עתירה לבטל החלטת ועדת מכרזים

להלן פסק דין בנושא עתירה לבטל החלטת ועדת מכרזים:

פסק דין

1. עניינה של העתירה, מכרז שהוציאה משיבה 1 לשירותי הסעות תלמידים ועובדי הוראה לשנת הלימודים תשס"ו. טענת העותרת, שהינה חברה להסעות, כי יש לפסול את הצעת המשיבה 2, אף היא חברת הסעות בגין ערבות חסרה וחילופין יש לבטל את הכרזתה על ידי המשיבה 1, כזוכה במסלול 341, ולקבוע כי העותרת היא הזוכה במסלול.

א. עיקרי העובדות:
2. קדמה להגשת עתירה זו עתירה נוספת שהגישה העותרת (עת"מ 320/05), שם תקפה את פסילתה מלהשתתף במכרז על ידי המשיבה 1. לאחר שבית המשפט, במסגרת הליך ביניים, אסר על המשיבה 1 להתקשר בחוזים לגבי המסלולים 307ג' 308 ו- 341, הגיעו הצדדים להסכמה לפיה עת"מ 320/05 נמחקה, ונקבע כי ועדת המכרזים של המשיבה 1 תתכנס מחדש, על מנת לדון פעם נוספת בתנאי המכרז ובשאלה מי הזוכים על פיו. ניתנה אפשרות למציעים להגיש את טענותיהם בכתב לוועדת המכרזים בטרם הוועדה תתכנס פעם נוספת כאמור.

3. לאחר שהעותרת והמשיבות 2 ו - 3 פנו בכתב לועדת המכרזים, ויועצה של המשיבה 1 נתן את חוות דעתו, התכנסה ועדת המכרזים של המשיבה 1 פעם נוספת ביום 14.9.05, וקבעה את חלוקת המסלולים בין שלושת המציעות, היינו, העותרת והמשיבות 2 ו - 3. אשר למסלול 341, קבעה ועדת המכרזים כי את המסלול תבצע המשיבה 2, כאשר בגין מסלול זה ישולם למשיבה 2 "שלושה ₪ לתלמיד הלוך ושוב". לנוכך החלטת ועדת המכרזים להעניק למשיבה 2 את ביצוע מסלול 341, הגישה העותרת את העתירה בענייננו.

4. הוסבר בעתירה כי מסלול 341 הינו המסלול "הגדול מכולם, בו מסיעים לפחות 600 תלמידים הלוך ושוב, משך 220 ימי לימודים בשנת הלימודים התשס"ו".

5. את הצעותיהם למכרז, מילאו המציעים על גבי נספח א' למסמכי המכרז "מפרט הסעות ומחירים". באותו מפרט, בטבלה, פורטו המסלולים השונים, מספר התלמידים האמורים להיות מוסעים, מסלולי הנסיעה, שעות האיסוף ושעות הפיזור וכן המחיר המירבי למסלולים הקיימים. על המציעים היה למלא במשבצת אשר כותרתה "מחיר נסיעה ללא מע"מ" את המחיר המבוקש עבור נסיעה הלוך ונסיעה חזור. במקביל למשבצת שהיתה מיועדת למילוי על ידי המציעים, מופיעה על הטופס משבצת שכותרתה "המחיר המירבי למסלולים קיימים", ושבה צויין לגבי כל מסלול המחיר המירבי לגבי אותו מסלול. במשבצת המיועדת למילוי עבור המסלול 341 רשומות המילים "הלוך" "חזור" , כפי שנרשמו במשבצות המיועדות למילוי לגבי מסלולים אחרים, היינו שהיה על המציע למלא בהן את המחיר המבוקש על ידו עבור הסעה הלוך והסעה חזור . במשבצת שבה צויין המחיר המירבי לגבי מסלול 341, נרשם ליד המילה הלוך הסכום של 02.54 וליד המילה חזור גם כן 02.54 - היינו 2.54 ₪ עבור הסעה בכל כיוון.
בהצעתה של העותרת, נרשם מתחת למילה הלוך 2.18, אותו סכום נרשם גם מתחת למילה חזור. בהצעה אשר הגישה המשיבה 2, צויין, במשבצת אשר בה על המציע לציין את מחיר הנסיעה המבוקש על ידו עבור מסלול 341, "3 ₪ לילד".

6. ביום 17.8.05, נפתחה תיבת המכרזים ונערך פרוטוקול מישיבת ועדת המכרזים, אשר בו צויינו הפרטים השונים לגבי שלוש ההצעות של המציעים אשר ניגשו למכרז. בעת פתיחת תיבת המכרזים נכחו נציגי שלושת המציעות. מטעם המשיבה 2 נכח מר יהודה כהן.
בטבלה שנערכה לצורך השוואת ההצעות השונות צויין לגבי מסלול 341, כי המשיבה 2 ביקשה 3 ₪ עבור הסעת הילדים הלוך ולא הציעה כל הצעה עבור הסעת הילדים חזור. לגבי העותרת צויין כי ביקשה 2.18 ₪ עבור הסעה הלוך ו 2.18 ₪ עבור הסעה חזור.

7. לאחר פתיחת תיבת המכרזים ובטרם התכנסה ועדת המכרזים, התבקש יועצה המשפטי של המשיבה 1, על ידי מזכיר העיריה, ליתן חוות דעתו לממצאי הבדיקה של מסמכי המכרז. בין היתר, התבקש היועץ המשפטי לחוות דעתו, באשר לעובדה כי "במסלול 341, המציעה "מסיעי שדרות", ציינה מחיר לכיוון הלוך בלבד". תשובתו של היועץ המשפטי לעניין זה היתה: "בהתאם לסעיף 3.2.1, לתנאי המכרז, יש להכפיל את המחיר שניתן על ידי מסיעי שדרות בשניים".

8. לאחר קבלת חוות הדעת המשפטית התכנסה ועדת המכרזים ביום 24.8.05 כדי לקבל את החלטתה. בהחלטה שהתקבלה, שהיתה נשוא העתירה הקודמת, נקבע כי המשיבה 2, היא הזוכה בביצוע מסלול 341, וכי המחיר שתקבל יהיה "2.54 ₪ לכל כיוון לתלמיד".

ב. עיקר טענות הצדדים:
9. לטענת העותרת, קביעת ועדת המכרזים בהחלטתה מיום 14.9.05, כי המשיבה 2 זכתה במסלול 341, היתה שלא כדין וכי הצעתה שלה, של העותרת, היתה ההצעה הזולה ביותר לגבי מסלול זה. עוד טענה העותרת כי יש לפסול את הצעתה של המשיבה 2 מאחר שהערבות הבנקאית שמסרה חסרה 5,000 ₪, לנוכח הצעת המחיר שנתנה לגבי מסלול 341 - 6.00 ₪ עבור המסלול .

10. בעתירתה ציינה העותרת, כי המשיבה 2 מילאה את הצעתה, לגבי מסלול 341, בניגוד לתנאי המכרז ובאופן מטעה, כך שיתאפשר לה לטעון, בהתאם לנסיבות, ועל פי ענינה, כי התכוונה להציע מחיר של 3 ₪ לתלמיד לכל כיוון, או מחיר של 3 ₪ לתלמיד לשני הכיוונים.
על נסיונה של המשיבה 2 להטעות, ניתן ללמוד, לטענת העותרת, מכך שבפרוטוקול פתיחת המכרז צויין כי המחיר שהוצע על ידי המשיבה 2 עבור ביצוע מסלול 341 היה 3 ₪ עבור הסעות הלוך, וכי לא הוצע על ידה סכום כלשהו עבור ההסעות חזור. נציגה של המשיבה 2 לא הודיע, על אף הרישום בפרוטוקול, כי המחיר שהוצע על ידי המשיבה 2 הינו עבור שני הכיוונים. לא זו בלבד אלא שהמשיבה 2, מאוחר יותר לאחר החלטת ועדת המכרזים על זכיתה של המשיבה 2 במסלול 341, לא העמידה את המשיבה 1 על טעות שנפלה בהחלטת ועדת המכרזים מיום 24.8.05, כאשר נקבע למשיבה 2 תשלום של 2.54 ₪ לכל כיוון לתלמיד.

11. תשובת המשיבה 1 לטענות העותרת הינה כי שגתה בהבנת הצעת המשיבה 2 , וכי בהמשך לאחר שהעתירה הקודמת של העותרת נמחקה בהסכמה, והמציעים שלחו למשיבה 1 את מכתביהם, על פי המוסכם בין הצדדים בדיון בעתירה הקודמת, התברר למשיבה 1 כי המשיבה 2 הציעה לבצע את המסלול של 341 עבור 3 ₪ לשני הכיוונים.
12. תשובת המשיבה 2, לטענות העותרת הינה, בין היתר, כי אין היא אחראית לטעויות שנפלו אצל המשיבה 1, וכי הצעתה לגבי מסלול 341, נערכה בהתאם להוראות נספח - "מפרט מסלול 341". באותו מסמך נאמר - סעיף 6, "המחיר הנקוב בהצעת הקבלן, בטבלה שבנספח א' בצד מסלול הסעה זה, יכלול איסוף תלמיד אחד בבוקר ופיזור של אותו תלמיד בצהריים". לגרסת המשיבה 2, עולה מהאמור כי יש לציין בהצעה סכום אחד לילד, כפי שמולא על ידי המשיבה 2, ולא סכום אחד עבור הסעה הלוך וסכום נוסף עבור הצעה חזור, כפי שמולא על ידי העותרת. עוד טענה המשיבה 2 כי הצעתה, לפיה תקבל 3 ₪ לילד עבור ביצוע מסלול 341, מתיישבת עם גובה הערבות שהציעה.
לטענת העותרת כי המשיבה 2 ניסתה להטעות את המשיבה 1 בהצעתה, ואף לא טרחה להעמיד את המשיבה 1 על הטעות שנפלה בהחלטת ועדת המכרזים שהעניקה למשיבה את הזכיה במכרז לגבי מסלול 341 בתמורה לסכום 5.08 ₪ עבור כל ילד, בעוד המשיבה 2 הציעה, לטענתה, לבצע המסלול במחיר של 3 ₪ לילד, השיבה המשיבה 2 "המשיבה עוד בתשובתה לעתירה קודמת, השיבה בסעיף 30 כי היא זכתה במסלולי הנסיעה כדת וכדין הן מבחינת עמידה בתנאי הסף והן מבחינת המחיר".

13. בעתירה הקודמת טענה העותרת כי הצעתה היתה זולה יותר מהצעת המשיבה 2 ולא התיחסה רק להחלטת המשיבה 1 לפסול את הצעתה. בסעיף 9 לעתירה הקודמת נאמר: "... עוד קבעה שם המשיבה 1, כי המשיבה 2 (מסיעי שדרות), זכתה במסלול מספר 341 במכרז, למרות שהציעה סך של 3 ₪ לכל כיוון, לעומתה העותרת הציעה סך של 2.18 ₪ לכל כיוון במסלול זה". ובסעיף 10 לעתירה הקודמת נאמר: "עוד עולה ממכתבו של היועץ המשפטי של המשיבה 1, מיום 23.8.05... בו הוא מבקש להכפיל בשניים את מחיר ההצעה אשר נתנה המשיבה 2, לגבי מסלול 341 במכרז, לגביו הגישה המשיבה 2, סך 3 ₪ לכיוון אחד... לפיכך הערבות של המשיבה 2 שהוגשה בסך 75,000 ₪... אינה מספיקה לפי תנאי סף של הערבות, על כן דין הצעתה להיפסל".
לטענת ב"כ המשיבה 2, במהלך הדיון בעתירה, המשיבה 2 התייחסה לטענה כי זכתה בדין בביצוע מסלול 341 בדבריה, שצוטטו לעיל מתשובתה, ולא הרחיבה מעבר לכך שכן בעתירה הקודמת עמדה לדיון טענת העותרת כי הצעתה נפסלה שלא כדין.

ג. דיון:

14. החלטתה הקודמת של ועדת המכרזים ניתה ביום 24.8.05. ביום 25.8.05 הודע בכתב לעותרת, על ידי מזכיר העיריה, כי הצעתה נפסלה. ניתן להניח כי באותו יום אף יצא מכתב למשיבה 2 , המודיע לה על זכייתה. מיום 24.8.05 ועד לדיון בעתירה הקודמת ביום 1.9.05, לא הודיעה המשיבה 2 למשיבה 1 כי נפלה טעות בהבנת הצעתה, וכי הצעתה היתה לבצע את המסלול 341 במחיר של 3 ₪ לילד הלוך וחזור. גם אם הובן על ידי המשיבה 2 כי בגין מסלול 341 יש לנקוב בהצעה סכום אחד, ולא שניים, הרי שניתן לצפות כי המשיבה 2 היתה מעמידה את המשיבה 1 על הטעות בהבנת הצעתה באופן מיידי ולכל המאוחר עם פרסום החלטת ועדת המכרזים. מיותר לציין כי מצב זה של הדברים מטיל צל כבד מאד באשר לתום ליבה של המשיבה 2, אם אכן הצעתה היתה 3 ₪ עבור ביצוע מסלול 341.

15. האם ניתן ללמוד מכך שרק לאחר מחיקת העתירה הקודמת גילתה המשיבה 2 - את שכעת היא טוענת - כי הצעתה היתה לבצע מסלול 341 במחיר של 3 ₪ - כי הציעה לבצע את המסלול במחיר של 6 ₪ - ורק בדיעבד, לאחר שהתברר לה כי הצעתה של העותרת למסלול זה היתה זולה יותר מהצעתה, העלתה את הטענה כי הצעתה היא לבצע המסלול עבור 3 ₪.
אכן יתכן שיש ממש בטענת העותרת כי המשיבה 2 מילאה את הצעתה באופן מטעה מתוך כוונה שתוכל לתמרן - לאחר פתיחת המעטפות באשר לגובה הצעתה. יחד עם זאת לא ניתן להתעלם משלוש עובדות אשר יכולות להתיישב עם טענת המשיבה 2 כי הציעה 3 ₪ עבור מסלול 341.
טענת המשיבה 2 כי מילאה את הצעתה לגבי מסלול 341 בהסתמך על האמור ב"נספח - מפרט מסלול 341" - לנוכח האמור באותו מסמך - ואשר צוטט לעיל - אינה משוללת יסוד. המסמך אינו מנוסח באופן ברור וחד משמעי. הפירוש שכעת טוענות לו המשיבות, לפיו עבור מסלול 341 היה על המציעים לנקוב בסכום אחד שהוא המחירהמבוקש עבור הסעת ילד הלוך וחזור, הינו בהחלט פירוש אפשרי למסמך.
עובדה נוספת התומכת בגירסת המשיבה 2 היא כי גובה ערבותה מתיישב עם טענתה כי הציעה עבור מסלול 341 את המחיר של 3 ₪ להסעת ילד הלוך וחזור.
עובדה שלישית אשר מתיישבת עם גירסת המשיבה 2 הינה שבשנים האחרונות ביצעה את המסלול במחיר של 2.54 ₪ - לכן הצעתה לבצע את המסלול במחיר של 3 ₪ הינה הצעה סבירה .
לאור האמור באשר להצעת המשיבה 2 לא מצאתי כי יש לפסול הצעתה בשל כך שלא צרפה ערבות בנקאית כנדרש, או כי אין לקבל את הצעתה לביצוע מסלול 341 מאחר שהיתה גבוה יותר מהצעת העותרת.

16. אף כי לא ניתן במסגרת עתירה זו להענות לבקשת העותרת להכריז עליה כזוכה במסלול 341, לא ניתן גם להותיר על כנה את הכרזתה של המשיבה 2 כזוכה במסלול. לנוכח אי הבהירות שבמסמכי המכרז, ככל שהם מתייחסים למסלול 341, לכן יש לבטל את החלטת ועדת המכרזים ככל שהיא מתייחסת לאותו מסלול.
אם על פי "נספח - מפרט מסלול 341" יכלה המשיבה 2 להבין כי עליה להציע סכום אחד עבור מחיר ההסעה של ילד באותו מסלול, הרי שעל פי "נספח א' למכרז - מפרט הסעות ומחירים" יכלה העתרת להבין כי היה עליה להציע מחיר עבור הסעה הלוך ומחיר עבור הסעה חזור.
מאחר שעל פי מסמכי המכרז ניתן היה להבין הן את שהבינה העותרת כאשר נקבה מחיר עבור הסעה הלוך ועבור הסעה חזור למסלול 341 , והן את שהבינה המשיבה 2 - לטענתה - כאשר נקבה במחיר אחד לגבי מסלול זה - לא ניתן להשוות בין הצעת המציעות. בנסיבות שכאלה לא התקיימה במכרז זה - לגבי מסלול 341 - האפשרות לתחרות הוגנת ושיוויונית בין המציעים.

ד.סיכום:
17. בהעדר אפשרות להשוות בין הצעות המציעות לגבי מסלול 341, הנני מבטלת את החלטת ועדת המכרזים מיום 14.9.05 ככל שהיא מתייחסת למסלול 341. על המשיבה 1 תוך 21 יום להוציא מכרז לגבי מסלול 341 .

משנזקקה העותרת להגיש שתי עתירות, ולנוכח התנהלותן של שתי המשיבות, הנני מחייבת כל אחת מהמשיבות לשלם לעותרת הוצאות משפט ושכר טירחת עורך דין בסכום כולל של 15,000 ₪, לסכום האמור יתווסף המע"מ כחוק, והוא ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד לתשלום המלא בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיצול מכרז

 2. פיצול מכרזים

 3. מכרז של המשטרה

 4. "תנאי סף" במכרז

 5. מצג כוזב במכרז

 6. פטור מחובת מכרז

 7. הצעות זהות במכרז

 8. ביטול מכרז משותף

 9. קריסת זוכה במכרז

 10. פיצול זכיה במכרז

 11. ביטול מכרז פנימי

 12. תיקון הצעה במכרז

 13. הצעות פגומות במכרז

 14. עתירה לביטול מכרז

 15. מכרז הסעות עובדים

 16. דרישת ניסיון במכרז

 17. פסק דין זכיה במכרז

 18. הימנעות מביטול מכרז

 19. מכרז להפעלת מדחנים

 20. השכלה כתנאי סף במכרז

 21. בחירת מועמדים במכרז

 22. תיחור בין זוכי מכרז

 23. דמי היתר זוכה במכרז

 24. ביטול מכרז בשלב השני

 25. דיני מכרזים ציבוריים

 26. תכסיסנות פסולה במכרז

 27. עורך דין דיני מכרזים

 28. פטור מחובת מכרז פומבי

 29. כרייה וחציבה ללא מכרז

 30. ביקורת שיפוטית מכרזים

 31. מכרז פנימי למשרת מנהל

 32. פגם בניסוח מסמכי המכרז

 33. ביטול מכרז חניה מוסדרת

 34. נוסח ערבות מחייב במכרז

 35. מכרזים משותפים - עתירה

 36. מכרז לניהול מחלקת גביה

 37. מכרז שמירה נמל תל אביב

 38. מכרז מנהל בית ספר חרדי

 39. תנאי סף במכרז מיקור חוץ

 40. מכרז מינוי קצינים במשטרה

 41. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 42. דרישת ניסיון קודם במכרז

 43. חובת השוויון במכרז פרטי

 44. ביטול החלטת ועדת המכרזים

 45. פיטורים לאחר מכרז חיצוני

 46. קרבה משפחתית בהליכי מכרז

 47. טענת ניגוד עניינים במכרז

 48. ביטול הדחה מועדת המכרזים

 49. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 50. עתירה לביטול זכייה במכרז

 51. סמכות ראש העיר לבטל מכרז

 52. הגבלת מספר המשתתפים במכרז

 53. תנאי סף מונע השתתפות המכרז

 54. קרבה משפחתית למועמדים במכרז

 55. גזר דין נגד המכרז של המדינה

 56. ביטול מכרז מיחזור אשפה ביתית

 57. פיצוי בגין אי קבלת הצע במכרז

 58. עתירה לבטל החלטת ועדת מכרזים

 59. איחור של 15 דקות בהצעה למכרז

 60. ועדת מכרז פנימי להעסקת עובדים

 61. חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992

 62. סמכות דיון בתביעה שעילתה מכרז

 63. מכרז לאספקת תאי שירותים ניידים

 64. מכרז להפעלת מרכז לטיפול בילדים

 65. בחירת נציגי ציבור לועדת המכרזים

 66. השתתפות במכרזים של חברה ממשלתית

 67. מכרז פנימי לתפקיד מנהל קול ישראל

 68. תקנות חובת המכרזים, התשנ''ג-1993

 69. דחיית מועד הגשת הצעות למכרז פומבי

 70. ראש העיר חייב להפעיל שיקול דעת מכרז

 71. תקנות העיריות (מכרזים), התשמ''ח-1987

 72. פגם בהחלטת ועדת המכרזים על ביטול מכרז

 73. עתירה כנגד תנאי סף המגביל השתתפות במכרז

 74. פגם במכרז לקבלת עובד רשות ציבורית לעבודה

 75. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של המינהל

 76. האינטרס הציבורי מול האינטרס הכלכלי במכרז

 77. תביעה מנהלית לפיצויים בשל ביטול זכיה במכרז

 78. תקנות מילווה המדינה (מכרזים), התשמ''ד-1984

 79. סעיף בהסכם הקובע במפורש מה יחשב "הפרה יסודית"

 80. פטור ממכרז למחזיק במקרקעין באופן רצוף 10 שנים

 81. תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש''ם-1979

 82. קצאת קרקע ע''י העירייה לגוף פרטי ללא מכרז וללא תמורה

 83. מחזיק במקרקעין מעל 10 שנים בהסכמת המינהל - פטור ממכרז

 84. תקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הבטחון), התשנ''ג-1993

 85. הודעה על החלטה בדבר מגרשי בנייה בכפרי מיעוטים - פטור ממכרז

 86. נטען כי פרסום המכרז, כפי שנעשה, היה בו כדי להטעות וליצור מצג כוזב

 87. תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ''ה-1995

 88. תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ''ח-1998

 89. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון