ביטול מכרז חניה מוסדרת

להלן פסק דין בנושא ביטול מכרז חניה מוסדרת:

פסק דין
1.     עתירתה של העותרת מופנית כנגד החלטת ועדת המכרזים של המשיבה 1, אשר התקבלה ביום 20.12.05 (להלן: "ההחלטה"), לפיה המשיבה 2 היא שזכתה במכרז מס' 9/05 לביצוע שירותי חניה מוסדרת (להלן: "המכרז"). לטענת העותרת דינה של ההחלטה והחוזה שנחתם בעקבותיה בין המשיבות 1 ו- 2 להתבטל, וכי יש להצהיר עליה כעל הזוכה במכרז, בהיות הצעתה הזולה ביותר, ולהורות למשיבה 1 להתקשר עימה בחוזה על פי המכרז.

א. עיקרי העובדות
2.     המכרז פורסם בחודש מאי 2005 ע"י המשיבה 1. מטרת המכרז הסדרת החניה בעיר אשדוד, אשר עד כה לא הוסדרה, למעט סימון מדרכות. על פי תנאי המכרז, אמור היה הזוכה לדאוג להתקנת מדחנים וגביית קנסות חניה.
3.     על פי תנאי המכרז, ומאחר ושילב תחומי עיסוק שונים, נקבע בסעיף 6.4 למכרז "כי תתקבל הצעה ממספר מציעים שיתאגדו ביחד ובלבד שהמציעים כולם ממלאים ביחד באופן מלא ומושלם אחר תנאי הסף. אחד המציעים ישמש כנציג בלעדי עימו בלבד תעמוד העירייה בקשר, יצורף מכתב למסמכי המכרז".
העותרת, אשר עיסוקה גביה, הגישה את הצעתה יחד עם חברת שוהר תעבורה, שעיסוקה גרירת רכב, לצורך הוכחת הניסיון הנדרש בגרירת רכב כדרישת המכרז, וחברת ר.ס תעשיות (ישראל) בע"מ (להלן: "חברת אר.אס"), לצורך הוכחת הניסיון, הנדרש במכרז, להפעלת מדחנים. חברת אר.אס מייצגת בארץ באופן בלעדי את החברה הבינלאומית "סימנס" (להלן: "סימנס").
המשיבה 2 הגישה את הצעתה יחד עם שוהר תעבורה בע"מ, לצורך הניסיון הנדרש בגרירת רכב, ועם חברת מד פארק בע"מ (להלן: "מד פארק"), אשר לה נסיון בהפעלת מדחנים.
4.     בהחלטתה קבעה הועדה כי - "ההצעה של חברת מילגם אינה עומדת בתנאי הסף של המכרז, שכן ההצעה אינה עונה לדרישות הניסיון בהפעלת מדחני חניה כפי שנדרש בסעיף 6.1 למסמך תנאי המכרז. כמו כן, סטתה ההצעה באופן בלתי סביר מהאומדן.... במסגרת השימוע שנערך ביום 22.11.05, הובהר, כי לחברת אר.אס אין ניסיון בהפעלת מדחנים בארץ או בחו"ל ... אשר להפעלת מדחנים נטען כי לחברת סימנס (יצרנית המדחנים) יש ניסיון בנושא זה. לאור ממצאי השימוע הוחלט כי חברת מילגם אינה עומדת בתנאי הסף של המכרז בנושא הפעלת מדחנים וזאת אף בהסתמך על חוות דעת של עו"ד יעל טויסטר (מצ"ב) וחוות דעת היועץ מר הלפרין (מצ"ב). יצויין, כי חוות דעת של הלפרין מצביעה על ליקויים נוספים בהצעת מילגם אשר מצטרפים לאי עמידתה של החברה בתנאי הסף. לאור כל האמור לעיל, מחליטה ועדת המכרזים לקבל את הצעת חברת "שוהר" שהיא החברה הבאה בתור מבחינת המחיר אחרי חברת מילגם...".

5.     נאמר בסעיף 6.1 בתנאי המכרז, לאחר שתוקן מספר פעמים לנוכח הבהרות שהתבקשו ע"י משתתפים במכרז כדלהלן: "המציע הינו בעל ניסיון בהפעלת מדחני חניה בארץ או בחו"ל במשך 12 החודשים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה. המציע נדרש להגיש עם הצעתו המלצות מאותם מקומות בהם הפעיל מדחנים כאמור.
הואיל והעירייה בחרה בהפעלת שירותי חניה המוסדרת באמצעות מדחני כרטיס או מדחני צג נדרש המציע תוך 30 יום מיום שהודע לו על זכייתו במכרז, להציע לעירייה אישור בכתב מאת החברה/ות יצרניות ו/או ספקיות מדחני צג ו/או מדחני כרטיס כאמור לעיל, בדבר הסכמתם להתקשר עם הזוכה לצורך הצבת המדחנים והפעלתם על פי הוראות מכרז זה".
ב. דיון
     (א) דרישת הסף לעניין הניסיון בהפעלת מדחני חניה, בהצעת העותרת.
6.     העותרת לא חולקת על כך שלחברת אר.אס אין ניסיון בהתקנת מדחנים ובתפעולם. לטענת העותרת עמדה היא בתנאי המכרז אשר על פיהם נדרש נסיון בהתקנת מדחנים ובהפעלתם, מאחר שחברת סימנס, המייצרת מדחנים ומפעילה אותם, התחייבה במכתבים שכתבה "לכל המעוניין" (מסמך ד'2), ולמשיבה 1 (מסמך ד'1), כי תיתן את מלוא הסיוע לאר.אס בהיות אר.אס נציגתה הבלעדית של סימנס בארץ. טוענת העותרת כי אין זה מעלה או מוריד, לענין קיום הדרישה במכרז של ניסיון קודם בהתקנה ובהפעלה של מדחנים, שההתקנה וההפעלה של המדחנים של סימנס, תעשה באמצעות חברת אר.אס. עוד טענה העותרת, כי טעתה היועצת המשפטית, עו"ד יעל טויסטר ישראלי (להלן: "היועצת המשפטית"), כאשר ביעוץ שנתנה לועדת המכרזים ציינה, "כי הניסיון הנדרש במכרז לשם עמידה בתנאי הסף חייב להיות הניסיון של החברה אשר תבצע בפועל את הפעלת המדחנים", שכן לטענת העותרת "...לדרישה זו אין כל זכר בתנאי המכרז. נהפוך הוא, כל שקיים במכרז הוא אפשרות לעמידת המציע באמצעות התאגדות עם גורם אחר לשם עמידה בתנאי הסף במכרז. כשהגורם האחר חייב להיות בעל ניסיון, אולם לא נדרש כי יהיה נותן ההתחייבות העתידית להפעלת המדחנים".
7.     לטענת העותרת, משנפתחה אפשרות להציע מציעים בעלי ניסיון מחו"ל, עמדתה של היועצת המשפטית, אשר התקבלה ע"י ועדת המכרזים, מסכלת אפשרות זו, מאחר שאך ברור היה שחברות מחו"ל תפעלנה באמצעות מייצגיהן בארץ.
8.     אין בידי לקבל את טענות העותרת כי יש מקום להתערב בהחלטה לפיה העותרת לא עמדה בתנאי הסף הדורש ניסיון קודם בהפעלת מדחנים. כאמור בסעיף 6.1 לתנאי המכרז, על המציע להיות "בעל ניסיון בהפעלת מדחני חניה...". הפירוש לאמור באותו סעיף, כפי שצויין ע"י היועצת המשפטית בחוות הדעת שמסרה לועדת המכרזים, הינו פירוש סביר העולה בקנה אחד עם מטרות המכרז, היינו שהמציעים יהיו בעלי ניסיון באותם עיסוקים שלגביהם הוצא המכרז.
מקובל עלי האמור ע"י היועצת המשפטית בחוות דעתה מיום 17.12.05 - "בהתאם לתנאי המכרז הניסיון הנדרש בהפעלת מדחני חניה צריך להיות למציע .... הואיל ולחברת אר.אס. אין ניסיון בנושא הפעלת מדחנים בכלל, וכנדרש במסמכי המכרז בפרט, הרי שהצעת מלגם אינה עונה על תנאי הסף בנוגע לניסיון קודם כנדרש במכרז בנושא הפעלת מדחנים".
9.     אין בידי גם לקבל את טענת העותרת כי פירוש תנאי המכרז באופן המונע התאגדות עם חברה זרה באמצעות נציגה הבלעדי בארץ מסכלת את האפשרות להסתמך על חברות זרות. המכרז איפשר התקשרות עם חברות מחו"ל או עם נציגיהן בארץ, ובלבד שלנציגים בארץ יהא הניסיון הנדרש על פי תנאי המכרז. נאמר בסעיף 6.1 כי על המציע להיות בעל הניסיון בהפעלת מדחני חניה, ולכן, סירובה של ועדת המכרזים לקבל את ניסיונה של סימנס כניסיון של "המציע", היה סביר בנסיבות, ואין מקום להתערב בו.

(ב) קביעת ועדת המכרזים כי הצעת העותרת סטתה באופן בלתי סביר מהאומדן.
10.     כאמור בהחלטה, נפסלה הצעת העותרת גם משום שועדת המכרזים מצאה כי הצעתה של העותרת סטתה באופן בלתי סביר מהאומדן. לקביעה זו לא נמצא מענה בעתירה עצמה. בתשובתה בעל פה של באת כוח העותרת נאמר "מילגם רשאית היתה לתמחר את הצעתה כפי שהיא מצאה לעצמה, מילגם אמרה שהיא רצתה לחדור לתחום החניה.... לכן, היא הפחיתה את המחירים בעמלות של המדחנים...". טענת באת כוח העותרת הינה טענה עובדתית, שלא נמצא לה תימוכין בתצהיר. אין די בהעלאת הטענה, אלא שלנוכח הסטיה מהאומדן, אשר נמצא ע"י המומחה מר עדי נ. הלפרן, המומחה שנשכר ע"י ועדת המכרזים (להלן: "המומחה"), כבלתי סביר, היה על העותרת להסביר איך וכיצד, למרות הסטיה, היה באפשרותה לעמוד בתנאי המכרז.

(ג) קביעת המומחה כי סימנס אינה עומדת בתנאי הסף של המכרז.
11.     בחוות דעתו קבע המומחה כי גם סימנס איננה עומדת בתנאי המכרז. צויין בחוות הדעת, בין היתר, כי העותרת הציעה, באמצעות סימנס, מדחן צג שאינו משלושת הדגמים שבמכרז, ואף לא הציגה מפרט טכני של מדחן צג מופעל מטבעות. מדובר בעניין של מומחיות, ולכן אף נשכר מומחה כיועץ לועדה. כדי לסתור את קביעות המומחה בחוות דעתו, ודברים דומים שאמר לועדת המכרזים בעניין אי עמידתה של סימנס בתנאי הסף, היה ראוי שהעותרת תתמוך את טענותיה בחוות דעת. יתר על כן, בעתירה עצמה, לא נמצא פירוט מלא של העובדות שמהן ניתן ללמוד, כטענת העותרת, כי סימנס עומדת בתנאי הסף של המכרז, ככל שהם מתייחסים לניסיון בהפעלת מדחני חניה, כנדרש בסעיף 6.1 לתנאי המכרז. אוסיף, כי מאחר והעותרת לא התאגדה עם סימנס כדי להציע את הצעתה, ואף לא הציעה את הצעתה למכרז עם סימנס, שאלת עמידתה של סימנס בתנאי הסף של המכרז, אינה צריכה להיות מענייננו.

(ד) טענת העותרת כי משיבה 2 לא עמדה בתנאי המכרז.
12.     לטענת העותרת היה על המשיבה 1 לפסול את הצעתה של המשיבה 2, משזו לא עמדה בתנאי הסף, שכן המשיבה 2 "הינה חסרת כל ניסיון בשירותי גרירה והינה מסתמכת על חברה אחרת..., מבלי שצירפה הסכם התאגדות עימה", ובאשר להתקנת המדחנים והפעלתם הסתמכה המשיבה 2 על מד פארק, אשר לגבי ניסיונה, טענה העותרת, לא נמסרו פרטים כלשהם.
13.     אשר לטענת העותרת כי המשיבה 2 לא צירפה "הסכם התאגדות", הרי שהתשובה לכך שלא נדרש מהמציעים כי יצרפו הסכם שכזה, ואף העותרת לא צירפה הסכם התאגדות עם הגופים אשר יחד איתם ניגשה למכרז.
כאמור, בסעיף 6.4 לתנאי המכרז, אפשרה המשיבה 1 ל"מספר מציעים שהתאגדו ביחד" להגיש הצעה ובלבד שכולם ימלאו ביחד באופן מלא ומושלם אחר תנאי הסף. כמו העותרת, אף המשיבה 2, הגישה הצעה יחד עם שתי חברות נוספות, ודי היה בכך כדי לעמוד בתנאי של "התאגדות". כשם שהעותרת כללה בהצעתה יחד עם חברת אר.אס, את מכתבה של אר.אס אליה מיום 11.8.05, אשר בו נאמר: "אנו מתחייבים כי אם מילגם תזכה במכרז חברתנו תספק, תתקין, תתפעל ותתחזק את המדחנים עבורכם..." כך גם המשיבה 2 צירפה להצעתה מכתב ממד פארק אליה מיום 15.8.05, אשר בו נאמר, "הריני לאשר בזאת כי במידה וחברת שוהר תזכה במכרז 9/05 באשדוד, חברת מד פארק תספק שירותי מדחנים לשוהר כפי שאנו נוהגים עם חברתכם בערים, אילת, עפולה רחובות ועוד...".
14.     לגבי שוהר תעבורה בע"מ, אשר הציעה הצעה משותפת עם העותרת ועם המשיבה 2, לא נטען ע"י העותרת טענות בקשר לעמידתה בתנאי הסף של המכרז. לגבי מד פארק, טענה העותרת, כי לא נבדק ע"י המומחה או הועדה אם היא עומדת בתנאי הסף אם לאו, בעוד שלגבי חברת אר.אס ביצע המומחה בדיקה קפדנית ועמד על כל תג מדרישות המכרז.
15.     העותרת טענה כי מד פארק אינה עומדת בתנאי המכרז. טענה זו אינה מתיישבת עם האמור במכתב ששלחה העותרת למשיבה 1, ביום 2.8.05, אשר בו ציינה, בין היתר, כי התברר לה כי יש בארץ רק שלושה בעלי זיכיונות לאספקת מדחנים בשיטות המבוקשות ע"י משיבה 1, אשר אחד מהם הינה חברת מד פארק, וכאשר נציגה של העותרת פנה אליה, הודיעה מד פארק לנציג כי בשל כך שמד פארק מחוייבת עסקית למשיבה 2, מד פארק לא תיתן שירות לעותרת. בעקבות מכתב זה, תוקן סעיף 6.1, כך שהתאפשר להציע חברות בעלות ניסיון בחו"ל בהפעלת מדחני חניה. לא עלה בידי העותרת לבסס טענתה כי מד פארק אינה ממלאת אחר דרישות המכרז ולכן הטענה נדחית.
16.     מאחר ועד ליום 1.2.06, יום הדיון בעתירה, המשיבה 1 לא מסרה לעיונה של העותרת את הפרוספקטים ומסמך מד פארק, שנטען כי צורפו להצעת המשיבה 2 למכרז, אושר לעותרת להשלים בכתב את טעוניה לעניין מד פארק עד ליום 6.2.06.
בטעוניה בכתב טענה העותרת, בין היתר, כי קיים ספק אם הפרוספקטים ומסמך מד פארק, אשר הומצאו לעותרת לאחר הישיבה מיום 1.2.06, אכן צורפו להצעת המשיבה 2. עיינתי בטענות העותרת בעניין זה, ואולם, לנוכח הנטען על ידי המשיבה 1 הנתמך בתצהירים, איני מקבלת את טענות העותרת בדבר קיומו של הספק הנטען, ולפיכך, טענה זו נדחית.
17.     עוד טענה העותרת כי המדחנים בהצעת המשיבה 2 אינם עומדים בדרישות המכרז אשר היו לסוגי מדחני מסויימים או שווה ערך להם מבחינה טכנולוגית.
על פי דרישות המכרז היה על המציעים להתקין מדחן צג מתוצרת דנקן מודל 2000+ EAGLE, או מדחן צג אחר שפרטיו צויינו במכרז. המשיבה 2 הציעה מדחן צג מסוג EAGLE+2000. לכן מתקבלת טענת המשיבה 1 כי המשיבה 2 היתה פטורה לגבי מדחני הצג מ"להראות כי הוא (מדחן הצג - ר.א.) עומד בתנאי המכרז...".
גם לגבי מדחני הכרטיס טענה העותרת כי אלה שהוצעו על ידי המשיבה 2 אינם עומדים בתנאי המכרז. עסקינן בעניין של מומחיות והעותרת לא הצטיידה בחוות דעת הנוגדת את חוות דעתו של המומחה; לפיכך לא מצאתי להתערב בהחלטה בדבר עמידת המשיבה 2 בתנאי המכרז אף לגבי מדחני הכרטיס. לזאת יש להוסיף כי לא מצאתי שיש מקום להתערב בהחלטה גם לנוכח הסברי המשיבה 1 אשר טענה, בין השאר, כי מדחן הכרטיס שהוצע על ידי המשיבה 2 הינו בעל תקן ,ISO9001 ולאחר שנטען על ידי העותרת, לגבי האמור בדף מהפרוספקט שהוגש על ידי המשיבה 2 במסגרת הצעתה למכרז, כי "אין ברשימה התייחסות לתקופה כלשהי ולהתקנה ב- 5 מדינות בעולם", למרות שבדף שצרפה (נספח 7) צויינו מספר מדינות בהן הותקנו המדחנים.
18.     למרות שעל פי ההחלטה שניתנה ביום 1.2.06 הורשתה העותרת להשלים טעוניה בכתב אך "לעניין מד פארק" - הרחיבה העותרת את טעוניה בכתב אף לעניינים נוספים. מכלל הנושאים שהועלו על ידי העותרת בטעוניה בכתב, אשר עיקרם הועלו על ידה עוד קודם לכן, אתייחס אך לטענה אשר כותרתה "הטעיית הלפרין ביחס לנסיונה של שוהר". נטען על ידי העותרת כי "עצם "הבלעת" נסיונה של מד פארק בתוך שוהר שרק אותה מציג הלפרין בפני ועדת המכרזים כבעלת הניסיון ..... הינה הטעיה מכוונת של ועדת המכרזים כי שוהר לבדה הינה בעלת הניסיון ועומדת לבדה בכל תנאי המכרז" (ההדגשות בהשלמה בכתב של העותרת - ר.א.).
המומחה התבקש לנתח את ההצעות שהוצעו במכרז, ליתן את חוות דעתו, ולהמליץ לועדת המכרזים איזו הצעה מבין ההצעות היא לדעתו ההצעה הטובה ביותר. ההצעות- כעולה מ"ניתוח ההצעות" שהגיש לועדה כונו על פי המציעים - היינו הצעת "חברת מילגם" הצעת "חברת שוהר". על הועדה היה לבחור את אחד המציעים כזוכה, כאשר אותו מציע, בין אם בעצמו ובין אם יחד עם אחרים שהתאגדו איתו, מילא "ביחד באופן מלא ומושלם אחר תנאי הסף". התייחסותו של המומחה היתה להצעת שוהר, שכן לזאת התבקש להתייחס, לכן כאשר התייחס "לשוהר" היה זה להצעתה, אשר כללה את שוהר, שוהר תעבורה בע"מ ומד פארק. לפיכך, נדחית טענת העותרת כאילו ניסה המומחה להטעות את ועדת המכרזים ביחס לנסיונה של שוהר.
19.     לאחר שנתתי דעתי לכלל טענות העותרת בדבר אי עמידתה של המשיבה 2 בתנאי המכרז, ולנוכח תשובותיהן של המשיבות 1, 2 לטענות, הנני דוחה את טענת העותרת כי יש לפסול את זכייתה של המשיבה 2 במכרז, משלא עמדה בתנאיו.

(ה) טענת העותרת בדבר אופן התנהלותם של המומחה ושל ועדת המכרזים.
20.     הועלו ע"י העותרת טענות כנגד אופן התנהלותם של ועדת המכרזים והמומחה. בין היתר טענה העותרת, כי הועדה "הסתמכה באופן עיוור" על המומחה וכלל לא בדקה את הצעת המשיבה 2 וכן כי "קשה להשתחרר מהרושם כי הועדה החרתה והחזיקה אחרי היועץ, שכל שציין בעניין שוהר חניה הינו כי הינו מכיר את החברה וממליץ עליה". העותרת אף טענה כי "..בלהיטותו המופגנת של היועץ החיצוני להמליץ על שוהר חניה כזוכה במכרז, ויהי מה... להיטותו זו של היועץ הילכה פלאים על ועדת המכרזים...".
לא מצאתי כי עלה בידי העותרת לבסס את טענותיה בדבר ליקויים בהתנהלות המומחה וועדת המכרזים. עולה ממכלול המסמכים שהוגשו על ידי הצדדים לעתירה כי ועדת המכרזים דאגה להיות מלווה באופן צמוד ע"י מומחה ויועצת משפטית, וכי הועדה קיימה מספר דיונים בטרם קיבלה את החלטתה. לא שוכנעתי על ידי העותרת כי הועדה, או המומחה, פעלו שלא על פי הנורמות הנדרשות.

ג. סיכום.
21.     אשר על כן, העתירה נדחית.
העותרת תשלם לכל אחת מהמשיבות 1 ו- 2 שכ"ט עו"ד בסכום של 15,000 ₪, בצירוף מע"מ וכן הפרשי הצמדה וריבית עד התשלום המלא בפועל.
22.     המזכירות מתבקשת לשלוח בדחיפות עותק מפסק הדין לב"כ הצדדים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיצול מכרז

 2. פיצול מכרזים

 3. מכרז של המשטרה

 4. "תנאי סף" במכרז

 5. מצג כוזב במכרז

 6. פטור מחובת מכרז

 7. הצעות זהות במכרז

 8. ביטול מכרז משותף

 9. קריסת זוכה במכרז

 10. פיצול זכיה במכרז

 11. ביטול מכרז פנימי

 12. תיקון הצעה במכרז

 13. הצעות פגומות במכרז

 14. עתירה לביטול מכרז

 15. מכרז הסעות עובדים

 16. דרישת ניסיון במכרז

 17. פסק דין זכיה במכרז

 18. הימנעות מביטול מכרז

 19. מכרז להפעלת מדחנים

 20. השכלה כתנאי סף במכרז

 21. בחירת מועמדים במכרז

 22. תיחור בין זוכי מכרז

 23. דמי היתר זוכה במכרז

 24. ביטול מכרז בשלב השני

 25. דיני מכרזים ציבוריים

 26. תכסיסנות פסולה במכרז

 27. עורך דין דיני מכרזים

 28. פטור מחובת מכרז פומבי

 29. כרייה וחציבה ללא מכרז

 30. ביקורת שיפוטית מכרזים

 31. מכרז פנימי למשרת מנהל

 32. פגם בניסוח מסמכי המכרז

 33. ביטול מכרז חניה מוסדרת

 34. נוסח ערבות מחייב במכרז

 35. מכרזים משותפים - עתירה

 36. מכרז לניהול מחלקת גביה

 37. מכרז שמירה נמל תל אביב

 38. מכרז מנהל בית ספר חרדי

 39. תנאי סף במכרז מיקור חוץ

 40. מכרז מינוי קצינים במשטרה

 41. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 42. דרישת ניסיון קודם במכרז

 43. חובת השוויון במכרז פרטי

 44. ביטול החלטת ועדת המכרזים

 45. פיטורים לאחר מכרז חיצוני

 46. קרבה משפחתית בהליכי מכרז

 47. טענת ניגוד עניינים במכרז

 48. ביטול הדחה מועדת המכרזים

 49. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 50. עתירה לביטול זכייה במכרז

 51. סמכות ראש העיר לבטל מכרז

 52. הגבלת מספר המשתתפים במכרז

 53. תנאי סף מונע השתתפות המכרז

 54. קרבה משפחתית למועמדים במכרז

 55. גזר דין נגד המכרז של המדינה

 56. ביטול מכרז מיחזור אשפה ביתית

 57. פיצוי בגין אי קבלת הצע במכרז

 58. עתירה לבטל החלטת ועדת מכרזים

 59. איחור של 15 דקות בהצעה למכרז

 60. ועדת מכרז פנימי להעסקת עובדים

 61. חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992

 62. סמכות דיון בתביעה שעילתה מכרז

 63. מכרז לאספקת תאי שירותים ניידים

 64. מכרז להפעלת מרכז לטיפול בילדים

 65. בחירת נציגי ציבור לועדת המכרזים

 66. השתתפות במכרזים של חברה ממשלתית

 67. מכרז פנימי לתפקיד מנהל קול ישראל

 68. תקנות חובת המכרזים, התשנ''ג-1993

 69. דחיית מועד הגשת הצעות למכרז פומבי

 70. ראש העיר חייב להפעיל שיקול דעת מכרז

 71. תקנות העיריות (מכרזים), התשמ''ח-1987

 72. פגם בהחלטת ועדת המכרזים על ביטול מכרז

 73. עתירה כנגד תנאי סף המגביל השתתפות במכרז

 74. פגם במכרז לקבלת עובד רשות ציבורית לעבודה

 75. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של המינהל

 76. האינטרס הציבורי מול האינטרס הכלכלי במכרז

 77. תביעה מנהלית לפיצויים בשל ביטול זכיה במכרז

 78. תקנות מילווה המדינה (מכרזים), התשמ''ד-1984

 79. סעיף בהסכם הקובע במפורש מה יחשב "הפרה יסודית"

 80. פטור ממכרז למחזיק במקרקעין באופן רצוף 10 שנים

 81. תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש''ם-1979

 82. קצאת קרקע ע''י העירייה לגוף פרטי ללא מכרז וללא תמורה

 83. מחזיק במקרקעין מעל 10 שנים בהסכמת המינהל - פטור ממכרז

 84. תקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הבטחון), התשנ''ג-1993

 85. הודעה על החלטה בדבר מגרשי בנייה בכפרי מיעוטים - פטור ממכרז

 86. נטען כי פרסום המכרז, כפי שנעשה, היה בו כדי להטעות וליצור מצג כוזב

 87. תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ''ה-1995

 88. תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ''ח-1998

 89. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון