הסכם תיווך ללא כתובת הדירה

הנתבע ציין כי המתווך זייף על גבי טופס ההזמנה בו מילא את פרטי הדירה בניגוד למוסכם וללא כל רשות.

לשיטת הנתבע, פרטי הדירה לא מולאו ונותרו ריקים לאחר החתימה מאחר ולא ידע את פרטי הגוש והחלקה בעל פה והנתבע הבטיח לו שימלא אותם אחר כך מאחר והפרטים הנ"ל היו מצויים בידיו.

להלן פסק דין בנושא הסכם תיווך בלי כתובת הדירה:

פסק דין

מבוא

תביעה לתשלום דמי תיווך בסכום של 22,490 ₪.

1.     התביעה הוגשה בסדר דין מקוצר. לאחר שניתנה לנתבע רשות להתגונן, ביקשו הצדדים לקיים דיון הוכחות, ולאחר שנשמעו ההוכחות והתקיימו חקירות, סיכומו הצדדים את טענותיהם בעל פה.

כללי

2.     התובע הוא מתווך נדל"ן ובעל רשיון לתיווך מקרקעין.

3.     אין חולק שביום 18.3.07 חתם הנתבע, על הזמנה לשירותי תיווך. בהזמנה התחייב הנתבע לשלם לתובע דמי תיווך בשיעור של 2% + מע"מ מהסכום הכולל של העסקה (נספח א' לכתב התביעה).

4.     המחלוקת בין הצדדים היא לגבי זהות הנכס לגביו הוזמנו שירותי התיווך:

לטענת התובע, על פי ההזמנה, נספח א' לכתב התביעה, מצויין מפורשות כי המדובר בדירה בת ½ 2 חדרים ברחוב ז'בוטינסקי 19 בתל אביב (להלן: "הדירה הקטנה").

התובע מציין שהדירה הקטנה נמכרה ביום 27.3.07 בתמורה לסכום של 1,040,000 ₪, וביום 27.3.07 שילם הנתבע לתובע על חשבון דמי התיווך את הסכום של 4,200 ₪, ומאז - למרות דרישות חוזרות ונשנות מטעם התובע - לא שילם הנתבע את חובו.

מנגד, טוען הנתבע שהוא הבעלים של דירה בת 3 חדרים + גג ברחוב ז'בוטינסקי 19 בתל אביב (להלן: "הדירה הגדולה").

הנתבע ביקש להתקשר עם התובע בהסכם למתן שירותי תיווך לדירה הגדולה.
התובע מסר לנתבע מסמך אותו מילא הנתבע בפרטיו האישיים, ועליו הוא חתם אולם פרטי הנכס לא מולאו על ידו, מאחר ופרטים אלו לא היו ברשותו במעמד החתימה, והתובע אמר לו שהוא ימלא את פרטי הנכס על גבי טופס ההזמנה.

הדירה הגדולה לא נמכרה.

בקשר לדירה הקטנה - המדובר בדירה בבעלות בנו של הנתבע, לגביה סוכם, כך טוען כאמור הנתבע, שהתובע יטפל במכירת הדירה הקטנה והוא לא יהיה זכאי לשכר עבור עבודתו, אלא מאת הקונים בלבד. לאחר שנמכרה הדירה הקטנה, שילם הנתבע לתובע כמחווה של רצון טוב 1,000 $. קבלה התקבלה רק בחודש יולי 2007.

הנתבע מציין כי התובע זייף על גבי טופס ההזמנה בו מילא את פרטי הדירה הקטנה בניגוד למוסכם וללא כל רשות.


דיון

5.     המחלוקת בין הצדדים היא לגבי זהות הנכס לגביו סוכם כי הנתבע ישלם את דמי התיווך.

6.     אין למעשה מחלוקת בין הצדדים שאת פרטי הנכס בהזמנה לא מילא הנתבע אלא התובע מילא את פרטיה בכתב ידו: "[הנתבע] הזמין אותי אליו למשרד ושם חתם בנספח א' כאשר פרטי הדירה מולאו על ידי..." (פרוטוקול הדיון מיום 13.12.07 בעמוד 5 שורה 17).

7.     לגישת התובע - הפרטים היו מלאים מראש והנתבע מילא את פרטיו האישיים וחתם על גבי הטופס.

8.     לשיטת הנתבע, פרטי הדירה לא מולאו ונותרו ריקים לאחר החתימה מאחר ולא ידע את פרטי הגוש והחלקה בעל פה והנתבע הבטיח לו שימלא אותם אחר כך מאחר והפרטים הנ"ל היו מצויים בידיו.

9.     הנתבע מציין שנתן אמון בתובע לאור הכרות רבת שנים עמו, ואין זה ממנהגו לחתום על גבי מסמכים ריקים ("בלנקו", כלשונו).

10.     טוען התובע שחזקה שאדם יודע על מה חותם, וההתקשרות בכתב תחול עליה ההנחה הבסיסית שהכתב טומן את כל הפרטים עליהם הסכימו הצדדים.

11.     עוד טוען שהתובע שהראייה לכך שההתקשרות כוונתה היא לגבי הדירה הקטנה מאחר והנתבע שילם לו תשלום על חשבון בסך 4,200 ₪ ביום 27.3.07 בסמוך לאחר שהדירה הקטנה נמכרה.

הנתבע מציין שהתשלום הנ"ל נעשה אך ורק כמחווה של רצון טוב, לאחר ששמע שהקונים שילמו לתובע 1% בלבד מסכום העסקה, והרגיש צורך לתת לו 1,000 $.
הנתבע ציין שלא קיבל את החשבונית אלא רק ביום 3.7.07 עת נמסרה למזכירתו, וגילה בה להפתעתו כי נרשם כי המדובר בתשלום על חשבון דמי תיווך.
הנתבע מציין: "דמי תיווך לא משלמים על חשבון, זה לא מכולת. אין דבר כזה".

12.     לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם ושמעתי את העדויות ושקלתי את השיקולים הרלוונטיים אני סבור שדין התביעה להדחות.

13.     התרשמתי מעדותו הכנה והאמינה של הנתבע. התרשמתי שסיכם עם הנתבע, אותו הוא מכיר שנים רבות ובו הוא נתן אמון, שיפעל למכירת דירתו, הדירה הגדולה.

14.     התרשמתי שפרטי הדירה לא היו מלאים בעת החתימה על נספח א'; הנתבע ציין שלא מילא פרטים אלו מאחר ולא היו בידיו פרטי הגוש והחלקה. הנתבע סבר שאלו הפרטים אותם צריך למלא, ומתוך אמון שרחש לתובע השאיר את הפרט הנ"ל חסר במסמך.

15.     גרסת התובע לפיה הוא זה שמילא את פרטי הדירה עת ישב במשרדו של הנתבע, בטרם נחתם נספח א', אינה נראית לי סבירה: לא נראה ברור לגישתו בחר למלא מראש רק את פרטי הדירה, ולא את מלוא הפרטים, שעה שישב מול הנתבע במשרד. לא נראה סביר שבחר למלא פרט זה בלבד עת הוא מציג מסמך קצר לנתבע לחתימתו.

16.     זאת ועוד; לו היה הטופס מלא מראש בקשר עם פרטי הדירה, חזקה על הנתבע - שעל פי עדותו, שלא נסתרה, שחותם כמנכ"ל של חברה על עשרות חוזים - שהיה חותם לפחות בראשי תיבות לצד השורה שנכתבה על ידי התובע.

17.     סביר יותר בעיני שהנתבע נתן אמון בתובע אותו הוא מכיר שנים רבות וסמך עליו כי ימלא את פרטי גוש וחלקה כפי שסוכם.

18.     לגבי חשבונית המס - תאריך חשבונית מס 0069 הוא יום 27.3.07 בה נרשם על ידי התובע "על חשבון דמי תיווך מכירת דירה ברחוב ז'בוטינסקי 19 תל אביב".

לכאורה יש בחשבונית זו כדי לחזק את עמדת התובע כי התשלום שבוצע היה על חשבון והנתבע אכן התחייב לשאת בתשלום דמי התיווך, אולם הנתבע מציין שחשבונית לא קיבל אלא עד ליום 3.7.07, והציג את החשבונית בצירוף חותמת משרדו וחתימת מזכירתו ביום 3.7.07 (מוצג נ/1).

19.     התובע מציין בעדותו כי נ/1 נמסר לנתבע לאחר שאמר לו שלא קיבל קבלה, ולכן הביא לו צילום (פרוטוקול הדיון מיום 13.12.07 עמוד 8 שורה 12).

20.     דברים אלו אינם עולים בקנה אחד עם דברים קודמים שאמר התובע בחקירתו הנגדית לפיהם: "אני אמרתי שנתת לי את הכסף לפני פסח. ונתתי לך חשבונית במקום" (פרוטוקול הדיון מיום 13.12.07 עמוד 8 שורה 4).

21.     אם נכונה היתה גרסת התובע כי מסר לנתבע חשבונית מס מיד עם ביצוע התשלום, מדוע לא התעמת איתו - ואמר לו כי חשבונית מס כבר נמסרה לו.

22.     זאת ועוד; אם המדובר בצילום החשבונית המקורית, מדוע לא טרח התובע לציין על גביה כי המדובר בצילום ולא במסמך מקורי.

23.     בסיכומו של דבר, כוונת הצדדים היתה כי ייחתם הסכם למתן שירותי תיווך לדירה הגדולה - שטרם נמכרה.

24.     נספח א' כפי שהוצג לבית המשפט לא היה המסמך המלא עליו חתם הנתבע, ולא היתה לנתבע כל כוונה לשלם דמי תיווך עבור הדירה הקטנה.

התשלום בסך 1,000 $ שולם על ידי הנתבע לאחר שלדבריו שמע כי הקונים שילמו לתובע 1% בלבד; התרשמתי מכנות דבריו של הנתבע שמחווה של רצון טוב ולאור ההכרות רבת השנים עם התובע ולא מאחר כי היה מחוייב חוזית לעשות כך.

25.     התרשמתי כי הנתבע לא הבין את ההגדרה של "על חשבון דמי תיווך", כפי שנרשמה בחשבונית המס - לאחר שקיבל רק בחודש יולי את החשבונית.

26.     הדירה הקטנה היא בבעלות בנו של הנתבע, ולגישתו בנו הוא שצריך להסכים לתשלום דמי התיווך בקשר לדירתו. דברי הנתבע כי הוא "אדם מספיק זהיר והגון" היו אמינים בעיני.


27.     לאור כל האמור לעיל, ומאחר ונספח א' לא היה מלא בעת החתימה, ולא היתה כוונה בין הצדדים להתקשר בהסכם תיווך לגבי הדירה הקטנה, אני דוחה את התביעה.

25. תובע ישא בהוצאות הנתבע בסכום של 700 ₪ שישאו ריבית והצמדה החל מהיום ועד לתשלום בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תוקף הסכם תיווך

 2. עמלת תיווך מגרש

 3. ניכוי דמי תיווך

 4. דמי תיווך על קרקע

 5. הסכם תיווך בעל פה

 6. הסכם תיווך לא חתום

 7. הסכם תיווך לא כתוב

 8. סירוב לשלם דמי תיווך

 9. מחיקת תביעה של מתווך

 10. תיווך בין קבלני משנה

 11. הסתרת מידע ע"י מתווך

 12. תביעה על שירותי תיווך

 13. סעיף 14 לחוק המתווכים

 14. תשלום דמי תיווך חלקיים

 15. תביעה לתשלום דמי תיווך

 16. זכאות מתווך לדמי תיווך

 17. מתי צריך לשלם למתווך ?

 18. זכאות לתשלום דמי תיווך

 19. הסכם תיווך על מסמך נפרד

 20. מילוי פרטים בהסכם תיווך

 21. אי תשלום דמי תיווך 1.5%

 22. הגורם היעיל בעסקת תיווך

 23. התחמקות מתשלום דמי תיווך

 24. שינוי הסכם תיווך בכתב יד

 25. הסתרת היותו של אדם מתווך

 26. דמי תיווך שכירות נכס מסחרי

 27. מי משלם דמי תיווך שכירות ?

 28. הגבלת חופש העיסוק של מתווך

 29. הסכם תיווך ללא כתובת הדירה

 30. תביעה בגין הפרת הסכם תיווך

 31. מכירת דירה ללא ידיעת המתווך

 32. ביטול הסכם בלעדיות עם מתווך

 33. חתימה אצל שני מתווכים שונים

 34. תביעה בגין דמי תיווך שכירות

 35. הסכם תיווך לרכישת ביטוח חייים

 36. מייצג או מתווך של חברה בחו''ל

 37. דמי תיווך שכירות דירה בתל אביב

 38. הפרת הסכם בלעדיות בתיווך דירות

 39. הסכם תיווך עם שני מתווכים שונים

 40. תביעה של מתווך לתשלום דמי תיווך

 41. ניסיון התחמקות מתשלום דמי תיווך

 42. סירוב לשלם דמי תיווך בגין השכרה

 43. האם מתווך ברימקס נחשב לעובד שלה

 44. חובת המתווך להסביר על הסכם תיווך

 45. התחייבות בכתב יד לתשלום דמי תיווך

 46. אי תשלום למתווך למרות הסכם בלעדיות

 47. חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996

 48. תביעה נגד מתווכת להעסקת עובדים זרים

 49. דמי תיווך על עסקה שהתבטלה אחרי חתימה

 50. מכירת בית בתקופת הבלעדיות - דמי תיווך

 51. מעורבות עורכי דין בעסקאות תיווך נדל''ן

 52. תקנות המתווכים במקרקעין, התשנ''ז-1997

 53. זכאות לקבל דמי תיווך ללא רישיון תיווך

 54. הוראות נוהל לאישור עיסקאות תיווך ביהלומים

 55. דמי תיווך (לא באחוזים) בגובה ההפרש במכירה

 56. האם מתווך שהראה דירה מדגמית זכאי לדמי תיווך ?

 57. תביעות בין מתווכים - תביעת מתווך נגד מתווך אחר

 58. דחיית תביעה לדמי תיווך למרות חתימה על סכם תיווך

 59. תביעה קטנה בבית משפט לתביעות קטנות לתשלום דמי תיווך

 60. תקנות המתווכים במקרקעין (נושאי בחינה), התשנ''ז-1997

 61. תקנות המתווכים במקרקעין (פרטי הזמנה בכתב), התשנ''ז-1997

 62. מתווך טען כי במקום עמלת תיווך הוסכם כי ינהל נכסים שונים שבבעלות הנתבע

 63. תביעה להשבת דמי התיווך ששולמו בגין חוזה שבוטל בעקבות אי מסירת הנכס במועד

 64. פגמים צורניים ומהותיים בהסכם תיווך הפוגעים בחבות החוזית לתשלום דמי התיווך

 65. עת מפגיש מתווך בין הצדדים הוא הגורם היעיל, אולם לא תמיד עובדות העניין כה פשוטות

 66. האם זכאי לקבלת דמי תיווך שעובד מטעמו, שאיננו מתווך מורשה, ביצע פעולות רבות מול הקונה ?

 67. מתווך המעדיף תועלתו האישית ומונע קידום עסקת מכר פועל בניגוד לחובותיו על פי חוק המתווכים

 68. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון