נזק לדירה שכורה אחרי עזיבה

המשכירה טענה, כי כאשר עזבו השוכרים את הדירה הם הותירו בה נזק רב עקב הזנחה וקלקולים רבים אשר לא תוקנו וכי היא נאלצה לתקן את כל הנזקים בעלויות משמעותיות.

בנוסף טוענת המשכירה, כי עקב הצורך לבצע את עבודות התיקונים, השוכר החדש של הדירה נאלץ לקבל אותה לחזקתו מאוחר מאשר המועד עליו סוכם בינה לבין השוכר החדש וכי עקב כך היא נאלצה לשלם לו פיצוי.

להלן פסק דין בנושא נזק לדירה שכורה אחרי עזיבה:

פסק דין

בפניי תובענה שעניינה חוזה שכירות לגבי דירת מגורים.
כללי -

 1.      התובעת (להלן - "המשכירה"), הינה הבעלים של דירת מגורים הנמצאת ברח' ענבר 41 בזכרון יעקב (להלן - "הדירה").
 2.      הדירה היתה בעבר בבעלותה של המשכירה ושל בעלה לשעבר (להלן - "כהן"), אך לאחר ששני בני הזוג נפרדו, הועברו הזכויות בדירה למשכירה ועל כך למעשה אין חולק.
 3.      ביום 1/9/01 נחתם חוזה שכירות (להלן - "החוזה") בין המשכירה וכהן לבין שני הנתבעים, בני הזוג (להלן - "השוכרים").
 4.      משך החוזה היה לשנה ולאחר מכן הוא הוארך לתקופה נוספת ובכל מקרה, אין מחלוקת כי השוכרים פינו את הנכס ביום 31/8/03.
 5.      כך גם מוסכם, כי בהתאם להוראות סעיף 27 לחוזה הפקידו השוכרים בידיו של כהן המחאת בטחון על סך 50,000 ₪ (שיק מס' 10055, להלן - "שטר הבטחון") אשר נועד, כפי שקובעות הוראות החוזה - "להבטחת פינוי המושכר במועדו, לתשלום שכר הדירה, המיסים וההוצאות, לתשלום הנזקים אשר יגרמו למושכר באם יהיה נזק ולתשלום חובות בתחום תקופת השכירות, אם יהיו חובות".
 6.      אין אף מחלוקת, כי ביום 17/12/03 הגישה המשכירה את שטר הבטחון לביצוע בלשכת ההוצל"פ (במסגרת תיק מס' 2-03-30156-02). במהלך הדיון בהתנגדות שהגישו השוכרים לביצוע השטר, הוחלט על מתן רשות להגן והתיק עבר לברור בפניי.

טענות הצדדים -
7.     המשכירה טוענת, כי כאשר עזבו השוכרים את הדירה הם הותירו בה נזק רב עקב הזנחה וקלקולים רבים אשר לא תוקנו וכי היא נאלצה לתקן את כל הנזקים בעלויות משמעותיות.
8.     בנוסף טוענת המשכירה, כי עקב הצורך לבצע את עבודות התיקונים, השוכר החדש של הדירה נאלץ לקבל אותה לחזקתו מאוחר מאשר המועד עליו סוכם בינה לבין השוכר החדש וכי עקב כך היא נאלצה לשלם לו פיצוי.
9.     עוד טוענת המשכירה, כי השוכרים נותרו חייבים 200 דולר בגין חלק משכר הדירה לגבי חודש אוגוסט 2003.
10.     סה"כ הנזקים אשר להם טוענת המשכירה הוא כ-33,729 ₪.
11.     השוכרים, מנגד, טוענים כי החוזה לא הופר, כי לא נגרמו כל נזקים מטעמם, כי הדירה הושבה לידיה של המשכירה במצב סביר וראוי וכי הם השקיעו השקעות משמעותיות בדירה והביאו להשבחתה.
12.     בנוסף טוענים השוכרים, כי שכר הדירה שולם במלואו וכי אין כל חוב בהקשר זה.
13.     עוד טוענים השוכרים, כי המשכירה לא התריעה בפניהם טרם הגישה את שטר הבטחון לביצוע בלשכת ההוצל"פ וכי היא מנועה מלעשות כל שימוש בשטר הבטחון כיון שהוא ניתן בלעדית רק לידיו של כהן ולא לידיה.
דיון -
14.     בפניי נשמעו העדים הבאים: מר יוסי זקס, אשר ביצע תיקונים ושיפוצים בדירה לאחר צאתם של השוכרים (לגבי תצהירו ת/1), מר גרובר, חבר משפחה של המשכירה (לגבי תצהירו ת/2), הגב' תמרה גל, אמה של המשכירה (לגבי תצהירה ת/3), המשכירה (לגבי תצהירה ת/4), הגב' חגית כהן, השכנה של המשכירים אשר העידה מטעמם בחקירה ראשית ומר גדעון גילדה, השוכר (לגבי תצהירו נ/2).
15.     לאחר שבחנתי את הראיות שהונחו לפניי ושקלתי את טענות הצדדים בסיכומים בכתב שהוגשו מטעמם, מסקנתי היא כי דין התביעה להתקבל בחלקה הקטן וזאת מהנימוקים שיפורטו להלן.
באשר לנזקים להם טוענת המשכירה -
16.     בהקשר זה קיים קושי ראייתי משמעותי לקבל את מרבית טענותיה של המשכירה.
17.     ראשית, יש לזכור כי לא הוצגו נתונים חד משמעיים לגבי מצב הדירה לפני שקיבלו אותה המשכירים לידיהם.
18.     המשכירה בעצמה אישרה שהיא לא בדקה את הדירה באופן מקיף לפני שהתחילו המשכירים את השכירות ולכן, קשה מאוד לקבל את עמדתה כאשר היא מנסה להשוות בין המצב בו הם קיבלו את הנכס לידיהם לבין המצב בו הם השיבו אותו לידיה.
19.     כך גם יש לזכור ששני העדים הנוספים מטעמה בהקשר זה, מר גרובר ואמה, הגב' תמרה גל, לא יכלו אף הם לספק נתונים באשר להשוואת המצב של הדירה כשנמסרה לשוכרים לבין מצבה כשהושבה לידי המשכירה.
20.     בנוסף, יש לתת את הדעת לכך שהשוכרים טענו, כי לאחר שקיבלו את הדירה לידיהם הם סיידו את הבית ושיפצו בו רכיבים מסויימים, וראו בהקשר זה את עדות השוכר (עמ' 18, שורות 10 עד 24) ואת מכתבו של כהן מיום 17/11/02. בדומה, וכדוגמא בלבד, הוכח כי כבר בעת כניסת השוכרים לדירה היו פגמים ברשתות של החלונות ובתריסים החשמליים (וראו את המסמך מיום 30/8/01 עליו חתום כהן).
21.     בהקשר זה יש לציין, כי גם בחוזה עצמו ישנה אינדיקציה לכך שהשוכרים ביצעו שיפוצים בהיקף מסויים כאשר קיבלו את הדירה לרשותם, ואפנה בהקשר זה לסעיפים 34 ו-35 לחוזה.
22.     אשר על כן, לא הוכח ברמת ההוכחה הנדרשת מה בדיוק היה מצב הדירה כאשר היא נמסרה לידי השוכרים ולכן, לא הוכח איזה חלק מתוך עבודות השיפוץ שביצע הקבלן מר זקס היה הכרחי עקב נזקים שגרמו השוכרים ואיזה חלק בוצע לשם שיפור מצבה של הדירה ועקב בלאי טבעי וסביר מצטבר.
23.     אם נעיין בעדותו של הקבלן זקס ובהצעת המחיר שהוא צרף לתצהירו (אשר את כל הפריטים המנויים שם הוא העיד שהוא ביצע בפועל), הרי שניתן לראות שחלק מהעבודות המפורטות שם, עשויות להיות קשורות לעבודות כלליות שאינן נובעות מנזק ספציפי שנגרם לדירה (כגון החלפת אסלה, נקיון במזגן וכו').
24.     אשר על כן, לא הוכחה ברמת ההוכחה הנדרשת טענתה של המשכירה באשר לרוב הנזקים ועם זאת, מצאתי לנכון לקבל את הטענות המתייחסות לנזקים רק ככל שהם נוגעים לנושא תשתית החשמל והליקויים במסילות הארונות במטבח.
25.     באשר לשני נושאים אלה, אני מקבלת את גירסתו של העד זקס לגבי העובדה שנגרמו להם נזקים מכוונים, שאינם פרי בלאי טבעי או סביר ושוכנעתי בנוסף, שמצבם של פריטים אלה היה תקין כאשר הדירה נמסרה לידי השוכרים.
26.     לאחר בדיקת הצעת המחיר של הקבלן זקס, הרי שעלות התיקון של הפריטים הרלבנטיים שהזכרתי לעיל הינה בסך של 4,700 ₪ ולכן מסקנתי היא כי יש לפצות את המשכירה בסכום זה בשל עלות התיקונים כאמור.
באשר לנזק שנגרם עקב האיחור בהשכרת הדירה לשוכר החדש -
27.     המשכירה טוענת, כי רק כאשר היא קיבלה לידיה את מפתחות הדירה, היא למדה לדעת לראשונה על הנזקים שקיימים בדירה, על מצבה התחזוקתי הירוד ועל כך שיש צורך לעשות עבודות שיפוצים נרחבות בדירה (עמ' 13, שורה 24).
28.     לטענתה, היא כבר חתמה על חוזה שכירות חדש עם שוכר חדש בשם עופר פודולר אשר היה אמור לקבל את הדירה לידיו ביום 1/9/03.
29.     לטענתה, בשל העובדה שעבודות השיפוצים ארכו פרק זמן מסויים, הרי שהשוכר החדש נכנס לדירה באיחור של שלושה ימים ובהתאם לחוזה עמו, היא נאלצה להפחית 500 ₪ בגין כל יום איחור ולכן למעשה הפחיתה משכר הדירה שפודולר נדרש לשלם לה 1,500 ₪.
30.     בהקשר זה צרפה המשכירה לתצהירה מכתב של מר פודולר מיום 5/9/03 בו הוא מאשר ששכר הדירה לגבי חודש זה הופחת ב-1,500 ₪ בשל העובדה שהוא קיבל את הדירה לחזקתו רק ביום 3/9/03.
31.     הגם שהטענה בדבר הפחתת שכר הדירה כאמור לא נסתרה, הרי שאינני סבורה שיש לפסוק לזכותה של המשכירה פיצוי בגין רכיב זה.
32.     אני סבורה שהעובדה שהיא חתמה על חוזה שכירות שאמור להתחיל ביום 1/9/03 כאשר החוזה הקודם אמור להסתיים ביום 31/8/03, הינה בעייתית וכי המשכירה נטלה על עצמה סיכון מסויים כאשר לקחה על עצמה התחייבות חוזית שכזו.
33.     כך גם, כיון ששוכנעתי כי חלק ניכר מעבודות השיפוצים שבוצעו לא היה קשור בנזקים שהסבו השוכרים לדירה, אלא נבע מרצונה של המשכירה לשפר את מצבה של הדירה לקראת המשך ההשכרה שלה, הרי שלא ניתן לזקוף לחובתם של השוכרים את אותו איחור בן שלושה ימים.
34.     המשכירה היתה צריכה לקחת בחשבון שיתכן ויהיה צורך לבצע תיקונים נוספים או שיפורים במושכר, כפי שאכן בסופו של דבר עשתה, ואינני סבורה שלאור הנתונים שנזכרו לעיל, הרי שאותו איחור בן שלושה ימים חייב לבוא לידי ביטוי בפיצויה של המשכירה מאת השוכרים.
באשר לחוב שכר הדירה הנטען -
35.     בהקשר זה לא הציגה המשכירה כל ראיות.
36.     בסעיף 18 לתצהירה היא מציינת באופן כללי כי השוכרים נותרו חייבים לה סכום של 200 דולר "בהתאם להוראות החוזה" אך, אין כל פרוט באשר לסעיף ספציפי של החוזה אשר אליו התכוונה המשכירה להפנות. כך גם לא הוסבר על ידי המשכירה כמה מתוך שכר הדירה לגבי חודש אוגוסט 2003 שולם וכיצד נותרה יתרת חובה של 200 דולר. לא הוצג כל פרוט באשר לתקבולים שניתנו לה ואין כל נתונים ספציפיים לגבי חובות שכר הדירה (ויש לזכור כי בהתאם להוראות החוזה דמי השכירות החודשיים הינם 750 דולר).
37.     אשר על כן, דרישה זו לא הוכחה ונדחית.
זכות המשכירה לדרוש את פרעון שטר הבטחון -
38.     טענה אחרונה אליה אדרש טרם סיכום הינה טענתם של השוכרים לפיה למשכירה אין זכות לעשות שימוש בהמחאת הבטחון כיון שהיא ניתנה אך ורק לידי בעלה לשעבר, מר כהן.
39.     טענה זו יש לדחות לאור העובדה שמר כהן אישר כי הוא המחה למשכירה את כל זכויותיו בכל הנוגע לחוזה השכירות, לדירה, לנזקים שקשורים בדירה, לרבות את כל זכויותיו בכל הנוגע לשטר הבטחון (וזאת בהתאם לכתב המחאת הזכויות עליו חתם ביום 23/9/03 - נספח ז' לת/4).
40.     ברי, כי מבחינה עניינית, שטר הבטחון ניתן מטעם שני השוכרים לטובת שני המשכירים (באותה תקופה) והוא מתייחס לחוזה השכירות ולהבטחת קיום המחוייבויות של השוכרים מכוח חוזה זה.
41.     אני סבורה שיש בעצם העלאת הטענה לפיה רק מר כהן יכול לעשות שימוש בשטר משום טענה שכרוכה בחוסר תום לב.
סיכום -
42.     אשר על כן ולאור כל האמור לעיל, הרי שעל השוכרים לשלם למשכירה פיצוי בגין הנזקים שנגרמו לנכס בסכום של 4,700 ₪.
43.     לפיכך, על הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת סכום של 4,700 ₪, בתוספת הוצאות בגין שכ"ט עו"ד בסך 1,000 ₪ + מע"מ ובתוספת החזר אגרת ביהמ"ש ששולמה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהיום בו שולמה האגרה ועד היום.
44.     כל הסכומים ישולמו בתוך 30 יום מהיום.
45.     לאחר פרעון מלא של פסק הדין, יש לסגור את תיק ההוצל"פ מס' 2-03-30156-02.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שינויים במושכר

 2. תביעה לפנוי מושכר

 3. ניתוק חשמל לשוכר

 4. מציאת שוכר חלופי

 5. עובש בדירה שכורה

 6. השבחת נכס בשכירות

 7. פינוי עסק בשכירות

 8. איחור בפינוי מושכר

 9. החזר פיקדון שכירות

 10. שכירות ל-10 חודשים

 11. שינוי מטרת השכירות

 12. בטוחות להשכרת דירה

 13. עורך דין שכירות דירה

 14. נזקים לדירה בשכירות

 15. אי תשלום שכירות רכב

 16. ניכוי הוצאות שכירות

 17. מס הכנסה על שכר דירה

 18. עזיבת שוכר ללא התראה

 19. הצעת חוק בנייה להשכרה

 20. שכירות עסק ללא רישיון

 21. תביעה לפינוי מושכר מדירה

 22. בעיות חשמל בדירה שכורה

 23. תביעה נגד שוכרים שעזבו

 24. סכסוך בנושא שכירות משנה

 25. פרישה ממשא ומתן בשכירות

 26. השארת נזקים בדירה שכורה

 27. השכרת גג למערכת סולארית

 28. פינוי בגין נטישת המושכר

 29. תביעה על חוב שכירות רכב

 30. בלאי סביר במושכר - פסיקה

 31. שוכר שלא שילם חשבון חשמל

 32. האחריות למצוא שוכר חלופי

 33. שכירות משנה לצדדים שלישיים

 34. נזקים ליחידת דיור בשכירות

 35. פינוי מדירה בשכירות מוגנת

 36. תביעה בנושא תקופת השכירות

 37. איחור בהחזרת דירה בשכירות

 38. שיפורים במושכר - מס הכנסה

 39. פיצוי על נזקים בדירה שכורה

 40. חובות לעירייה דירה בשכירות

 41. פיצוי על נזק לדירה בשכירות

 42. נזק לדירה שכורה אחרי עזיבה

 43. עזיבת דירה שכורה לפני הזמן

 44. סעיף 15 לחוק השכירות והשאילה

 45. סעיף 21 לחוק השכירות והשאילה

 46. מס הכנסה על שיפורים במושכר

 47. פיצויים בגין השקעות במושכר

 48. צביעת דירה לאחר סיום שכירות

 49. האם שכירות נחשבת הכנסה מעסק

 50. תביעת פינוי עסק ממושכר בנצרת

 51. אי פינוי חפצים מדירה בשכירות

 52. פינוי דירה בשכירות ללא התראה

 53. הצעת חוק השכרת דירות למגורים

 54. פינוי עקב שינוי מטרת השכירות

 55. קבלת חובות וזכויות השוכר הקודם

 56. נזקים בדירה שכורה אחרי פינוי

 57. פינוי שוכר מדירה ע"י עורך דין

 58. טענת קיזוז בתביעה לפינוי מושכר

 59. חוק דירות להשכרה לעולים חדשים

 60. חוב שכירות על 2 חודשים אחרונים

 61. חיוב יתר חשמל ומים בדירה שכורה

 62. אי פינוי נכס מסחרי בשכירות בזמן

 63. פינוי הבן של שוכר מדירה בשכירות

 64. עזיבת נכס בשכירות באופן חד צדדי

 65. חוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971

 66. פיצוי מוסכם עקב הפרת תנאי שכירות

 67. השארת דירה לא נקיה בסיום השכירות

 68. דרישת עירייה לבצע תיקונים במושכר

 69. טענת תשלום שכר הדירה מראש לחצי שנה

 70. העברת החזקה במושכר לדיירים מוצעים

 71. גרימת נזקים לדירה בשכירות במתכוון

 72. מסירת זכות שימוש במושכר ללא הרשאה

 73. אי עמידה בתנאי של מציאת שוכר חלופי

 74. כמה עולה שכירות דירת חדר בתל אביב ?

 75. אי פינוי דירה לאחר תום תקופת השכירות

 76. ערעור על פסק דין של בית הדין לשכירות

 77. תביעה לפינוי מושכר לא תכיל סעדים נוספים

 78. מה נחשב ''הפרה יסודית'' של חוזה מכר דירה

 79. פיצוי יומי בגין איחור בפינוי נכס בשכירות

 80. העברת החזקה בדירה בשכירות מוגנת לדייר אחר

 81. תביעה נגד עורך דין על ייצוג בעסקת מכר דירה

 82. תביעה לבית הדין לשכירות - עסק "מקצוע חופשי"

 83. אובדן הכנסות משכירות בגלל איחור במסירת דירה

 84. התחייבויות הדדיות במערכת יחסים בין שוכרת ומשכיר

 85. נטען כי השוכר לא שילם שכר דירה ולא ביצע שיפוצים

 86. כשמופר הסכם באופן יסודי יש להורות על פינוי המושכר

 87. פיצוי כספי למשכיר על השארת דירה בשכירות במצב לא טוב

 88. נטל הראיה בשכירות נכס או הארכת תקופת שכירות ל- 10 שנים

 89. תביעה ותביעה שכנגד שעניינן מערכת יחסים בין משכיר לשוכרת

 90. תקנות מס הכנסה (קביעת שוויה של דירה להשכרה), התשמ''ו-1985

 91. תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים), התשמ''ט-1989

 92. תנאי למימוש האופציה הוא קיום הוראות ההסכם בתקופת השכירות המקורית

 93. תקנות מס הכנסה (מועד תשלום המס על הכנסה משכר דירה), התשמ''ח-1987

 94. תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניכוי הוצאות להתאמת מושכר), התשנ''ח-1998

 95. כללי מס הכנסה (תוספת פחת לבנינים מושכרים בשכירות מוגנת), תשל"ח-1977

 96. תביעה שעילתה שטרית בגין שטר שחולל במועד הצגתו לפירעון עקב הוראת ביטול

 97. חוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1981

 98. כללי מס הכנסה (ניכויים מסויימים לבעלי בתים המושכרים בשכירות מוגנת), התשל"ח-1977

 99. ביקש להכניס למושכר כלבה ובתגובה החלה מסכת התעמרויות מצד המשכיר לרבות דרישה לתוספת בדמי השכיר

 100. האם יש לזקוף על חשבון פיצויים בגין הפרת החוזה או על חשבון שכר הדירה עבור תקופת המשך המגורים ?

 101. תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (הכנסה שסעיף 3 לחוק עידוד השכרת דירות חל עליה), התשמ''ז-1987

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון