בקשה לקבוע חוסר סמכות בורר
בקשה לקבוע חוסר סמכות בורר

להלן החלטה בנושא בקשה לקבוע חוסר סמכות בורר:

החלטה

רקע

ביום 24.6.07 מונה עו"ד אורי אלמוגי (להלן: "הבורר") לשמש כבורר בסכסוך שהתגלע בין משיבים 1 ו - 2 (להלן:"קבוצת לינאל") לבין משיבים 3 -4 והמבקש (להלן: "קבוצת הרץ") בקשר עם פעילותם בתחום הפרסום באמצעות משיבה 5 (להלן: "החברה"), אותה ייסדו במשותף בהתאם להסכם ייסוד חברה שנערך ביום 3.1.06 (להלן: "הסכם הייסוד").

במסגרת הבוררות התקיימו 3 ישיבות (5.7.07, 30.7.07 ו - 5.9.07), הוגשו בקשות על ידי הצדדים בהם המבקש והתקבלו החלטות ביניים על ידי הבורר (נספחים ב - יב לתשובת הבורר).

בהמרצת פתיחה 1298/07 עותר המבקש להצהיר כי הבורר נטול סמכות לדון בסכסוך ו/או במחלוקות שבין המבקש לבין המשיבים וליתן צו האוסר על הבורר ו/או כל בורר אחר לקיים הליך בוררות בין המבקש למשיבים 1 ו - 2 ו/או משיבים 3 ו - 5.
בבקשה שלפני עותר המבקש לצו מניעה זמני שיאסור על הבורר לקיים הליך בוררות בין המבקש לבין משיבים 1 ו - 2 ו/או משיבים 2 - 5.
דיון

א.     המבקש מבסס את חוסר סמכותו של הבורר כלפיו על שתיים אלה:

1.     בסעיף 29.4 להסכם הייסוד נקבע כי מקום השיפוט הייחודי לצורך הסכם זה יהיה בית המשפט בעיר תל אביב, ועל כן, מאיינת הוראה זו את סעיף הבוררות הקבוע בסעיפים 29.1 ו - 29.3 להסכם.

2.     ביום 22.7.07 נכרת בין קבוצת לניאל לבין קבוצת הרץ הסכם הכולל ויתור על תביעות הדדיות (להלן: "ההסכם החדש"). הצדדים גילו דעתם כי ההסכם תקף ואף פעלו לקיומו, ממילא ונוכח הסכמתה לוותר על תביעותיה נגד המבקש, אשר אינו עוד חלק מקבוצת הרץ, נשמט הבסיס מתביעת קבוצת לינאל כלפי המבקש ביחס לאירועים אשר אירעו קודם לעריכת ההסכם החדש.


ב.     טענת המבקש ביחס למשמעות ההוראה הקבועה בסעיף 29.4 להסכם הייסוד, מהווה היתממות חסרת תום לב במקרה הטוב, ואיני רואה לנכון לדון בה כלל.

המבקש השתתף בישיבות שהתקיימו במסגרת הבוררות ואף הגיש לבורר בקשות שונות, בכלל זה בקשה לדחייה על הסף של תביעת קבוצת לינאל כלפיו (נספח יב), מבלי שטרח לפנות לבית המשפט בתובענה מתאימה. על כן, אין לייחס משקל לטענתו לפיה במהלך הבוררות טען לחוסר סמכות הבורר.

ג.     טענת המבקש לעניין נפקותו של ההסכם החדש אשר נכרת לאחר שמונה הבורר לדון בסכסוך שבין הצדדים להסכם הייסוד, אינה גורעת מסמכות הבורר ולכל היותר מהווה טענת הגנה מפני תביעתה של קבוצת לינאל.

אכן, אילו לא הייתה מחלוקת בשאלת תקפות הסכמת הצדדים בהסכם החדש לויתור על תביעותיהם ההדדיות, אפשר שהיה מקום לשחרר את המבקש מההתדיינות באשר לאופן יישום ההסכם החדש. ברם משקיימת מחלוקת בעניין נפקות ההסכמה לוויתור על תביעות הדדיות, אין לפטור צד להסכם הייסוד מההתדיינות בבוררות.

ד.     נוכח האמור עד כאן, נראה שסיכויי המבקש לזכות בתובענתו אינם טובים.

ה.     הסכסוך העיקרי בענייני החברה נטוש בין קבוצת לינאל לבין קבוצת הרץ שאינה כוללת עוד את המבקש. בהתאם אף הופטר המבקש מהתייצבות לדיונים בשלביה הראשונים של הבוררות (סעיף 79 לתצהירו של המבקש מיום 18.12.07), בנסיבות אלה, לא נראה שעשוי להיגרם למבקש נזק מהותי אם לא יעוכבו הליכי הבוררות. מנגד עיכוב הליכי הבוררות עד להכרעה בתובענה שהגיש המבקש תפגע בזכויותיהם של המשיבים לברר את עניינם בפני הבורר שמונה לכך, במהירות וביעילות ובכך תיפגע התכלית העיקרית המעוגנת בהסכם הבוררות שבסעיף 29 להסכם הייסוד.

מטעמים אלה החלטתי לדחות את הבקשה מבלי להידרש לחקירת מצהירים.

המבקש ישלם למשיבים 1 ו - 2 את הוצאות הבקשה, ושכ"ט עו"ד בסך 10,000₪, וכסכום הזה למשיבים 3 ו - 4.

מוצע למבקש להסכים כי בכפוף לזכותו לבקש רשות לערער על החלטתי זו ובכפוף לתוצאות הליך כזה אם יינקט, תדחה המרצת פתיחה 1298/07 ללא חיוב נוסף בהוצאות.
המבקש יתייחס להצעה זו עד ליום 10.2.08.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בורר שנפטר

 2. התפטרות בורר

 3. ביטול פסק בורר

 4. בקשה למינוי בורר

 5. פרשנות שתיקת בורר

 6. העברת בורר מתפקידו

 7. ביטול פסק בורר חלקי

 8. פסק בורר בניגוד לדין

 9. סמכות מהותית של הבורר

 10. תביעה לביטול פסק בורר

 11. בקשה לביטול מינוי בורר

 12. ערעור על פסק דין של בורר

 13. העדר הנמקה בפסק דין בורר

 14. בקשה להעביר בורר מתפקידו

 15. מינוי בורר ע''י בית משפט

 16. סמכות הבורר ליתן סעד זמני

 17. בקשה לביטול פסק בורר תצהיר

 18. מינוי בורר על ידי צד שלישי

 19. בקשה לקבוע חוסר סמכות בורר

 20. בקשה נוספת לביטול פסק בורר

 21. סמכות בית המשפט למנות בורר

 22. סמכות הבורר לדון בשאלת סמכותו

 23. ביטול פסק בורר עקב התנהגות הבורר

 24. אי הסכמה למתווה שהוצע על ידי בורר

 25. ביטול פסק בורר בטענה כי מנוגד לחוקי המגן

 26. סמכות הבורר לדון בשאלת תוקף סעיף בוררות

 27. האם בורר יכול לייצג בעל דין בהליך משפטי אחר

 28. הבורר לא הכריע בכל העניינים שנמסרו להכרעתו

 29. ביטול פסק בורר - סעיף 24 [10] לחוק הבוררות

 30. תביעה נגד בורר בגין שתי בוררויות שנוהלו על ידו בעילת הפרת חובת הנאמנות

 31. נטען כי חתימת הבוררים על הדוח הראשון זויפה, וכן כי הדוח השני לא הוגש מעולם

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון