מחיקת התביעה בשל אי הגשת תצהירי עדות ראשית

להלן החלטה בנושא מחיקת התביעה בשל אי הגשת תצהירי עדות ראשית:

החלטה

1.     הנתבע ביקש להורות על מחיקת התביעה שהוגשה נגדו וזאת כיוון שהתובע לא עמד בהחלטת בית המשפט מיום 26/3/07 ולא הגיש תצהירי עדות ראשית.

2.     ביום 26/3/07 התקיימה ישיבת קדם משפט במעמד התובע והנתבע.
באותו מועד, היו תלויות ועומדות בקשות שהגיש הנתבע וניתנה החלטה מפורשת אשר חייבה את התובע בהגשת תגובות.
כמו כן נקבע במפורש, כי תצהירי עדות ראשית, תיקי מוצגים וחוו"ד מטעם התביעה יוגשו בתוך 60 יום מיום מתן החלטת בית המשפט בבקשה לדחייה על הסף או בבש"א 157101/07 לפי המאוחר מביניהם.
נקבע כי תצהירי עדות ראשית, תיקי מוצגים וחוו"ד מטעם ההגנה יוגשו בתוך 60 יום לאחר מכן.
בעלי הדין הופנו להוראת תקנה 168 (ב) לתקסד"א.

3.     לגבי הבקשה לדחייה על הסף נתנה כב' השופטת ינון החלטה ביום 7/6/07 שנוסחה כדלקמן:
"ראוי להגיש בש"א מפורטת לענין הבקשה לדחיית התביעה על הסף, שכן לא ניתן להתייחס לתגובת התובע בהעדר פרטים מספיקים".

לגבי בש"א 157101/07 ניתנה החלטה ביום 30/4/07 אשר דחתה את הבקשה.

כלומר, המועד להגשת תצהירי עדות ראשית מטעם התובע חלף עבר לפני זמן רב.
כפועל יוצא מכך, שהתובע לא הגיש תצהירי עדות ראשית, ממילא לא היה צריך הנתבע להגיש תצהירי עדות ראשית.

4.     אני סבורה, כי בנסיבות התיק דנן יש לקבל את הבקשה ויש למחוק את התובענה.

5.     עסקינן בתביעה שהוגשה בחודש ספטמבר 2006 כאשר עיון בכתב התביעה מעלה, כי האירועים שבגינם מבקש התובע לחייב את הנתבע בתשלום כספי, היו לפני למעלה מ- 10 שנים, לפני הגשת התביעה.
ראה עמ' 6 לכתב התביעה שם נכתב כדלקמן:
"בית המשפט מתבקש לחייב את הנתבע עו"ד יעקב קלדרון על מחדליו.
(1)     החלטת כב' השופט שטרוסמן מיום 3/2/94 על עו"ד יעקב קלדרון ככונס נכסים בערבות של 35,000 ₪.
חובות כונס הנכסים - תקנה 391 סדר דין האזרחי 1995.
מקבילה בתקנות תשכ"ג - 267.
לפיצול כל נזק שנגרם, לא היתה הצדקה לבקשה 35,000 ₪.
(2)     פתיחת תיק ההוצל"פ הרצליה, המרצה 11571/95 כב' השופט שלו.
שהוא מרמה תקנה 78 - 77, סדר הדין האזרחי 1995 4,500 ₪.
(3)     תקנה 78 - 77 סדר הדין האזרחי 1995, בדיון בהוצל"פ ת"א בתאריך 15/12/95 בתיק הוצל"פ 9-05-69589-01 בפני כב' הרשם "שופט" עודד מאור, תקנה 78 - 77 סדר הדין האזרחי זדון מרמה ועדות שקר.
החוב שולם ב- 1995 - 1996 ראיות מוצקות ומבוססות 36 - 1 החתומות על ידי הנתבע. הנזק הוא תשלום כפול 60,000 ₪.
בית המשפט הנכבד מתבקש לחייב את הנתבע בתשלום כל חובותיו כולל הוצאות משפט, עוגמת נפש, כאשר החיוב יהיה משנת 1995".

כלומר, התביעה היא בגין נזקים נטענים שאירעו לתובע בשנים 1994 - 1996 והתביעה הוגשה בחודש ספטמבר 2006.

6.     בכתב התביעה העלה התובע טענה בסעיף 14 ממנה עולה, כי הוא טוען שבשנת 2005 כאשר העיד הנתבע בפני כב' הרשם (כתוארו אז) עודד מאור במסגרת תיק הוצל"פ, אזי העיד הנתבע עדות שקר.
התובע ציין בכתב התביעה "כב' הרשם פטר את עו"ד על עונשים".

כלומר, אין חולק על כך, שטיעוני התובע לגופו של עניין הושמעו בפני כב' ראש ההוצל"פ.
בסעיף 3 להחלטת כב' הרשם מאור מיום 15/12/05 במסגרת תיק הוצל"פ 9-05-69589-01 נכתב כדלקמן:
"מטעמו של החייב זומן עו"ד קלדרון לעדות.
עו"ד קלדרון חזר וטען בעדותו כי החייב לא פרע את החוב נשוא תיק זה.
עו"ד קלדרון ציין בעדותו כי מי שטיפל בפועל בניהול תיקי ההוצל"פ היה עו"ד זאבי.
לגבי המסמך מיום 8/1/97 מציין עו"ד קלדרון כי המדובר בתשלומים בהתאם לפסק דין שניתן על ידי רשם המדגמים ולא המדובר בתשלומים על חשבון החוב בתיק זה.
עו"ד קלדרון אף מציין כי הדבר כתוב במסמך עצמו.
עו"ד קלדרון ציין כי נגד החייב התנהלו מס' לא קטן של הליכים אולם הוא זכר בוודאות כי החייב לא שילם כל תשלום בגין ההחלטות נשוא תיק זה.
עדותו של עו"ד קלדרון הייתה אמינה בעיני.
התרשמתי כי עו"ד קלדרון עונה תשובות כנות".

7.     כאשר מעיינים בכתב התביעה ניתן לראות כי לא מבוקש כל סעד כספי בגין נזק שנגרם מאותה עדות בשנת 2005, אלא מבוקשים רק סעדים כספיים בגין האירועים שהיו בשנים 1994 - 1996.


8.     לפיכך, המצב העובדתי שבפני הוא מצב שבו התובע לא הגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו וזאת בניגוד להחלטה המפורשת של בית המשפט ולהוראות תקנה 168 (ב) לתקסד"א. מצוי בפני כתב תביעה אשר לכאורה לא מגלה עילה נגד הנתבע שניתן לתבוע בגינה במסגרת התובענה שהוגשה.
     
התובע ציין בישיבת היום, כי מבחינתו בכתב התביעה שלו יש את כל טיעוניו. (עמ' 8 שורות 5 - 6 לפרוטוקול).
כלומר, אם כך הדבר, אזי מצוי כבר בפני כל החומר הראייתי שהתובע מתכוון להסתמך עליו בתביעה זו.

9.     בנסיבות אלו, אני סבורה, כי מחיקת כתב התביעה בהעדר תצהירי עדות ראשית היא סעד שהנתבע רשאי לקבל ויש להיעתר לבקשתו.
אין מקום להגדיל את הוצאות הנתבע בכך, שתינתן ארכה נוספת והתובע, ממילא יחזור על האמור בכתב התביעה כפי שהוא הצהיר בישיבת היום.
יודגש, כי הבקשה לדחייה על הסף שהגיש הנתבע לא נדחתה, אלא כב' השופטת שדנה בבקשה ציינה, כי בהעדר פרטים מספיקים לא ניתן להכריע בבקשה.

10.     לא מצאתי לנכון להורות היום על דחיית התביעה על הסף רק בשל העובדה שלא הוגשו תצהירי עדות ראשית וניתן להסתפק במחיקת התביעה על הסף. החלטה המאזנת בין זכות התובע וזכות הנתבע.

11.     לסיכום:
א)     לאור האמור לעיל, דין התביעה להימחק.
ב)     התובע ישא בהוצאות התביעה ושכ"ט עו"ד בסך 1,500 ₪ + מע"מ.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עדויות בתצהיר

 2. תצהיר אדם שנפטר

 3. אי חקירה על תצהיר

 4. זימון עד ללא תצהיר

 5. תצהיר מתנה במקרקעין

 6. תצהיר מוסר כתב תביעה

 7. פסילת תצהיר לא מאומת

 8. אי ציון הרשאה בתצהיר

 9. בקשה להגיש תצהיר נוסף

 10. צו הבאה לעד שהגיש תצהיר

 11. תצהיר בקשת רשות להתגונן

 12. בקשה למחיקה על הסף תצהיר

 13. תצהיר תשובה לשאלון דוגמא

 14. הארכת מועד להגשת תצהירים

 15. אי חקירת המצהיר על תצהירו

 16. תצהיר בהתנגדות לביצוע שטר

 17. בקשה למחיקת סעיפים מתצהיר

 18. הגשת תצהירים יום לפני הדיון

 19. תצהירי דייר יוצא ודייר מוצע

 20. צירוף תצהיר בריאות לכתב תביעה

 21. סדר הבאת הראיות כשאין תצהירים

 22. תצהיר עדות ראשית לא ערוך כדין

 23. תצהיר תמיכה בבקשה למחיקת כותרת

 24. תצהיר תמיכה בבקשת רשות להתגונן

 25. חתימה על תצהיר על ידי מיופה כוח

 26. מוות עד שחתם על תצהיר עדות ראשית

 27. תצהיר בדבר סיבת הגשת תביעה באיחור

 28. נימוקים משפטיים בהעדר תצהיר תמיכה

 29. תצהיר תמיכה בבקשה לתיקון כתב תביעה

 30. ביטול מחיקת תביעה עקב אי הגשת תצהיר

 31. הגשת מסמכים לראשונה בתצהיר עדות ראשית

 32. אי הגשת תצהירי עדות ראשית במועד סנקציות

 33. תוקף תצהיר עדות ראשית שנחתם בחו"ל ולא אומת

 34. מחיקת התביעה בשל אי הגשת תצהירי עדות ראשית

 35. בקשה לקבל דו"ח מאומת בתצהיר של ההכנסות וההוצאות בעסק

 36. בקשה לדחות תביעה על הסף בשל צירוף תצהירים בניגוד לתקנות

 37. צירוף תצהיר בערעור או בקשת רשות ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 38. אי צירוף תצהיר איש מקצוע כמתחייב מתקנה 2(ג) לתקנות התכנון והבניה

 39. הגשת בקשה ללא תצהיר המאמת את העובדות המצדיקות את העברת הדיון לבית משפט אחר

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון