תנאים מוקדמים למתן היתר לעסק ללא רשיון

הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון - תנאים מוקדמים למתן היתר לעסק ללא רשיון), התשס”א-2001

מטרת התיקון המוצע היא למנוע מעסקים הפועלים ללא רשיון עסק להגיש בקשה להיתר בניה או שימוש או לקבל היתר כאמור.

התיקון יבטיח יתר תיאום בין מוסדות התכנון לבין הרשויות המקומיות בבואן לאשר בקשות להיתרים וימנע מעבריינים לפתח עסקים הפועלים ללא רשיון עסק כחוק. מן הראוי, כי בעל עסק שאינו מקיים את דרישות המשטרה, שירותי הכבאות, הרשות המקומית, משרד הבריאות, וכל גורם אחר שמוסמך להטיל סייגים ומגבלות כתנאי להנפקת רשיון עסק, לא יוכל להוציא היתר בניה, שעלול להגביר את הסכנות לשלום הציבור.

הצורך הדחוף בתיקון החוק התעורר בעקבות האסון באולמי ורסאי שבו בוצעו שינויים אף כי פעל ללא רשיון עסק כדין.הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשס"א-9.7.2001

תיקון סעיף 149
     1.     בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, אחרי סעיף 145 סעיף קטן (ב) יבוא:     
          "(ב1)     הועדה המקומית לא תתיר שימוש חורג, לא תיתן הקלה ולא תאשר בקשות חלוקת קרקע בסטיה מתוכנית שהוגשה על ידי בעלים או מחזיק בקרקע או בבניין של עסק הטעון רישוי כאמור בסעיף 4 לחוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968, שאין בידו רשיון או היתר זמני".     


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רישיון הפקת מים

 2. רישיון במקרקעין

 3. רישיון להצבת שלט

 4. רישיון הפקה למים

 5. רוכלות ללא רישיון

 6. רישיון מבקר פנימי

 7. רישיון חשמלאות רכב

 8. ניהול עסק ללא רשיון

 9. החזר אגרת רישיון רכב

 10. רישיון להפעלת חניון

 11. רישיון שימוש במקרקעין

 12. ביטול רישיון במקרקעין

 13. רישיון זמני לניהול עסק

 14. אגרות רישיון תחנת רדיו

 15. רשיון הפקה באזור קיצוב

 16. רישיון להפעלת תחנת רדיו

 17. רישיון במקרקעין ללא תמורה

 18. ניהול עסק אחסנה ללא רישיון

 19. אי תשלום אגרת רישיון שילוט

 20. תקנות הרועים (מתן רשיונות), 1947

 21. נטען כי הגשת התביעה היא מהלך נקמני

 22. פקודת הרועים (מתן רשיונות), 1946

 23. אי התאמה בין מספר מנוע ברשיון הרכב

 24. מעצר על הסעת נוסעים בשכר ללא רישיון

 25. רשיון כללי לסחורות במעבר, תשכ"ח-1968

 26. ביטול רישיון להחזיק במקרקעין ללא תמורה

 27. תנאים מוקדמים למתן היתר לעסק ללא רשיון

 28. ניהול עסק ללא רישיון תוך הפרת צו שיפוטי

 29. תקנות הזרעים (רשיונות מכירה), תשכ''ח-1967

 30. תקנות העתיקות (רשיון ואגרות), התשמ''ד-1984

 31. תקנות הפיקוח על מעונות (בקשה לרשיון), תשכ''ה-1965

 32. צו המילדות (אגרות רשיון ותעודת היתר), התשמ"ד-1983

 33. תקנות פיקוח על בתי-ספר (בקשה להעברת רשיון), תש''ל-1970

 34. כללי פיקוח על בתי-ספר (מבחנים למתן רשיונות), תשל"א-1971

 35. צו הרוקחים (אגרות רשיון לרוקח ולעוזר רוקח), התשמ"ד-1983

 36. תקנות הפיקוח על מעונות (פטור מרשיון לניהול מעון), תשכ''ו-1966

 37. תקנות הפיקוח על מעונות (בקשה לרשיון למוסד פנימייתי לטיפול סוציאלי ולמוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי), התשנ''ד-1994

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון