תוספת סיוע לזכאים שלא הצליחו לרכוש דירה

הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון - תוספת סיוע ייחודית - 7+), התשס”א-2001

תכנית 10 + מעניקה תוספת סיוע לזכאים אשר לאורך שנים לא הצליחו לרכוש דירה. התכנית מעניקה 110,000 ₪ אשר חציים מענק לזוגות או למשפחות חד הוריות מעל 10 שנים ואשר הכנסתם ברוטו לא עולה על 5,000 ₪.

קביעת הסך של 5,000 ₪ בחודש, אינה מתאימה; הרי משפחה ממוצעת עם הכנסה ברוטו נמוכה זו בקושי מתקיימת ובוודאי אינה יכולה לרכוש דירה. קביעת הזכאות מעבר ל- 10 שנים לוקה בחסר מכיוון שעל פי נתוני משרד השיכון אין כמעט הבדל בין אחוז הרוכשים לאחר 10 שנים (91%) לבין אחוז הרוכשים לאחר 7 שנים (89%). יש לציין כי לפני 7 שנים יש הפרשים משמעותיים בין כל שנה ושנה, הפרש שמתבטל כאמור לאחר 7 שנים. כך שלמעשה נקודת השבר היא לאחר 7 שנים. ניתן לומר שמי שלא רכשו דירה עד 7 שנים הסיכויים שיעשו זאת לאחר מכן הם אפסיים. לכן אין להשהות את הסיוע ולהעניק אותו כבר לאחר 7 שנים לאלה שהכנסתם עד 90% מהשכר הממוצע במשק.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ד' באב התשס"א - 24.7.2001


1.     בחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992 (להלן - החוק העיקרי) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "הועדה" יבוא:     
     "חסרי דירה" - כהגדרתם בכללי משרד הבינוי והשיכון, זכאות לסיוע של חסרי דירה;".      
2.     בחוק העיקרי בסעיף 6, אחרי פיסקה (2) יבוא:     
     "(3)     בנוסף לזכאות אישית, מתן תוספת סיוע ייחודית בסך 110,000 ₪, שמחציתה תינתן כמענק, לזכאים העונים על כל אלה:     
          (א)     חסרי דירה;     
          (ב)     בני זוג לרבות ידועים בציבור או הורה שיש עמם 2 ילדים ויותר;     
          (ג)     התגוררו בארץ ברציפות במשך 7 שנים לפחות; לענין זה, יציאה מן הארץ לתקופה שאינה עולה על 60 יום, אין בה כדי לפגוע ברציפות המגורים;     
          (ד)     הם נמצאים באותו המעמד האישי תקופה העולה על שבע שנים;     
          (ה)     סך הכל ממוצע ההכנסה החודשית ברוטו של כל הכנסות המשפחה אינו עולה על 90% מהשכר הממוצע במשק, או על סכומי הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה לפי הגבוה מביניהם;      
               בפיסקה זו -      
               "השכר הממוצע" - כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;     
               "הבטחת הכנסה", "השלמת הכנסה" - כמשמעותם בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980."     


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת דירת מגורים

 2. צו כניסה לדירה

 3. נזק לגגון בדירה

 4. עורך דין הסכם דירה

 5. תביעה על צביעת דירה

 6. שימוש בדירה ללא רשות

 7. שטח דירה קטן מהמובטח

 8. החזקה בדירה ללא רשות

 9. כניסה לדירה ללא רשות

 10. רישום דירה על שם קטין

 11. ויתור על זכויות בדירה

 12. התחזות לבעלים של דירה

 13. ביטול רשות לגור בדירה

 14. זיכוי מעבירת פיצול דירה

 15. הגדרת דירת מגורים מזכה

 16. נזקים במהלך הובלת דירה

 17. הצעה אמיתית לרכישת דירה

 18. הכרה בדירת מגורים יחידה

 19. הצהרת זכאות זכויות בדירה

 20. זכות בלתי הדירה במקרקעין

 21. רשות בלתי הדירה במקרקעין

 22. אישור זכויות לקניית דירה

 23. תביעה להצהרת בעלות בדירה

 24. מכירת דירה עם חריגות בניה

 25. חובת ציון שטח הרצפה בדירה

 26. ביטול קניית דירה על הנייר

 27. הלוואה לקניית דירה מהמוכר

 28. הסתרת בעיית טרמיטים בדירה

 29. הגדרת הדירות כ"דירות מדרון"

 30. פיצול דירה ל-5 יחידות דיור

 31. הודעה על העברת החזקה בדירה

 32. אי הכרה בדירת מגורים מזכה

 33. קניית דירה בפלורידה - תביעה

 34. עיכוב של שנתיים במסירת דירה

 35. התחייבות לרישום זכויות בדירה

 36. התיישנות רישום בעלות על דירה

 37. זכויות בחלל שנוצר מתחת לדירה

 38. כניסה בכוח לדירה ע''י מעקלים

 39. מס מכירת דירה בין קרובי משפחה

 40. בקשה להרחבת דירת מגורים במקרקעין

 41. הסתרת חריגות בניה בדירה מהקונה

 42. סיוע לרכישת דירה לפי מספר אחים

 43. העברת תכולת דירה מארה''ב לישראל

 44. ביטול קניית דירה בגין איחור במסירה

 45. סעיף 49 א - מכירת דירת מגורים מזכה

 46. פיצוי בגין ניהול מו''מ לקניית דירה

 47. פטור לדירת מגורים מזכה - זכות אישית

 48. חוסר התאמה בין שטח הדירה למה שהובטח

 49. תוספת סיוע לזכאים שלא הצליחו לרכוש דירה

 50. העברת בעלות פיקטיבית של דירה מבעל לאישה

 51. צו מבית המשפט למכירת דירה במכירה פומבית

 52. פיצויים ללא הוכחת נזק מסירת דירות באיחור

 53. דרישת תשלום שלא כדין ביום קבלת המפתח לדירה

 54. נדחתה תביעה להצהרה לזכאות להירשם כבעל דירה

 55. האם צנרת מקרר נחשבת לאינסטלציה של הדירה ?

 56. איחור במסירת דירות בגלל בניית קומות נוספות

 57. עד לאיזה רום משתרעת זכותו של הדייר בשטח שהוצמד ?

 58. בקשה למפקח על המקרקעין לאפשר מכירת דירת מגורים

 59. טענה כי התובעים אפשרו להם להתגורר בדירה ללא תשלום

 60. לטענת התובע, הדירה נצבעה בצבע "מזעזע – כחול מטאלי"

 61. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון