שילוב ילדים שלומדים בחינוך מיוחד בתנועות נוער

הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון - שילוב בתנועות נוער), התשס"א-2001

ילדים הלומדים במערכת החינוך המיוחד נדרשים לתשומת לב מרובה ולמערך לימודי מיוחד, ולפיכך הם אינם משולבים במסגרות הלימוד הרגילות. כתוצאה מכך, נבצרת מהם האפשרות להחשף לילדים אחרים, בני גילם, הנמצאים במסגרות הלימוד הרגילות.

שילובם של ילדי החינוך המיוחד בתנועות הנוער יסייע בידם להיקלט בין בני גילם, יפתח בפניהם אופקים חדשים ויכשיר את השתלבותם בחברה הישראלית בהמשך דרכם.

בנוסף, בהשתתפותם של הילדים הלומדים במערכת החינוך המיוחד בתנועות הנוער תהיה הקלה משמעותית על ההורים אשר נדרשים להקריב משאבים כלכליים וזמן בכדי להקדיש את תשומת הלב הדרושה לילדיהם.הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ג' באב התשס"א - 23.7.20011.     בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988 אחרי סעיף 20 יבוא:      
פרק ד1: שילוב בתנועות נוער      
          20א.     תנועת נוער המקבלת תמיכה מתקציב המדינה (בפרק זה - תנועת נוער) תשלב במסגרתה ילדים הלומדים במוסד לחינוך מיוחד לפי הוראות פרק זה.      
          20ב.     (א)     השר ימנה ועדת שילוב ופיקוח לצורך שילוב ילדים הלומדים במוסד לחינוך מיוחד בתנועות נוער.     
               (ב)     בועדת שילוב ופיקוח יהיו שנים עשר חברים כמפורט להלן:     
                    (1)     נציג רשות חינוך מקומית והוא יהיה היושב ראש;     
                    (2)     שני מפקחים של משרד החינוך והתרבות, שאחד מהם הוא מפקח לחינוך מיוחד, או נציגיהם;     
                    (3)     פסיכולוג חינוכי לפי חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977, מטעם הרשות המקומית;     
                    (4)     רופא מומחה ברפואת ילדים מתוך רשימה שיקבע שר הבריאות;     
                    (5)     עובד סוציאלי כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים התשנ"ו-1996, בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים מתוך רשימה שיקבע שר העבודה והרווחה;     
                    (6)     הורה לילד בעל צרכים מיוחדים שיקבע השר מתוך רשימות שיגישו לו ארגוני הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך;     
                    (7)     חמישה נציגים של תנועות הנוער שיקבע השר מתוך רשימות שיגישו לו תנועות הנוער.      
          20ג.     ואלה תפקידי ועדת השילוב והפיקוח:      
               (1)     לקבוע, לפי בקשת הורה או אפוטרופוס, אם ניתן לשלב ילד הלומד במוסד לחינוך מיוחד בתנועת נוער ואת אופן שילובו ובלבד שהילד ישולב בקבוצה רגילה של תנועת הנוער או בקבוצה מיוחדת תוך פעילות משותפת עם קבוצה רגילה בהתאם לצרכיו והתאמתו;     
               (2)     להכין תכניות מיוחדות ותכניות לפעילות משותפת לילדים הלומדים במוסד לחינוך מיוחד במסגרת תנועות הנוער;     
               (3)     להכין תכניות בדבר הקמת מערך פיקוח לצורך פיקוח על שילובם של ילדים הלומדים במוסד לחינוך מיוחד במסגרת תנועות הנוער;     
               (4)     להכין תכניות בדבר הקצאת המשאבים הנדרשים לפעילות על פי פרק זה מתקציב משרד החינוך.     


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חינוך לכל

 2. החזר אגרת חינוך

 3. יום חינוך מוגבר

 4. חינוך ואהבת ילדים

 5. תקנות החינוך, 1933

 6. תקנות החינוך, 1934

 7. מאבחני ליקויי למידה

 8. שוויון תקציב בחינוך

 9. חינוך חינם למבוגרים

 10. עורך דין בנושא חינוך

 11. עדיפות לאומית בחינוך

 12. חינוך להכרת האמנויות

 13. חובת חינוך לדמוקרטיה

 14. הצעת חוק חינוך משולב

 15. חינוך חובה לגילאי 4-3

 16. הצעת חוק תקציב החינוך

 17. חוב בגין שירותי חינוך

 18. שכר עובדי חינוך משלים

 19. גמול ניהול משרד החינוך

 20. ניכוי הוצאות חינוך ילדים

 21. חיבור מוסדות חינוך לחשמל

 22. תאונה בשיעור חינוך גופני

 23. ענישה חינוכית - הצעת חוק

 24. תעודת הוראה בחינוך גופני

 25. מוסדות להכשרת עובדי חינוך

 26. הצעת חוק היועצים החינוכיים

 27. הצעת חוק יסוד הזכות לחינוך

 28. חינוך מיוחד בשירות הציבורי

 29. חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988

 30. חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953

 31. הצעת חוק שירותי חינוך לילדים

 32. עדיפות לאומית בחינוך בפריפריה

 33. מס חב"ר - חינוך, בריאות, רווחה

 34. ייחוד כספי הקצבות למטרות חינוך

 35. סלילת כבישי גישה למוסדות חינוך

 36. אישור שקילות לתואר משרד החינוך

 37. ייצוג מול משרד החינוך - עורך דין

 38. נציג בתחום החינוך בוועדת שחרורים

 39. המכון הלאומי להערכת הישגים בחינוך

 40. הצעת חוק יסוד הזדמנויות שוות בחינוך

 41. תלמידים עם ליקויי למידה בחינוך הרגיל

 42. טיפול בתלונה של עובד חינוך שפגע בילד

 43. פקודת החינוך (נוסח חדש), תשל"ח-1978

 44. תקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי''ט-1959

 45. חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001

 46. מוסד חינוכי מוכר לא רשמי - זכויות עובדים

 47. תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד), תשכ''א-1961

 48. העברת ילד לחינוך מיוחד למרות התנגדות ההורים

 49. תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי''ז-1956

 50. חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997

 51. שילוב ילדים שלומדים בחינוך מיוחד בתנועות נוער

 52. תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות), תשי''ד-1953

 53. חופש התארגנות פוליטית במוסדות חינוך על תיכוניים

 54. תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), תשי''ג-1953

 55. חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008

 56. הודעה בדבר אישור דרגות שכר לימוד לפי תקנות החינוך

 57. צו חינוך מיוחד (הכרה בארגונים ציבוריים), התש"ן-1990

 58. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי''ט-1959

 59. חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס"א-2001

 60. צו חינוך ממלכתי (בתי-מדרש למורים ולגננות), תשי"ח-1958

 61. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף), תשל''ח-1978

 62. תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי-דתי), תשי''ג-1953

 63. תקנות זכות יוצרים (ביצוע פומבי במוסדות חינוך), התש''ע-2010

 64. תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת), תשי''ד-1953

 65. צו לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי), תשל"ח-1978

 66. תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך הערבי), התשנ''ו-1996

 67. תקנות יום חינוך ארוך (מספר שעות יום חינוך ארוך), התש''ן-1990

 68. תקנות לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי) תשל''ח-1978

 69. תקנות לימוד חובה (כללי דיווח של מנהל מוסד חינוך), התשס''ה-2004

 70. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (בקשה לרישיון) התשס''ט-2009

 71. תקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות), התשס''ג-2003

 72. תקנות לימוד חובה (היטל חינוך על יסודי לעובד במשק בית), תשל''ט-1978

 73. תקנות לימוד חובה (תשלום היטל חינוך בעד חייל בשירות קבע), תשל''ט-1978

 74. תקנות לימוד חובה (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת), התשס''ה-2005

 75. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסד חינוך חרדי) התשס''ט-2009

 76. תקנות חינוך ממלכתי (כללים ותנאים להנהגת שבוע לימודים מקוצר), התשס''ה-2004

 77. חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש"ס-2000

 78. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ויחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר - הכרה) התשס''ט-2009

 79. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר – רישיון), התשס''ט-2009

 80. תקנות לימוד חובה (כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים), התשס''ה-2004

 81. תקנות חינוך מיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה), התשס''ו-2005

 82. צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים בשנת הלימודים התשס"ט-התש"ע), התשס"ט-2009

 83. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון