היתר עבודה בבניין לעובד זר

להלן פסק דין בנושא היתר עבודה בבניין לעובד זר:

פסק-דין     

השופט א' רובינשטיין:

א.     ערעור על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים בתל-אביב (סגן הנשיא זפט) מיום 19.7.06. כנקבע בפסק הדין, המערער, עובד זר על פי אשרת שהייה ב/1 לעבודה בתחום התעשייה, עתר להורות למשיבים לאשר לו עבודה בתחום הבניין. בית המשפט קבע כי השמת עובד זר - אף בתחום שלגביו הונפקה לו אשרת העבודה מתחילה, לא תתאפשר לאחר שהייה של למעלה מ-51 חודש; לא כל שכן כאשר מדובר בתחום אחר. בית המשפט לא קיבל טענה כי אין לכלול ב-51 החודשים תקופות בהן נעדר העובד מן הארץ, וקבע כי הנוהל מדבר על 51 חודשים מיום הכניסה לישראל.

ב.     בערעור נטען כי בהסתמכות על הצהרות של גורמי ממשל מזה ועל קשיים בתעסוקה ומעשים לא נאותים של מעבידיו מזה, מצא המערער עבודה בבניין, אלא שנעצר ובקשותיו להישאר נדחו. לשיטתו, אין כל אשם רובץ לפתחו, אלא לפתח מעבידיו, ואין לפקוד עליו את עוונם; מרבית הערעור הוקדש לטענה זו. עוד נטען כי מעמד הנוהל שמפעילה הרשות הוא כשל הנחיה פנימית בלבד, וכי יש להביא בחשבון פרקי זמן בהם לא שהה בארץ.

ג.     מנגד פרסו המשיבים את לוח הזמנים של שהות המערער בישראל, מאז הגיע לראשונה ב-9.8.01, הכוללת תקופה של שהיה בלתי חוקית של כ-8 חודשים בין סוף 2001 ל-20.8.02, שאז עזב את הארץ. אחר כך שב ב- 21.5.04 לעבודה בענף התעשיה, יצא ב- 1.10.05 ושב ב- 26.10.05. אשרתו פקעה ב-31.12.05, אך לא ננקטו לעת ההיא הליכי אכיפה כיוון שהרשות לא חילקה היתרי העסקה; אולם ב- 1.3.06 נתפס באתר בניה שלא אצל מעבידו, ובשימוע הוצא נגדו צו הרחקה, ועם זאת שוחרר ממשמורת כדי לאפשר יציאתו. הוא שוחרר אך לא עזב במועד, וערבות שהפקיד חולטה איפוא. באשר למסגרת הנורמטיבית נטען, כי סעיף 3א(ג) לחוק הכניסה לישראל מאפשר לעובד זר שהייה של 63 חודש ממועד כניסתו הראשונה. נוהל "שמים סגורים" מאפשר ניוד במשך תקופה שאינה עולה על 51 חודש, כך שבמקום העבודה החדש יוכל לעבוד לפחות שנים עשר חודש. נטען, כי המערער לא עמד בתנאים של נוהל שמים סגורים (עע"מ 5914/05 ברגאנו נ' משרד הפנים (טרם פורסם)), והרי חלפו התקופות הרלבנטיות, והוא לא פירט כי נכנס לראשונה ב-9.8.01. עוד נאמר, כי טענות כלפי המעבידים, שלא צורפו לעתירה אינן יכולות לחייב את המשיבים, בהיעדר זכות קנויה לשהות בארץ (עע"מ 11268/04 מ"י נ' לי בינג (טרם פורסם)).

ד.(1)     בפנינו הודיע בא כוח המערער, כי שולחו שב לרומניה, בתקוה כי אם יזכה בערעורו ישוב ויעבוד בישראל, וזאת לתקופה של שנה וחצי, למיצוי תקופת המירב של שהיית עובד זר. עוד טען, כי את השהות יש לחשב לפי חודשי ההימצאות הממשית בארץ, קרי חישוב מצטבר. הודגש, כי החברה עמה היה המערער קשור - המעביד - לא דאגה לו לאשרת שהייה. ולבסוף, נטען לאפליה אל מול עובדים זרים אחרים.

(2)     בא כוח המדינה טען בפנינו, כי על חישוב השהות להיערך מיום הכניסה הראשונה ארצה, וזאת למניעת השתקעות של העובדים הזרים. גם עצם שהייתו הבלתי חוקית של המערער בחלק מן התקופה מצדיק אי קבלת הערעור.

ה. (1) לאחר העיון ולאחר ששקלנו את טענות המערער אין בידינו להיעתר לערעור. ראשית, במישור הנורמטיבי. אמנם עיון בדברי מר אמיר גל ממשרד הפנים בישיבת הועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים בכנסת ביום 30.11.04 (עמ' 4), אליהם הפנה המערער, מצביע על אפשרות של העברה מענף התעשיה לענף הבניה, כפי שחפץ היה המערער. אך גישה עקרונית זו אינה יכולה להחליף את נוהל שמים סגורים (תיקון 1.6.04) שלפיו פועלים המשיבים, ואשר לפיו (סעיף 7) עובדים מוצעים למעסיקים "מקרב העובדים הנמצאים בארץ, בהתאם לענף בגינו הונפקה להם אשרת העבודה מלכתחילה". אכן, המשיב ציין כי בין נובמבר 2005 למארס 2006 אושר באופן חריג ניוד עובדים מן התעשיה לבנין, אך בתנאי של חלוף פחות מ-51 חודש מאז כניסתו הראשונה של העובד - מה שלא חל לגבי המשיב לעת הגשתה של עתירתו המינהלית ב-10.4.06 (קרי, 56 חודש מאז כניסתו הראשונה, ואף מעצרו ב-1.3.06 חל כ-55 חודש מאז כניסתו הראשונה).

(2)     איננו יכולים גם לקבל את פרשנותו של המערער, כאילו שהות חמש השנים ושלושת החודשים (63 חודש) הניתנת למירב על פי החוק לעובד זר צריכה להימנות לשיעורין, בניכוי תקופות בהן לא שהה בארץ. לשונו של המחוקק ברורה - סעיף 3א(ג) לחוק הכניסה לישראל תשי"ב-1952 מדבר לענייננו בתקופה "המסתיימת לאחר תום חמש שנים ושלושה חודשים מיום שניתנו לו אשרה ורישיון כאמור, לראשונה ..." בדברי ההסבר לסעיף 3א במקורו (הצעות חוק תשס"ג, 591, 592 נאמר כי "התקופה המירבית שנקבעה להארכה (מעבר לשלושה חודשים ראשונים - א"ר) היא חמש שנים, שכן ככלל, שהיית עובד בישראל מעבר לתקופה כאמור עלולה להתפרש כתושבות הלכה למעשה, ולא כשהיה זמנית בישראל במסגרת של ביקור או עבודה". שפתי המחוקק ברור מיללו. אכן, אילו רצה המחוקק בכך, יכול היה לערוך נוסחאות חישוב שאינן מביאות בחשבון שהות בחו"ל, אך דבר זה מורכב ומסובך מבחינות שונות, ומכל מקום לא כך נקבע בחוק לעת הזאת (בתיקון מס' 13 לחוק בתשס"ד אמנם הוסף בסעיף 3א ס"ק ג(1) ובו אפשרות להענקת אשרה לתקופות נוספות בשל "נסיבות מיוחדות וחריגות של תרומה של העובד הזר לכלכלה, למשק, או לחברה", אך לא בכך עסקינן בנידון דידן).

     (3) כללם של דברים, מכוח הוראה שב"נוהל שמים סגורים" (סעיף 19(ג)) ניוד אפשרי שעה שנותרה לעובד הזר יתרת תעסוקה של 12 חודש, כאמור, ועל כן נקבע לשם כך גג שהייה של 51 חודש בטרם הניוד (63 פחות 12 חודשים). במסגרת זו אין המערער נכלל.

     (4) אנו ערים לכך שהיו, כעולה מפסיקה של בתי המשפט לעניינים מינהליים שהגיש המערער, מקרים שבהם הנסיבות האנושיות וההגינות הבסיסית הצדיקו אם מתן אפשרות לאשרה לעובד ואם מתיחת ביקורת מצד בית המשפט על הטיפול בידי מעבידים ורשויות; ראו פסק דינו של השופט ד"ר ע' מודריק בעת"מ (ת"א) 1860/04 איקסנגונג הו נ' שר הפנים (טרם פורסם); כן ראו פסק דינה של השופטת (כתארה אז) ד"ר ד' פלפל בעת"מ 1486/06 ליהוי נ' משרד הפנים (טרם פורסם); ופסק דינה של השופטת דותן בעת"מ 2105/06 קילצאסלן נ' משרד הפנים (טרם פורסם), שעסקו הן בסוגיות הכלליות של היחס לעובדים זרים, הן בשאלות שויון לעומת הפליה, והן בניוד. איני מוציא מכלל אפשרות שהיו בין העובדים הזרים אנשי עמל תמימים ש"נפלו בין הכיסאות" במבוכי מעבידים ורשויות, אף בהנחה של רצון טוב מבחינת הטיפול. יש לקוות כי הרשויות מפיקות לקחים מן הפסיקה ומן הניסיון המצטבר.

(ה)     אשר למערער, טעמים אחדים, בהמשך לאמור מעלה, מטים את הכף כנגד קבלת ערעורו: ראשית, אין שהות בארץ והיתר עבודה לעובד זר בה בחינת זכות קנויה; דבר זה הוא בחינת פשיטא. המדובר בשיקול דעת הנתון לשר ולרשויות. שיקול דעת זה אמנם צריך להיות מופעל לפי הנחיות ואמות מידה ולא בשרירות, אך זכות קנויה לעובד הזר לשהות אין כאן. בדבר זה כמובן אין ישראל חריגה מכל אומה ולשון; ראו עע"מ 11268/04 מדינת ישראל נ' בינג (לא פורסם) (השופט עדיאל). שנית, המערער כבר שהה שלא כדין בשנת 2002 במשך שמונה חודשים. אין מנוס מזקיפת עניין זה עצמו כנגדו, בכל שהמדינה מבקשת להיות מתוקנת, וזאת עוד בטרם עבודתו בתחום שלא בו הורשה לעבוד. שלישית, חלפו עד הגשת עתירתו למעלה מ-51 חודשים, ואף מ-63 החודשים הקבועים בדין, מאז כניסתו הראשונה של המערער לארץ, והם "המועדים הקובעים" לעת הזאת. רביעית, המערער נתפס בעודו מצוי במקום עבודה שלא תאם את ההיתר שעל פיו הגיע ארצה, ולא עזב את הארץ על פי התחייבות שחתם עליה בעת שחרורו מהמשמורת. חמישית, המערער אינו שוהה עוד בארץ. למצער, הצטברותם של כל אלה יחד מדברת בעדה, ומצביעה אך לכיוון אחד, של אי היעתרות לערעור.

ו.     כאמור, המערער העלה טענות רבות באשר למעשים שהוא מייחס למעבידו לשעבר, ובא כוחו המלומד הצביע על פסיקה שמתחה ביקורת על מצבים קשים שאליהם נקלעים עובדים זרים בגין מעבידיהם. סוגיה זו כשלעצמה ראויה להידרשות הרשויות, אך אין מקרה זה מצדיק התערבותנו, הן נוכח כלל הנסיבות, והן כיוון שהמעביד לא צורף לעתירה ולא שמענו את גירסתו. ממילא אין בפנינו תשתית רלבנטית ראויה לעסוק בכך בתיק דנא.

ז.     איננו נעתרים לערעור. בנסיבות איננו עושים צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הזדהות עובדים זרים

 2. שמירת כבוד עובד זר

 3. זכויות מטפלת הודית

 4. כליאת שווא של עובד זר

 5. הלוואות לעובדים זרים

 6. משכורת עובד זר בסיעוד

 7. העסקת עובד זר עורך דין

 8. עונש על העסקת עובד זר

 9. חוק העסקת עובדים זרים

 10. תפיסת עובד זר לא חוקי

 11. זכויות עובד זר תאילנדי

 12. כרטיס סים לעובדים זרים

 13. פטירת המעסיק של עובד זר

 14. זכויות מטפלת זרה לילדים

 15. עובדים זרים בחברה בפירוק

 16. עובד זר נשדד - מה העונש

 17. העסקת עובד זר ללא ביטוח

 18. זכויות עובד זר באתר בניה

 19. זכויות עובדת זרה סיעודית

 20. מי נחשב למעסיק של עובד זר

 21. תנאים הוגנים לעובדים זרים

 22. צו הרחקה מישראל - עובד זר

 23. העסקת עובדת זרה מאוקראינה

 24. היתר עבודה בבניין לעובד זר

 25. נישואים עם עובד זר לא חוקי

 26. זכויות עובדים זרים פיצויים

 27. העסקת עובד זר בניגוד להיתר

 28. עורך דין בתחום עובדים זרים

 29. משכורת עובדי סיעוד ממולדובה

 30. איך מאריכים ויזה לעובד זר ?

 31. ניכויים מותרים משכר עובד זר

 32. תאונת עבודה של עובד זר סיני

 33. קיזוז דמי כלכלה משכר עובד זר

 34. ניכוי משכר עובד זר על מגורים

 35. פיצויים לעובד זר שהוחזק במעצר

 36. חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991

 37. העסקה שלא כדין של עובדים זרים

 38. החלפת עורך דין בתיק תאונת דרכים

 39. זכויות עובד זר סיעודי פיליפיני

 40. פיצוי לעובד זר בגין כליאת שווא

 41. ביטול קנס על העסקת עובדים זרים

 42. קנס מנהלי בגין העסקת עובדים זרים

 43. גזר דין בעבירת העסקת עובדים זרים

 44. ערר על קנס בגין העסקת עובדים זרים

 45. ענישה למעסיקי עובדים זרים מהשטחים

 46. אי העמדת מגורים הולמים לעובדים זרים

 47. איסור על עובדים זרים להחליף מעסיק

 48. נוהל העסקת עובדים זרים בענף הבניין

 49. הארכת מועד להישפט העסקת עובדים זרים

 50. העסקת עובדים זרים ללא הסכם העסקה בכתב

 51. חיוב המדינה בתשלום דמי פיקדון של עובד זר

 52. קנס בגין העסקת עובדים זרים בבניה ללא היתר

 53. תקנות עובדים זרים (דמי היתר), התשס''ו-2006

 54. קנס בסך של 15,000 ש"ח בגין העסקת עובדים זרים

 55. אחריות פלילית של מנהל תאגיד על העסקת עובדים זרים

 56. הארכת רישיונות לעובד זר המועסק במתן טיפול סיעודי

 57. זכויות מהגרת עבודה מהפיליפינים שהועסקה כמטפלת סיעודית

 58. תקנות עובדים זרים (דיווח למדור התשלומים), התש''ס-2000

 59. כתב אישום יזום חלף קנס מנהלי בעבירות לפי חוק עובדים זרים

 60. תקנות עובדים זרים (אגרת בקשה ואגרה שנתית), התשס''ד-2004

 61. תקנות עובדים זרים (פטורים למעסיקי מומחים זרים), התשס''ז-2007

 62. תקנות שירות התעסוקה (מסירת מידע לעובד זר בקשר לתיווך עבודה), התשס''ו-2006

 63. תקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה), התשס''ו-2006

 64. תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (מגורים הולמים), התש''ס-2000

 65. תקנות עובדים זרים (מעבר של עובד זר בין מעבידים שהם קבלני כוח אדם בענף הבנין), התשס''ו-2006

 66. תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (מסמכים נוספים), התש''ס-2000

 67. צו עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (סל שירותי בריאות לעובד), התשס"א-2001

 68. תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), התש''ס-2000

 69. תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), התשס''ב-2001

 70. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון