תשלומים עבור תלמידי חוץ

הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - תשלומים עבור תלמידי חוץ), התשס”א-2001

חוזר מנכ"ל משרד החינוך (נ"ט 1 א') קובע נוהל לגבי תשלום רשויות מקומיות בכל הנוגע לתלמידי חוץ. בהתאם לנוהל, "הרשות המקומית מופקדת על מתן פתרון חינוכי לתושביה על ידי קיום מוסד העונה על צורכי שכבת הגיל והזרם החינוכי הנדרש... לא נמצא פתרון חינוכי לתלמיד, כאמור לעיל, יתבטא קיום חובתה של הרשות המקומית במתן אישור לתלמיד ללימוד מחוץ לישוב ובתשלום עבור תלמידי חוץ עבורו לרשות הקולטת."

בהתאם לחוזר זה, רשאית רשות מקומית הקולטת בתחומה תלמידים מרשות מקומית אחרת, לגבות מהרשות השולחת תשלום בעד החלק היחסי של הוצאות החינוך הבסיסיות לתלמיד.

הוראה זו משתמעת מחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, הגם שאינה מעוגנת בו במפורש, וזאת בשונה מהקבוע בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988, המסדיר את הנושא לגבי מוסדות לחינוך מיוחד.


בחוזר מנכ"ל מרכז השלטון המקומי, נקבעו תעריפים לתשלומים עבור תלמידי חוץ כאמור, אולם הוראה זו חלה על החינוך הרשמי בלבד, ונאמר במפורש כי "בחינוך המוכר שאינו רשמי איו חובה על הרשות המקומית לשאת בהוצאות התשלום." זאת למרות שמשרד החינוך ממליץ כי השיפוי ייעשה גם כשרשות חינוך מקומית שולחת תלמיד חוץ לבית ספר של המגזר החרדי, הגם שלא קיימת לכך חובה חוקית.


להבחנה זו אין ביסוס חוקי, והיא יוצרת אפליה ברורה בין סוגי מוסדות החינוך. לפיכך, מוצע כי בכל מקרה בו רשות חינוך מקומית שולחת תלמידים לתחומי רשות אחרת בשל העדר מסגרת חינוכית מתאימה עבורם, תשתתף הרשות השולחת בחלק מהוצאות מוסד החינוך בו לומדים התלמידים ואשר מתאים לזרם החינוכי שלהם, בתעריפים שיקבעו ע"י שר החינוך, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בניסן התשס"א- 26.3.2001


1.     בחוק לימוד חובה, התש"ט - 1949, אחרי סעיף 7 יבוא:      
          7א.     (א)     רשות חינוך מקומית, שאין בתחומה מוסד חינוך המתאים לגילו או לזרם החינוכי של התלמיד (להלן-הרשות השולחת), והתלמיד לומד בתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית אחרת (להלן-הרשות הקולטת), תשתתף הרשות השולחת בהוצאות החינוך של הרשות הקולטת בעבור כל תלמיד כאמור, בהתאם לתעריפים שיקבע השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.      
               (ב)     הוראות סעיף זה יחולו על מוסד חינוך ממלכתי או ממלכתי דתי, מוסד מיוחד לתלמידים קשי חינוך או בעלי מום, מוסד פטור, מוסד פרטי ומוסד רשמי."      


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ארוחה יומית לתלמיד

 2. הצעת חוק זכויות התלמיד

 3. התיישנות תאונות תלמידים

 4. תשלומים עבור תלמידי חוץ

 5. הצעת חוק הסעות לתלמידים

 6. פסילת מכרז הסעות תלמידים

 7. פגיעת תלמיד - דחיית תביעה

 8. התיישנות ביטוח תלמידים

 9. ביטוח תלמידים - תאונת עבודה

 10. הצעת חוק מניעת הרחקת תלמידים

 11. הצעת חוק תמיכה בתלמידי פנימיה

 12. חוב בגין שירותי הסעה לתלמידים

 13. חוק זכויות התלמיד, התשס"א-2000

 14. שיעורי עזר לתלמידים עולים חדשים

 15. סיוע לתלמידים מחוננים לפני גיוס

 16. התחייבות עירייה לספק הסעות תלמידים

 17. מבחן מיון חיצוני כתנאי לרישום תלמידים

 18. ביטול דחיית שירות בצה"ל של תלמידי ישיבות

 19. דחיית שירות בצה"ל לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם

 20. תקנות זכויות התלמיד (תנאים לבחינות הבגרות), התשס''ב-2002

 21. תקנות זכויות התלמיד (פרסום הוראות והרחקת תלמידים, התשס''ב-2002

 22. חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס"ח-2008

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון