התיישנות תביעה של פסול דין
התיישנות תביעה של פסול דין

סעיף 11 לחוק ההתיישנות קובע כי בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במנין הזמן שבו היה התובע חולה נפש ולא היה עליו אפוטרופוס; היה עליו אפוטרופוס, לא יבוא במנין הזמן שבו טרם נודעו לאפוטרופוס העובדות המהוות את עילת התובענה.

בפסק דין הלפרט נקבע כי האפוטרופוס הנדון בסעיף 11 לחוק, הינו אפוטרופוס על פי מינוי מטעם בית משפט, להבדיל מאפוטרופוס טבעי. ולפיכך, מרוץ ההתיישנות בתביעה של פסול דין, מתחיל רק ממועד מינוי האפוטרופוס. בית המשפט קבע עוד כי בנסיבות המתאימות, ניתן יהיה לעשות שימוש בעקרון תום הלב, כדי למנוע ניצול לרעה של ההסדר הקיים.

להלן החלטה בנושא התיישנות תביעה של פסול דין:

החלטה

1.     בפני בקשה חוזרת לדחיית התביעה מחמת התיישנות.

רקע בקצרה
2.     המשיבות (להלן - "התובעות") הגישו לבית המשפט את התביעה דנן, בה עתרו לחייב את המבקשת (להלן - "הנתבעת") לשלם להן פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לתובעת מס' 2 כתוצאה מרשלנות רפואית.

3.     הנתבעת עתרה לדחיית התביעה על הסף מחמת התיישנות (בש"א 10230/02). כב' השופט גרשון דחה את הבקשה וקבע כי נוכח האמור בסעיף 11 לחוק ההתיישנות, ומאחר וטרם מונה לתובעת אפוטורופוס בידי בית המשפט, הרי שהתביעה טרם התיישנה (להלן - "ההחלטה הראשונה").

4.     על החלטה זו הגישה הנתבעת ערעור (ע"א 2491/04).
בין לבין, ניתן על ידי בית המשפט העליון פסק דין בע"א 7805/02 הלפרט נ' אסותא (טרם פורסם) (להלן - "פסק דין הלפרט") אשר יש לו השלכות לסוגייה הנדונה ולפיכך, בתאריך 30.12.04 ניתן פסק דין בערעור על ידי כב' סגן הנשיא, השופט גינת (להלן - "פסק הדין") אשר קבע כדלקמן:

"כפי שהבהרתי כבר בהחלטות ביניים שניתנו על ידי בהליך הנוכחי, הרי לאחר מתן החלטת כב' הרשם נשוא הערעור, ניתן על ידי בית המשפט העליון פסק דין, ע"א 7805/02 הלפרט נ' אסותא (2.8.04), אשר אין מחלוקת בין בעלי הדין, כי ההלכות שנקבעו בו יש להן משום השלכה לסכסוך הנוכחי. במצב דברים זה גם ביקשה המערערת לתקן את הודעת הערעור שהוגשה לי.
2. אני סבור, כי מן הראוי, שהטענות המעודכנות של המערערת, לרבות דיון בנפקותן, לגבי המקרה הנוכחי יובאו בראש ובראשונה בפני הערכאה הדיונית.
3. במצב דברים זה, ומבלי לקבוע דבר לגוף טענות הצדדים, אני מוחק את הערעור מבלי לפגוע בזכות מי מבעלי הדין לפנות בבקשות כפי שימצא לנכון לכב' הרשם או לכב' השופט שיטפל בהליך העיקרי.
למניעת ספק, ברור, שאין בהחלטה נשוא הערעור משום קביעה של השתק פלוגתא או מעשה בית דין, וכל אחד מבעלי הדין יהיה רשאי, גם, לחזור על טענות שכבר נטענו בפני כב' הרשם".

5.     בהתאם להוראות פסק הדין, הגישה הנתבעת את הבקשה דנן. לטענתה, הגשת התביעה לאחר 37 שנים ממועד קרות העוולה הנטענת, מהווה חוסר תום לב ולפיכך, אף לפי פסק דין הלפרט, התיישנה התביעה.

6.     הנתבעת הוסיפה והעלתה טענות רבות בבקשתה הנוכחית ואולם לא מצאתי צורך לפרט טענות אלה ולדון בהן, נוכח מסקנתי כי הנתבעת רשאית להעלות בבקשה דנן רק טענות מעודכנות שהינן פועל יוצא של פסק דין הלפרט, לרבות טענות בדבר נפקותן לגבי המקרה דנן. להבנתי, זו וזו בלבד, הינה משמעות פסק-הדין.

אין זה סביר כי תינתן לנתבעת הזדמנות שניה להעלות את כל טענותיה בעניין הדחייה על הסף, לאחר שאלה כבר נדחו בהחלטה הראשונה.

בית משפט זה אינו יושב כערכאת ערעור על עצמו ולפיכך ברי כי כוונת פסק-הדין היתה לאפשר לנתבעת להעלות בפני בית משפט זה, רק טענות מעודכנות שהינן תולדה של פסק-דין הלפרט.

7.     אשר על כן, אתייחס להלן בהחלטתי זו, רק לטענות הנתבעת, ככל שהינן נוגעות להשלכות פסק דין הלפרט על המקרה דנן.

8.     סעיף 11 לחוק ההתיישנות קובע:

"בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במנין הזמן שבו היה התובע חולה נפש ולא היה עליו אפוטרופוס; היה עליו אפוטרופוס, לא יבוא במנין הזמן שבו טרם נודעו לאפוטרופוס העובדות המהוות את עילת התובענה".

בפסק דין הלפרט נקבע כי האפוטרופוס הנדון בסעיף 11 לחוק, הינו אפוטרופוס על פי מינוי מטעם בית משפט, להבדיל מאפוטרופוס טבעי. ולפיכך, מרוץ ההתיישנות בתביעה של פסול דין, מתחיל רק ממועד מינוי האפוטרופוס. בית המשפט קבע עוד כי בנסיבות המתאימות, ניתן יהיה לעשות שימוש בעקרון תום הלב, כדי למנוע ניצול לרעה של ההסדר הקיים.

9.     יישום פסק דין הלפרט על המקרה דנן מוביל למסקנה כי לכאורה התביעה התיישנה, כאמור בהחלטתו של כב' השופט גרשון, ובמובן זה, פסק דין הלפרט לא שינה את המצב. יחד עם זאת, בפסק דין הלפרט הושאר פתח (צר) להעלאת טענות בדבר חוסר תום לב בהשהיית הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס. ולעניין זה, מפנה הנתבעת את טענותיה כלפי התנהגותה של התובעת.

10.     אני סבורה כי יש לאפשר לנתבעת לנצל פתח זה ולהביא ראיות בעניין טענותיה לחוסר תום לב (כפוף להסתייגות התובעת בעניין הזכות להעלות הטענות משלא הועלו בכתב ההגנה).
ואולם, לצורך הוכחת טענות אלה יש צורך, מטבע הדברים, בהבאת ראיות ובשמיעת עדים. ממילא, במצב דברים זה, אין לדחות התביעה על הסף על סמך הטענות בלבד, בטרם הוכחו והתבררו טענות אלה.

הלכה פסוקה היא כי הסעד של מחיקת תביעה או דחייתה על הסף, הינו סעד מרחיק לכת שמן הדין שבית המשפט יעשה בו שימוש באופן זהיר ביותר.

ולענין זה ר' ע.א. 335/78 יוסף שאלתיאל נ' אריה שני ואח' פד"י ל"ו (2) עמ' 151 בעמ' 155:

"המדובר בסעד מרחיק לכת מאוד, שמטרתו להציג סכר על סף הדיון המשפטי בפני תובע, המבקש לעבור את הסף, להשמיע את ראיותיו ולשטוח את טענותיו לפני השופט היושב בדין.
לפיכך, בבוא בית המשפט להכריע בבקשה כזו, עליו לנהוג זהירות יתרה ולעשות שימוש באמצעי חמור זה רק באותם מקרים, בהם ברור לו, לשופט, כי בשום פנים ואופן אין התובע יכול לקבל את הסעד שהוא מבקש על פי העובדות והטענות העולות מתביעתו".

11.     לאור האמור, אני מחליטה לדחות את הבקשה לדחיית התביעה על הסף. אדגיש כי לנתבעת שמורה הזכות להעלות טענותיה בעניין חוסר תום הלב בלבד, במהלך הדיון בתביעה, כפוף כאמור להסתייגות התובעת, אשר תתברר אף היא במהלך הדיון בתביעה.

הוצאות הבקשה ילקחו בחשבון במסגרת ההליך בתביעה העיקרית.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התיישנות 9 שנים

 2. התיישנות הלוואה

 3. התיישנות דיונית

 4. התיישנות חוב מים

 5. ויתור על התיישנות

 6. התיישנות קנס חניה

 7. התיישנות שלא מדעת

 8. התיישנות תביעת בנק

 9. התיישנות דוח חנייה

 10. התיישנות הפרת חוזה

 11. התיישנות מחלת מקצוע

 12. התיישנות ביטוח נכות

 13. התיישנות דמי גמולים

 14. סעיף 9 לחוק ההתיישנות

 15. התיישנות חלק מתביעה

 16. התיישנות היטל השבחה

 17. התיישנות עבירת עוון

 18. התיישנות תביעה שכנגד

 19. התיישנות במשפט אזרחי

 20. התיישנות בחוק ספציפי

 21. התיישנות תאונת ספורט

 22. התיישנות חופשה שנתית

 23. התיישנות מזונות בגיר

 24. התיישנות החזר ארנונה

 25. סעיף 8 לחוק ההתיישנות

 26. התיישנות בחוסר תום לב

 27. סעיף 9 לחוק ההתיישנות

 28. התיישנות תביעה שנדחתה

 29. התיישנות תביעת יורשים

 30. סעיף 7 לחוק ההתיישנות

 31. התיישנות תביעה נגד ערב

 32. סעיף 15 לחוק ההתיישנות

 33. התיישנות ביטוח תלמידים

 34. התיישנות תביעה הצהרתית

 35. התיישנות תביעת מיטיבים

 36. התיישנות תביעה נגד בנק

 37. התיישנות תביעה שהופסקה

 38. התיישנות תביעה נגד בנק

 39. התיישנות תרמית או הונאה

 40. מרוץ ההתיישנות מס הכנסה

 41. התיישנות עבירות מנהליות

 42. ערעור על התיישנות ביטוח

 43. התיישנות בתביעות ארנונה

 44. התיישנות מעוולים במשותף

 45. התיישנות תאונות תלמידים

 46. התיישנות ביטוח נזקי צד ג

 47. התיישנות תביעת כפל ביטוח

 48. חוק התיישנות דוחות חנייה

 49. התיישנות בקשה להחזר אגרה

 50. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות

 51. התיישנות חוב שירותי ביוב

 52. התיישנות תביעה נגד צה''ל

 53. התיישנות בגין עבירות מין

 54. התיישנות ביטוח שריפה בעסק

 55. התיישנות במקרקעין מוסדרים

 56. פגרת בית המשפט – התיישנות

 57. התיישנות תביעת רכב קל כבד

 58. התיישנות מיום מקרה הביטוח

 59. התיישנות תביעת ביטוח נכות

 60. התיישנות עבירות ברירת קנס

 61. חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958

 62. התיישנות תביעה של פסול דין

 63. סמכות עניינית התיישנות קנס

 64. התיישנות זכות קיזוז ארנונה

 65. התיישנות תביעת תאונת דרכים

 66. התיישנות דמי שימוש במקרקעין

 67. התיישנות הליכי גבייה מנהליים

 68. התיישנות ביטוח תאונות ילדים

 69. צו הרחבה דמי הבראה התיישנות

 70. התיישנות תביעה - מחלת אסטמה

 71. התיישנות תביעת ביטוח 3 שנים

 72. התיישנות לתובע עם ליקוי שכלי

 73. התיישנות זכות חוזית במקרקעין

 74. התיישנות תביעות ביטוח אחריות

 75. התיישנות רישום בעלות על דירה

 76. התיישנות ביטוח תאונות אישיות

 77. תום לב בהתיישנות תביעת ביטוח

 78. התיישנות בשל גילוי נזק מאוחר

 79. התיישנות תביעה נגד רשות הדואר

 80. התיישנות תביעה בסדר דין מקוצר

 81. הגשת תביעה יום לפני ההתיישנות

 82. התיישנות תביעת רשלנות מקצועית

 83. התיישנות תביעה נגד כונס נכסים

 84. התיישנות תביעה לקצין התגמולים

 85. התיישנות עקב הגשת תביעה קודמת

 86. התיישנות - קפנדריה - קיצור דרך

 87. טענת התיישנות בהזדמנות הראשונה

 88. טענת התיישנות במקרקעין מוסדרים

 89. התיישנות אחריות למוצרים פגומים

 90. התיישנות תביעה נגד מוביל אווירי

 91. מירוץ ההתיישנות בעניינו של קטין

 92. התיישנות תביעה לדמי שימוש ראויים

 93. התיישנות ביטוח מוות בתאונת דרכים

 94. התיישנות תביעה לדמי שימוש ראויים

 95. התיישנות ממועד קביעת נכות במל''ל

 96. תיקון תביעה לאחר תקופת ההתיישנות

 97. התיישנות תביעה נגד אגודה שיתופית

 98. התיישנות דו''ח על נסיעה באור אדום

 99. הארכת מועד התיישנות בגלל מצב נפשי

 100. הסכמה להארכת התיישנות תביעת ביטוח

 101. עצירת מירוץ ההתיישנות עיקול מנהלי

 102. התיישנות תביעה של לקוח נגד עורך דין

 103. מתי מתחילה תקופת ההתיישנות של חוזה

 104. התיישנות תביעה של עורך דין נגד לקוחו

 105. התמוטטות גג - התיישנות תביעת נזיקין

 106. הפסקת מירוץ ההתיישנות בגין מחלת נפש

 107. ערעור על דחיית התביעה מחמת התיישנות

 108. התיישנות עבירת רצח שר או ראש הממשלה

 109. תאונת עבודה לפני 10 שנים - התיישנות

 110. חובת אזהרה לגבי מועדי התיישנות ביטוח

 111. התיישנות תביעת ירידת ערך לפי סעיף 197

 112. רשלנות עורך דין במקרה התיישנות תביעה

 113. העלאת טענת התיישנות "בהזדמנות הראשונה"

 114. עצירת מירוץ ההתיישנות עקב חוסר ידיעה

 115. התיישנות התחייבות להעברת זכות במקרקעין

 116. התיישנות תביעה להכרה במחלת סרטן בעבודה

 117. התיישנות תביעה מכוח חוק הגנה על עובדים

 118. התיישנות במהלך משא ומתן עם חברת הביטוח

 119. מועד היווצרות עילת תביעה לצורך התיישנות

 120. התיישנות המתבססת על תקופת התדיינות קודמת

 121. התיישנות ביטוח תאונות אישיות בתאונת דרכים

 122. העירייה גבתה כספים ביתר הודאה על התיישנות

 123. התיישנות תביעת נזיקין נגד מנהל עיזבון זמני

 124. תחילת מירוץ ההתיישנות מיום החתימה על החוזה

 125. התיישנות תביעות לקיום זכות במקרקעין מוסדרים

 126. סמכות קצין התגמולים להאריך את תקופת ההתיישנות

 127. התיישנות תביעה לפיצוי בגין הלנת פיצויי פיטורים

 128. ערעור לעליון על התיישנות תביעת רשלנות רפואית

 129. ועדת ערעורים לפי חוק הנכים התיישנות מחלת נפש

 130. טענת התיישנות ''בהזדמנות הראשונה'' בבית המשפט

 131. התיישנות: ניהול מו"מ תוך משיכת זמן בחוסר תום לב

 132. שוויון הזדמנויות בעבודה - התיישנות תביעה לאחר שנה

 133. התגבשות ''עילת התביעה'' לצורך מועד תחילת ההתיישנות

 134. טענו שהבנק הסתיר את המסמכים הרלבנטיים לשאלת ההתיישנות

 135. סילוק על הסף מחמת התיישנות ומעשה בית דין - השתק פלוגתא

 136. ההלכה קובעת כי הנזק שמתחיל את מרוץ ההתיישנות אינו נזק זניח

 137. נטען כי כי יש לקבוע כי מרוץ התיישנות התחדש רק עם איתור הנתבעים

 138. תביעה למתן סעד הצהרתי לפיו מע"מ מנוע מלגבות חוב מס עקב התיישנות

 139. ערעור את קביעותיו העובדתיות של בית המשפט המחוזי הנוגעות לשאלת ההתיישנות

 140. מהו "המועד הקובע" בחישוב תחילת מרוץ ההתיישנות בתביעה לתגמולי ביטוח בגין נכות מתאונה ?

 141. פרטי רישום שלא יירשמו או שלא יימסר מידע עליהם ועבירות שהרשעה בהן לא תפסיק את תקופות ההתיישנות או המחיקה

 142. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון