הארכת מועד להגשת ערעור על פסק דין של בית הדין לעבודה

בית המשפט פסק לעניין בקשה להארכת מועד להגשת ערעור לבית הדין לעבודהכי המועד האחרון להגשת בקשת רשות ערעור היה ביום 09.05.06, והבקשה להארכת מועד הוגשה ביום 12.06.06. בפרק זמן זה, בן למעלה מחודש ימים, נתגבשה למשיבה ציפייה סבירה לסיום ההתדיינות, והמבקש לא הצביע על טעם מיוחד המצדיק פגיעה בציפייה זו.


להלן החלטה בנושא הארכת מועד להגשת ערעור על פסק דין של בית הדין לעבודה:

החלטה

1.     בפני "בקשה להארכת מועד להגשת ערעור" על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (דמ 5034/05). פסק הדין הומצא למבקש ביום 24.04.06, כך שהמועד האחרון להגשת בקשת רשות הערעור היה יום 09.05.06. הבקשה להארכת מועד להגשת ערעור הוגשה ביום 12.06.06.

2.     המבקש תבע בהליך של דיון מהיר שכר עבודה לחודשים ספטמבר ואוקטובר 2004, החזר הוצאות ותשלום עבור יום חופשה.

3.     בפסק דינו של בית הדין קמא נדחתה ברובה תביעת המבקש, כמפורט להלן:
3.1.     נדחתה גרסתו של המבקש לפיה סוכם עמו שכר בסך 5,000 ₪ נטו לחודש, ונקבע כי יש להעדיף את גרסת המשיב לפיה סוכם על תשלום שכר לפי שעות, וזאת לפי תעריף שכר מינימום.
3.2.     נדחתה תביעת המבקש להחזר הוצאות, משלא הובהר בגין מה הוציא המבקש את ההוצאות הנתבעות וכי עשה זאת על דעת המשיב.
3.3.     נדחתה תביעת המבקש לתשלום יום חופשה.
3.4.     נתקבלה תביעת המבקש בהתאם להודאת בעל דין של המשיב לתשלום הסכום המגיע לו בגין שכר עבודה בסך 1,934 ₪.


4.     העובדות הדרושות להכרעה בבקשה יפורטו להלן:
4.1.     ביום 09.04.06 ניתן פסק הדין בבית הדין קמא בתביעת המבקש. בפסק הדין הובהר (בסעיף 10) כי בבקשת רשות ערעור ניתן לפנות לבית הדין הארצי לעבודה תוך 15 יום ממועד קבלת פסק הדין.
4.2.     פסק הדין הומצא למבקש לכתובת בפרדסיה, אותה מסר ככתובת להמצאת כתבי בי-דין.
4.3.     ביום 24.04.06 שלח המבקש לבית דין זה, באמצעות הפקס, "הודעת ערעור".
4.4.     ביום 26.04.06 נשלח מכתב למבקש על ידי מזכירות בית הדין הארצי (להלן: המכתב הראשון), בו נכתב כי ערעורו התקבל בפקס ביום 26.04.05, בעותק אחד וללא פסק דין. כן הובהר, כי על פי התקנות לא ניתן להגיש בקשת רשות ערעור באמצעות הפקס וכי על מנת שניתן יהיה לטפל בבקשתו לערער על המבקש לשלוח בהקדם 3 עותקים של הבקשה לערעור וכן 3 עותקים של פסק הדין שניתן בבית הדין האזורי. בנוסף, התבקש המבקש לצרף 58 ₪ הבולי הכנסה, בגין האגרה.
4.5.     ביום 25.05.06 התקבלו במזכירות בית הדין העותקים המבוקשים מן הבקשה וכן בולי ההכנסה.
4.6.     ביום 28.05.06 נשלח מכתב נוסף למבקש על ידי מזכירות בית הדין הארצי בו נכתב, בין היתר, כי לא ניתן לפתוח תיק מאחר שחלף המועד לפתיחת תיק. הוסבר למבקש כי מאחר שהאגרה התקבלה רק ביום 25.05.06, למרות שבמכתב הקודם מיום 26.04.06 התבקש המבקש לשלם האגרה באופן מיידי, הרי שהמועד להגשת בקשת רשות ערעור חלף.
4.7.     ביום 12.06.06 הוגשה הבקשה להארכת מועד.

5.     נימוקי הבקשה הם:
5.1.     בשל סיבות אישיות המבקש לא היה זמן מה בפרדסיה. לפיכך, המבקש קיבל את המכתב הראשון רק ביום 23.05.06.
5.2.     מייד לאחר קבלת המכתב, ביום 24.05.06, שלח את הערעור בדואר רשום, בצירוף אגרה.

6.     המשיב התנגד לבקשה, מנימוקים אלה:
6.1.     על פי הוראות סעיף 31(ד) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, על המבקש היה להגיש בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור ואילו בקשתו של המבקש מתייחסת למתן הארכת מועד להגשת ערעור.
6.2.     ככל שעסקינן בערעור ברשות ולא בערעור בזכות, היה על המבקש להגיש את בקשת רשות הערעור תוך 15 ימים מיום שהומצא למבקש פסק הדין נשוא בקשתו. הדבר אף צוין מפורשות בסעיף 10 לפסק הדין של בית הדין קמא.
6.3.     המבקש לא הצביע על טעם מיוחד כלשהו המצדיק הארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור.
6.4.     המבקש כלל לא הצביע בבקשתו על סיכויי ערעורו.

7.     לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים החלטתי כי דין הבקשה להארכת מועד להידחות, מנימוקים שיפורטו להלן.

8.     ראשית יצוין כי הוראות סעיף 31(ד) לחוק בית הדין לעבודה קובעות כדלקמן:
"פסק דין של בית דין אזורי בדיון מהיר אינו נתון לערעור, אלא אם כן נשיא בית הדין הארצי או סגנו או שופט של בית הדין הארצי שנתמנה לכך על ידי הנשיא נתנו לכך רשות".

9.     כאמור, הצורך בהגשת בקשת רשות ערעור במקום ערעור אף הובהר למבקש בפסק הדין של בית הדין האזורי (בסעיף 10).

10.     גם מכותרת המכתב הראשון שנשלח למבקש, ניתן ללמוד כי למבקש הובהר שעליו להגיש בקשת רשות ערעור ולא ערעור.

11.     על המבקש היה להגיש בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור ולא בקשה להארכת מועד להגשת ערעור כפי שעשה בפועל, ודי בעובדה זו כדי לדחות את הבקשה. עם זאת, בהתחשב בעובדה כי המבקש אינו מיוצג, אבחן אם מתקיים "טעם מיוחד" להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור.

12.     בהתאם לתקנה 125 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב - 1991, בית הדין מוסמך להאריך את המועד להגשת בקשת רשות ערעור "מטעמים מיוחדים שיירשמו".

13.     המבקש טוען כי בשל סיבות אישיות המבקש לא היה זמן מה בפרדסיה אך לא מביא פירוט בבקשתו מהן נסיבות אישיות אלו והאם הן עולות לכדי "טעם מיוחד".

14.     לעניין זה נאמר בספרו של זוסמן כי :
"המבקש להראות טעם מיוחד לצידוק האיחור...אינו יכול לצפות לכך שעל פי טענה כללית וסתומה שבתצהיר ישיג הארכת מועד".
זוסמן, סדר הדין האזרחי, מהדורה 7, סעיף 689.

15.     זאת ועוד. משמסר המבקש את הכתובת בפרדסיה ככתובת להמצאת כתבי בי-דין היה עליו לדאוג לבדוק כל זמן סביר האם הומצא דבר דואר מבית הדין ובענייננו, המכתב הראשון.

16.     שיקול מרכזי בהכרעה אם להאריך את המועד להגשת הליך ערעור הוא סיכויי הערעור.
בש"א 604/05 טובה אירלנדר נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה (מיום
21.8.2005).
עיון בפסק הדין נשוא הבקשה מעלה כי הוא מבוסס בעיקרו על התרשמותו של בית הדין קמא מהעדויות בפניו. קביעותיו של בית הדין קמא מעוגנות בחומר הראיות. בקביעות עובדתיות המבוססות על התרשמות מהעדויות, ערכאת הערעור אינה נוהגת להתערב, ובמיוחד כך הדבר עת מדובר בפסק דין שניתן בהליך של דיון מהיר. לפיכך, גם בהיבט של סיכויי ערעור אין מקום להאריך המועד להגשת בקשת רשות ערעור.

17.     המועד האחרון להגשת בקשת רשות ערעור היה ביום 09.05.06, והבקשה להארכת מועד הוגשה ביום 12.06.06. בפרק זמן זה, בן למעלה מחודש ימים, נתגבשה למשיבה ציפייה סבירה לסיום ההתדיינות, והמבקש לא הצביע על טעם מיוחד המצדיק פגיעה בציפייה זו.

18.     סוף דבר - הבקשה נדחית. המבקש ישלם למשיבה הוצאות הבקשה בסך של 1,500 ₪, בצירוף מע"מ כדין. אם סכום זה לא ישולם בתוך 30 יום מהמועד בו תומצא למבקש החלטה זו, ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הארכת התיישנות בדיני עבודה

 2. הגשת תמליל לבית הדין לעבודה

 3. פטירת התובע בבית הדין לעבודה

 4. דחייה על הסף בית הדין לעבודה

 5. ערובה להוצאות בבית דין לעבודה

 6. תקנה 46 לתקנות בית הדין לעבודה

 7. סירוב עד להיחקר בבית דין לעבודה

 8. סכסוך משפחתי בדיני עבודה

 9. עורך דין טוב לדיני עבודה

 10. חוק בית הדין לעבודה התשכ"ט-1969

 11. יפוי כח לייצוג בבית הדין לעבודה

 12. עדות בוידאו קונפרנס בדיני עבודה

 13. דחיית מועד דיון בבית הדין לעבודה

 14. הזמנת עדים ביוזמת בית הדין לעבודה

 15. ערעור על החלטת רשם בית הדין לעבודה

 16. חובת הנמקה בפסק דין בבית דין לעבודה

 17. קביעת אחוזי נכות ע''י בית הדין לעבודה

 18. החזר אגרת בית דין לעבודה ששולמה בטעות

 19. תביעה לזכויות מכוח חוקי המגן בדיני עבודה

 20. ערעור על החלטה אחרת של רשם בית הדין לעבודה

 21. ערעור על החלטה בדיון מהיר בבית הדין לעבודה

 22. תקנות בית-הדין לעבודה (אגרות), התשס''ח-2008

 23. תקנות בית הדין לעבודה (פישור), התשנ''ג-1993

 24. זכויות עובדים בישראל דיני עבודה - עורך דין

 25. מחיקת סעיפים מכוח תקנה 40 לתקנות בית הדין לעבודה

 26. תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ''ב-1991

 27. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת בית הדין לעבודה

 28. תקנה 49 לתקנות בית דין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991

 29. הארכת מועד להגשת ערעור על פסק דין של בית הדין לעבודה

 30. צו בתי-דין לעבודה (הקמת בתי-דין אזוריים), תשכ"ט-1969

 31. בקשה לדחיית תשלום אגרה - תקנה 6 לתקנות בית הדין לעבודה

 32. תקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור), תשל''ח-1978

 33. בקשה להורות ליתן פרטים נוספים - תקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה

 34. תקנות בית הדין לעבודה (סמכויות שניתן להעבירן לרשם), תשל''ה-1975

 35. תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ''א-1991

 36. תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון מהיר), התש''ן-1990

 37. צו בית הדין לעבודה (מספר השופטים בבתי הדין האזוריים), התשמ"ו-1986

 38. צו בית הדין לעבודה (הגדלת סכום התובענות שבסמכות הרשם), התשמ"ח-1988

 39. צו בתי המשפט (הקמת מחלקות לניתוב תיקים בבתי הדין לעבודה), התשס"ד-2004

 40. צו בית הדין לעבודה (הרכב בית דין בסוגים מסוימים של הליכים), התשנ"ו-1996

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון