פיקוח על שלוחות של אוניברסיטאות זרות

הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - פיקוח אקדמי על שלוחות) התשס”ב-2001

לפני כשלוש שנים חוקקה הכנסת את תיקון מס' 11 לחוק המועצה להשכלה גבוהה (ס"ח התשנ"ח, עמ' 128 מיום 16.2.1998) שהטיל על שלוחות של אוניברסיטאות זרות פיקוח של המועצה להשכלה גבוהה.

לפי חקיקת תיקון מס' 11 ובהתאם לחוות דעתו של היועץ המשפטי משנת 1994, לא ניתן היה לקיים פיקוח על השלוחות.

תיקון מס' 11 העניק למועצה להשכלה גבוהה סמכות לקיים פיקוח בעל אופי מנהלי בעיקרו על שלוחות. בעקבות פיקוח זה התברר לאחרונה ששתי שלוחות אשר פעלו לפני חקיקת תיקון 11 ואשר לא עמדו בתנאי הפיקוח ולא קיבלו את רשיון המועצה חשודות בביצוע עבירות שעניינן מכירה וזיוף של תארים. בכך תיקון מס' 11 לחוק הוכיח את עצמו בחשיפת המעשים החמורים.

כבר לאחר חקיקת תיקון מס' 11 נשמעו טיעונים בדבר הצורך לוודא, על ידי בדיקה ופיקוח, לא רק שהשלוחות הן סניפים אמיתיים של אוניברסיטאות מוכרות בחו"ל אלא גם שתכנית הלימודים בהן היא ברמה אקדמית הנהוגה בישראל.

הטלת פיקוח אקדמי על שלוחות חשובה מבחינת האינטרס הציבורי.

הצעת החוק מחליפה את הפיקוח המנהלי בפיקוח אקדמי על השלוחות.

על תכנית הלימודים בשלוחה בישראל יהא לעמוד בקריטריונים אקדמיים הנהוגים בישראל כולל בדיקה של היקף הלימודים ורמת הבחינות והעבודות המוטלות על הסטודנטים בשלוחה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשס"ב - 31.12.2001


1.     בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (להלן - החוק העיקרי) במקום סעיף 25ד יבוא:      
     25ד.     (א)     המועצה תיתן רשיון כאמור בסעיף 25ג. למוסד בישראל (להלן - מוסד בישראל) שהוא שלוחה או סניף של מוסד להשכלה גבוהה הפועל בארץ אחרת (להלן - מוסד האם).      
          (ב)     מוסד בישראל הוא מוסד שנתקיימו בו, להנחת דעתה של המועצה, כל אלה:      
               (1)     המוסד בישראל מסתייע במוסדותיו האקדמיים של מוסד האם ומקיים, באישור מוסד האם, מוסדות אקדמיים משלו שיבטיחו את פעילותו האקדמית השוטפת;      
               (2)     מוסד האם מוכר כמוסד להשכלה גבוהה על פי הדין החל בארץ שבה הוא פועל (להלן - ארץ האם), ומוסמך על פי הדין האמור להעניק תארים אקדמיים, ובכללם את התואר המובטח או המוענק לתלמידי המוסד בישראל;      
               (3)     הלימודים המתקיימים על ידי המוסד בישראל מוכרים על ידי מוסד האם, בהתאם לדין החל בארץ האם;      
               (4)     מוסד האם אישר בכתב, כי הלימודים המתקיימים על ידי המוסד בישראל הם שווי ערך ללימודים המתקיימים באותו תחום במוסד האם בארץ האם;      
               (5)     תכנית הלימודים המתקיימת על ידי המוסד בישראל היא ברמה אקדמית נאותה, הדומה לרמה האקדמית של תכניות לימודים אקדמיות המתקיימות באותו תחום במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בישראל. בבחינת הרמה האקדמית של תכנית הלימודים המתקיימת במוסד בישראל תתחשב המועצה במשך הלימודים, בהיקף הלימודים, בתוכן הלימודים וברמתם וברמת הבחינות והעבודות שעל תלמידי המוסד בישראל לעמוד בהם;      
               (6)     המוסד בישראל מקיים את לימודיו על ידי מרצים שהם -     
                    (א)     כולם בעלי מינוי אקדמי מאת מוסד האם במוסד האם או במוסד בישראל.     
                    (ב)     לפחות 80% מהם הם בעלי תואר אקדמי "דוקטור" או "מוסמך" ולפחות 25% מכלל המרצים הם במשרה מלאה.     
                    (ג)     אין באמור לעיל כדי למנוע הסתייעות בעוזרי הוראה ומתרגלים כנהוג במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בישראל.      
               (7)     המוסד בישראל יקבל תלמידים ללימודים בהתאם לכללים החלים על מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בישראל;      
               (8)     התואר המוענק לתלמידי המוסד בישראל מוכר על פי הדין החל בארץ האם ודינו כדין התואר המוענק על ידי מוסד האם לבוגריו באותה תכנית לימודים בארץ האם;      
               (9)     מוסד האם מתחייב לראות בבוגרי המוסד בישראל כשירים ללימודים מתקדמים על פי אותם תנאים החלים על בוגרי מוסד האם, ולקבל את תלמידי המוסד בישראל, אם זה פסק מלפעול, להמשך לימודי התואר שלקראתו למדו בישראל;      
               (10)     המוסד בישראל מקיים את הלימודים במקום הולם בעל תנאים מתאימים, לרבות אמצעים הנדרשים להבטחת רמת לימודים נאותה."      
2.     מוסד שלפני תחילתו של חוק זה, קיבל רשיון או רשיון זמני מאת המועצה להשכלה גבוהה לפעול כשלוחה של מוסד להשכלה גבוהה הפועל בארץ אחרת, יראו אותו כמי שקיבל רשיון זמני לפי סעיף 25ט לחוק העיקרי עד תום 24 חודשים מיום תחילתו של חוק זה ובתנאי שהמוסד הגיש בקשה חדשה לקבלת רשיון על פי תנאי חוק זה בתוך שישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה; המועצה תקבע כללים בדבר אופן הגשת בקשה לרשיון לפי תנאי חוק זה, בתוך חודשיים מיום תחילתו של חוק זה.     

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. השכלה גבוהה חינם

 2. מימון השכלה גבוהה אקדמית

 3. הכרה בתואר מחו''ל - לטביה

 4. רישום למוסדות להשכלה גבוהה

 5. עידוד ההשכלה הגבוהה בישראל

 6. ביטול מינוי נשיא אוניברסיטה

 7. ביקורת שיפוטית על חופש אקדמי

 8. תואר במנהל עסקים מאוניברסיטת לטביה

 9. חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958

 10. פיקוח על שלוחות של אוניברסיטאות זרות

 11. הצעת חוק לעידוד ההשכלה הגבוהה בישראל

 12. הכרה בתואר במנהל עסקים מאוניברסיטת לטביה

 13. אי חידוש מינוי לתפקיד עמית הוראה באוניברסיטה

 14. תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תקציב), תשל''ו-1975

 15. חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 4), תשל"ה-1975

 16. תנאי קבלה מועדפים למוסדות להשכלה גבוהה לשכבות מצוקה

 17. כללי המועצה להשכלה גבוהה (תארים מוכרים), תשכ"ד-1964

 18. כללי המועצה להשכלה גבוהה (הכרה במוסדות), תשכ"ד-1964

 19. הודעה על החלטת האקדמיה ללשון העברית בענין הכללים בנטיית השם

 20. הכרה מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים בלימודי משפט בחוץ לארץ

 21. כללי המועצה להשכלה גבוהה (ביטול הכרה במוסד מוכר), התשמ"ח-1988

 22. תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש''ע-2010

 23. כללי המועצה להשכלה גבוהה (אופן פרסום מוסד בעל רשיון), התשנ"ט-1999

 24. כללי המועצה להשכלה גבוהה (הסמכת מוסד להענקת תואר מוכר), תשכ"ד-1964

 25. כללי המועצה להשכלה גבוהה (היתר לפתוח ולקיים מוסד להשכלה גבוהה), תשל"ג - 1972

 26. תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תיאומים בענין קבלת עובדים ומינוייהם), תשל''ו - 1975

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון