האינטרס הציבורי מול האינטרס הכלכלי במכרז

שניים הרעיונות העיקריים המונחים ביסודו של המכרז :

1.     האינטרס הציבורי - היינו הבטחת ממשל תקין על-ידי ניהול עניניה של הרשות בדרך שיש בה משום מתן סיכוי שווה ויחס זהה והוגן לכל איש מתוך הציבור. האינטרס האמור של הציבור בכללותו משתלב גם באינטרס של הקבלן או הספק, המבקש ליטול חלק בתחרות, כי המכרז פותח בפניו אפשרות לזכות בעבודה המוצעת על יסוד תחרות הוגנת בתנאים של שוויון.

2.     האינטרס העסקי - משמע, המטרה להשיג מן הקבלן או הספק, המציע שירותים או אספקה, את האיכות המעולה ביותר האפשרית, של השירות או המוצר, תמורת מחיר נמוך ככל האפשר ותוך המועד התואם דרישותיה של הרשות. הווה אומר, ענינה של הרשות הציבורית כענינו של כל בעל עסקים הוא לנהל משק יעיל.

שני יסודות אלה אינם מנותקים האחד מרעהו, אלא יש להם השלכה והשפעה זה על זה. מחד גיסא, לא כל האמצעים כשרים לשם השגת מירב התועלת הכלכלית, כמתואר, כפי שגם אין לומר כי שיקולי תמחיר ועלות פוסקים להיות רלבנטיים וישימים כאשר שולט בכיפה השיקול הציבורי. שיטת המכרז נוצרה כדי ליצור שילוב נאות בין שני האינטרסים האמורים ולקבוע עקרונות פעולה, אשר על-פיהם תנסה הרשות הציבורית להפיק תועלת כלכלית, תוך שמירה על כללי אתיקה ומינהל תקין היונקים מן היסוד הציבורי ומשקפים אותו.

חובתה של הרשות לאזן בין האינטרס הציבורי לבין האינטרס הכלכלי תוך התחשבות ומתן משקל ראוי לחובה, אשר אף עוגנה מאוחר יותר בהוראות סעיף 2 (א) לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב - 1992, ליתן הזדמנות שווה לכל אדם להשתתף במכרז, במיוחד בבואה לקבוע תנאי סף אשר מטיבם יוצרים סינון מוקדם של משתתפים אפשריים במכרז.

להלן פסק דין בנושא האינטרס הציבורי מול האינטרס הכלכלי במכרז:

פסק דין

רקע

בפברואר שנה זו פרסמה החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא (להלן: "המשיבה") מכרז פומבי מס' 1/2007 לאספקה, התקנה ואחזקה של מתקני פרסום חוצות: תחנות אוטובוס, מתקני מפה ומתקני תקשורת זעירים (להלן: "המכרז").

בסעיף 3 לתנאי המכרז, נקבע:

"למכרז רשאי להגיש הצעה רק מציע העונה על כל הדרישות המצטברות הבאות:
3.1...

3.2 במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז (להלן: "תקופת הנסיון"), המציע סיפק, התקין ותחזק, תוך שימוש לפרסום מסחרי, תחנות אוטובוס מוארות (להלן: ,תחום הנסיון"), לכל הפחות ל - 2 רשויות מקומיות שונות ובתחומן.
לעניין זעיף קטן זה:
3.2.1 "רשויות מקומיות", לרבות גופים בשליטתן.
3.2.2 "סיפק" ו "התקין", לרבות באמצעות ספק משנה.
3.2.3 "תחזק", בעצמו ובהיקף כולל (לבלל הרשויות המקומיות) של לא פחות מ - 100 תחנות אוטובוס.

3.3 המחזור הכספי הנומינלי של המציע עצמו בכל אחת מן השנים 2005 - 2006 הנובע מפעילותו בתחום הנסיון, עומד על לא פחות מ - 25 מיליון ₪ (ללא מע"מ) לפחות."

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נקבע ליום 22.2.07.

המבקשת עוסקת בהתקנה והפעלת מתקני שילוט עירוניים והיא החזיקה ו/או מחזיקה בזיכיונות למתקני שילוט עירוניים מסוגים שונים בראשון לציון, הרצליה, בת-ים, חולון, רעננה, רמת-השרון, בית-שמש, גבעתיים ורמת גן.

ביום 15.2.07 פנתה המבקשת במכתב אל המשיבה ובו טענה בין היתר כי הזיכיון לתפעול תחנות אוטובוס אינו דורש כל מיומנות ייחודית שאינה מצויה בידם של בעלי ניסיון רב בתחום של הצבה, תפעול ותחזוקה של אלפי מתקני פרסום לרבות מכוונים מוארים, מתקני מפות מוארים, מכווני מפות עמודורים ושלטי פרסום. בהתאם דרשה המבקשת מהמשיבה לתקן את תנאי המכרז.

במכתב מיום 20.2.07 דחתה המשיבה את דרישת המבקשת בטענה לפיה ניסיון בהתקנה ותחזוקה של תחנות אוטובוס הכרחי וחיוני ביותר על מנת להבטיח ביצוע מוצלח של עיקר השירותים הכלולים במכרז. עוד טענה המשיבה כי ניסיון בהתקנה ותחזוקה של מתקני פרסום קטנים אינו דומה לניסיון בהתקנה ותחזוקה של תחנות אוטובוס.

משיבה 2 (להלן: "מקסימדיה") הגישה את ההצעה היחידה למכרז.

לטענת המבקשת, תנאי הסף הקבוע בסעיף 3.2 שלעיל, בו היא עצמה אינה עומדת, מונע השתתפות במכרז ממשתתפים המסוגלים לבצע את עבודות המכרז ועל כן תנאי סף זה אינו סביר.

בתובענה שלפני עותרת המבקשת לבטל את המכרז ולהורות למשיבה לפרסם מכרז חדש תוך 30 יום.

טענות המבקשת

במכרז מסוג המכרז שפרסמה המשיבה מקבל הזוכה (להלן: "הזכיין") זכויות לפרסום על גבי מתקני פרסום חוצות הפזורים ברחבי העיר תמורת דמי שימוש, הקצאת שטחי פרסום לעיריית כפר סבא, אספקה, התקנה ואחזקה של המתקנים. מתקני הפרסום ובכלל זה תחנות האוטובוס (להלן: "מתקני הפרסום") אינם מיוצרים על ידי הזכיין אלא על ידי יצרנים המתמחים בייצור המתקנים בהתאם לסטנדרטים ותקנים ובהתאם לדרישות הקבועות בתנאי המכרז. הצבת מתקני הפרסום באתרים הנקבעים על ידי המשיבה נעשית על ידי היצרנים. הזכיין, עוסק במכירת שטחי פרסום, בתחזוקת מתקני הפרסום, קבלת ההיתרים הדרושים על פי חוק להפעלת מתקני הפרסום, חיבור מתקני הפרסום לחשמל וייצור שלטי הפרסום.

ההבדלים בין מתקני הפרסום השונים באים לידי ביטוי בשלב הייצור הנעשה על ידי היצרנים, אולם אין בהבדלים אלה כדי להשפיע על הפעולות אותן נדרש הזכיין לבצע לצורך הפעלה ותחזוקה של מתקני הפרסום. בהתאם ובהתעלם משלב הייצור וההתקנה אשר מבוצעים על ידי היצרן, תחנות האוטובוס אינן שונות ממתקני הפרסום האחרים הכלולים במכרז, ודי בניסיון בתפעול מתקני פרסום גם אם אינם כוללים תחנות אוטובוס, כדי שהמציע יהיה בעל יכולת מקצועית לתפעול ואחזקת תחנות האוטובוס.

מקסימדיה ומשיבה 3 הן החברות היחידות בארץ העומדות בתנאי הסף שנקבעו במכרז ורק מקסימדיה הגישה הצעתה למכרז.
בקביעת תנאי הסף היה על המשיבה לצמצם את דרישות הסף באופן המאפשר למספר מירבי של מציעים להשתתף במכרז תוך הבטחת ביצוע עבודות המכרז.

הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב - יפו בע"מ פרסמה מכרז 3/2007 מתן זכויות פרסום בתחנות המתנה לאוטובוסים ואחזקתן (להלן: "מכרז תל אביב"). במכרז האמור נדרש הזוכה לבצע עבודות דומות לעבודות אותן נדרש לבצע הזוכה במכרז ובהיקף גדול הרבה יותר. למרות זאת, נקבעה בתנאי הסף של מכרז תל אביב דרישה לניסיון במתקני פרסום המחוברים לחשמל באופן המאפשר לכלל העוסקים בתחום הפרסום על מתקני פרסום להשתתף במכרז תל אביב. בכך, יש כדי ללמד על חוסר הסבירות בקביעת תנאי הסף שבסעיף 3.2 לתנאי המכרז.

משקבעה המשיבה תנאי סף אשר מנעו השתתפותם של מציעים המסוגלים לבצע את עבודות המכרז, באופן שבפועל גרם לכך שרק מציעה אחת הגישה הצעתה למכרז, פעלה בחוסר סבירות המצדיק את התערבות בית המשפט.

טענות המשיבה

המכרז נועד בעיקרו לביצוע עבודות אספקה, התקנה ותחזוקה של תחנות אוטובוס ברחבי כפר סבא. על פי תנאי המכרז וההתקשרות מכוחו נדרש הזכיין לפרק 40 תחנות אוטובוס ישנות ולהתקין במקומן תחנות חדשות ומוארות על פי המפרט הטכני הקבוע בתנאי המכרז. בנוסף על הזכיין להתקין 35 תחנות אוטובוס במהלך תקופת ההתקשרות האפשרית, לשפר ולהתאים 22 תחנות אוטובוס קיימות ובכלל זה לחברן למערכת החשמל העירונית ולתחזק את תחנות האוטובוס האמורות ועוד 25 תחנות אוטובוס קיימות. מטלות אלה, מחייבות התמחות מקצועית, השקעה כספית והיערכות תפעולית בזמן קצר.

מבנה תחנות האוטובוס כולל מספר ארגזי פרסום, סככה, ספסלי המתנה ושילוט הכוונה לאוטובוסים והוא שונה בתכלית ממבנה מתקני הפרסום האחרים הכוללים עמוד מתכת עליו מותקן ארגז פרסום. יתר על כן, תחנות האוטובוס משמשות את ציבור הנוסעים באוטובוסים באופן המחייב התקנת ספסלי ישיבה בטיחותיים ואישור מכון התקנים בעוד במתקני הפרסום האחרים אין משתמשים ואין צורך באישור מכון התקנים. בהתאם, היערכות להתקנה ואחזקת תחנות אוטובוס מחייבת קשרים ונסיון עם ספקים מתאימים אשר ספק אם הם מצויים בידי מציע שאין לו ניסיון באחזקת תחנות אוטובוס במספר רשויות בד בבד.
עוד טוענת המשיבה כי שטחי הפרסום על תחנות אוטובוס משווקים על בסיס אזורי וכלל ארצי ועל כן זכיין המחזיק בזכיון פרסום בתחנות אוטובוס בעיר אחת שאינה תל אביב יתקשה לבסס היתכנות כלכלית שתאפשר לו לעמוד בהתחייבויותיו.

במכרז דומה שפורסם על ידי עיריית כפר סבא בשנת 2000 זכתה רפיד שילוט חוצות בע"מ (להלן: "רפיד") המחזיקה במניות המבקשת. על פי בקשתה רפיד שונו תנאי הכשירות והניסיון במכרז האמור באופן שדי היה בנסיון של קבלן משנה ביחס לעבודות ההקמה והתחזוקה של מתקני הפרסום ובכלל זה תחנות האוטובוס. לאחר התקשרות בת שנתיים ובטרם הסתיימה תקופת ההתקשרות פנתה רפיד אל עיריית כפר סבא וביקשה לסיים את ההתקשרות בנוגע לזכיון הפרסום ואחזקת תחנות האוטובוס משום שלא עמדה בהוצאות הכרוכות באחזקת תחנות האוטובוס. עיריית כפר סבא התחשבה בדרישת רפיד ביטלה את ההתקשרות עמה ופרסמה מכרז חדש אשר הסב לעירייה נזק כספי הנובע מעלות הליכי המכרז וההפרש הגדול שבין דמי הזכיון ששולמו לעירייה על ידי רפיד לבין דמי הזכיון שהתקבלו בהתאם לתוצאות המכרז החדש ( כ - 50%).

המשיבה טוענת כי בקביעת תנאי הסף במכרז התחשבה בכל השיקולים המקצועיים והכלכליים ובנסיון העבר, תוך היעזרות ביועץ מקצועי, ולפיכך אין מקום להתערב בקביעת תנאי הסף הקבוע בסעיף 3.2 לתנאי המכרז.


דיון

א.      בבג"צ 368/76 ו- 376/76 אליהו גוזלן נ' המועצה המקומית בית שמש ואח', פ"ד לא (1) 505 (להלן: "בג"צ 368/76"), בע' 511, נקבע:

"שניים הרעיונות העיקריים המונחים ביסודו של המכרז :

(א) האינטרס הציבורי - היינו הבטחת ממשל תקין על-ידי ניהול עניניה של הרשות בדרך שיש בה משום מתן סיכוי שווה ויחס זהה והוגן לכל איש מתוך הציבור.
של אינטרס זה על הרשות לכלכל מעשיה באופן כזה שלא תעניק זכויות במתן אספקה או שירותים, אלא על-פי כללים, שנועדו להבטיח שוויון והעדר משוא-פנים וליצור אמון בשיקוליהם והוראותיהם של המופקדים על המינהל הציבורי.
למותר להוסיף, כי האינטרס האמור של הציבור בכללותו משתלב גם באינטרס של הקבלן או הספק, המבקש ליטול חלק בתחרות, כי המכרז פותח בפניו "אפשרות לזכות בעבודה המוצעת על יסוד תחרות הוגנת בתנאים של שוויון"...

(ב) האינטרס העסקי - משמע, המטרה להשיג מן הקבלן או הספק, המציע שירותים או אספקה, את האיכות המעולה ביותר האפשרית, של השירות או המוצר, תמורת מחיר נמוך ככל האפשר ותוך המועד התואם דרישותיה של הרשות. הווה אומר, ענינה של הרשות הציבורית כענינו של כל בעל עסקים הוא לנהל משק יעיל....

שני יסודות אלה אינם מנותקים האחד מרעהו, אלא יש להם השלכה והשפעה זה על זה. מחד גיסא, לא כל האמצעים כשרים לשם השגת מירב התועלת הכלכלית, כמתואר, כפי שגם אין לומר כי שיקולי תמחיר ועלות פוסקים להיות רלבנטיים וישימים כאשר שולט בכיפה השיקול הציבורי. שיטת המכרז נוצרה כדי ליצור שילוב נאות בין שני האינטרסים האמורים ולקבוע עקרונות פעולה, אשר על-פיהם תנסה הרשות הציבורית להפיק תועלת כלכלית, תוך שמירה על כללי אתיקה ומינהל תקין היונקים מן היסוד הציבורי ומשקפים אותו."


כעולה מפסק הדין בבג"צ 368/76 ובפסקי דין נוספים חובתה של הרשות לאזן בין האינטרס הציבורי לבין האינטרס הכלכלי תוך התחשבות ומתן משקל ראוי לחובה, אשר אף עוגנה מאוחר יותר בהוראות סעיף 2 (א) לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב - 1992, ליתן הזדמנות שווה לכל אדם להשתתף במכרז, במיוחד בבואה לקבוע תנאי סף אשר מטיבם יוצרים סינון מוקדם של משתתפים אפשריים במכרז.

ב.     מתצהירו של איתי הוכברג, המצהיר מטעם המשיבה, עולה לכאורה כי על פי ייעוץ מקצועי שקיבלה (סעיפים 10.4 22 ו - 23 לתצהיר) מצאה המשיבה כי בשל פגיעות יתר של תחנות אוטובוס, המחייבת החזקת חלקי חילוף, עובדים מיומנים וקשרים עם ספקים מתאימים, קיים ספק אם מציע ללא נסיון באחזקת תחנות אוטובוס במספר רשויות בד בבד יהיה מסוגל לבצע את עבודות המכרז.
עוד עולה מהתצהיר האמור כי המשיבה מצאה שזכיין שאינו מפרסם בתחנות אוטובוס בערים אחרות יתקשה למצוא מפרסמים בתחנות האוטובוס בכפר סבא בלבד משום שפרסום באמצעות תחנות האוטובוס נעשה כפרסום אזורי או ארצי. על כן יתקשה מציע כזה לעמוד במטלות המוטלות עליו על פי תנאי המכרז (סעיף 18 לתצהיר).

המשיבה לא צירפה לתצהירה פרוטוקול של ועדת המכרזים ו/או מסמך מקצועי או אחר שיש בו כדי לתמוך באמור בתצהירו של איתי הוכברג ו/או ללמד על השיקולים שהנחו את המשיבה לקבוע את תנאי הסף הקבוע בסעיף 3.2 לתנאי המכרז בזמן אמת ו/או ללמד שנבחנו חלופות לתנאי הקבוע בסעיף 3.2 לתנאי המכרז.

אין פסול בכך שהמשיבה נעזרה ביועץ מקצועי קודם לקביעת תנאי המכרז, אולם בכך אין המשיבה פורקת מעליה את החובה לאזן בין השיקולים הרלבנטיים לקביעת תנאי הסף במכרז, תוך מתן משקל ראוי לכל אחד משיקולים אלה. הבטחת ביצוע עבודות המכרז מהווה שיקול חשוב ומרכזי, אולם שיקול זה אינו עומד לעצמו, ובצידו ניצבת החובה ליתן הזדמנות שווה לכל אדם ראוי להשתתף במכרז.

עיקרו של המכרז במתן זיכיון פרסום, באופן המעניק לזוכה במכרז מונופול בתחום הפרסום על מתקני פרסום בכפר סבא, בו גלום ערך כלכלי נכבד ביותר, ראה בג"צ 570/82 נעמה - פרסום בשילוט בע"מ נ' ראש עיריית תל אביב ואח', פ"ד לז (3) 772, בע' 777. בהתאם היה על המשיבה לבחון אפשרויות שיבטיחו את ביצוע עבודות האחזקה של תחנות האוטובוס בכפר סבא מבלי לפגוע באפשרות של העוסקים בתחום הפרסום באמצעות מתקני שילוט להשתתף במכרז וליהנות מהסיכוי לזכות בזיכיון הפרסום.

מאליו מובן כי התנאים שנקבעו במכרז תל אביב אינם מחייבים את עיריית כפר סבא, וסמכותה וחובתה להפעיל שיקול דעת ענייני ועצמאי. עם זאת, תנאי הסף במכרז תל אביב, המסתפקים בניסיון בהפעלה ותחזוקה של מתקני פרסום המחוברים לחשמל כדי להבטיח לכאורה את ביצוע עבודות מכרז תל אביב הגדול בהיקפו מהמכרז שפרסמה המשיבה, מחזקים את דעתי כי ראוי ונכון היה לה למשיבה לבחון אפשרויות המרחיבות את מעגל המשתתפים במכרז קודם לקביעת תנאי המכרז.

ג.     לטענת המשיבה, גיבוש תנאי הסף הקבוע בסעיף 3.2 היה הכרחי נוכח נסיון העבר הכושל של עיריית כפר סבא עם רפיד אשר זכתה במכז מס' 8/00 (סעיף 13 לסיכומי המשיבה).

אפשר שנסיונה של עיריית כפר סבא עם רפיד, המחזיקה במניות המבקשת, ישמש שיקול רלבנטי שיש להתחשב בו בעת בחירת ההצעה הזוכה, כפי שהיה במקרה שנדון בבג"צ 382/81 אנדס, תכנון הנדסה ובניה בע"מ נ' עיריית נהריה ואח' (נספח 3 לתשובת המשיבה) שם החליטה ועדת המכרזים שלא לבחור בהצעה הזולה ביותר במכרז בשל נסיונה הקודם של עיריית נהריה עם מציעת ההצעה הזולה. אולם אין בנסיון של עיריית כפר סבא עם רפיד כדי להצדיק קביעת תנאי סף גורף השולל מראש ממציעים המסוגלים לבצע את עבודות המכרז אפשרות להשתתף במכרז.

ראוי לציין, כי הפסקת ההתקשרות בין רפיד לעיריית כפר סבא נעשתה לבקשתה של רפיד ובהסכמה (נספח ז לתשובת המשיבה), ובאותה העת לא העלתה עיריית כפר סבא טענות באשר לאופן אחזקת תחנות האוטובוס על ידי רפיד אשר עד לזכייתה במכרז מס' 8/00 לא הייתה בעלת נסיון קודם באחזקה ותפעול תחנות אוטובוס.

ד.     באתי לכלל מסקנה כי עובר לקביעת תנאי הסף במכרז לא בחנה המשיבה אפשרויות להבטחת ביצוע עבודות המכרז מבלי להגביל את מעגל המשתתפים האפשרי מקרב העוסקים בפרסום באמצעות מתקני פרסום, וממילא לא נתנה משקל הולם לחובה החלה עליה ליתן הזדמנות שווה לכל אדם הראוי להשתתף במכרז.

לפיכך, אני קובע כי החלטת המשיבה לכלול בין תנאי המכרז את ההוראות הקבועות בסעיף 3.2 לתנאי המכרז, לוקה בחוסר סבירות המצדיק את התערבות בית המשפט.

ה.     משנמצא שלמכרז הוגשה רק הצעתה של מקסימדיה וזו טרם נחשפה, נראה שהנזק שייגרם לציבור המציעים האפשריים ולאינטרס הציבורי עולה על הנזק שייגרם למקסימדיה מהשתתפות במכרז חדש. לפיכך, נכון יהיה לבטל את המכרז האמור.

סוף דבר

אני מקבל את התובענה ומצהיר כי מכרז 1/2007 שפרסמה החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ, בטל.

משיבה 1 תשלם למבקשת את הוצאות המשפט, ושכ"ט עו"ד בסך -.20,000 ₪.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיצול מכרז

 2. פיצול מכרזים

 3. מכרז של המשטרה

 4. "תנאי סף" במכרז

 5. מצג כוזב במכרז

 6. פטור מחובת מכרז

 7. הצעות זהות במכרז

 8. ביטול מכרז משותף

 9. קריסת זוכה במכרז

 10. פיצול זכיה במכרז

 11. ביטול מכרז פנימי

 12. תיקון הצעה במכרז

 13. הצעות פגומות במכרז

 14. עתירה לביטול מכרז

 15. מכרז הסעות עובדים

 16. דרישת ניסיון במכרז

 17. פסק דין זכיה במכרז

 18. הימנעות מביטול מכרז

 19. מכרז להפעלת מדחנים

 20. השכלה כתנאי סף במכרז

 21. בחירת מועמדים במכרז

 22. תיחור בין זוכי מכרז

 23. דמי היתר זוכה במכרז

 24. ביטול מכרז בשלב השני

 25. דיני מכרזים ציבוריים

 26. תכסיסנות פסולה במכרז

 27. עורך דין דיני מכרזים

 28. פטור מחובת מכרז פומבי

 29. כרייה וחציבה ללא מכרז

 30. ביקורת שיפוטית מכרזים

 31. מכרז פנימי למשרת מנהל

 32. פגם בניסוח מסמכי המכרז

 33. ביטול מכרז חניה מוסדרת

 34. נוסח ערבות מחייב במכרז

 35. מכרזים משותפים - עתירה

 36. מכרז לניהול מחלקת גביה

 37. מכרז שמירה נמל תל אביב

 38. מכרז מנהל בית ספר חרדי

 39. תנאי סף במכרז מיקור חוץ

 40. מכרז מינוי קצינים במשטרה

 41. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 42. דרישת ניסיון קודם במכרז

 43. חובת השוויון במכרז פרטי

 44. ביטול החלטת ועדת המכרזים

 45. פיטורים לאחר מכרז חיצוני

 46. קרבה משפחתית בהליכי מכרז

 47. טענת ניגוד עניינים במכרז

 48. ביטול הדחה מועדת המכרזים

 49. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 50. עתירה לביטול זכייה במכרז

 51. סמכות ראש העיר לבטל מכרז

 52. הגבלת מספר המשתתפים במכרז

 53. תנאי סף מונע השתתפות המכרז

 54. קרבה משפחתית למועמדים במכרז

 55. גזר דין נגד המכרז של המדינה

 56. ביטול מכרז מיחזור אשפה ביתית

 57. פיצוי בגין אי קבלת הצע במכרז

 58. עתירה לבטל החלטת ועדת מכרזים

 59. איחור של 15 דקות בהצעה למכרז

 60. ועדת מכרז פנימי להעסקת עובדים

 61. חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992

 62. סמכות דיון בתביעה שעילתה מכרז

 63. מכרז לאספקת תאי שירותים ניידים

 64. מכרז להפעלת מרכז לטיפול בילדים

 65. בחירת נציגי ציבור לועדת המכרזים

 66. השתתפות במכרזים של חברה ממשלתית

 67. מכרז פנימי לתפקיד מנהל קול ישראל

 68. תקנות חובת המכרזים, התשנ''ג-1993

 69. דחיית מועד הגשת הצעות למכרז פומבי

 70. ראש העיר חייב להפעיל שיקול דעת מכרז

 71. תקנות העיריות (מכרזים), התשמ''ח-1987

 72. פגם בהחלטת ועדת המכרזים על ביטול מכרז

 73. עתירה כנגד תנאי סף המגביל השתתפות במכרז

 74. פגם במכרז לקבלת עובד רשות ציבורית לעבודה

 75. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של המינהל

 76. האינטרס הציבורי מול האינטרס הכלכלי במכרז

 77. תביעה מנהלית לפיצויים בשל ביטול זכיה במכרז

 78. תקנות מילווה המדינה (מכרזים), התשמ''ד-1984

 79. סעיף בהסכם הקובע במפורש מה יחשב "הפרה יסודית"

 80. פטור ממכרז למחזיק במקרקעין באופן רצוף 10 שנים

 81. תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש''ם-1979

 82. קצאת קרקע ע''י העירייה לגוף פרטי ללא מכרז וללא תמורה

 83. מחזיק במקרקעין מעל 10 שנים בהסכמת המינהל - פטור ממכרז

 84. תקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הבטחון), התשנ''ג-1993

 85. הודעה על החלטה בדבר מגרשי בנייה בכפרי מיעוטים - פטור ממכרז

 86. נטען כי פרסום המכרז, כפי שנעשה, היה בו כדי להטעות וליצור מצג כוזב

 87. תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ''ה-1995

 88. תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ''ח-1998

 89. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון