חוק הטבת נזקי גוף
החוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים (הטבת נזקי גוף) התשכ"ד - 1964 הינו חלק ממערכת דינים המסדירה תביעות השבה של גורמים ששילמו לניזוק כספים והיטיבו את נזקיו על אף שלהם עצמם לא קמה חבות בגין האירוע הנזיקי [כך למשל סעיף 328 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] תשנ"ה - 1995, סעיף 36 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) [נוסח משולב] תשי"ט - 1959, סעיף 60 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב] תש"ל - 1970, סעיף 22 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי תשנ"ד - 1994, סעיף 28 לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש] תש"ל - 1970 ועוד].

חוק ההטבה מתייחס עקרונית לכלל סוגי מיטיבים בעוד שדיני הטבה עוסקים במיטיבים ספציפיים. יחד עם זאת העקרון המונח ביסוד כלל החקיקה הינו זהה ובבסיסו הרצון להשיב למיטיב את הטבתו כפי שמתוחמת בדינים, מאת המזיק [או המבטח, לפי העניין]. דומה כי אותו רצון יונק את עוצמתו מדיני עשיית עושר ולא במשפט הבאים למנוע התעשרות [בדמות הפחתת חובת פיצוי] של המזיק על חשבון המיטיב.

החוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים (הטבת נזקי גוף) קובע בהוראותיו הרלוונטיות:

2.     זכותו של מיטיב להיפרע מן המזיק
גרם אדם לזולתו נזקי-גוף, רשאי מי שהיטיב את הנזק להיפרע את הטבת הנזק מן המזיק עד כדי סכום שהמזיק היה חייב למוטב על כל דין בשל גרימת נזק הגוף אלמלא הוטב הנזק על ידי המיטיב.
     
6.     זכות כלפי מבטח
היה המזיק מבוטח בשל חבותו למוטב, רשאי המיטיב להיפרע לפי חוק זה מן המבטח במידה שהמבטח אחראי כלפי המזיק.

7.     זכותו של המוטב
לא יהא המיטיב זכאי לתבוע מן המזיק לפי חוק זה כל סכום מהטבת הנזק ששולם לו על ידי המוטב, והמוטב רשאי להיפרע אותו סכום מן המזיק.

עיון בהצעת החוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים [הטבת נזקי גוף] תשכ"ג - 1963 [ה"ח תשכ"ג , חוב' 540, 126] מעלה כי תכלית התיקון לשנות את המצב המשפטי הקיים, לעודד מיטיבים לבצע הטבות וזאת על ידי הקניית זכות להשבת ההטבה מהמזיק, ללא התחשבות בסיבת ההטבה, בין שבאה על פי חוק, על פי חיוב או מכוח התנדבות. יחד עם זאת, אין בהכרה בזכות ההטבה כדי לשנות מעקרונות החבות והפיצוי הנזיקיים ועל כן תוגבל ההשבה ל"הוצאות סבירות ובתחום אחריותו החוקית של המזיק לפיצוי הנפגע".

חוק ההטבה הביא בעקבותיו 2 שינויים חשובים בניגוד למצב ששרר ערב חקיקתו:

 1.      האחד, כיום יש להתחשב בהטבה לעניין פיצויים שעל המזיק לשלם לניזוק.
 2.      השני, בכל מקרה ובפרט כאשר ההטבה הפחיתה את סכום הפיצויים על המזיק לשלם לניזוק, מוענקת למיטיב זכות להיפרע מן המזיק.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הטבת נזקי גוף

 2. חוק הטבת נזקי גוף

 3. נזקי גוף נשיכת כלב

 4. חוק יסוד משק המדינה

 5. דמי נזק בגין נזקי גוף

 6. נזקי גוף הסתכנות מרצון

 7. אגרת בית משפט נזקי גוף

 8. הוצאות רפואיות נזקי גוף

 9. עורך דין נזקי גוף תאונות

 10. נזקי גוף כתוצאה מהתפוצצות

 11. עורכי דין נזקי גוף תאונות

 12. חובת גידור מסור - נזקי גוף

 13. אגרת נזקי גוף - תביעת ביטוח

 14. ניכוי תגמולי מל"ל בנזקי גוף

 15. אחריות לנזקי גוף בגין מוצר פגום

 16. תביעה לנזקי גוף בגין יריות צה''ל

 17. דחיית תביעה בגין נזקי גוף בתאונת דרכים

 18. כתב תביעה תלמיד בית ספר נזקי גוף מועצה מקומית

 19. חוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים (הטבת נזקי-גוף), תשכ"ד-1964

 20. האם אפשר לקבל פיצויים על נזקי גוף שנגרמו לכלב על ידי כלב אחר ?

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון