סילוק שלט שהותקן ללא היתר בתקופת בחירות

הצעת חוק הדרכים (שילוט) (תיקון - סילוק שלט שהותקן ללא היתר בתקופת בחירות), התשס”א-2001

מסיכומי הדברים של כב' השופט מישאל חשין, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לראשות הממשלה, לאחר מערכת הבחירות המיוחדות, אשר עסקו, בין היתר, בענין שילוט חוצות בתקופת בחירות, עולה כי למרות שחוק הבחירות (דרכי תעמולה) תוקן לאחרונה באופן שמקל על התקנת שילוט חוצות, לא הסתפקו המועמדים בהיתר הנרחב שניתן להם והותקנו שלטי תעמולה אסורים רבים.

חוק הדרכים (שילוט) קובע כי שלט אשר הותקן ללא היתר יוסר רק לאחר שתינתן התראה לבעל השלט (למעט חריגים). דרישת ההתראה יוצרת, בעיקר בתקופת בחירות, קושי שקשה להתגבר עליו דבר הגורם לכך שהאכיפה הופכת בלתי אפשרית.

מוצע, איפוא, לאמץ את המלצות יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ולוותר על דרישת ההתראה המוקדמת ככל שהדבר נוגע לשלטי בחירות בתקופת בחירות, כמו כן מוצע כי הוצאות הסרת השלטים תנוכינה אוטומטית מכספי מימון המפלגות והבחירות.הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ד' באב התשס"א - 24.7.20011.     בחוק הדרכים (שילוט), תשכ"ו - 1966, בסעיף 8 -      
     (1)     בסעיף קטן (א) בסופו יבוא:      
          "או אם השלט הינו שלט בחירות אשר הותקן בתקופת בחירות.      
          לענין סעיף זה -      
          "תקופת בחירות" - 90 הימים שלפני יום הבחירות וביום הבחירות;      
          "בחירות" - כהגדרתן בחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 וכמשמעותן בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965;      
          "רשות מקומית" - עיריה או מועצה מקומית או מועצה אזורית."      
     (2)     בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא:      
          "היה השלט שלט בחירות כאמור בסעיף קטן (א) ומבלי לגרוע מדרכי גביה אחרות, יקוזזו הוצאות הסילוק מן הסכומים להם זכאי בעל השלט על פי חוק מימון מפלגות,. התשל"ג-1973."     
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דרכי תעמולה

 2. הצבעה בפתק ריק

 3. חברות בגוף בוחר

 4. בקשה לדחיית בחירות

 5. הנחיות מבקר המדינה

 6. פסילת תוצאות בחירות

 7. חופש בחירת שם משפחה

 8. הצבעה במעטפות כפולות

 9. פסילת מילים בפתק הצבעה

 10. ביטול בחירות לועד הורים

 11. הצעת חוק בחירות מוקדמות

 12. ייצוג הולם לנשים בבחירות

 13. איסור מתנות בחוק הבחירות

 14. בקשה לביטול תוצאות בחירות

 15. דחיית מועד הבחירות במפלגה

 16. עתירה להכרזה כזוכה בבחירות

 17. ניכוי הוצאות קמפיין בחירות

 18. התפטרות מנכ"ל אחרי הבחירות

 19. חוק הבחירות לגופים ציבוריים

 20. בחירת נשיא המדינה ברוב רגיל

 21. חוק הבחירות דרכי תעמולה 1959

 22. הסרת שלט בחירות ע''י העירייה

 23. הצבעה על ידי אזרחים בחוץ לארץ

 24. עיכוב בחירות למזכיר סניף במפלגה

 25. נייר ממוחזר בפתקי הצבעה בבחירות

 26. סכסוך בין שכנים בבחירות לועד בית

 27. מחלוקת בין רשימות לבחירות בעירייה

 28. הצבעה בבחירות על ידי אזרחים בחו"ל

 29. הזכות להציע מועמד בבחירות מיוחדות

 30. העברת שר מכהונתו סמוך למועד הצבעה

 31. ביטול בחירות חשאיות לנשיאות המדינה

 32. סילוק שלט שהותקן ללא היתר בתקופת בחירות

 33. ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות

 34. תקנות העיריות (בחירות חברי ועדה חקלאית), תשכ''ד-1964

 35. הנחיות המפלגות (ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות), התשס"ז-2007

 36. תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר אופן בחירת פקידים בכירים), התשס''ה-2005

 37. קביעת המפלגות (המועד להגשת הדו"ח המסכם על בחירות מקדימות ואופן פרסומו), התשנ"ו-1996

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון