הסכם עם העירייה בנושא ארנונה
הסכם עם העירייה בנושא ארנונה

להלן פסק דין בנושא הפרת הסכם עם העירייה בנושא ארנונה:

פסק דין

רקע

אביהם של המבקשים ז"ל שנפטר בשנת 1994 והמבקשים הוכרזו כיורשיו, החזיק במשותף עם אחיו ו/או אחיותיו בבניינים ששוכנים בתחום שיפוטה של המשיבה (להלן: "הנכסים").
בשנות ה - 90 פתחה המשיבה בהליכים משפטיים ובהליכי הוצאה לפועל נגד המנוח ואחיותיו ולאחר מכן נגד המבקשים, לגביית חובות ארנונה ומים בגין הנכסים.

המבקשים כפרו בחובות שנטענו על ידי העירייה בטענות שונות ובמסגרת ההתדיינות המשפטית שהתנהלה בינם לבין המשיבה הגיעו הצדדים ביום 15.12.06 להסכם שנועד להסדיר את הסכסוך ככל שמדובר ביחסים שבין המבקשים למשיבה (להלן: "ההסכם").

בהסכם נקבע כדלהלן:

"1. העיריה תפסיק את ההליכים המשפטיים בין הצדדים.

2. במעמד חתימת הסכם זה תחתום העירייה על בקשות מתאימות להפסקת כל אחד מההליכים המשפטיים, והמצורפות כנספחים ב' להסכם זה. הצדדים מתחייבים להגיש את כל הבקשות המצורפות כנספחים ב' להסכם זה לבית משפט השלום בתל אביב ולבית המשפט המחוזי בתל אביב, ולעשות כל פעולה ולהתייצב בכל הליך כפי שידרשו על מנת שהבקשות תעתרנה.

3. העירייה מתחייבת שלא להמשיך ושלא לנקוט בשום הליך, משפטי, מנהלי או אחר, בין אם המדובר בהליך קיים ובין אם בהליך חדש, כנגד היורשים או בקשר איתם ו/או המנוח, בכל הנוגע עם החובות הנטענים או חובות אחרים של ארנונה ומים בגין הנכסים או בגין כל נכס אחר אשר ליורשים זכויות בו מכוח ירושות, וזאת אלא אם, ורק אם, היורשים ידווחו לעיריה על תפיסת חזקה, על ידם או מטעמם, בנכסים או בכל נכס אחר כאמור, במועד לאחר חתימת הסכם זה, וזאת רק בגין תשלומי ארנונה ומים שיווצר חוב בגינם לאחר מועד מתן ההודעה הנ"ל.

5.העיריה מתחייבת להמשיך, לנהל ולמצות את ההליכים המשפטיים כנגד ה"ה רחל מיכקשווילי ו/או מלכה מיכקשווילי ו/או כנגד צד ג' אחר (למעט היורשים ו/או המנוח, כמובן, להלן: "צד ג' אחר"), אשר החזיק בנכסים או בחלק מהם, וכן לנקוט נגדם בכל הליך, כפי שתמצא לנכון, ולרבות בהליכים מנהליים על מנת לגבות מה"ה רחל מיכקשווילי ו/או מלכה מיכקשווילי ו/או צד ג' אחר אשר החזיק בנכסים או בחלק מהם, את החובות הנטענים, כולם או חלקם, או חובות אחרים בקשר עם הנכסים או בקשר עם כל נכס אחר אשר ליורשים בו זכויות מכח ירושות. מבלי לפגוע באמור בסעיף 5 להלן:

א.     דחיית תביעות וטענות העירייה בכל אחד מההליכים הנ"ל, כולם או חלקם, כנגד רחל מיכקשווילי ו/או מלכה מיכקשווילי ו/או כגד צד ג אחר כאמור לעיל, תחשב כדחיית אותן תביעות וטענות כנגד היורשים, ותהווה מעשה בית דין בין הצדדים, בכל הנוגע לתביעות והטענות אשר נדחו כאמור, והעייריה לא תהא רשאית להמשיך בהליכים המשפטיים בתביעות אלה כנגד היורשים, ואף לא לנקוט כנגד היורשים בהליכים אחרים כלשהם, לרבות לא בהליכים מנהליים, בקשר עם חובותא שר תביעותיה וטענותיה בקשר אליהם נדחו כאמור.
ב.     קבלת תביעות וטענות העיריה בכל אחד מההליכים הנ"ל, כולם או חלקם, כנגד רחל מיכקשווילי ו/או מלכה מיכקשווילי ו/או כנגד צד ג' אחר אשר החזיק בנכסים או בחלק מהם, תחשב כדחיית תביעות וטענות העירייה כנגד היורשים, ותהווה מעשה בית דין בין הצדדים, בכל הנוגע לתביעות והטענות אשר התקבלו כאמור, והעיריה לא תהא רשאית להמשיך בהליכים המשפטיים בתביעות אלה כנגד היורשים, ואף לא לנקוט כנגד היורשים בהליכים אחרים כלשהם, לרבות לא בהליכים מנהליים, בקשר אם חובות אשר תביעותיה וטענותיה בקשר אליהם התקבלו כנגד ה"ה רחל מיכקשווילי ו/או מלכה מיכקשווילי ו/או צד ג' אחר, כאמור.
ג.     העירייה תודיע ליורשים, באמצעות באי כוחם, על מתן כל פסק דין כאמור בס"ק א' וב' לעיל, תוך 14 ימים ממועד ממועד הינתנו.
ד.     אם תדחנה תביעות וטענות העיריה כנגד היורשים כמוסכם על פי ס"ק א' ו/או ב' לעיל, העירייה מתחייבת למחוק את מלוא החובות אשר תביעותיה וטענותיה לגביהם כנגד היורשים נדחו כאמור לעיל, וזאת בכל הרישומים הנערכים על ידה ומטעמה, ולרבות ברישומים הממוחשבים ובמחשב העיריה, ובאופן שבכל רישומי העיריה לא יהיו חובות אלה מיוחסים ליורשים, והכל תוך 30 יום ממועד מתן פסק דין כאמור בס"ק א' ו/או ב' לעיל. כמו כן, העירייה מתחייבת להסיר את כל השיעבודים, העיקולים וכל הערה אחרת שנרשמה על זכויות היורשים ו/או המנוח בנכסים ובכל נכס אחר אשר ליורשים זכויות בו מכח ירושות, בקשר עם החובות הנטענים וחובות אחרים, שתביעות העירייה וטענותיה לגביהם כנגד היורשים נדחו כאמור בס"ק א' ו/או ב' לעיל, והכל תוך 30 יום ממועד מתן פסק דין כאמור בס"ק א' ו/או ב' לעיל.
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות העירייה להטיל עיקולים וכל שיעבוד אחר על זכויותיהם של רחל מיכקשווילי ו/או מלכה מיכקשווילי ו/או כל צד ג אחר, ובלבד שהם ייוחדו לזכויותיהם של רחל מיכקשווילי ו/או מלכה מיכקשווילי ו/או כל צד ג אחר בלבד.
ה.     העירייה מתחייבת להגיש בקשה לדחיית התביעות בהליכים המשפטיים כנגד היורשים לבית משפט השלום ולבית המשפט המחוזי בתל אביב, כפי שיתבקש בנסיבות העניין, ובכל מקרה בו ידחו תביעות וטענות העירייה כאמור בס"ק א' לעיל או יתקבלו תביעות וטענות העירייה כאמור בס"ק ב לעיל, וזאת בהתאם לנוסחים המצורפים כנספחים ג' להסכם זה. העייריה מתחייבת כי בקשה כאמור לעיל תוגש תוך 30 יום ממועד מתן כל פסק דין כאמור בס"ק א' ו/או ב' לעיל.

5.על אף האמור בסעיף 4 לעיל, העיריה תהיה רשאית להמשיך בהליכים המשפטיים כנגד היורשים וכן לנקוט כנגדם בהליכים אחרים, משפטיים או מנהליים או אחרים, ביחס לנכסים, כולם או חלקם, או ביחס לכל נכס אחר, אם ורק אם יוכח ויקבע, באופן פוזיטיבי, בפסק דין חלוט, כי:
א.     רחל מיכקשווילי ו/או מלכה מיכקשווילי - אינן בגדר "מחזיקות" באותם נכסים, כהגדרת המונח "מחזיק" בפקודת העיריות (נוסח חדש), לפיכך אינן חייבות בגינם בתשלומי ארנונה ומים - בכלל, ובתשלום החובות הנטענים - בפרט.
ב.     וכן כי לא הוכח שהנכסים הוחזקו על ידי צד ג' אחר ולפיכך גם אין צד ג' אחר אשר חייב בגין הנכסים כולם או חלקם, בתשלום החובות הנטענים - בפרט ובתשלומי ארנונה ומים - בכלל.
ג.     העיריה מחוייבת להמציא ליורשים, באמצעות באי - כוחם, כל מסמך שיתקבל על ידה או ימסר לידיה על ידי רחל מיכקשווילי ו/או מלכה מיכקשווילי ו/או מטעמן, ו/או יוגש בהליכים משפטיים או הליכים אחרים כלשהם, ואשר לא היה ברשותה או בשליטתה של העיריה ביום חתימת הסכם זה (להלן: "המסמך החדש"), וזאת תוך 20 יום מיום שיתקבל המסמך החדש על ידה או ימסר לידיה כאמור לעיל, שאם לא כן - העיריה לא תהא רשאית ותהא מנועה מעשיית שימוש במסמך החדש כנגד היורשים ובקשר איתם, במסגרת כל הליך שיהיה, אם יהיה, כנגד היורשים, ולרבות בהליכים המשפטיים, אם יחודשו, על פי סעיף 5 להלן, וגם תהא מנועה מהסתמך על כל ממצא שיהיה, אם יהיה, כהליך משפטי אשר בו יוגש, אם יוגש, מסמך חדש כאמור.
יובהר כי התנאים המפורטים בס"ק א', ב', ו - ג' לעיל, הינם בבחינת תנאים מצטברים, אשר רק בהתקיימם כולם תהא העיריה רשאית להמשיך בהליכים המשפטיים כנגד היורשים ו/או לנקוט כנגדם בהליכים אחרים, כאמור בסעיף 5 רישא לעיל.

6.הפסקת ההליכים המשפטיים בין הצדדים לא תביא לביטול החלטות הביניים שהתקבלו במסגרתם, החלטות אלה יעמדו בתוקפן וההליכים המשפטיים ימשכו, אן ימשכו, מהמקום בו הופסקו. עם סאת, מוסכם בין הצדדים כי אם ימשכו ההליכים המשפטיים בין הצדדים על פי סעיף 5 לעיל, לא תבוא תקופת הפסקת ההליכים על פי הסכם זה במנין התקופה לענין ההתיישנות על פי סעיף 7 לחוק ההתיישנות, התשי"ח - 1958.

7. בשלב זה, מוותרים הצדדים על הוצאות משפט בקשר עם ההליכים המשפטיים והאחרים שהתנהלו ביניהם עד כה, לבד מהוצאות המשפט שכבר נפסקו, ואשר אותן יהא רשאי הצד שלטובתו הם נפסקו לגבות בכל דרך והליך כפי שימצא לנכון אך זאת רק אם יחודשו ההליכים בין הצדדים כאמור בסעיף 5 לעיל. אם ימשכו ההליכים המשפטיים בין הצדדים כאמור בסעיף 4 לעיל, יהא כל צד רשאי לטעון להוצאות משפט גם בכל הנוגע וכנגזרת מניהול ההליכים המשפטיים עד להפסקתם על פי הסכם זה.

8. במעמד חתימת הסכם זה יחתמו הצדדים על בקשות לאשר הסכם זה וליתן לו תוקף של החלטה, ואשר מצורפות כנספח ד' להסכם זה (להלן: "הבקשות למתן החלטה"), הצדדים מתחייבים להגיש את הבקשות למתן החלטה לבית משפט השלום בתל אביב ולבית המשפט המחוזי בתל אביב, ולעשות כל פעולה ולהתייצב בכל הליך כפי שידרשו על מנת שהבקשות תעתרנה."

ביום 12.1.04 ניתן להסכם תוקף של החלטה.

לטענת המבקשים הפרה המשיבה את התחייבויותיה שלפי ההסכם ובין היתר פעלה בניגוד להתחייבויותיה כדלהלן:

א.     פתחה העיריה בהליכי הוצאה לפועל נגד המנוח למימוש ומכירת זכויות בחלק מהנכסים שעל פי צו הירושה של המנוח הועברו למבקשים, בהם: תיק הוצל"פ מס' 9-05-93432-01 למכירת נכס ברח' הרצל 33 בתל אביב, תיק הוצל"פ מס' 0-05-93420-01 למכירת נכס ברח' נחלת בנימין 43בתל אביב, תיק הוצל"פ מס' 4-05-93424-01 למכירת נכס ברח' נחלת בנימין 29 בתל אביב ותיק הוצל"פ מס' 7-05-93427-01 למכירת נכס ברח' בן יהודה 11 בתל אביב.

ב.     ביום 6.9.05 רשמה העיריה רשמה הערת שעבוד על זכויות המבקשים בבניין ברחוב הרצל 33 בתל אביב בגין חוב של 30,038,694 ₪.
ג.     העיריה אינה ממשיכה לנהל הליכים משפטיים נגד האחיות של המנוח. יתר על כן, העיריה הסכימה למחיקת תביעה נגד אחיות המנוח (ת.א 1533/99).

לטענת המבקשים לבד מהפרת התחייבויותיה שלפי ההסכם נמנעת המבקשת מלמסור למבקשים מידע אודות התקדמות ההליכים נגד האחיות למרות פניות חוזרות ונשנות מצדן.

בתובענה שלפני, עותרים המבקשים להורות למשיבה כדלהלן:

א.     לבטל את כל הליכי ההוצאה לפועל, בהם פתחה בלשכת ההוצאה לפועל בתל אביב כנגד המנוח אהרון ישר מחקשווילי ו/או נגד המבקשים ו/או נגד מי מהם, לסגור את כל תיקי ההוצאה לפועל שפתחה העיריה נגד המנוח ו/או נגד המשיבים ו/או מי מהם, בין היתר, לסגור את תיקי ההוצאה לפועל נגד המנוח ו/או נגד המשיבים הרשומים מטה: תיק הוצל"פ מס' 9-05-93432-01 למכירת נכס ברח' הרצל 33 בתל אביב, תיק הוצל"פ מס' 0-05-93420-01 למכירת נכס ברח' נחלת בנימין 43בתל אביב, תיק הוצל"פ מס' 4-05-93424-01 למכירת נכס ברח' נחלת בנימין 29 בתל אביב ותיק הוצל"פ מס' 7-05-93427-01 למכירת נכס ברח' בן יהודה 11 בתל אביב.

ב.     למחוק ולבטל את כל ההערות והשיעבודים שרשמה בלשכת המקרקעין בתל אביב יפו מכוח סעיף 11 א (1) (2) לפקודת המיסים (גביה) על הנכסים שלהלן: בניין ברחוב מונטיפיורי 32, הידוע כגוש 6937 חלקה 22, בניין ברחוב אילת 14, הידוע כגוש 7016 חלקה 128, בניין ברחוב הרצל 33 הידוע כגוש 6931 חלקה 8, בניין ברחוב נחלת בנימין 43, הידוע כגוש 6921 חלקה 23, בניין ברחוב נחלת בנימין 29, הידוע כגוש 6921 חלקה 30, בניין ברחוב בן יהודה 11, הידוע כגוש 6909 חלקה 63.

ג.     לאסור על המשיבה לנקוט בכל הליך משפטי, מינהלי או אחר, קיים ו/או חדש, נגד המבקשים או בקשר איתם ו/או המנוח אהרון ישר מחקשווילי בכל הנוגע עם חובות נטענים, כהגדרתם בהסכם, או חובות ארנונה ומים בגין הנכסים שלעיל כאמור בסעיף 3 להסכם.

ד.     כן, עתרו המבקשים להתיר להם להגיש תביעה כספית בגין הנזקים שנגרמו להם מהפרת ההסכם על ידי העיריה.

דיון

בדיון מיום 23.10.06 הודיע בא כוחה של המשיבה (ע' 1 לפרוטוקול): "אין לנו מענה לבקשת המבקשים משום שאנו מסכימים למעשה לבקשה,למעט הבקשה להורות לבטל את תיקי ההוצל"פ שנפתחו נגד האחיות. אנו נסכים לבטל את תיקי ההוצל"פ כנגד המבקשים כאן."

לנוכח הודעה זו של המשיבה והעדר תשובה מטעם המשיבה, הנני נעתר לבקשה ומורה כמפורט בסעיפים א - ד שלעיל.

המשיבה לא השיבה לפניות המבקשים ואף לא לתובענה, לפיכך אני מחייב אותה בהוצאות משפט, ושכ"ט עו"ד בסך 10,000₪.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חיוב רטרואקטיבי

 2. סיווג נכס ארנונה

 3. ארנונה על רפת

 4. ארנונה על הים

 5. ארנונה על מכבסות

 6. ארנונה על בית משפט

 7. מכון רישוי ארנונה

 8. הגבלת גובה ארנונה

 9. פטור מארנונה בטעות

 10. תביעה להחזר ארנונה

 11. חוב ארנונה של שוכר

 12. ארנונה על גג משותף

 13. סבירות תעריפי ארנונה

 14. צו הארנונה לשנת 1985

 15. גביית ארנונה מופרזת

 16. סיווג נכס בית מלאכה

 17. חוב ארנונה של המשכיר

 18. קונטיינרים - ארנונה

 19. חובות ארנונה של נפטר

 20. התיישנות החזר ארנונה

 21. פטור מארנונה לנכס ריק

 22. ערעור על השבת ארנונה

 23. ארנונה על מחזיק בנכס

 24. ביטול ארנונה על מחסן

 25. ארנונה על קווי תשתית

 26. ארנונה על מכונות משחק

 27. דיני ההקפאה בשנת 1985

 28. ארנונה על קאנטרי קלאב

 29. ארנונה - חברת מקורות

 30. אי תשלום חובות ארנונה

 31. ערעור מנהלי על ארנונה

 32. חיוב ארנונה קרקע תפוסה

 33. ארנונה על אדמה חקלאית

 34. סיווג נכס לצורכי ארנונה

 35. פטור מארנונה ל"נכס ריק"

 36. ארנונה על מחסן בשכירות

 37. ארנונה לפי השימוש בנכס

 38. דחיית תביעת החזר ארנונה

 39. תשלום ארנונה ע"י הבעלים

 40. חוב ארנונה לעיריית אשדוד

 41. מכתב השגה למנהל הארנונה

 42. החזר ארנונה ששולמה ביתר

 43. גבייה מנהלית חוב ארנונה

 44. ארנונה למפעלים בטחוניים

 45. עורך דין לענייני ארנונה

 46. ארנונה על מחסן תת קרקעי

 47. מתי מתחילים לשלם ארנונה

 48. התיישנות בתביעות ארנונה

 49. צו ארנונה מספרה תל אביב

 50. ארנונה על בית ספר מקצועי

 51. חיוב רטרואקטיבי בארנונה

 52. ארנונה על מבנים מוזנחים

 53. הנחה רטרואקטיבית ארנונה

 54. חוב ארנונה לחנות בקניון

 55. בקשה לעיכוב גביית ארנונה

 56. הנחה רטרואקטיבית בארנונה

 57. סמכות לשנות תעריף ארנונה

 58. עתירה לחייב תשלום ארנונה

 59. פטור מארנונה למוסד מתנדב

 60. פיצוי על טעות בחיוב ארנונה

 61. הנחה בארנונה על בניין ריק

 62. חיוב רטרואקטיבי של ארנונה

 63. שינוי רטרואקטיבי של ארנונה

 64. ארנונה שיטת הצמדה לא חוקית

 65. התיישנות זכות קיזוז ארנונה

 66. טענת קיזוז כנגד חוב ארנונה

 67. הגבלת העלאת תעריפי הארנונה

 68. ערעור על ועדת ארנונה כללית

 69. תביעה בגין אי תשלום ארנונה

 70. נכס לא ראוי לשימוש - ארנונה

 71. שכירות לתקופה קצרה - ארנונה

 72. טופס בקשה לקבלת החזר ארנונה

 73. חוב ארנונה בגלל שינוי כתובת

 74. ערר החזר הארנונה שנגבתה ביתר

 75. ערעור ארנונה - תעריף של עסקים

 76. ארנונה על מרתף בבניין משרדים

 77. תביעה לבית משפט בנושא ארנונה

 78. הסכם עם העירייה בנושא ארנונה

 79. שינוי סיווג מרתף מגורים למשרד

 80. אי תשלום ארנונה בתקופת שכירות

 81. בניין שרובו אינו מגורים ארנונה

 82. ארנונה על מגרש חניה במרכז מסחרי

 83. ארנונה על פעילות ללא מטרות רווח

 84. התנאים למתן פטור מארנונה בתי ספר

 85. עתירה נגד הגדלת שטח חיוב בארנונה

 86. פטור מארנונה דירות גדולות לנכים

 87. תשובה להשגה על ארנונה תוך 60 יום

 88. טעות חישוב גודל הנכס לצורכי ארנונה

 89. הגדרת ''מחזיק בנכס'' לצורכי ארנונה

 90. עיכוב סיום בניה כדי לא לשלם ארנונה

 91. שינוי גובה ארנונה רטרואקטיבי לחברה

 92. ארנונה על ''רחוב'' - פקודת העיריות

 93. שינוי הגדרת אזור מגורים לצרכי ארנונה

 94. חיוב בארנונה למרות אישור סילוק חובות

 95. ערעור ארנונה - ועדת ערר או בית המשפט

 96. גביית חוב ארנונה חלוט מבעל שליטה בחברה

 97. חיוב בארנונה בגין חלקה היחסי בשטח החניון

 98. פטור מארנונה לנכס ריק לתקופה של 6 חודשים

 99. תיקון לצו הארנונה משנת 2001 לגבי שטחי מחסנים

 100. תנאים להליכי גביית ארנונה כאשר החוב במחלוקת

 101. ערעור מנהלי על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה

 102. עתירה בענין ארנונה חניון בנין מסחרי תל אביב

 103. בקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריק עיריית רמת גן

 104. טענת שינוי בצו ארנונה מבלי שניתן לכך אישור חריג

 105. עתירה בטענת חברת החשמל לאי חוקיות שדבקה בצווי ארנונה

 106. חובות ארנונה מכוח סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים במשק המדינה

 107. עתירה לביטול דרישת תשלום ארנונה בהפעלת אולמות אירועים

 108. הנחה בארנונה בגובה 90% בהתאם לקריטריונים של משרד הפנים

 109. חוק הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה), התשנ"א-1991

 110. תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ''ג-1993

 111. טוענים כי הנתבע לא עמד בחובתו לבקש מהעירייה פטור מארנונה

 112. ערעור על שומת ארנונה בגין החזקה בנכס המשמש לאחסנה של ציוד

 113. עתירה כנגד הליכי גבייה מנהליים שנפתחו בגין חובות מים וארנונה

 114. ארנונה על שטח שאינו מסתיים במספר מ"ר שלם אלא ב-X.01 ועד X.99

 115. ריבית והפרשי ההצמדה על חוב ארנונה ששולם באיחור מתחילת שנת הכספים

 116. חוק הארנונה הכללית (סייג להעלאה בשנת הכספים 1988), התשמ"ח-1988

 117. חוק הארנונה הכללית (סייגים להעלאה בשנת הכספים 1990), התש"ן-1990

 118. סיווג ארנונה מרפאות השיניים בת"א כבתי מלאכה ולא בסיווג הכללי והשיורי

 119. ערעור על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה כללית שליד עירית תל-אביב-יפו

 120. ארנונה תחת תת סיווג 911 שהגדרתו בצו הארנונה - בית אריזה וכן מבנה חקלאי

 121. ערעור מנהלי בעניין פטור מתשלום ארנונה לפי סעיף 3(ב) לפקודת מיסי העירייה

 122. הערכאה המוסמכת לדון בטענה של "אינני מחזיק", הינה ועדת הערר לענייני ארנונה

 123. תקנות העיריות (המועד להגשת החלטה בדבר הטלת ארנונות) (תיקון מס' 2), תשכ''ב-1962

 124. תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית בשל נכסים פטורים לשנת 2000), התש''ס-2000

 125. תקנות הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (דרכים ומועדים לתשלום ארנונה), התשמ''ו-1985

 126. צו הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה) (ארנונה כללית לשנת הכספים 1991), התשנ"א-1991

 127. תקנות הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) (הגדרת שאר לענין סעיף 3(7) לחוק), תשט''ו-1954

 128. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון