ערבות המדינה להלוואה בחוק מימון מפלגות

הצעת חוק מימון מפלגות (הוראת שעה - הלוואה מיוחדת), התשס"א-2001

עקב הבחירות לכנסת הארבעה עשר, הבחירות לרשויות המקומיות והבחירות לכנסת החמש עשרה ותוצאותיהן נקלעו המפלגות ובכללן סיעות שהינן סיעות אם כמשמעו בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) התשנ"ג-1993, לקשיים תקציביים ופעילויותיהן השוטפות נפגעו ו/או עלולות להיפגע, עד כדי שיתוקן.

לפיכך, מוצע להגדיל את ערבות המדינה לסכום ההלוואה המופיע בחוק העיקרי, ואשר כבר נוצל, בסכום נוסף של 2,000,000 ₪, באותם התנאים המפורטים בחוק. הסדר זה איננו מטיל על המדינה הוצאה כספית נוספת ומאידך מסייע למפלגות להסדיר את החובות שנוצרו מפעילותן למימוש ההליכים הדמוקרטיים במדינה וברשויות המקומיות.

הצעת חוק זהה של חברי הכנסת יגאל ביבי וקבוצת חכ"ים הונחה על שולחן הכנסת ה-15 ומספרה פ/2583.


הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' באב התשס"א - 25.7.2001

1.     (א)     סיעה תהא זכאית לערבות המדינה להלוואה שקיבלה מתאגיד בנקאי, ובלבד שההלוואה ניתנה לפני תום שישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה, ושסכום ההלוואה לא יעלה על 2,175,000 שקלים חדשים לכל יחידת מימון שלה זכאית אותה סיעה, ושהתקופה להחזר ההלוואה לא תעלה על עשר שנים; ערבות המדינה תפחת מדי חודש בשיעור פרעון ההלוואה; לענין זה, "ערבות המדינה" - ערבות לפי חוק ערבויות מטעם המדינה, התשי"ח-1958, שתנאיה והבטחונות לפרעונה נקבעו ואושרו לפי החוק האמור.      
     (ב)     ההלוואה תיפרע בתשלומים חודשיים שווים שינוכו מתוך סכומי יחידת המימון שלהם זכאית אותה סיעה.      
     (ג)     ערבות המדינה להלוואה מותנית בכך שהסיעה תודיע ליושב ראש הכנסת כי כספי המימון לפי סעיף 2(ב) לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973, בשיעור התשלום החודשי כפי שנקבע לפי סעיף קטן (ב), יועברו לתאגיד הבנקאי שנתן את ההלוואה.      
     (ד)     עלויות ערבות המדינה, אם היו כאלה, יחולו על הסיעה ורשאי יושב ראש הכנסת, לאחר ששר האוצר הודיע לו על שיעורן, לנכותן מכספי המימון שלהם זכאית אותה סיעה.      
     (ה)     חלו שינויים בהרכב הסיעות כאמור בסעיף 13 לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973, תיחשב ההלוואה כאילו ניתנה לסיעות החדשות בהתאם למספר חבריהן החדש.      
2.     (א)     על אף הוראות סעיף 15 לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973, תהא סיעה רשאית לשעבד ולהמחות את זכותה לסכום יחידת המימון שהיתווסף לפי סעיף 1; הוראה זו תעמוד בתוקפה עד לתום תקופת כהונתה של הכנסת החמש-עשרה.      
     (ב)     חובות שחבה סיעה לאוצר המדינה ערב תחילתו של חוק זה יוחזרו בלא יותר ממאה ועשרים תשלומים חודשיים שווים, שינוכו מכספי יחידת המימון שלה זכאית הסיעה, בשיעור יחסי קבוע מתוך סכום יחידת המימון.      
     (ג)     חלו שינויים בהרכב הסיעות, כאמור בסעיף 13 לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973, תוחזר יתרת החובות לפי סעיף קטן (ב), על ידי הסיעות החדשות בהתאם למספר חבריהן החדש.      

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי ערבות ?

 2. ערבות בדק

 3. ערבות לשטר

 4. נסיבות מיוחדות

 5. איך מבטלים ערבות ?

 6. ערבות אוטונומית

 7. חובת הודעה לערב

 8. ערבות אישית לחברה

 9. ערבות להסכם ליסינג

 10. עיכוב מימוש הערבות

 11. סעיף 5 לחוק הערבות

 12. סעיף 26 לחוק הערבות

 13. מיצוי הליכים נגד ערב

 14. סירוב לחתום על ערבות

 15. הכחשת חתימה על ערבות

 16. מימוש ערבות ללא התראה

 17. שינוי נוסח ערבות מכרז

 18. כתב ערבות בלתי מוגבלת

 19. ערבות בלתי מוגבל בסכום

 20. גמירות דעת בחוזה ערבות

 21. חוק הערבות, תשכ"ז-1967

 22. חתימה תחת מחאה על ערבות

 23. הוכחת ערבות אישית לחברה

 24. ערבות בחתימה על גב השיק

 25. ערבות להלוואה חוץ בנקאית

 26. הכחשת חתימה על ערבות לחברה

 27. שינוי תנאי ערבות ללא הסכמה

 28. תקנות הערבות, התשנ''ח-1998

 29. סירוב לחתום על ערבות אישית

 30. ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום

 31. הפקדת ערבות לפני קריסת חברה

 32. טענת זיוף חתימה על כתב ערבות

 33. חתימה על ערבות בסניף בנק אחר

 34. ביטול ערבות אישית בלתי מוגבלת

 35. חתימה על ערבות בלי לדעת עברית

 36. דחיית תביעה בשל אי הפקדת ערבות

 37. כתב ערבות מוגבל בזמן (למשך שנה)

 38. ערבות אישית של מנהל תפעול בחברה

 39. חשיבות ערבות אישית בחוזה עם חברה

 40. תביעה נגד משכיר בגין מימוש ערבות

 41. כתב ערבות מתמדת בלתי מוגבלת בסכום

 42. חוק ערבויות מטעם המדינה, תשי"ח-1958

 43. ערבות המדינה להלוואה בחוק מימון מפלגות

 44. סעיף 5 לחוק הערבות - השפעת שינוי חוב על ערב

 45. נטען כי כתב הערבות בוטל בהסכמה עקב יציאה מניהול החברה

 46. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות להסכמים) תשט''ו-1955

 47. חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, תשט"ז-1956

 48. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות למילוות לנכים), תשי''ד-1954

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון