בקשה להפחתת סכום ערבון
בקשה להפחתת סכום ערבון

הכלל הוא, כי על בעל דין המערער (או מבקש לערער) מוטלת החובה להפקיד בטוחה זמינה ויעילה להבטחת הוצאותיו של הצד שכנגד - אם יידחה ערעורו. ראה ע"א 6217/99 אהרון קורן ואח' נ' בנק לאומי לישראל בע"מ , תק-על 2000(2), 128.

על מי שמבקש לחרוג מכלל זה (בין על ידי הפטרתו מחובת הפקדת עירבון ובין על ידי המרת חיובו בהפקדת ערבות בנקאית בחיוב בהפקדת ערבות צד ג' - שמימושה אינו ודאי ומעצם טבעו הוא טעון נקיטת הליכים נוספים) מוטל הנטל להראות כי סיכוייו לזכות בערעור גבוהים (וממילא הסיכויים, כי יחויב בהוצאות המשיב נמוכים) וכי מצבו הכלכלי אינו מאפשר לו את הפקדת העירבון הנדרש". ראה בש"א 329/90 אברך נ' גרוגר, פ"ד מד (2)383.

המבקשים טוענים כי מצבם הכלכלי קשה.

להלן החלטה בנושא בקשה להפחתת סכום הערבון:

החלטה

כללי-

1.     לפני בקשה להפחתת סכום הערבון שנקבע בסך של 7,500 ₪ עפ"י החלטה מיום 17.7.05, לחלופין להמרת הפקדון.

2.     המבקש מערער על פסק דין של בית המשפט השלום בעפולה (כבוד השופטת ג'אדה בסול), מיום 19.5.05 בת.א. 2869/03.

3.     הערעור נסוב על גובה הפיצויים שנקבעו בהחלטת בית משפט קמא ביחס לתובע מס' 1/מערער מס' 1 וביחס להחלטה לדחות את תביעת התובע מס' 2/מערער מס' 2.

טענות המבקשים

4.     המבקשים טוענים שמצבם הכלכלי קשה ואין ביכולתם להפקיד את סכום הפקדון. המבקשים טוענים שהינם חיילים בשירות סדיר המתקיימים מקצבה המשולמת ע"י הצבא. המבקשים טוענים שסיכוייהם לזכות בערעור גבוהים מאוד. לחלופין מבקשים המערערים להורות על הפחתת סכום הפקדון לסכום שלא יעלה על 3,000 ₪, לחלופין מבקשים המערערים להפחית את סכום הפקדון לסכום של 5,500 ₪ שהינו סכום הפיצויים שנפסק ע"י בית משפט קמא למערער מס' 1 ואשר הועברו לידיו של ב"כ המערערים ולהורות על שמירת סכום זה בידיו הנאמנות של ב"כ המערערים עד מתן פסק הדין בערעור.

טענות המשיבות

5.     לטענת המשיבות, המערערים חייבים להפקיד ערבון להבטחת הוצאות המשיבות בערעור. לטענת המשיבות, פטור מהפקדת ערבון ינתן רק בהתקיים התנאי הכלכלי והתנאי המשפטי. לטענת המשיבות, המבקשים אינם עומדים בתנאים אלה כך שדין בקשתם להדחות. לטענת המשיבות, המבקשים לא צרפו לבקשתם אסמכתאות כלשהן, לרבות אישור שיעיד על מצבם הכלכלי הקשה לו הם טוענים, אישור על קיומם של נכסים כלשהם של בני משפחתם וכן אישור על סירוב לאשר להם קבלת הלוואה.

6.     לטענת המשיבות, פסק הדין ניתן על דרך הפשרה לפי סעיף 4(ג) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975. לטענת המשיבות, הלכה פסוקה קובעת שערכאת ערעור לא תתערב ככלל בממצאים שנקבעו בפסק דין אשר ניתן על דרך הפשרה.
7.     לטענת המשיבות, אין מקום לבקשת המבקשים לייעד את סכום הפיצויים שנפסק למערער מס' 1 להבטחת הוצאות המשיבות גם בקשר למערער מס' 2. לטענת המשיבות, סכום הערבון שנקבע ע"י בית המשפט, אין בו כדי לכסות את הוצאות המשיבות בגין הגשת ערעור זה, כך שאין מקום להפחתתו.

8.     לטענת המשיבות, יש לדחות את בקשת המבקשים ולחייב את המערער מס' 2 בהוצאות שנפסקו לו בפסק דין של משפט קמא.

דיון

9.     הכלל הוא, כי על בעל דין המערער (או מבקש לערער) מוטלת החובה להפקיד בטוחה זמינה ויעילה להבטחת הוצאותיו של הצד שכנגד - אם יידחה ערעורו. ראה ע"א 6217/99 אהרון קורן ואח' נ' בנק לאומי לישראל בע"מ , תק-על 2000(2), 128.

"על מי שמבקש לחרוג מכלל זה (בין על ידי הפטרתו מחובת הפקדת עירבון ובין על ידי המרת חיובו בהפקדת ערבות בנקאית בחיוב בהפקדת ערבות צד ג' - שמימושה אינו ודאי ומעצם טבעו הוא טעון נקיטת הליכים נוספים) מוטל הנטל להראות כי סיכוייו לזכות בערעור גבוהים (וממילא הסיכויים, כי יחויב בהוצאות המשיב נמוכים) וכי מצבו הכלכלי אינו מאפשר לו את הפקדת העירבון הנדרש". ראה בש"א 329/90 אברך נ' גרוגר, פ"ד מד (2)383.

10.     המבקשים טוענים כי מצבם הכלכלי קשה. המבקש מס' 1 צרף לבקשה דף ח-ן ביחס לחודשים 05/ 8-5 ממנו עולה שחשבונו מצוי ביתרת זכות של 249 ₪. מדף החשבון עולה שהמבקש מקבל קצבה חודשית מצה"ל בסך של 908 ₪. המבקש מס' 2 צרף לבקשה דף ח-ן ממנו עולה שחשבונו מצוי ביתרת חובה של 390 ₪. מדף החשבון עולה שהמבקש מקבל קצבה חודשית מצה"ל בסך של 390 ₪ וכי מסגרת האשראי שלו עומדת ע"ס 400 ₪. המבקשים צרפו לבקשה תעודת חוגר ממנה עולה שהינם מצויים בשירות חובה.

11.     נוכח האמור לעיל, יש לראות בבקשת המבקשים כעומדת בדרישות הפסיקה. המבקשים הרימו את התשתית הראייתית המספקת להוכחת חוסר היכולת הכלכלית.

12.     המבקשים ביקשו להפחית את סכום הערבון לסכום שלא יעלה על סך של 3,000 ₪ ולחלופין ביקשו להפחית את הסכום לסך של 5,500 ₪ שהינו סכום הפיצויים שנפסקו ע"י בית משפט קמא למערער מס' 1, סכום שהועבר לידיו של בא כוחם של המערערים ולהורות על שמירת סכום זה בידיו על למתן פסק דין בערעור.
13.     אשר לסיכויי הערעור. ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בפסקי דין שניתנו על דרך הפשרה, ואין לומר שסיכויי הערעור איתנים במידה המצדיקה מתן פטור מהפקדת ערבון.

14.     בנסיבות העניין, אני נעתרת לבקשה באופן חלקי ומורה על העמדת סכום הערבון על סך של 5,500 ₪.

15.     ניתנת ארכה להפקדת הערבון בסך 5,500 בתוך 15 יום מקבלת החלטה זו, שאם לא כן ידחה הערעור. ואולם אם ימציאו המבקשים אישור מבא כוחם (בתוך תקופה זו) כי הינו מחזיק בנאמנות בסכום של 5,500 ₪ המגיעים למערער מס' 1, כבטחון להוצאות המשיבות, ניתן יהא להמיר הערבון בעיכוב סכום זה בידי בא הכוח.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון