מחיקת התביעה מחוסר עילה

הלכה פסוקה היא, כי אין למחוק על הסף, מפאת חוסר עילה, תביעה בה קיימת אפשרות, אפילו היא קלושה, שהתובע יצליח בתביעתו.

לצורך בחינה זו בשלב של מחיקה על הסף על בית המשפט להניח כי יעלה בידי התובע להוכיח את כל אשר טען בכתב התביעה רק אם ברור ונעלה מכל ספק הוא, שעל יסוד העובדות שטען להן לא יוכל התובע לזכות בסעד שביקש, כי אז - ורק אז- אומרים שכתב התביעה אינו מגלה עילה.

להלן החלטה בנושא מחיקת התביעה מחוסר עילה:

החלטה

בפני בקשה למחיקת התביעה על הסף.

עניינה של תובענה זו, נובע מפסק הדין בת.א. 16026/01, שניתן על ידי כב' השופטת ד"ר אבניאלי, ביום 15.12.02. (להלן: "פסק הדין").

רקע:
המשיבים הינם בעלים של יחידת נופש בספרד.

המבקשת, נציגה ומורשה בישראל מטעם התאגיד הרב-לאומי R.C.I , מפעילה את תכנית החלופה הבינלאומית לבעלי זכויות ביחידת הנופש.

עם רכישת הבעלות ביחידת הנופש, קבלו המשיבים מנוי אצל המבקשת.

המשיבים הגישו בעבר תביעה כנגד המבקשת בבית משפט זה.(ראה ת.א. 16026/01 הנ"ל).
ביום 15.12.05, ניתן פסק דינה של כב' השופטת ד"ר אבניאלי.
בפסק הדין קבעה כב' השופטת ד"ר אבניאלי, כי המבקשת תעניק למשיבים פיצוי בסך 4,000 ₪ וכן תעניק למשיבים זכות תחלופה למשך ארבע פעמים, שתשתרענה על ארבע שנים או פחות, לפי בחירת המשיבים ובכפוף לזמינות.

פסק הדין קבע עוד כי ארבע החלופות תבוצענה ללא חיוב המשיבים בדמי חבר או בדמי חלופה, וזכות החלופה תנוצל במשך ארבע פעמים החל משנת 2003. (ראה עמ' 5 לפרוטוקול מיום 15.12.02, המצורף לכתב התביעה).

כתב התביעה שהוגש במסגרת התביעה הינו חיוב הנתבעת, כפי שעולה מפסק הדין, להעניק למשיבים זכות חלופה למשך ארבע שנים, מיום מתן פסק הדין ואילך.

עמדת המבקשת:
לטענתה, דין התביעה להיות מסולקת על הסף בגין היותה תביעה מוקדמת, נעדרת עילה שכל עיסוקה בזוטי דברים הנטענים בחוסר תום לב ושלא כמקובל. (ראה סעיף 1 לבקשה).

לעניין היות התביעה מוקדמת:
פסק הדין, לשיטתה, לא קבע ולא מחייב מימוש תחלופה משנת 2003 דווקא.
ניתן, לטענתה,לממש את ארבע החלופות, שקבע פסק הדין במהלך שנת 2005 או 2006.
לכן, לשיטתה, טרם הגיע המועד ליישום פסק הדין. פסק דין שהמבקשת, לטענתה, מתכוונת לקיים במלואו. (ראה סעיף 2 לבקשה).
לדידה, קיים כבר מעשה בית דין, ע"י פסק הדין של כבוד השופטת ד"ר אבניאלי, ועל הנתבעים להמתין ליישומו ,ולא להיחפז ולהתדפק על שערי בית המשפט.לעניין היות התביעה נעדרת עילה:
לטענתה, רוב טענותיהם של המשיבים, דוגמת ההפקדה לשנת 2003, אינם חלק מפסק הדין, ו/או אין להם זיקה למבקשת, הם הוספו ללא בסיס, ואין הם מקימים עילה כלפי המבקשת. (ראה סעיף 3.2 לבקשה).
לעניין היות התביעה מבחינת זוטי דברים:
לטענתה, מיוסדת התביעה כולה על הפרזה והגזמה גרידא. (ראה סעיפים 4-5 לכתב התביעה).

עמדת המשיבים:

טענת המבקשת, בדבר היות התביעה מוקדמת, הינה, לטענתם, טענה אבסורדית וחסרת כל אחיזה. לא יעלה על הדעת, לשיטתם, להמתין להפרות נוספות של המבקשת, ורק אז להגיש תביעה. (ראה סעיפים 2-3 לתגובת המשיבים לבקשה).

לטענתם, עקב הנסיבות שנוצרו, אין הם יכולים להזמין יחידת נופש אצל המבקשת.

המבקשת, לטענתם, נמנעה מקיום פסק הדין, ואף הפרה את תקנונה הפנימי שלה, עצמה, בכך שביטלה את הזמנת המשיבים, לאחר שההזמנה קבלה אישור סופי ובלתי ניתן לביטול. (ראה סעיפים 5-8 לתגובת המשיבים לבקשה).

לטענתם, סוגיה, דוגמת דמי החבר, שהמבקשת מבקשת לחייבם, ומתנה את זכות התחלופה בדמים אלו, טעונה בירור במסגרת התביעה דכאן. אין, לשיטתה, להמתין על מנת לברר סוגיה זו.(ראה סעיף 9 לבקשה).

טענת המבקשת בדבר היות התביעה מבחינת זוטי דברים, הינה, לטענתם, טענה הנטענת, בחוסר תום לב, מוכיחה את היות המבקשת מנותקת מהמציאות, ומחזקת את טענת המשיבים כי המבקשת הינה מונופול הנוהג באופן דורסני כלפי ציבור לקוחותיו.(ראה סעיף 13 לתגובת המשיבים לבקשה).

לכן, לשיטתם, על בית המשפט לדחות את הבקשה למחיקת התביעה על הסף.

הכרעה:

מחיקה על הסף הינה בסמכות ביהמ"ש, כאשר, בין השאר, הכתב לא מגלה עילת תביעה - ויש למנוע דיוני סרק.

החיקוק הרלוונטי הינו תקנה 100 לתסד"א תשמ"ד - 1984. (להלן: "התקנות").

זו לשון התקנה:
" בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, לצוות על מחיקת כתב תביעה נגד הנתבעים, כולם או מקצתם, על יסוד אחד הנימוקים האלה:
(1) אין הכתב מראה עילת תביעה.
(2) נראה לבית המשפט או לרשם מתוך הכתב שהתובענה היא טרדנית או קנטרנית.
(3) שוויו של נושא התובענה נישום בחסר והתובע לא תיקן את הכתב תוך הזמן שנקבע לכך.
(4) שולמה אגרה בלתי מספקת והתובע לא שילם את האגרה הנדרשת תוך הזמן שנקבע לכך".

במקרה דנן, נסמכת המבקשת בבקשתה, על העילה הראשונה בס"ק (1), ולחילופין בס"ק
(2).

הלכה פסוקה היא, כי אין למחוק על הסף, מפאת חוסר עילה, תביעה בה קיימת אפשרות, אפילו היא קלושה, שהתובע יצליח בתביעתו (ראה בספרו של ד"ר זוסמן "סדרי הדין האזרחי" מהדורה שביעית 1995 עמ' 383).
לצורך בחינה זו בשלב של מחיקה על הסף על בית המשפט להניח, "כי יעלה בידי התובע להוכיח את כל אשר טען בכתב התביעה... רק אם ברור ונעלה מכל ספק הוא, שעל יסוד העובדות שטען להן לא יוכל התובע לזכות בסעד שביקש, כי אז - ורק אז- אומרים שכתב התביעה אינו מגלה עילה. (ראה שם, בעמ' 384).

במקרה דנן, המעשה המובא לדיון היא טענת המשיבים, כי המבקשת אינה מקיימת את פסק הדין שניתן בעניינם, בכך שאינה מעניקה למבקשים זכות תחלופה למשך ארבע פעמים, מבלי להתנות זאת בתשלום דמי חבר.

בדיקה של טענות המשיבים, כבר בשלב מקדמי זה, מראה כי יש למשיבים על מה להסתמך בבקשה לסעד שהם מבקשים.

טענת המשיבים בדבר התניית זכותם, על ידי המבקשת, למיצו פסק הדין בתשלום דמי חבר, טעונה, גם כן בירור, במסגרת התובענה דנא.

לאור טענת המבקשת בדבר היות התביעה מוקדמת, מקבלת אני את עמדת המשיבים כי כב' השופטת ד"ר אבניאלי צוותה לוח זמנים ספציפי, שתחילתו בתחילת שנת 2003.

נוכח המצב שנוצר בו, לטענת המשיבים, לא יכולים המשיבים להזמין, ולו פעם אחת, יחידות נופש אצל המבקשת, והיות ואנו מצויים בשלהי שנת 2005, אין המשיבות צריכות להמשיך ולהמתין עד יעברו ארבע שנים מלאות, טרם יגישו תביעתם.

לאור טענות של המשיבים כלפי המבקשת, סבורני שבמקרה דנן ראוי יותר לפתוח את שערי בית המשפט בפני המשיבים, מלנקוט צעד קיצוני של מחיקה על הסף.

כמו כן, אין לומר כי פסק דינה של כב' השופטת ד"ר אבניאלי, משתיק את המשיבים בהיותו מעשה בית דין.
פסק הדין ההוא, הטיל חבות על המבקשת. נקבע לוח זמנים, לצווי עשה.
מאחר וצווי העשה הללו לא קוימו ע"י המבקשת במועדם, וכבר חלפו כשנתיים, אין להותיר את המשיבים ללא סעד שיפוטי.
הסעד שהוענק למשיבים בפסק דין קודם לא מולא למרות שכבר חלפו כשנתיים.

אילו היה מדובר בסעד כספי, היו המשיבים זכאים לפנות להליכי הוצל"פ.
הואיל והסעד אינו כספי, אלא סעד של צו עשה, ואכיפתו תלויה ברצון טוב של המבקשת, שלא התממש עד היום, יש לאפשר למשיבים לפנות להליכי משפט.
אין לחסום דרכם, בנימוק של מעשה בית דין.

סיכום:
הבקשה נדחית.
הוצאות הדיון בבקשה זו בסך של 1,500 ₪ בצרוף מע"מ הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל, יחולו ע"פ התוצאות בתיק העיקרי.
יש לקדם את התיק לגופו.
יוגשו תצהירי עדות ראשית.
תצהירי התובעים/משיבים יוגשו עד ליום 15/12/05, עם עותק במישרין לצד שכנגד.
תצהירי הנתבעת/מבקשת יוגשו 45 יום לאחר מכן, עם עותק במישרין לצד שכנגד.
במידה ומי מבעלי הדין, חפץ בהגשת חוות דעת מומחה, יש להגישנה במועדים הללו.
בכך אני משנה את המועדים אשר נקבעו בתקנות סדרי הדין (עדות מומחים) התשט"ו-1954.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. העדר עילה

 2. מועד היווצרות העילה

 3. בקשה להוספת עילת תביעה

 4. מחיקת תביעה בהעדר עילה

 5. עילה נמשכת שאינה מתיישנת

 6. מחיקת התביעה מחוסר עילה

 7. כתב תביעה שאינו מגלה עילה

 8. מחיקת תביעה נגד המדינה בהעדר עילה

 9. בניה על הגג עילת פינוי

 10. תביעה כספית בעילה חוזית

 11. האם חובה לציין עילת תביעה בכתב התביעה ?

 12. טענות בערעור בעניין עילת עושק או כפייה

 13. מועד היווצרות עילת תביעה לצורך התיישנות

 14. התגבשות ''עילת התביעה'' לצורך מועד תחילת ההתיישנות

 15. הגשת תביעה זהה לגמרי בעילותיה, לתביעות קודמות אשר נמחקו

 16. החובה לפרט בכתב התביעה את כל העובדות בכדי להקים עילת תביעה

 17. תקנה 9(5) לתקנות סדר הדין האזרחי - מתי נולדה עילת התביעה ?

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון