ביטול פסק דין משיקול דעת בית המשפט

בית המשפט פסק כי יש מקום להורות על ביטולו של פסק הדין מפאת שיקול דעת בית המשפט.

להלן החלטה בנושא ביטול פסק דין משיקול דעת בית המשפט:

החלטה

1.      בפני בקשה לביטול פסק דין אשר ניתן בהעדר הגנה ביום 23.10.06.

2.      בכתב התביעה נתבע המבקש, בגין נזקים אשר נגרמו לרכב, בשל הצתה בזדון אשר נטען כי בוצעה על ידי המבקש.
המשיבה, מבטחת הרכב בביטוח מקיף, שילמה תגמולי ביטוח למבוטח בגין הנזקים שנגרמו לרכב עקב אירוע ההצתה.

כתב התביעה הוגש בסדר דין רגיל אם כי כותרתו הינה בסדר דין מהיר.

3.     פסק הדין ניתן לאחר שהוצג אישור מסירה באמצעות הדואר לאשת המבקש, יפה בטיטו ביום 1.8.06.

הוגשה בקשה מתוקנת לביטול פסק הדין, בה עתר המבקש לביטול פסק הדין מחובת הצדק בטענה כי במועד המסירה ריצה המבקש עונש מאסר וכי היה על המשיבה לבצע את המסירה לנציב שירות בתי הסוהר.
עוד נטען כי פסק הדין ניתן יום לאחר המועד בו היה על המבקש להגיש כתב הגנה.

לחילופין נטען כי יש להורות על ביטול פסק הדין מפאת שיקול דעתו של בית המשפט שכן לטענת המבקש לא הצית את הרכב כנטען בכתב התביעה אלא לכל היותר שידל להצתתו.


4.     הצדדים הגיעו להסדר דיוני לפיו יכריע בית המשפט בבקשה לביטול פסק הדין על סמך החומר שבתיק ללא דיון.
על כן המבקש לא נחקר על תצהירו אשר הוגש בתמיכה לבקשה המתוקנת לביטול פסק הדין.

5.     ראשית אבחן האם עסקינן בביטול פסק דין מחובת הצדק.

המסירה בוצעה לאשתו של המבקש באמצעות הדואר.
אשתו קיבלה את המסירה ולא מצאה לנכון להביא בפני המוסר את המידע הנטען לפיו המבקש אינו מתגורר בדירת מגוריו אלא מרצה עונש מאסר.


יצוין כי ב-8.10.06, בטרם ניתן פסק הדין, התקבלה בקשה בה עתר המבקש לדחות את מועד הגשת כתב ההגנה עד לאחר שחרורו מבית הסוהר , קרי עד ליום 4.1.07.
בקשה זו להארכת מועד לא הוגשה כדין, לא נתמכה בתצהיר ולא צורפו אליה אסמכתאות כאישור שב"ס.
בבקשה עתר המבקש למתן אורכה ניכרת להגשת כתב הגנה למרות שאין בריצוי מאסרו משום עילה לקבלת הבקשה.

אומנם הבקשה לא הובאה כפי הנראה להכרעת בית המשפט בטרם מתן פסק הדין אך נראה כי גם אם הייתה מובאת היה מקום למוחקה על הסף בשל אי הגשתה כדין.


על כן גם מבקשה זו למדים אנו כי כתב התביעה הובא לידיעת הנאשם ועל כן הושגה תכלית המסירה.

הטענה כי המשיבה לא חיכתה ועתרה למתן פסק דין יום לאחר המועד בו הייתה לטענת המבקש זכאית לקבלת פסק דין כנגד המבקש אינה רלבנטית שכן המבקש טרם הגיש כתב הגנה לתיק ואף כאמור עתר לדחיית המועד במספר חודשים.
כמו כן אין זה רלבנטי סדר הדין, מהיר או רגיל, המצוין בכותרת לשם הכרעה בעניין זה שכן אין עסקינן במצב דברים בו המבקש איחר בהגשת כתב הגנה בסוברו כי התביעה הוגשה בסדר דין מהיר.

לפיכך אינני סבורה כי יש מקום להורות על ביטול פסק הדין מחובת הצדק.

6.     אבחן כעת האם יש מקום לביטול פסק הדין מפאת שיקול דעת בית המשפט.

א.     הבקשה אינה מגלה סיבה למחדלו של המבקש. ריצוי מאסר על ידי המבקש, אף כי מקשה על דרך התנהלותו של המבקש, אינו מונע הגשת כתב הגנה על ידי המבקש.

ב.     בכתב התביעה נטען כי המבקש הצית בזדון את הרכב המבוטח.
המשיבה טענה בכתב התביעה כי אינה יודעת ואין באפשרותה לדעת את הנסיבות הממשיות והאמיתיות שגרמו להצתה. חובת ההוכחה בדבר העדר רשלנות מצד הנתבע חלה עליו.
עוד נטען כי ההצתה אירעה בשל רשלנותו הבלעדית של הנתבע ובגין הפרת חובה חקוקה.
לכתב התביעה צורף העתק מכתב האישום אשר הוגש כנגד המבקש וכן חלק מפרוטוקול וגזר דינו של בית המשפט ב-ת.פ. 4084/05 .
לא צורף כתב האישום המתוקן וכן לא צורף הפרוטוקול במלואו כך שאין בפני אף את שם הנאשם כנגדו ניתן גזר הדין.
עם זאת ב"כ המבקש אינו חולק כי המבקש הודה בעבירה של שידול להצתה ובעבירה של חבלה במזיד באשר לרכב ולאירוע נשוא התביעה.

לטענת המבקש הואיל ולא הורשע בהצתה יש מקום לבחון במסגרת התובענה האזרחית מי הצית את הרכב ואת חלקו של צד ג', "בן אבו" באירוע הנזיקי.
בבקשתו אף ניסה המבקש, לטעמי שלא כראוי, להתנער מהודאתו ובעבירות בהן הורשע בטענה כי הודה בשל לחץ נפשי.

הרשעתו של המבקש מציבה בפניו רף גבוה יותר בנסותו להתגונן בפני התביעה נשוא תיק זה ובהצבעה על קיומם של סיכויי הגנה אפשריים.

עם זאת באי כוח הצדדים לא נתנו דעתם לסעיף 42א לפקודת הראיות ולסוגיית תחולתו של פסק הדין הפלילי במשפט האזרחי בו עסקינן.

למעשה ישנה מחלוקת בין הצדדים מהם הממצאים שנקבעו בהליך הפלילי ומהם הממצאים העובדתיים הנדרשים כיום לחיובו של המבקש על פי התובענה.
זוהי למעשה המחלוקת העיקרית והמהותית לטעמי בה היה על הצדדים להרחיב ולא בשאלת סיווג העבירה בה הורשע הנאשם.


ג.      אשר על כן, לטעמי יש מקום להורות על ביטולו של פסק הדין מפאת שיקול דעת בית המשפט.

הנני מוצאת לנכון להתנות ביטול פסק הדין בתנאים כפי שאפרט בהמשך החלטתי זו.
לכאורה לאור הרשעתו של המבקש והרף הגבוה מולו הוא ניצב ועל כן לנוכח קיומם של סיכויי הגנה אפשריים אך נמוכים, היה עלי להחמיר בקציבת התנאים.
אולם לא הוכחש מצבו הכלכלי הנטען של המבקש (ר' פרוטוקול הדיון מיום 29.3.07).
עם זאת לא מצאתי לנכון לוותר על הפקדה לחלוטין ולהסתפק רק בערבות צד ג'.

7.      לסיכום, על מנת שלא לחסום את דרכו של המבקש לחלוטין ותוך שקלול כל הגורמים אותם מניתי לעיל, הנני קובעת כי פסק הדין יבוטל בכפוף לתשלום הוצאות נוספות בסך של 1000 ₪ בצירוף מע"מ (מעבר לסך של 600 ₪ בצירוף מע"מ אשר שולם עד כה) וכן בכפוף להפקדת עירבון על סך של 4000 ₪ וכן ערבות צד ג' על סך של 10,000 ₪ אשר תובא לאישורי והכול תוך 14 יום ממסירת החלטתי זו לידי ב"כ המבקש.

הנני מורה על תיקון כותרתו של כתב התביעה לסדר דין רגיל.

המבקש יגיש כתב הגנה תוך 20 יום ממסירת החלטתי זו לידי בא כוחו ובכפוף למילוי התנאים עליהם הורתי.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה לביטול פסק דין

 2. ביטול פסק דין משמעתי

 3. ביטול פסק דין משוחזר

 4. ביטול פסק דין מחמת טעות

 5. ביטול פסק דין מחובת הצדק

 6. בקשה נוספת לביטול פסק דין

 7. ביטול פסק דין משיקולי צדק

 8. בקשת צד ג' לביטול פסק דין

 9. בקשה דחופה לביטול פסק דין

 10. ביטול פסק דין במעמד צד אחד

 11. ביטול פסק דין בהסכמת הצדדים

 12. בקשה לביטול פסק דין נגד קטין

 13. ביטול פסק דין בפשרה - בהסכמה

 14. ביטול פסק הדין מפאת שיקול דעת

 15. ביטול פסק דין - סיכויי הצלחה

 16. ביטול פסק דין כנגד הפקדה כספית

 17. ביטול פסק דין לפנים משורת הדין

 18. בקשה לביטול פסק דין בבית משפט אחר

 19. ביטול פסק דין בגין ערבות להלוואה

 20. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין

 21. ביטול פסק דין משיקול דעת בית המשפט

 22. ביטול פסק דין בפשרה - סמכות עניינית

 23. ביטול פסק דין בית הדין הארצי לעבודה

 24. ביטול פסק דין בשל גילוי ראיות חדשות

 25. הארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק דין

 26. החזר שכר טרחת עו''ד עקב ביטול פסק דין

 27. ביטול פסק דין עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 28. ביטול פסק דין - המבקש לא ידע שהוא נתבע בתיק

 29. ביטול פסק דין בגלל תקלה במזכירות בית המשפט

 30. ביטול פסק דין הדוחה תביעה להצהיר על פירעון חוב הלוואה בטענה שהושג בתרמית

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון