ליקויי בניה ביקנעם עילית

בתביעה זו תובעים התובעים פיצוי בגין ליקויי בנייה אשר התגלו בדירה ביקנעם עלית.

להלן פסק דין בנושא ליקויי בניה ביקנעם עילית:

פסק דין

רקע;

1.     בהתאם להסכם מכר אשר נחתם ביום 2.3.98, רכשו התובעים מהנתבעת דירת מגורים אשר נבנתה על מקרקעין הידועים כחלק מחלקות 7 ו- 8 בגוש 11083 ו- 31, 33 בגוש 11496, והנמצאת ברח' החצב 16 ביקנעם עלית (להלן: "הדירה").
הנתבעת שלחה הודעה לצדדים שלישיים - תעשיות אלומיניום בע"מ, אשר ביצעו את עבודות האלומיניום בדירה, וגולן אדריכלים בע"מ, אשר תכננו את הבית כולו, לרבות דירת התובעים.
תעשיות אלומיניום בע"מ לא הגישו כתב הגנה ולא התייצבו לדיונים.

בתביעה זו תובעים התובעים פיצוי בגין ליקויי בנייה אשר התגלו בדירה, ולאחר שמונה מומחה מטעם ביהמ"ש, ואף לאחר החלטתי מיום 12.1.05, לפיה אין מקום להתיר לנתבעת לתקן את הליקויים האמורים בחוו"ד מומחה ביהמ"ש, הסכימו הצדדים למתן פסק דין על פי סיכומים בכתב אשר יוגשו על ידם.
המהנדס מר אליעזר גוכמן, מטעם התובעים, קבע כי עלות תיקון הליקויים בדירה הינה בסך 133,719 ₪ ושמאי מקרקעין מטעמם, מר לזר גיל, קבע כי לדירה נגרמה, בגין הליקויים, ירידת ערך בסך 8,350 $ שהם 37,575 ₪, נכון ליום הגשת התביעה.
המהנדס מר שטיינר מרדכי, מטעם הנתבעת, קבע כי עלות תיקון הליקויים הינה בסך 280 ₪ בלבד, ושמאי מקרקעין מטעמם, מר נחום פרמינגר, קבע כי לא נמצאו ליקויים אשר גרמו לירידת ערך הדירה.

המהנדס ושמאי המקרקעין, מר דן אורמן, אשר מונה כמומחה מטעם ביהמ"ש (להלן: "המומחה"), קבע כי עלות תיקון הליקויים הינה בסך 11,250 ₪ (לאחר תיקון טעות שנפלה בסיכום הסכומים) בתוספת מע"מ, צמוד למדד תשומות הבניה לחודש אוגוסט 2004, ולסכום זה יש להוסיף 25% אם הליקויים יתוקנו ע"י התובעים ולא ע"י הנתבעת.
כן קבע המומחה כי נגרמה ירידת ערך בשווי של 3,400 ₪ (כולל מע"מ).

טענות הצדדים;

2.     התובעים טוענים בסיכומיהם כי יש לקבל את חוו"ד המומחה במלואה, ובנוסף - לפסוק להם פיצוי בסך 20,000 ₪ בגין עגמת נפש, ובסה"כ סך של 41,804 ₪, ולכך להוסיף שכ"ט עו"ד ומע"מ.
הנתבעת מבקשת כי ביהמ"ש ישקול שוב החלטתו שלא לאפשר לה לתקן את הליקויים.
לגופו של ענין מסכימה גם הנתבעת כי חוו"ד מומחה ביהמ"ש היא הקובעת (בכפוף לתיקון הטעות החשבונאית הנ"ל אשר נפלה בסיכום הסופי).
הנתבעת טוענת כי אין מקום לפסוק לתובעים פיצוי בגין עגמת נפש שכן לולא חוות הדעת המופרזת של המומחה מטעם התובעים היתה הנתבעת מתקנת את הליקויים זה מכבר.
לטענתה, הפער בגדול בין חוות הדעת מצדיקה פסיקת הוצאות דווקא לנתבעת.

באשר לצדדים השלישיים מפנה הנתבעת לחוו"ד מומחה ביהמ"ש, אשר קבע כי קיימים ליקויי תכנון ואלומיניום, ומבקשת לחייב כל אחר מהצדדים השלישיים בסעיפים הנוגעים אליו.

הצד השלישי מס' 2 מבקשת כי ביהמ"ש יתערב בחוו"ד מומחה ביהמ"ש, הן בנוגע לממ"ד, והן בנוגע למקלחון, שכן לטענתה מידותיהם עונים על דרישת התקנות, ומפנה לחוות דעת אשר ניתנו ע"י מומחים אחרים בענין.
דיון והכרעה;

3.     אין מקום לשנות מהחלטתי מיום 12.1.05 לפיה אין לאפשר לנתבעת לבצע את התיקונים. אמנם, ביהמ"ש מוסמך לשנות החלטת ביניים שנתן אולם זאת - כאשר חל שינוי בנסיבות. בענייננו ניתנה ההחלטה לאחר שמיעת טיעוני הצדדים, וכאשר כל החומר היה מונח בפני. גם לגופו של ענין אין בטענות הנתבעת בסיכומיה כדי לשכנעני כי יש מקום לאפשר לה לבצע את התיקונים.
בנסיבות הענין ואף לאור האמור להלן סבורה אני שיש לפסוק לתובעים פיצוי אשר יאפשר להם לבצע את התיקונים בעצמם, דהיינו - על פי חוו"ד מומחה ביהמ"ש בתוספת מע"מ ו- 25%.

4.     שטח הממ"ד -
לא מצאתי מקום להתערב בחוו"ד מומחה ביהמ"ש בענין זה; התקנות קובעות לא רק מה צריך להיות השטח הכולל של הממ"ד, אלא גם מהו הרוחב המינימלי בין קיר לקיר. אין חולק שעל פי מדידת שטח הממ"ד בדירת התובעים, בהתייחס לרוחב המינימלי, שטח הממ"ד הוא 7.3 מ"ר במקום מינימום של 8 מ"ר, כנדרש בתקנות.
אמנם, קיימת נישה ששטחה הוא 1.8 מ"ר, אולם מדובר בנישה ברוחב לא תקני ולפיכך צדק המומחה כאשר לא הביאה בחשבון, ואני מקבלת את קביעתו לפיה נגרמה בגין כך ירידת ערך בסך של 3,400 ₪ (כולל מע"מ).
אין בחוות דעתו של השמאי ברלינר, אשר ניתנה בענין אחר וצורפה ע"י הצד השלישי לסיכומיו, כדי לסתור את העקרון עליו הסתמך מומחה ביהמ"ש בתיק זה, ואת קביעתו.
השמאי ברלינר ציין בחוות דעתו כי בדירה אותה בדק (במקרה האחר): "במרבית השטח, הרוחב הוא 280 ס"מ", ולא ציין בכמה מקומות קיימת סטיה מרוחב זה ומה שיעורה של הסטייה. אין להשוות זאת למצב בו קיימת נישה, כבמקרה אשר בפני.

לפיכך, אני מאשרת את ירידת הערך כפי שנקבעה ע"י המומחה וקובעת כי על הצד השלישי מס' 2 לשלמה לנתבעת.


5.     המקלחון -
אין מקום להתערב במדידה אשר ערך המומחה, אשר על פי שטח המקלחון. אמנם, אין מדובר בשטח רצפה מוקטן, אלא בשטח חלל מוקטן, אולם ברור כי שטח המקלחון המינימלי נקבע לצורך אפשרות שימוש נוח במקלחון, ולפיכך יש להתייחס לכל חלל המקלחון, (לפחות זה הנמצא בגובה של אדם), שכן הקטנת חלל המקלחון מפריעה לשימוש נוח בו.
בענייננו - חלל המקלחון מוקטן עקב חלון חדר הרחצה החודר אליו, ולפיכך אין מקום להתערב בחוו"ד המומחה, אשר קבע בגין כך פיצוי בסך של 1,000 ₪.

6.     עגמת נפש -
יש ממש בטענת הנתבעת כנגד חוות הדעת אשר הוגשו ע"י התובעים. מדובר, אכן, בחוות דעת מופרזות במיוחד. אולם, מנגד, חוו"ד הנתבעת גם היא נמוכה ביותר (280 ₪ !) ורחוקה מלהיות ריאלית.
בהביאי בחשבון את ההגזמות מכאן ומכאן, ואת מהות הליקויים אשר נמצאו ע"י מומחה ביהמ"ש, וכן את זכותם של התובעים לקבל דירה ללא ליקויים, אני פוסקת לתובעים, בגין עגמת נפש, פיצוי בסך של 2,000 ₪, נכון להיום.

7.     לאור כל האמור לעיל אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים את הסכומים דלקמן:-
א.     פיצוי בסך של 16,707 ₪ ( 11,250 + הצמדה למדד תשומות הבניה של 8/04 עד היום + 25% + מע"מ), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.
ב.     בגין עגמת נפש - סך של 2,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.
ג.     את החלק היחסי של אגרת תביעה, בגין תביעה בסכום סביר, בנסיבות הענין, של 30,000 ₪, בשערוך כדין.
ד.     שכ"ט עו"ד בסך 3,750 ₪ בתוספת מע"מ כחוק, נכון להיום.

כל צד יישא בעלות חוו"ד המומחים מטעמו, ובחלקו בשכ"ט מומחה ביהמ"ש, כפי שנקבע, בהחלטת המינוי.

8.     אני מקבלת את ההודעה לצדדים השלישיים ומחייבת אותם לשלם לנתבעת את הסכומים דלקמן:-
הצד השלישי מס' 1 -
על פי חוו"ד מומחה ביהמ"ש, ירידת הערך בגין הליקויים התכנוניים במקלחון ובממ"ד מגיעה לסך כולל של 4,750 ₪ (3,400 ₪ + 1,170 ₪), ועל כך יש להוסיף הצמדה למדד תשומות הבניה של 8/04 עד היום + 25% + מע"מ), דהיינו - סך של 7,054 ₪ בצירוף הפרשי במצדה וריבית כחוק מהיום ועד בתשלום המלא בפועל.

בנוסף ישלם הצד השלישי מס' 1 לנתבעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 1,000 ₪ בתוספת מע"מ, נכון להיום.

הצד השלישי מס' 2 -
על פי חוו"ד מומחה ביהמ"ש, עלות תיקון עבודות האלומיניום מגיעה לסך כולל של 1,050 ₪, ועל כך יש להוסיף הצמדה למדד תשומות הבניה של 8/04 עד היום + 25% + מע"מ), דהיינו - סך של 1,559 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד בתשלום המלא בפועל.

בנוסף ישלם הצד השלישי מס' 2 לנתבעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 500 ₪ בתוספת מע"מ, נכון להיום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סוגי ליקויי בניה

 2. ליקויי בניה בשוהם

 3. ליקויי בניה באלעד

 4. ליקויי בניה בעתלית

 5. ליקויי בניה בחולון

 6. ליקויי בניה - צימר

 7. ליקויי בניה בשדרות

 8. ליקויי בניה בכרמיאל

 9. ליקויי בניה מסוכנים

 10. ליקויים בדירה שכורה

 11. ליקויי בניה בדירת קוטג

 12. ליקויי בניה בהוד השרון

 13. ליקויי בניה בצפת - תביעה

 14. ליקויי בניה בטירת הכרמל

 15. ליקויי בניה ברמת בית שמש

 16. ליקויי בניה חיפוי מדרגות

 17. ליקויי בניה בקרית מוצקין

 18. ליקויי בניה ביקנעם עילית

 19. ליקויי בעבודות ציפוי רצפה

 20. ליקויי בניה בדירת 5 חדרים

 21. ליקויי בניה ואיחור במסירה

 22. עורך דין ליקוי בניה

 23. שקיעת יסודות - ליקויי בניה

 24. ליקויי בניה בבית דו משפחתי

 25. ליקוי בנייה בבניין חדש בחיפה

 26. תביעת פיצויים על ליקויי בניה

 27. פיצוי על ליקויים בדירה שכורה

 28. ליקויי בניה לפני כניסה לדירה

 29. פיצויים מהקבלן על ליקויי בניה

 30. אפשרות הקבלן לתקן ליקויי בניה

 31. טענת התקנה לקויה של תריסי גלילה

 32. ליקויי בנייה בדירות - פסק דין

 33. תביעה נגד קבלן על ליקויי בניה

 34. תיקון חלקי בלבד של ליקויי בניה

 35. אחריות מפקח בניה על ליקויי בניה

 36. עבודות אלומיניום - ליקויי בניה

 37. תעלות ניקוז מי גשם - ליקויי בניה

 38. ליקויי בניה - שטח מרחב מוגן קומתי

 39. זכות הקבלן לתקן ליקויי בניה בעצמו

 40. תביעה כספית בגין ליקויי בניה בדירות

 41. ליקויי בניה בדירות על חוף הים הרצליה

 42. העדר רישום תיקון ליקויי בניה אצל הקבלן

 43. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בנייה שהתגלו בדירה

 44. תיקון ליקויי בנייה על ידי הקבלן ללא תיאום מראש

 45. טענה כי במהלך השנים התגלו ליקויים חמורים באיכות בניית הדירה

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון