בקשה למינוי מומחה לאחר שלב ההוכחות
בקשה למינוי מומחה לאחר שלב ההוכחות

בית המשפט פסק כי אכן, מינוי מומחה מטעם בית המשפט, בשלב הנוכחי של הדיון, יגרום לעיכוב משמעותי בסיום ההליך - שכאמור הוגשו בו כבר סיכומים מטעם הצדדים.

אף על פי כן, בית המשפט ראה חשיבות רבה במינוי המומחה.
מדובר בתביעה בהיקף כספי ניכר ביותר, המעוררת בין היתר סוגיות רבות בנושאים שבמומחיות. לכן, חרף העיכוב בסיום ההליך בית המשפט החליט כי יש למנות מומחה מטעם בית המשפט.

להלן החלטה בנושא בקשה למינוי מומחה לאחר שלב ההוכחות:

החלטה

עניינה של החלטה זו במינוי מומחה מטעם בית המשפט.

בתיק זה הוגשו חוות דעת של מומחים הן מטעם התובעת, והן מטעם הנתבעים 9-11 (להלן: "זיו"). חוות הדעת של המומחים מטעם הצדדים התייחסו לשאלת רשלנותם הנטענת של זיו בעריכת חוות דעת מטעמם מיום 14.3.92 (להלן: "חוות דעת זיו").

מטרתה של חוות דעת זיו היתה לבצע הערכה כלכלית של שווי זכויות על פי הסכם ניהול שנחתם ביום 29.3.93. בהתאם להסכם זה, נקבע תשלום של דמי ניהול למנהלי החברה התובעת "בשיעור השווה למחצית מריווחי החברה (חברת פריים מאתיים 32 בע"מ ששמה שונה לקווי אשראי (מרכז) בע"מ) לפני מס".

במהלך הדיונים הועלתה על ידי בית המשפט האפשרות של מינוי של מומחה מטעם בית המשפט. לבקשת בית המשפט, פנו הצדדים למומחה ששמו הועלה על ידיהם, בניסיון לבחון את האפשרות כי הוא ישמש כמומחה מטעם בית המשפט בתיק.

יחד עם זאת, הוסכם כי במקביל לפנייה למומחה, יישמעו הראיות בתיק, מטעמי יעילות הדיון.

המומחה אליו פנו הצדדים הודיע בסופו של דבר כי לא יוכל לקבל עליו את המינוי. שמיעת הראיות הסתיימה. הצדדים כולם בקשו כי בית המשפט יימנע מלמנות מומחה מטעמו, וכי הוא יורה על הגשת סיכומים בכתב.

באותו שלב נעתרתי לבקשת הצדדים, וזאת כדי לבחון, לאחר שיוגשו הסיכומים, האם נדרש מינוי של מומחה מטעם בית המשפט, או שמא ניתן להכריע במחלוקות ללא מינוי כזה.
סיכומי הצדדים הוגשו. לאחר עיון בהם סברתי כי מן הראוי שבית המשפט יסתייע במומחה מטעמו לצורך ההכרעה.

מינוי "מומחה מייעץ"
מכוח החלטה מיום 6.8.08, התבקשו הצדדים להביע את עמדתם ביחס לאפשרות כי בית המשפט ימנה "מומחה מייעץ" מטעמו, חלף האפשרות למנות מומחה מטעם בית המשפט שיגיש חוות דעת.

הנתבעים התנגדו למינוי של מומחה מייעץ. לטענתם, אם בית המשפט זקוק לסיוע של מומחה מייעץ - פירוש הדבר כי התובעת לא הרימה את הנטל שהוטל עליה. התובעת לא התנגדה למינוי מומחה מייעץ, אך עתרה כי אם ימונה מומחה כזה, כי כל הליך הבדיקה שלו ייעשה בדרך של כל מומחה המתמנה על ידי בית המשפט.

בישיבת יום 2.10.08, העלו הצדדים את טענותיהם ביחס למינוי מומחה מייעץ. בנוסף, נבחנו בישיבה זו אפשרויות נוספות כגון זימון שני המומחים פעם נוספת לבית המשפט - תוך מתן אפשרות לחקירה נוספת שלהם, ולהעלאת שאלות על ידי בית המשפט. לאחר ישיבה זו, חזרו הצדדים והביעו את עמדותיהם ביחס לאופן המשך ניהול ההליך. הנתבעים התנגדו למינוי של מומחה מייעץ, והסכימו להצעה לפיה המומחים מטעם הצדדים יזומנו פעם נוספת לחקירות על ידי בית המשפט והצדדים.

בהעדר הסכמה למינוי מומחה מייעץ, ומאחר שמדובר בפרוצדורה חריגה שאיננה קיימת בתקנות - אין מקום למינוי מומחה מייעץ.
מינוי מומחה מטעם בית המשפט
לאחר שעיינתי בעמדות הצדדים, אני סבורה כי יש מקום למנות בתיק זה מומחה מטעם בית המשפט.
כפי שהובהר לעיל, האפשרות למנות מומחה מטעם בית המשפט עלתה בדיונים בתיק, עוד מראשיתם. רק בשל קושי למצוא מומחה מוסכם אשר יסכים לקבל עליו את המינוי - לא מונה בסופו של דבר מומחה כזה.

כאמור, מאחר שהדיונים בתיק התקיימו במקביל לניסיון למינוי מומחה, הסתיימה פרשת הראיות בטרם מונה המומחה.

היום, לאחר עיון בכול החומר שבתיק וקריאת הסיכומים, אני סבורה כי לא נכון יהיה להכריע בתיק ללא הסתייעות במומחה מטעם בית המשפט. התיק מעורר שאלות סבוכות רבות בתחומי החשבונאות והמימון, שאלות שלבית המשפט אין מומחיות בהן. העובדה כי מתעוררות שאלות שבמומחיות - אין פירושה לטעמי בהכרח כי התובעת לא הצליחה להרים את הנטל המוטל עליה, כפי שנטען על-ידי הנתבעים. מובן כי בסופו של דבר, יקבע בית המשפט לאור כל החומר האם התובעת הרימה את הנטל אם לאו, אולם אני סבורה כי מן הראוי כי הדבר ייעשה לאחר שמומחה מטעם בית המשפט ייתן את דעתו על המחלוקות שנפלו בין שני המומחים מטעם הצדדים.

תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 קובעת כי בית המשפט רשאי למנות מומחה לענין שבמחלוקת "בכול עת", קרי גם לאחר הגשת הסיכומים (ר' גורן, סוגיות בסדר אזרחי, מהד' 8, עמ'
221).

אכן, מינוי מומחה מטעם בית המשפט היום, בשלב הנוכחי של הדיון, יגרום לעיכוב משמעותי בסיום ההליך - שכאמור הוגשו בו כבר סיכומים מטעם הצדדים. אף על פי כן, אני רואה חשיבות רבה במינוי המומחה. מדובר בתביעה בהיקף כספי ניכר ביותר, המעוררת בין היתר סוגיות רבות בנושאים שבמומחיות. לכן, חרף העיכוב בסיום ההליך, אני סבורה כי יש למנות מומחה מטעם בית המשפט.

אני סבורה כי אין די בחקירה נוספת של העדים המומחים מטעם הצדדים. עדים אלה הגישו כבר חוות דעת מטעמם. הם הציגו את עמדותיהם בפירוט - הן בחוות הדעת והם בחקירותיהם הנגדיות. עמדות אלה שונות זו מזו במספר רב של עניינים, ואינני סבורה כי זימון של המומחים פעם נוספת לבית המשפט יועיל כדי לסייע בהבהרת הנושאים הטעונים הבהרה.

זהות המומחה
באשר לזהות המומחה, בית המשפט הציע למנות כמומחה מטעמו את פרופ' סוארי.
מומחה זה נזכר בחוות הדעת של המומחים מטעם הצדדים, כאשר גם המומחה מטעם התובעת הפנה למאמרים שנכתבו על ידיו.

לנתבעים כולם לא היתה התנגדות למומחה זה.
ב"כ התובעת התנגד. לטענתו, אף שאין למפרקי התובעת כל חשד בפרופ' סוארי, הרי שמיפוי מערך היחסים ה"צולבים" ואפשרויות של ניגוד עניינים או משוא פנים בין המומחה לבין כל הצדדים והמומחים מטעמם, הוא הכרחי, ובמקרה זה - כך נטען - עלולים להיות ניגודי עניינים.

אני סבורה כי מאחר שאין חולק ביחס למומחיותו של פרופ' סוארי, מן הראוי למנות אותו למומחה מטעם בית המשפט. פרופ' סוארי יודיע לבית המשפט אם הוא מקבל עליו את המינוי, וכן יודיע האם יש לו קשרים עסקיים או אחרים עם מי מהצדדים להליך, או עם אחד מן המומחים שהעידו מטעם הצדדים - דר. בלס או פרופ' ברנע.

מובן כי אם יש לפרופ' סוארי קשרים עם מי מהצדדים - הוא לא יוכל לשמש כמומחה. אולם, אם אין לו קשרים כאלה, חזקה על פרופ' סוארי כי יפעל בהגינות וללא משוא פנים, ואינני סבורה כי יש לפסול אותו רק בשל החשש של ב"כ התובעת מפני הטייה פסולה או ניגוד עניינים - ככל שניגוד העניינים לא יהיה מבוסס.

לכן, אני ממנה כמומחה מטעם בית המשפט את פרופ' יצחק סוארי.
המומחה שיתמנה יבחן את חוות הדעת שהוגשו מטעם מומחי הצדדים, ויחווה את דעתו ביחס לאמור בהן, וביחס למחלוקות הקיימות בהן. הצדדים יעבירו למומחה גם את הפרוטוקולים של החקירות הנגדיות של המומחים מטעם הצדדים.


שכרו של המומחה יחול בשלב הראשון שווה בשווה - על ידי התובעת מצד אחד וקבוצת זיו (נתבעים 9-11) מהצד השני.

המומחה יודיע לבית המשפט תוך 10 ימים האם הוא מקבל עליו את המינוי, ואם כן - יודיע האם יש לו קשרים עם מי מבעלי הדין, באי כוחם או המומחים מטעמם.
אם יקבל עליו המומחה את המינוי, יגיש את חוות דעתו ככל האפשר תוך 60 ימים מיום המינוי.

התיק נקבע לתזכורת פנימית ליום 18.11.08.
עד מועד זה יודיעו הצדדים האם המומחה קבל עליו את המינוי, ובהתאם ייקבע המשך ההליכים בתיק.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מינוי מומחה לשיקום

 2. מינוי מומחה שיקומי

 3. בקשה למינוי אונקולוג

 4. ראשית ראיה למינוי מומחה

 5. מינוי מומחה לבחינת הסדר חוב

 6. בקשה למינוי מומחה נוירולוגי

 7. בקשה למינוי מומחה פסיכיאטרי

 8. בקשה למינוי מומחה רפואי נוסף

 9. מינוי מומחה להערכת שווי נכסים

 10. מינוי מומחה מכריע בתביעת רכוש

 11. מינוי מומחה בעניין תקינות מכונה

 12. מינוי מומחה בתביעות ליקויי בניה

 13. מינוי מומחה נוסף מטעם בית המשפט

 14. צירוף מסמכים לבקשה למינוי מומחה

 15. בקשה למינוי מומחים רפואיים נוספים

 16. בקשה למינוי מומחה לאחר שלב ההוכחות

 17. מינוי מומחה ללא חוות דעת מטעם התובע

 18. מינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה

 19. מינוי מומחה רפואי אחר מטעם בית המשפט

 20. מינוי מומחה למשפחת הרוג בתאונת דרכים

 21. בקשה למינוי מומחה נוסף בתביעת ביטוח לאומי

 22. לימפומה כתאונת עבודה - מינוי מומחה רפואי

 23. ערעור על החלטת רשם למנות מומחה בתחום רפואת הכאב

 24. מינוי מומחה יועץ רפואי על ידי בית הדין לעבודה

 25. מינוי מומחה לבדיקת קשר סיבתי בין ויכוח להתקף לב

 26. הסכם מינוי מומחה לפי תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון