נכס מקרקעין בבעלות הווקף
נכס מקרקעין בבעלות הווקף

להלן החלטה בנושא נכס מקרקעין בבעלות הווקף:

החלטה     


1. המערערים הגישו ביום 12.9.2007 ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי חיפה אשר דחה את תביעת המערערים לקבוע כי נכס מקרקעין המצוי בכפר קרע הינו בבעלות הווקף. על פי צו סיכומי טענות שהוציא כב' הרשם י' מרזל, היה על המערערים להגיש את סיכום טענותיהם עד ליום 21.11.2007. משלא הוגש סיכום הטענות במועד, הגישו המשיבים, ביום 2.12.2007, בקשה למחיקת הערעור או לדחייתו. המערערים, מצידם, ביקשו בתגובה לראות בהודעת הערעור ככתב סיכומים בתיק. המשיבים מתנגדים לבקשה. לטענתם, הגשת ערעור אינה פוטרת מהגשת סיכומים ומי שמסתמך על הערעור בלבד, דינו כדין מי שלא הגיש סיכומים במועד. המשיבים חוזרים, איפוא, על בקשתם לדחות את הערעור.

2. לאחר עיון בטענות בעלי הדין ובתיק בכללותו, באתי לכלל מסקנה כי יש לדחות את בקשת המשיבים למחיקת ההליך על הסף וכי יש להאריך את המועד להגשת סיכומים. המועד להגשת סיכומים אינו קבוע בחיקוק ועל כן לא נדרש טעם מיוחד למתן אורכה להגשתם (תקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984). בקשה מעין זו נבחנת בשים לב למכלול האינטרסים המעורבים, המבקש, המשיב והציבור בכללותו (השוו, בש"א 3780/98 רוזן נ' כפר הרי"ף כפר שיתופי להתיישבות חקלאית, פ"ד נב(3) 625). במאזן האינטרסים בין הצדדים, ניתן משקל נכבד לזכותו של המערער במיצוי זכות הערעור. לגבי המשיב, האינטרס הלגיטימי שלו הוא שהליכי הערעור לא יתמשכו מעבר לסביר וכי לא יפגע השוויון הדיוני בין בעלי הדין. אשר לאינטרס הציבורי, קיים אינטרס כי ההליכים יתבררו באופן יעיל, כך שלא תיגרמנה תקלות בעבודת בית המשפט. יש לזכור בהקשר זה כי הסמכות למחוק הליך בגין מחדל דיוני הינה סמכות בלתי שגרתית ויש להפעילה רק אם בית המשפט משתכנע כי מחדליו של יוזם ההליך מעידים על זניחתו בפועל.

3. שקילת מכלול האינטרסים הנוגעים לנסיבות העניין מובילה למסקנה כי יש לאפשר למערערים להגיש סיכומים ולברר את ההליך גופו. כן באתי לכלל מסקנה כי לאור היקפה ואופן ניסוחה של הודעת הערעור, יש להיענות לבקשת המערערים לראות בהודעת הערעור כסיכום טענותיהם. לעניין עצם האיחור, המערערים אמנם לא מספקים הסבר מניח את הדעת למחדלם בהגשת הסיכומים במועד. התנהגותם אינה תואמת את המצופה מבעל דין הנוקט שקידה סבירה בניהול ענייניו. היא גרמה להטרחת בית המשפט ובעל הדין שכנגד. אולם התנהלותם אינה מעידה על זלזול או זניחת ההליך. את המחדל שבאי הגשת סיכומים במועד ניתן לרפא על ידי חיוב בהוצאות. המשיבים, מנגד, אינם מצביעים על אינטרס נגדי בר הגנה המצדיק את מחיקת ההליך או דחייתו. נוכח העובדה כי יראו את הודעת הערעור כסיכומים, היענות לבקשה לא תביא לעיכוב בהליכי הערעור, כך שלא צפויה פגיעה באינטרס המשיבים בסיומו של ההליך תוך פרק זמן סביר. במצב דברים זה, בשקלול כלל נסיבות העניין, יש להעדיף את בירור הסכסוך לגופו של פני דחייתו בנימוק טכני של אי הגשת סיכומים.

התוצאה היא כי הבקשה למחיקת ההליך או לדחייתו נדחית. לבקשת המערערים, יראו את הודעת הערעור ככתב סיכומים. המשך שמיעת הערעור תתבצע בהתאם לקבוע בצו סיכומי הטענות מיום 28.12.2006. המערערים ישאו בשכר טרחת עורך דין של המשיבים בגין בקשה זו בסך של 1,500 ₪. החלטה זו תועבר לצדדים ללא דיחוי באמצעות הפקסימיליה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכס גובל

 2. החזקה בנכס

 3. קביעת שווי נכס

 4. נכס מוקפא להסדר

 5. הוכחתהברחת נכסים

 6. מימוש נכס משועבד

 7. שימוש בנכס משותף

 8. זיקת המבוטח לנכס

 9. חלוקת נכסי קריירה

 10. שחרור נכסים מוקנים

 11. תשואה נכסים מניבים

 12. צו הגבלת שימוש בנכס

 13. העברת נכס למראית עין

 14. ביטול הצעה לרכישת נכס

 15. קבלת נכסים שהושגו בעוון

 16. עיכוב רישום זכויות בנכס

 17. נכס שלא מופקת ממנו הכנסה

 18. נכס מקרקעין בבעלות הווקף

 19. שימוש בנכס למטרות ניהול עסק

 20. שווי הנכס נמוך משווי השוק

 21. חוק נכסי המדינה, תשי"א-1951

 22. בזיון בית המשפט בגין הברחת נכסים

 23. צו נכסי גרמנים (אגרות), תשי"ב-1952

 24. תביעה לתשלום התשלומים השוטפים בגין הנכס

 25. חוק הסכמים בנכסים פיננסיים, התשס"ו-2006

 26. הפחתת סכומי הפחת להם הייתה זכאית בגין הנכס

 27. תקנות נכסי המדינה (מקרקעים), תשי''ב-1952

 28. מקרקעין ללא בעלים, סעיף 3 לחוק נכסי המדינה

 29. תקנות מס הכנסה (קביעת נכס), התשס''ד-2004

 30. האם נכס שהוחכר ל-999 שנה שמשמעותו ביטול זכות קניינית בנכס ?

 31. תקנות נכסי גרמנים (קביעת סוגי מקרקעים מוקנים), תשי''ב-1952

 32. תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לנכס שנרכש בתקופה הקובעת), התשס''ג-2002

 33. תקנות מס הכנסה (הודעה בדבר העברת נכס ומסמכים מצורפים), התשנ''ז-1997

 34. צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), תשל"ז-1977

 35. תקנות הסמים המסוכנים (דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים שחולטו), התש''ן-1990

 36. צו הסכמים בנכסים פיננסיים (קביעת גופים נוספים כמוסד פיננסי), התשס"ט-2009

 37. תקנות רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים) (קביעת נכס אחר כפיצויים), תשי''ד-1954

 38. תקנות המקרקעין (פטור העברת נכסים לחברת השתתפויות בנכסים בישראל בע''מ מאגרה), תשכ''ט-1969

 39. תקנות מס הכנסה (תוספת פחת על נכסים עסקיים) (מסירת הצהרות והודעות על בנינים עסקיים), תש''ך-1960

 40. תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הון, נכסים קבועים וניכוי נוסף בשל פחת לגבי אגודות שיתופיות מסויימות), התשמ''ט-1989

 41. תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הון, נכסים קבועים וניכוי נוסף בשל פחת לגבי אגודות שיתופיות מסויימות), התשס''ח-2008

 42. תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (ניכוי נוסף בשל פחת לגבי מטעים ונכסים קבועים המשמשים בייצור הכנסה ממטעים), התשמ''ו-1986

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון