ' רבקה תורג'מן, שם נקבע על ידי כב' השופט א' מצא:

"את מרוץ ההתיישנות יש למנות לא משנת 1964 ... אלא משנת 1996, שהוא המועד שבו כפרה המשיבה לראשונה בזכות המערערת להירשם כבעלת הדירה. הטעם העיקרי לכך הוא כי למערערת עמדה זכות שביושר להירשם כבעלת הדירה, שיצרה יחסי נאמנות (קונסטרוקטיווית) בינה לבין המשיבה; והכלל, כידוע הוא, כי בהתקיים יחסי נאמנות, תביעת הנהנה כלפי הנאמן אינה מתיישנת, כל עוד אין הנאמן כופר בהיותו נאמן או איננו מפר את חובת נאמנותו".

וכן על דברי כב' השופטת ד' דורנר בע"א 3322/95 יצחק גמזו נ' עו"ד דניאל גושן פ"ד נ(4) 520, 526:

"יחסי נאמנות משפיעים על דיני ההתיישנות בשתיים אלה: ראשית, אמת-המידה לזהירות הסבירה הנדרשת לענין גילוי העובדות המהוות את עילת התביעה נקבעת על יסוד הכלל שבאין מידע סותר רשאי נהנה להניח כי הנאמן ממלא את חובתו .... ושנית תקופת ההתיישנות של תביעה להחזרת הנכס מתחילה רק בתום יחסי הנאמנות, ­החזקת נאמן בנכס אינה חזקה נוגדת­, שכן הנאמן מחזיק בנכס כנאמנו של הנהנה ואין הוא יכול להישמע בטענת התיישנות שהיא למעשה, טענה לבעלות ... ואולם, כלל זה אינו ישים כאשר הנאמן כופר בהחזקתו את הנכס כנאמנו של הנהנה או מפר את חובתו כנאמן, במקרים כאלה נולדת עילת התביעה מרגע הכפירה או הפרת החובה, ובכפיפות להוראות סעיפים 7 ו-8 לחוק, מתחילה תקופת ההתיישנות באותו מועד". (ההדגשה שלי ש.ד.).

בענייננו, כאמור, נטען כנגד השותפות ויחידיה כי החזיקו בחלקו של המנוח בנאמנות וכי עד לחודש דצמבר 2002, לא היתה החזקתם חזקה נוגדת מאחר שהודו לא אחת בזכויות המנוח בשותפות.

מן המקובץ עולה כי בין הצדדים מחלוקת עובדתית בשאלה זו, מחלוקת הטעונה הכרעה לאחר שמיעת ראיות. מכאן שאין עסקינן בחישוב אריתמטי גרידא או בשאלה עובדתית שבירורה קצר ולא היה מקום להעתר לבקשה לדחייתה של התביעה על הסף.

אשר על כן החלטתי לדחות הערעור.

המערער ישלם למשיב 1 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 15,000 ש"ח בתוספת מע"מ. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התיישנות 9 שנים

 2. התיישנות הלוואה

 3. התיישנות דיונית

 4. התיישנות חוב מים

 5. ויתור על התיישנות

 6. התיישנות קנס חניה

 7. התיישנות שלא מדעת

 8. התיישנות תביעת בנק

 9. התיישנות דוח חנייה

 10. התיישנות הפרת חוזה

 11. התיישנות מחלת מקצוע

 12. התיישנות ביטוח נכות

 13. התיישנות דמי גמולים

 14. סעיף 9 לחוק ההתיישנות

 15. התיישנות חלק מתביעה

 16. התיישנות היטל השבחה

 17. התיישנות עבירת עוון

 18. התיישנות תביעה שכנגד

 19. התיישנות במשפט אזרחי

 20. התיישנות בחוק ספציפי

 21. התיישנות תאונת ספורט

 22. התיישנות חופשה שנתית

 23. התיישנות מזונות בגיר

 24. התיישנות החזר ארנונה

 25. סעיף 8 לחוק ההתיישנות

 26. התיישנות בחוסר תום לב

 27. סעיף 9 לחוק ההתיישנות

 28. התיישנות תביעה שנדחתה

 29. התיישנות תביעת יורשים

 30. סעיף 7 לחוק ההתיישנות

 31. התיישנות תביעה נגד ערב

 32. סעיף 15 לחוק ההתיישנות

 33. התיישנות ביטוח תלמידים

 34. התיישנות תביעה הצהרתית

 35. התיישנות תביעת מיטיבים

 36. התיישנות תביעה נגד בנק

 37. התיישנות תביעה שהופסקה

 38. התיישנות תביעה נגד בנק

 39. התיישנות תרמית או הונאה

 40. מרוץ ההתיישנות מס הכנסה

 41. התיישנות עבירות מנהליות

 42. ערעור על התיישנות ביטוח

 43. התיישנות בתביעות ארנונה

 44. התיישנות מעוולים במשותף

 45. התיישנות תאונות תלמידים

 46. התיישנות ביטוח נזקי צד ג

 47. התיישנות תביעת כפל ביטוח

 48. חוק התיישנות דוחות חנייה

 49. התיישנות בקשה להחזר אגרה

 50. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות

 51. התיישנות חוב שירותי ביוב

 52. התיישנות תביעה נגד צה''ל

 53. התיישנות בגין עבירות מין

 54. התיישנות ביטוח שריפה בעסק

 55. התיישנות במקרקעין מוסדרים

 56. פגרת בית המשפט – התיישנות

 57. התיישנות תביעת רכב קל כבד

 58. התיישנות מיום מקרה הביטוח

 59. התיישנות תביעת ביטוח נכות

 60. התיישנות עבירות ברירת קנס

 61. חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958

 62. התיישנות תביעה של פסול דין

 63. סמכות עניינית התיישנות קנס

 64. התיישנות זכות קיזוז ארנונה

 65. התיישנות תביעת תאונת דרכים

 66. התיישנות דמי שימוש במקרקעין

 67. התיישנות הליכי גבייה מנהליים

 68. התיישנות ביטוח תאונות ילדים

 69. צו הרחבה דמי הבראה התיישנות

 70. התיישנות תביעה - מחלת אסטמה

 71. התיישנות תביעת ביטוח 3 שנים

 72. התיישנות לתובע עם ליקוי שכלי

 73. התיישנות זכות חוזית במקרקעין

 74. התיישנות תביעות ביטוח אחריות

 75. התיישנות רישום בעלות על דירה

 76. התיישנות ביטוח תאונות אישיות

 77. תום לב בהתיישנות תביעת ביטוח

 78. התיישנות בשל גילוי נזק מאוחר

 79. התיישנות תביעה נגד רשות הדואר

 80. התיישנות תביעה בסדר דין מקוצר

 81. הגשת תביעה יום לפני ההתיישנות

 82. התיישנות תביעת רשלנות מקצועית

 83. התיישנות תביעה נגד כונס נכסים

 84. התיישנות תביעה לקצין התגמולים

 85. התיישנות עקב הגשת תביעה קודמת

 86. התיישנות - קפנדריה - קיצור דרך

 87. טענת התיישנות בהזדמנות הראשונה

 88. טענת התיישנות במקרקעין מוסדרים

 89. התיישנות אחריות למוצרים פגומים

 90. התיישנות תביעה נגד מוביל אווירי

 91. מירוץ ההתיישנות בעניינו של קטין

 92. התיישנות תביעה לדמי שימוש ראויים

 93. התיישנות ביטוח מוות בתאונת דרכים

 94. התיישנות תביעה לדמי שימוש ראויים

 95. התיישנות ממועד קביעת נכות במל''ל

 96. תיקון תביעה לאחר תקופת ההתיישנות

 97. התיישנות תביעה נגד אגודה שיתופית

 98. התיישנות דו''ח על נסיעה באור אדום

 99. הארכת מועד התיישנות בגלל מצב נפשי

 100. הסכמה להארכת התיישנות תביעת ביטוח

 101. עצירת מירוץ ההתיישנות עיקול מנהלי

 102. התיישנות תביעה של לקוח נגד עורך דין

 103. מתי מתחילה תקופת ההתיישנות של חוזה

 104. התיישנות תביעה של עורך דין נגד לקוחו

 105. התמוטטות גג - התיישנות תביעת נזיקין

 106. הפסקת מירוץ ההתיישנות בגין מחלת נפש

 107. ערעור על דחיית התביעה מחמת התיישנות

 108. התיישנות עבירת רצח שר או ראש הממשלה

 109. תאונת עבודה לפני 10 שנים - התיישנות

 110. חובת אזהרה לגבי מועדי התיישנות ביטוח

 111. התיישנות תביעת ירידת ערך לפי סעיף 197

 112. רשלנות עורך דין במקרה התיישנות תביעה

 113. העלאת טענת התיישנות "בהזדמנות הראשונה"

 114. עצירת מירוץ ההתיישנות עקב חוסר ידיעה

 115. התיישנות התחייבות להעברת זכות במקרקעין

 116. התיישנות תביעה להכרה במחלת סרטן בעבודה

 117. התיישנות תביעה מכוח חוק הגנה על עובדים

 118. התיישנות במהלך משא ומתן עם חברת הביטוח

 119. מועד היווצרות עילת תביעה לצורך התיישנות

 120. התיישנות המתבססת על תקופת התדיינות קודמת

 121. התיישנות ביטוח תאונות אישיות בתאונת דרכים

 122. העירייה גבתה כספים ביתר הודאה על התיישנות

 123. התיישנות תביעת נזיקין נגד מנהל עיזבון זמני

 124. תחילת מירוץ ההתיישנות מיום החתימה על החוזה

 125. התיישנות תביעות לקיום זכות במקרקעין מוסדרים

 126. סמכות קצין התגמולים להאריך את תקופת ההתיישנות

 127. התיישנות תביעה לפיצוי בגין הלנת פיצויי פיטורים

 128. ערעור לעליון על התיישנות תביעת רשלנות רפואית

 129. ועדת ערעורים לפי חוק הנכים התיישנות מחלת נפש

 130. טענת התיישנות ''בהזדמנות הראשונה'' בבית המשפט

 131. התיישנות: ניהול מו"מ תוך משיכת זמן בחוסר תום לב

 132. שוויון הזדמנויות בעבודה - התיישנות תביעה לאחר שנה

 133. התגבשות ''עילת התביעה'' לצורך מועד תחילת ההתיישנות

 134. טענו שהבנק הסתיר את המסמכים הרלבנטיים לשאלת ההתיישנות

 135. סילוק על הסף מחמת התיישנות ומעשה בית דין - השתק פלוגתא

 136. ההלכה קובעת כי הנזק שמתחיל את מרוץ ההתיישנות אינו נזק זניח

 137. נטען כי כי יש לקבוע כי מרוץ התיישנות התחדש רק עם איתור הנתבעים

 138. תביעה למתן סעד הצהרתי לפיו מע"מ מנוע מלגבות חוב מס עקב התיישנות

 139. ערעור את קביעותיו העובדתיות של בית המשפט המחוזי הנוגעות לשאלת ההתיישנות

 140. מהו "המועד הקובע" בחישוב תחילת מרוץ ההתיישנות בתביעה לתגמולי ביטוח בגין נכות מתאונה ?

 141. פרטי רישום שלא יירשמו או שלא יימסר מידע עליהם ועבירות שהרשעה בהן לא תפסיק את תקופות ההתיישנות או המחיקה

 142. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון